Rymanów, 19.08.2009 r.Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. nr 19 poz.177 z późniejszymi zmianami - zamawiający unieważnia postępowania na zadanie pn.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO – KOSZTORYSOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ ROZDZIELCZEJ W MIEJSCOWOŚCI POSADA GÓRNA”.

Zamawiający informuje że cena złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

                                          

                                                                                             

 

Rymanów, 03.08.2009GMINA RYMANÓW

ul. Mitkowskiego 14a

38 – 400 Rymanówzgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych

Dz. U. 2007r., Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058

ogłasza przetarg nieograniczony na:


Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Posada Górna”.


Termin realizacji zamówienia ustala się na:

rozpoczęcie – po podpisaniu umowy

zakończenie – 30 listopad 2009 wraz z pozwoleniem na budowę

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Gminy Romanów pod adresem: www.rymanow.bip.org.pl lub zakupić w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 18 w godzinach pracy Urzędu – cena 30,00 zł brutto. Oferty należy złożyć pisemnie do dnia 17.08.2009 do godz. 9 - tej w Sekretariacie Urzędu gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty, które zostaną złożone po terminie będą odesłane bez otwierania.

Otwarcie ofert i odczytanie cen nastąpi dnia 17.08.2009r. o godz.910

w siedzibie Zamawiającego (świetlica).


Kryteria oceny ofert – cena za realizację zamówienia – 100%.


Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni od daty upływu składania ofert. Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest Marek Penar tel. 0134355006, fax.0134355765 w godz. pracy Urzędu Gminy w poniedziałek – od 8 – 16-tej, od wtorku do piątku – od 7 – 15-tej.  1. SIWZ - więcej
  2. Załacznik graficzny - więcej
  3. Formularz oferty - wiecej
  4. Oświadczenie - więcej
  5. Wzór umowy - wiecejInformacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penar Marek
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-04 10:38:00
  • Informacja zaktualizowana przez:
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-08-20 10:49:40
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry