Znak: ORG.341/1/2008 Rymanów 28.07.2008 r.


 Przetarg nieograniczony


 Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, woj. podkarpackie, tel.  (0-13) 4355006, fax(013) 4355765
 Adres strony internetowej zamawiającego:
 www.rymanow.pl

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące   dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
 
 Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
 „
Dostawa autobusu 17-to miejscowego przeznaczonego do przewozu uczniów  niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Rymanów”

 Rodzaj zamówienia: dostawy

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
 Przedmiot zamówienia obejmuje zakup fabrycznie nowego 17-to miejscowego  autobusu przeznaczonego do przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkujących  na terenie Gminy Rymanów o parametrach zawartych w specyfikacji technicznej,  stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 Zamówienie poniżej 137 000 euro.

 Wspólny słownik zamówień CPV: 34.12.00.00 -4 – pojazdy silnikowe do  transportu więcej niż 10 osób.
 2. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 3. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

 4. TERMIN WYKONANIA: do 30 września 2008 roku
 5. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):
 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

 6. WARUNKI UDZIAŁU

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny  spełniania tych warunków:
 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,  jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 2) dysponują potencjałem technicznym
 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;
 4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP
 5) akceptują warunki określone w SIWZ

 Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w  postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z  formułą „spełnia-nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi  wynikać jednoznacznie, że w/w. warunki Wykonawca spełnił.

 7. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy  w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi  zawierać następujące dokumenty:
 a) oświadczenie oferenta, że nie podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 1 i 2 i  spełnia wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych  (Dz. U z 2004 r. Nr 19, poz.177)
  b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do  ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do  rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie  wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;


 8. Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w  postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog  konkurencyjny) Nie dotyczy

 9. KRYTERIA OCENY OFERT
 Najniższa cena

 10.Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
 nie

 11. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków  zamówienia www.rymanow.pl;

 Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd  Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, woj. podkarpackie.

 Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający  przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub i nformacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
 Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu  konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,  jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
 Data: 06.08.2008 Godzina: 9.00
 Miejsce: Urząd Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów,  woj. podkarpackie /sekretariat- I piętro, pokój nr 11
 Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.08.2008 r. o godz. 9.10
 Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania  ofert)

 Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze   środków Unii Europejskiej (jeżeli dotyczy); dotyczy

 Projekt dofinansowany w ramach obszaru B pilotażowego programu p.n. „Uczeń na  wsi –pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące  gminy wiejskie oraz gminy miejsko-wiejskie”.

SIWZ - więcej


Załączniki:

1. Specyfikacja techniczna - więcej

2. Formularz oferty - więcej

3. Oświadczenie - więcej

4. Projekt umowy - więcej

 

PRZETARG ROZSTRZYGNIĘTY

 Wyniki przetargu - więcej

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zieba Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-07-28 16:56:59
  • Informacja zaktualizowana przez: Zieba Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-03 09:24:37
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry