Rymanów, 09.09.2009 r.


Uprzejmie informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na remont obiektów wiejskich ośrodków kultury w miejscowościach: Rymanów Zdrój i Bzianka wybrana została oferta złożona przez:


Oferta nr 2 - Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe „SANBUD” s.c.

ul: J. Bojko 6, 38-500 Sanok

Cena brutto wybranej oferty: 487 885,13 zł

Wybrana oferta otrzymała maksymalna ilość punktów – 100

Ponadto zostały złożone oferty przez:

Oferta nr 1 - Zakład Remontowo - Budowlany "DROZDBUD" ul. Spacerowa 90, 38-481 Rymanów Zdrój

Cena brutto oferty - 511 057,85 zł

Ilość otrzymanych punktów - 95,46

 

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Produkcji Handlu i Usług :

"KK-BUD" s.j. ul. Rzeszowska 23, 38-404 Krosno

Cena brutto oferty - 497 029,73 zł

Ilość otrzymanych punktów - 98,16

Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty.

                                                                                       

                                                                                       Zamawiający

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Rymanów, 17.08.2009

 

GMINA RYMANÓW

ul. Mitkowskiego 14

                            38 - 480 Rymanów


zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych

Dz.U.Nr.19 poz.177 z późniejszymi zmianami

ogłasza przetarg nieograniczony na

Remont obiektów wiejskich ośrodków kultury w miejscowościach: Rymanów Zdrój

i Bzianka” w zakresie:

Dom Ludowy w Rymanowie Zdroju: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 72,62m2

-remont elewacji budynku – 606 m2, wykonanie instalacji c.o.- kpl 1, docieplenie sufitu nad salą – 199,13m2, remont łazienek i kuchni – 182,3 m2,

Dom Ludowy w Bziance: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 144,04 m2,wymiana parkietu- 266,22m2, remont łazienek – 103,7 m2, remont instalacji c.o i wentylacji – szt.8, malowanie dachu – 600 m2.


Termin realizacji zamówienia ustala się na : rozpoczęcie – po zawarciu umowy

zakończenie – 21 grudzień 2009r


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej

Gminy Rymanów o adresie: www.rymanow.pl lub zakupić w siedzibie Zamawiającego

w pokoju nr 18 w godzinach pracy Urzędu – cena 30,00 zł brutto.

Oferty należy złożyć pisemnie do dnia 8 wrzesień 2009r do godz.9-tej w Sekretariacie

Urzędu gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Oferty, które zostaną złożone po terminie będą odesłane bez otwierania.


Otwarcie ofert i odczytanie cen nastąpi dnia 8 wrzesień 2009r o godz.9-tej.

w siedzibie Zamawiającego (świetlica).

Kryteria oceny ofert – cena za realizację zamówienia – 100%.


Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni od daty upływu składania ofert.


Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest

Alicja Rutkowska tel. 0134356672, fax.0134357975 w godz.pracy Urzędu Gminy

poniedziałek – od 8 – 16-tej,od wtorku do piątku – od 7 – 15-tej.

 

Załączniki:

1. SIWZ - więcej

2. Przedmiar robót Bzianka - więcej

3. Przedmiar robót Rymanów Zdrój - więcej

4. Przedmiar robót Rymanów Zdrój 2 - więcej

5. Opis Techniczny  Rymanów Zdrój - więcej 

6. Opis Techniczny Bzianka  - więcej
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry