Burmistrz Gminy Rymanów informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na “ Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Rymanów w okresie od 6 września 2009 roku do 6 września 2012 roku” została wybrana Oferta Nr 1 złożona przez:


Bank Spółdzielczy w Rymanowie

ul.Rynek 14

38-480 Rymanów


Roztrzygnięcie przetargu - więcej

 

 

Rymanów: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Rymanów w okresie od 6 września 2009 roku do 6 września 2012 roku
Numer ogłoszenia: 128827 - 2009; data zamieszczenia: 06.08.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, woj. podkarpackie, tel. 013 4355006, faks 013 4355765.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rymanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Rymanów w okresie od 6 września 2009 roku do 6 września 2012 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Rymanów w okresie od 6 września 2009 roku do 6 września 2012 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.00.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.09.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, a w szczególności: 1.posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2.posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3.znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4.nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przeprowadzona zostanie na podstawie załączonych do oferty dokumentów (dział XIV SIWZ). Z postępowania wyklucza się Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy. Zamawiający zawiadamia równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, a ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy. Niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne zobowiązany jest do przedłożenia następujących dokumentów: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 2.Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych przez Zamawiającego oraz art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), (załącznik nr 3 do SIWZ). 3.Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania w myśl art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm),(załącznik nr 4 do SIWZ). 4.Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o której mowa w art. 36 ustawy Prawo Bankowe- lub dokumenty równoważne. 5.Projekt umowy sporządzony przez Wykonawcę z zastrzeżeniem, że powinien on odpowiadać wszystkim warunkom wymienionym w SIWZ. 6.Wypełniony formularz OFERTA. 7.Pełnomocnictwo zgodnie z art. 23 Ustawy, jeżeli Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ( tylko, jeśli dotyczy). Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. (dokumenty, o których mowa, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, właściwe dokumenty muszą być złożone przez każdy podmiot. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożą dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 70

  • 2 - Oprocentowanie - 30

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rymanow.bip.org.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ryamnow ul: Mitkowskiego 14 a 38 - 480 Rymanow.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ryamnow ul: Mitkowskiego 14 a 38 - 480 Rymanow Sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

 

SIWZ - więcej

Wyjasnienie do SIWZ - więcej

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penar Marek
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-08-06 15:42:36
  • Informacja zaktualizowana przez: Penar Marek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-08 11:30:26
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry