Znak: ORG.341/2/2008 Rymanów 11.09.2008 r.


Przetarg nieograniczony


Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, woj. podkarpackie, tel. (0-13) 4355006, fax(013) 4355765
Adres strony internetowej zamawiającego:
www.rymanow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli dotyczy): nie dotyczy

Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa
Dzierżawa systemu pomiaru prędkości pojazdów”

Rodzaj zamówienia: dostawy

1. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje
dzierżawę systemu pomiaru prędkości pojazdów
o parametrach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.


Wspólny słownik zamówień CPV: 31623000-9.
2. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
3. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

4. TERMIN WYKONANIA:

  • w zakresie ustawienia masztu stacjonarnego - w ciągu 1 miesiąca od dnia otrzymania od Zamawiającego zatwierdzonego planu lokalizacji masztu;

- w zakresie trwania przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy;
5. WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy):
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

6. WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) dysponują potencjałem technicznym
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP
5) akceptują warunki określone w SIWZ

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia”. Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w. warunki Wykonawca spełnił.

7. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty:
-
Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na druku stanowiącym zał. nr 2 do SIWZ.

-Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp na druku stanowiącym zał. nr 3 do SIWZ.

-Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

-Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

-Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem przedmiotu, dat wykonywania, miejsca wykonania o treści zgodnej z zał. nr 5 do SIWZ - oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie.

-Podpisany wzór umowy stanowiący zał nr 4 przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy

- Formularz ofertowy zał. nr 1 do SIWZ.


8. Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny) Nie dotyczy

9. KRYTERIA OCENY OFERT
Najniższa cena

10.Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
nie

11. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.rymanow.pl;

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, woj. podkarpackie.

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert
Data: 19.09.2008 Godzina: 9.00
Miejsce: Urząd Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, woj. podkarpackie /sekretariat- I piętro, pokój nr 11
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.09.2008 r. o godz. 9.15
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

załączniki:

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

      a) załącznik 1

      b) załącznik 2

      c) załącznik 3

      d) załącznik 4

      e) załącznik 5

WYNIKI PRZETARGU:

W związku z brakiem ofert w postępowaniu przetargowym - przetarg pozostaje nierozstrzygnięty.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zieba Krzysztof
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-09-11 13:31:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Zieba Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-24 11:12:34
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry