Burmistrz Gminy Rymanów

38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14 a

ogłasza


pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych:

Nr 10 położonego w budynku przy ulicy Bieleckiego 2 w Rymanowie wraz z udziałem we współwłasności części budynku i innych urządzeń stanowiących nieruchomość wspólną, z udziałem we współwłasności części 1423/10000 działki nr 1464, o powierzchni 816 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie jest prowadzona KW nr 81466.

Nr 1 położonego w budynku przy ulicy Rynek 5 w Rymanowie wraz z udziałem we współwłasności części budynku i innych urządzeń stanowiących nieruchomość wspólną, z udziałem we współwłasności części 3137/24761 działki nr 1494, o powierzchni 251 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie jest prowadzona KW –Lwh 150 Rymanów pb 182/2.


Cena wywoławcza lokalu nr 10 wynosi 71 204 zł. brutto

słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście cztery złote

Cena wywoławcza lokalu nr 1 wynosi 40 214. brutto

słownie: czterdzieści tysięcy dwieście czternaście złotych


Przetarg odbędzie się dnia 26 listopada 2008 o godz.10 00 w budynku Urzędu Gminy w Rymanowie ul Mitkowskiego 14 a, pokój nr 8.


Dane dotyczące nieruchomości:

Opis budynku i lokalu nr 10 położonego w Rymanowie ul. Bieleckiego 2

 1. Budynek w którym położony jest lokal to obiekt mieszkalno-usługowy posadowiony w centralnej części miasta Rymanów na skraju ciągu usługowo-handlowego. Jest to budynek jednopiętrowy podpiwniczony w którym lokale użytkowe zlokalizowane są na parterze budynku. Lokal posiada samodzielne wejście z ulicy Bieleckiego tj. od strony południowej budynku. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 60,74 m2 na którą składa się :

pomieszczenie handlowe-38,85m2 , WC-1,21 m2 , Magazyn -20,68 m2 udział w częściach wspólnych wynosi 1423/10000 Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną , wod-kan, gazową.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonej symbolem UMN, strefa ochrony konserwatorskiej A

Opis budynku i lokalu nr 1 położonego w Rymanowie ul. Rynek 5

 1. Budynek w którym położony jest lokal to obiekt mieszkalno-usługowy posadowiony w centralnej części miasta Rymanów w ciągu usługowo-handlowym . Jest to budynek jednopiętrowy podpiwniczony w którym lokale użytkowe zlokalizowane są na parterze i w części pomieszczeń piwnicy budynku. Lokal posiada samodzielne wejście z ulicy Bocznej tj. od strony północnej budynku. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 31,37 m2 na którą składa się :Pom. zaplecza -2,92 ,Pom. usługowe-15,35,Pom. zaplecza-5,77 m2 , Pom. zaplecza -7,33 m2 udział w częściach wspólnych wynosi 3137/24761 Lokal wyposażony jest w instalacje elektryczną , wod-kan.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest obciążona umową najmu zawartą na czas nieokreślony z możliwością wcześniejszego wypowiedzenia.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość jest położona w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej oznaczonej symbolem UMN, strefa ochrony konserwatorskiej A.

Dane dotyczące warunków przetargu

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu na lokal nr 10 jest wniesienie wadium w wysokości 7200 zł.

 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu na lokal nr 1 jest wniesienie wadium w wysokości: 4100 zł.

 3. Wpłata wadium gotówką w kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek Gminy Rymanów w Banku Spółdzielczym w Rymanowie -

nr 58 8636 0005 2001 0000 0475 0001 w terminie do dnia 21.11.2008r.

Za datę wpłaty wadium przelewem uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek bankowy Gminy Rymanów.

 1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

 2. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną winna okazać się stosownymi pełnomocnictwami.

 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 5. Organizator przetargu jest obowiązany zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

 1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy, w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 10, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

 2. Koszty notarialne i inne opłaty związane ze sporządzeniem umowy sprzedaży pokrywa nabywca.

 3. Burmistrz Gminy Rymanów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

 4. Dodatkowych informacji o w/w nieruchomościach będących przedmiotem przetargu udziela - Referat Finansów i Gospodarki Mieniem Gminy w Urzędzie Gminy w Rymanowie pokój nr 8 tel. (013) 43 57952.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Zieba Krzysztof
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-22 14:47:01
 • Informacja zaktualizowana przez: Zieba Krzysztof
 • Data ostatniej aktualizacji: 2008-10-22 14:47:01

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry