Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów - 2020 rok

Lp.

z dnia

w sprawie

status

1

02.01.2020

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych - więcej

obowiązujące

2

07.01.2020

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania i przeprowadzenia konkursu projektów na realizację w 2020 roku zadań z zakresu sportu. - więcej 

obowiązujące

3

09.01.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

4

09.01.2020

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka oraz w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie ewidencyjnym Bałucianka, Królik Polski oraz Rymanów, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

5

09.01.2020

w sprawie wprowadzenia zasad określających tryb postępowania i rozpatrywania przez Gminę Rymanów wniosków dotyczących budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zasady finansowania tych przedsięwzięć - więcej 

  obowiązujące

6

09.01.2020 

w sprawie wprowadzenia regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych przez uprawnione podmioty ze środków własnych - więcej 

obowiązujące

7

13.01.2020

w sprawie powołania Komisji przetargowej - więcej

obowiązujące

8

16.01.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat - więcej 

obowiązujące

9

22.01.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

10

22.01.2020

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - więcej

obowiązujące

11

23.01.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

12

28.01.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej 

obowiązujące

13

29.01.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

14

30.01.2020  

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2020/2021 - więcej

obowiązujące  

15

30.01.2020

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do   oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2020/2021 - więcej

obowiązujące  

16

30.01.2020

w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz ustalenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w   2020 roku - więcej

obowiązujące  

17

30.01.2020

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali oraz wyposażenia w domach ludowych na terenie Gminy Rymanów wykorzystywanych na organizację imprez okolicznościowych oraz wzoru umowy najmu i protokołu zdawczo odbiorczego - więcej

obowiązujące

18

05.02.2020

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

19

07.02.2020

w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki sportowe w krajowy lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym - więcej

obowiązujące

20

07.02.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

21

14.02.2020

w sprawie powołania Komisji przetargowej - więcej

obowiązujące

22

14.02.2020

w sprawie przeceny drewna wielkowymiarowego pochodzącego z lasów mienia komunalnego Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

23

14.02.2020

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji ds. oceny i opiniowania wniosków dotyczących budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zasad finansowania tych przedsięwzięć - więcej

obowiązujące

24

17.02.2020

w sprawie zmiany przewodniczącego Komisji przetargowej - więcej

obowiązujące

25

17.02.2020

zmieniające Zarządzenie nr 150/10 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie usanowienia Medalu Burmistrza Gminy Rymanów "Za Zasługi dla Miasta i Gminy Rymanów" oraz ustalenia trybu jego przyznawania - więcej

obowiązujące

26

20.02.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz ustalenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku - więcej

obowiązujące

27

24.02.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat - więcej

obowiązujące

28

25.02.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

29

25.02.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

30

02.03.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

31

03.03.2020

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie - więcej

obowiązujące

32

03.03.2020

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. - więcej

obowiązujące

33

04.03.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: "Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie". - więcej

obowiązujące

34

04.03.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: "Budowa lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Rymanowie-Zdroju na działce nr ewid. 419". - więcej

obowiązujące

35

09.03.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

36

10.03.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - więcej

obowiązujące

37

11.03.2020

w sprawie wprowadzenia prewencyjnych zasad obowiązujących na terenie Gminy Rymanów związanych ze stwierdzonymi na terenie Rzeczypospolitej Polskie, w tym Województwa Podkarpackiego przypadkami koronawirusa COVID-19. - więcej

obowiązujące

38

12.03.2020 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej obowiązujące

39

12.03.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat. - więcej

obowiązujące

40

16.03.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

41

25.03.2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej Nr 1 położonej w Rymanowie ul. Rynek 1. - więcej

obowiązujące

42

25.03.2020

w sprawie wprowadzenia zasad pomocy najemcom gminnych lokali użytkowych w związku z ograniczeniem prowadzenia przez najemców działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego. - więcej

obowiązujące

43

27.03.2020

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek - więcej

obowiązujące

44

27.03.2020

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - więcej

obowiązujące

45

27.03.2020

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2019 r. - więcej

obowiązujące

46

27.03.2020

w sprawie funkcjonowania Urzędu Gminy Rymanów w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS - CoV-2. - więcej

obowiązujące

47

31.03.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

48

31.03.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 - więcej

obowiązujące

49

02.04.2020

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchmości ppołóżonych wo brębie ewidencyjnym Bzianka. Klimkówka. Milcza oraz Wróblik Szlachecki stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

50

02.04.2020

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej przy zastosowaniu 99% bonifikaty nieruchmości położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchmości położonej w obrębie ewidencyjnym Wróblik Szlachecki stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

51

02.04.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

52

03.04.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

53

06.04.2020

w sprawie dotyczącej należności pieniężnych z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii - więcej

obowiązujące

54

07.04.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

55

10.04.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

56

15.04.2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych - więcej

obowiązujące

57

15.04.2020

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

58

24.04.2020

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Klimkówka, stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

59

24.04.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

60

24.04.2020

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Urzędu Gminy Rymanów w okresie stanu pandemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. - więcej

obowiązujące

61

30.04.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót pn. "Budowa linii kablowej doziemnej przy ul. Leśnej w Milczy na działce nr 1379, 1378/1, 1462, 1480, 1481, 1482, 1463, 1425/2." - więcej

obowiązujące

62

30.04.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

63

04.05.2020

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Rymanów w okresie stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. - więcej

obowiązujące

64

08.05.2020

w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieniawie - więcej

obowiązujące

65

14.05.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

66

14.05.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

67

14.05.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

68

20.05.2020

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie za 2019 rok - więcej

obowiązujące

69

20.05.2020

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie za 2019 rok - więcej

obowiązujące

70

20.05.2020

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2019 rok - więcej

obowiązujące

71

20.05.2020

w sprawie udzielenia upoważnienia pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do realizacji wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. - więcej

obowiązujące

72

21.05.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

73

21.05.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu powierzchni użytkowej stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonej do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat - więcej

obowiązujące

74

22.05.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

75

22.05.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - wiecej

obowiązujące

76

27.05.2020

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

77

29.05.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

78

27.05.2020

w sprawie zmiany treści Regulaminu odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych wybudowanych przez uprawnione podmioty ze środków własnych - więcej

obowiązujące

79

29.05.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót pn. Budowa bezodpływowego zbiornika retencyjne o objętości V=80m3 z PEHD na wody opadowe ze stadionu sportowego w Rymanowie wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej - więcej

obowiązujące

80

03.06.2020

w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia wywiadów środowiskowych mających na celu ustalenie uprawnień do dodatków mieszkaniowych przewidzianych ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) - więcej

obowiązujące

81

05.06.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

82

08.06.2020

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego - więcej

obowiązujące

83

09.06.2020

w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów w Obwodowych Komisjach Wyborczych dotyczących wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. - więcej

obowiązujące

84

09.06.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Robót pn. Przebudowa instalacji napowietrzającej reaktory biologiczne w ramach przebudowy istniejącej stacji odwadniania i higienizacji osadu na instalację do końcowego przekształcenia osadów w granulowany nawóz - etap I - więcej

obowiązujące

85

10.06.2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokali użytkowych - więcej

obowiązujące

86

15.06.2020

w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim - więcej

obowiązujące

87

17.06.2020

w sprawie sprzedaży samochodu pożarniczego marki ŻUK A15B - więcej 

obowiązujące

88

18.06.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

89

19.06.2020

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego - więcej

obowiązujące

90

23.06.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

91

24.06.2020

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia dobry start w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" - więcej

obowiązujące

92

25.06.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

93

26.06.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

94

29.06.2020

w sprawie powołania Komisji Gminnej ds. szacowania strat i szkód spowodowanych przez klęski żywiołowe w infrastrukturze komunalnej na terenie Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

95

29.06.2020

w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych w gospodarstwach  rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych na terenie Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

96

30.06.2020

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

97

30.06.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

98

02.07.2020

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Rudawka Rymanowska oraz Rymanów, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

99

02.07.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

100

02.07.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

101

03.07.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

102

07.07.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

103

09.07.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

104

10.07.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

105

10.07.2020

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej

obowiązujące

106

10.07.2020

w sprawie ustalenia na rok 2020 wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej

obowiązujące

107

15.07.2020

w sprawie powołania Komisji przetargowej - więcej

obowiązujące

108

 

 

 

109

21.07.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

110

21.07.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

111

22.07.2020

w sprawie przyznania nagrody za wysokie wyniki sportowe - więcej

obowiązujące

112

29.07.2020

 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

113

29.07.2020

w sprawie powołania Komisji konkursowej - więcej

obowiązujące

114

03.08.2020

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji - więcej

obowiązujące

115

03.08.2020

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia wychowawczego, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji oraz przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego - więcej

obowiązujące

116

03.08.2020

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, a także do wydawania w tych sprawach decyzji - więcej

obowiązujące

117

04.08.2020

w sprawie powołania Komisji przetargowej - więcej

obowiązujące

118

05.08.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - więcej

obowiązujące

119

05.08.2020

w sprawie: wykreślenia obiektu z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

120

06.08.2020

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie - więcej

obowiązujące

121

06.08.2020

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie - więcej

obowiązujące

122

10.08.2020

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieniawie - więcej

obowiązujące

123

13.08.2020

w sprawie odwołania z funkcji pełniącej obowiązki Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie - więcej

obowiązujące

124

13.08.2020

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie - więcej

obowiązujące

125

14.08.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok. - więcej

obowiązujące

126

20.08.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

127

 

 

 

128

26.08.2020

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

129

27.08.2020

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2020 roku - więcej

obowiązujące

130

27.08.2020

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2020 roku - więcej

obowiązujące

131

27.08.2020

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2020 roku - więcej

obowiązujące

132

01.09.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umowy NR 272.3.2020 z dnia 12.08.2020 roku - więcej

 

133

11.09.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

134

 

 

 

135

 

 

 

136

21.09.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

137

21.09.2020

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat położonego w Rymanowie-Zdroju - więcej

obowiązujące

138

22.09.2020

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębach ewidencyjnych Klimkówka oraz Posada Górna, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

139

22.09.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

140

23.09.2020

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania interesów Gminy Rymanów w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 - Partnerstwa Współpracy Szkół - KA229 - więcej

obowiązujące

141

25.09.2020

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2020 r., - Wyprawka szkolna" - więcej

obowiązujące

142

29.09.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

143

30.09.2020

w sprawie opracowania planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

144

30.09.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

145

30.09.2020

w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. Dostępności - więcej

obowiązujące

146

30.09.2020

w sprawie wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za utrzymanie kontaktów z podmiotami krajowego sytemu cyberbezpieczeństwa - więcej

obowiązujące

147

01.10.2020

w sprawie upoważnienia - więcej

obowiązujące

148

05.10.2020

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

149

06.10.2020

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

150

06.10.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

151

 

 

 

152

07.10.2020

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej  - więcej

obowiązujące

153

07.10.2020

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej  - więcej

obowiązujące

154

 

 

 

155

13.10.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

156

21.10.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

157

 

 

 

158

 

 

 

159

26.10.2020

w sprawie opracowania Planu Operacyjnego funkcjonowania Gminy Rymanów w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie wojny - więcej

obowiązujące

160

26.10.2020

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 106/11 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej

obowiązujące

161

30.10.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

162

30.10.2020

w sprawie powołania zespołu zadaniowego do wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Gminy Rymanów oraz Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rymanowie - więcej

obowiązujące

163

03.11.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

164

06.11.2020

zmieniające zarządzenie w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia nauczycieli oraz ustalenie specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku - więcej

obowiązujące

165

09.11.2020

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie - więcej

obowiązujące

166

 

 

 

167

10.11.2020

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

168

12.11.2020

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok - więcej

obowiązujące

169

12.11.2020

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

170

12.11.2020

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2021 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi - więcej

obowiązujące

171

19.11.2020

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umowy nr NR.272.6.2020 z dnia 14.10.2020 r. - więcej

obowiązujące

172

23.11.2020

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rudawka Rymanowska, stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

173

 

 

 

174

 

 

 

175

 

 

 

176

 

 

 

177

 

 

 

178

 

 

 

179

 

 

 

180

 

 

 

181

 

 

 

182

 

 

 

183

 

 

 

184

 

 

 

185

 

 

 

186

 

 

 

187

 

 

 

188

 

 

 

189

 

 

 

190

 

 

 

191

 

 

 

192

 

 

 

193

 

 

 

194

 

 

 

195

 

 

 

196

 

 

 

197

 

 

 

198

 

 

 

199 

 

 

 

200

 

 

 

201

 

 

 

202

 

 

 

203

 

 

 

204

 

 

 

205

 

 

 

206

 

 

 

207

 

 

 

208

 

 

 

209

 

 

 

210

 

 

 

211

 

 

 

212

 

 

 

213

 

 

 

214

 

 

 

215

 

 

 

 

...

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-01-03 09:06:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-23 14:48:34
  • Liczba odsłon: 490
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2988704]

przewiń do góry