Rymanów, 10.07.2009GMINA RYMANÓW

ul. Mitkowskiego 14a

38 – 400 Rymanówzgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Dz.U.Nr.19 poz.177 z późniejszymi zmianamiogłasza przetarg nieograniczony na:


Wymiana stolarki okiennej w ZSP w Klimkówce, Sieniawie, Króliku Polskim oraz Milczy.”


Termin realizacji zamówienia ustala się na:

rozpoczęcie – po podpisaniu umowy

zakończenie – 20 września 2009r

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Gminy Romanów pod adresem: www.rymanow.pl lub zakupić w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 18 w godzinach pracy Urzędu – cena 30,00 zł brutto. Oferty należy złożyć pisemnie do dnia 31lipca 2009r do godz. 9-tej w Sekretariacie Urzędu gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty, które zostaną złożone po terminie będą odesłane bez otwierania.

Otwarcie ofert i odczytanie cen nastąpi dnia 31 lipca 2009r o godz.9 -tej.

w siedzibie Zamawiającego (świetlica).


Kryteria oceny ofert – cena za realizację zamówienia – 100%.


Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni od daty upływu składania ofert. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest:

Waldemar Karp tel. 0134357975, fax.0134357975 w godz. pracy Urzędu Gminy w poniedziałek – od 8 – 16-tej, od wtorku do piątku – od 7 – 15-tej.

Załączniki:

przetarg_20090710_siwz-c_09.pdf

przetarg_20090710_przedmiar_robot.zip

przetarg_20090710_specyfikacje_techniczne.zip

 

 

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry