Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów - 2020 rok

Lp.

z dnia

w sprawie

status

1

 

 

 

2

07.01.2020

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania i przeprowadzenia konkursu projektów na realizację w 2020 roku zadań z zakresu sportu. - więcej 

obowiązujące

3

09.01.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

4

09.01.2020

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka oraz w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Bałucianka, Królik Polski oraz Rymanów, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

5

09.01.2020

w sprawie wprowadzenia zasad określających tryb postępowania i rozpatrywania przez Gminę Rymanów wniosków dotyczących budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zasady finansowania tych przedsięwzięć - więcej 

  obowiązujące

6

09.01.2020 

w sprawie wprowadzenia regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych przez uprawnione podmioty ze środków własnych - więcej 

obowiązujące

7

13.01.2020

w sprawie powołania Komisji przetargowej - więcej

obowiązujące

8

16.01.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat - więcej 

obowiązujące

9

22.01.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

10

22.01.2020

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - więcej

obowiązujące

11

23.01.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

12

28.01.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej 

obowiązujące

13

29.01.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

14

30.01.2020  

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2020/2021 - więcej

obowiązujące  

15

30.01.2020

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do   oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2020/2021 - więcej

obowiązujące  

16

30.01.2020

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz ustalenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w   2020 roku - więcej

obowiązujące  

17

30.01.2020

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali oraz wyposażenia w domach ludowych na terenie Gminy Rymanów wykorzystywanych na organizację imprez okolicznościowych oraz wzoru umowy najmu i protokołu zdawczo odbiorczego - więcej

obowiązujące

18

05.02.2020

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

19

07.02.2020

w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki sportowe w krajowy lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym - więcej

obowiązujące

20

07.02.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

21

14.02.2020

w sprawie powołania Komisji przetargowej - więcej

obowiązujące

22

 

 

 

23

14.02.2020

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. oceny i opiniowania wniosków dotyczących budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zasad finansowania tych przedsięwzięć - więcej

obowiązujące

24

17.02.2020

w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji przetargowej - więcej

obowiązujące

25

17.02.2020

zmieniające Zarządzenie nr 150/10 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie usanowienia Medalu Burmistrza Gminy Rymanów "Za Zasługi dla Miasta i Gminy Rymanów" oraz ustalenia trybu jego przyznawania - więcej

obowiązujące

26

20.02.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz ustalenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku - więcej

obowiązujące

27

24.02.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat - więcej

obowiązujące

28

25.02.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

29

25.02.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

30

02.03.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

31

03.03.2020

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie - więcej

obowiązujące

32

03.03.2020

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. - więcej

obowiązujące

33

04.03.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie". - więcej

obowiązujące

34

04.03.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: "Budowa lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Rymanowie-Zdroju na działce nr ewid. 419". - więcej

obowiązujące

35

09.03.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

36

10.03.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - więcej

obowiązujące

37

11.03.2020

w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad obowiązujących na terenie Gminy Rymanów związanych ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskie, w tym Województwa Podkarpackiego przypadkami koronawirusa COVID-19. - więcej

obowiązujące

38

12.03.2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej obowiązujące

39

12.03.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat. - więcej

obowiązujące

40

16.03.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

41

25.03.2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej Nr 1 położonej w Rymanowie ul. Rynek 1. - więcej

obowiązujące

42

25.03.2020

w sprawie wprowadzenia zasad pomocy najemcom gminnych lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez najemców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. - więcej

obowiązujące

43

27.03.2020

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek - więcej

obowiązujące

44

27.03.2020

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - więcej

obowiązujące

45

27.03.2020

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 r. - więcej

obowiązujące

46

27.03.2020

w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Rymanów w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS - CoV-2. - więcej

obowiązujące

47

31.03.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

48

31.03.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 - więcej

obowiązujące

49

02.04.2020

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchmości ppołóżonych wo brębie ewidencyjnym Bzianka. Klimkówka. Milcza oraz Wróblik Szlachecki stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

50

02.04.2020

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej przy zastosowaniu 99% bonifikaty nieruchmości położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchmości położonej w obrębie ewidencyjnym Wróblik Szlachecki stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

51

 

 

 

52

03.04.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych dodzierżawy - więcej

obowiązujące

53

06.04.2020

w sprawie dotyczacej należnosci pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - więcej

obowiązujące

54

07.04.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

55

10.04.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

56

15.04.2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych - więcej

obowiązujące

57

15.04.2020

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

58

24.04.2020

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie  ewidencyjym Klimkówka, stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

59

24.04.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

60

24.04.2020

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Rymanów w okresie stanu pandemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. - więcej

obowiązujące

61

30.04.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót pn. "Budowa linii kablowej doziemnej przy ul. Leśnej w Milczy na działce nr 1379, 1378/1, 1462, 1480, 1481, 1482, 1463, 1425/2." - więcej

obowiązujące

62

30.04.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

63

04.05.2020

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Rymanów w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. - więcej

obowiązujące

64

08.05.2020

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieniawie - więcej

obowiązujące

65

14.05.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

66

14.05.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

67

14.05.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

68

20.05.2020

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie za 2019 rok - więcej

obowiązujące

69

20.05.2020

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie za 2019 rok - więcej

obowiązujące

70

20.05.2020

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2019 rok - więcej

obowiązujące

71

20.05.2020

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do realizacji wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. - więcej

obowiązujące

72

21.05.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

73

21.05.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni użytkowej stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat - więcej

obowiązujące

74

22.05.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

75

22.05.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - wiecej

obowiązujące

76

27.05.2020

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

77

29.05.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujace

78

 

 

 

79

 

 

 

80

 

 

 

81

 

 

 

82

 

 

 

83

 

 

 

84

 

 

 

85

 

 

 

86

 

 

 

87

 

 

 

88

 

 

 

89

 

 

 

90

 

 

 

91

 

 

 

92

 

 

 

93

 

 

 

94

 

 

 

95

 

 

 

96

 

 

 

97

 

 

 

98

 

 

 

99

 

 

 

100

 

 

 

101

 

 

 

102

 

 

 

103

 

 

 

104

 

 

 

105

 

 

 

106

 

 

 

107

 

 

 

108

 

 

 

109

 

 

 

110

 

 

 

111

 

 

 

112

 

 

 

113

 

 

 

114

 

 

 

115

 

 

 

116

 

 

 

117

 

 

 

118

 

 

 

119

 

 

 

120

 

 

 

121

 

 

 

122

 

 

 

123

 

 

 

124

 

 

 

125

 

 

 

126

 

 

 

127

 

 

 

128

 

 

 

129

 

 

 

130

 

 

 

131

 

 

 

132

 

 

 

133

 

 

 

134

 

 

 

135

 

 

 

136

 

 

 

137

 

 

 

138

 

 

 

139

 

 

 

140

 

 

 

141

 

 

 

142

 

 

 

143

 

 

 

144

 

 

 

145

 

 

 

146

 

 

 

147

 

 

 

148

 

 

 

149

 

 

 

150

 

 

 

151

 

 

 

152

 

 

 

153

 

 

 

154

 

 

 

155

 

 

 

156

 

 

 

157

 

 

 

158

 

 

 

159

 

 

 

160

 

 

 

161

 

 

 

162

 

 

 

163

 

 

 

164

 

 

 

165

 

 

 

166

 

 

 

167

 

 

 

168

 

 

 

169

 

 

 

170

 

 

 

171

 

 

 

172

 

 

 

173

 

 

 

174

 

 

 

175

 

 

 

176

 

 

 

177

 

 

 

178

 

 

 

179

 

 

 

180

 

 

 

181

 

 

 

182

 

 

 

183

 

 

 

184

 

 

 

185

 

 

 

186

 

 

 

187

 

 

 

188

 

 

 

189

 

 

 

190

 

 

 

191

 

 

 

192

 

 

 

193

 

 

 

194

 

 

 

195

 

 

 

196

 

 

 

197

 

 

 

198

 

 

 

199 

 

 

 

200

 

 

 

201

 

 

 

202

 

 

 

203

 

 

 

204

 

 

 

205

 

 

 

206

 

 

 

207

 

 

 

208

 

 

 

209

 

 

 

210

 

 

 

211

 

 

 

212

 

 

 

213

 

 

 

214

 

 

 

215

 

 

 

 

...

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-03 09:06:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-05-29 13:33:34
  • Liczba odsłon: 162
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry