Rymanów, 21. 09.2009 r.Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:


REMONT I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ”


została wybrana Oferta Nr 3 złożona przez:


K-K BUD s.j.

Józef Klara & Franciszek Kraś

ul: Rzeszowska 23, 38-404 Krosno


Cena brutto wybranej oferty : 592 398,90

Wybrana oferta uzyskała maksymalną ilość punktów = 100,00


Ponadto oferty zostały złożone przez:

Oferta Nr 1

ECORES Sp. z o. o. ul: Kaczeńcowa 6, 35-604 Rzeszów

Cena brutto: 691 268,95 zł, ilość otrzymanych punktów = 85,70


Oferta Nr 2

Z.U.H. ELEKTROBUD, Jan Ślęczka Golcowa 24 a , 36-230 Domaradz

Cena brutto: 605 556,22 zł, ilość otrzymanych punktów = 97,83Nie wykluczono żadnego wykonawcy.


Nie odrzucono żadnej oferty.
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Rymanów, 24.08.2009


GMINNY OŚRODEK KULTURY W RYMANOWIE


ul. Grunwaldzka 11

                          38 - 480 Rymanów


zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych

Dz.U.Nr.19 poz.177 z późniejszymi zmianami

ogłasza przetarg nieograniczony na

Remont i wyposażenie obiektów działalności kulturalnej” w zakresie:

Remont Domu Sokoła: remont instalacji c.o – kpl 1, remont sanitariatów – kpl 1,remont Sali widowiskowo-kinowej – kpl 1, remont korytarza – 50,91 m2.

Remont Domu Kultury :remont sanitariatów – 1 kpl


Termin realizacji zamówienia ustala się na : rozpoczęcie – po zawarciu umowy

zakończenie – 15 maj 2010r


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej

Gminy Rymanów o adresie: www.rymanow.pl lub zakupić w siedzibie Zamawiającego

w godzinach pracy GOK – cena 30,00 zł brutto.

Oferty należy złożyć pisemnie do dnia 14 wrzesień 2009r do godz.10-tej w siedzibie

Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie ul. Grunwaldzka 11.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Oferty, które zostaną złożone po terminie będą odesłane bez otwierania.


Otwarcie ofert i odczytanie cen nastąpi dnia 14 wrzesień 2009r o godz.10-tej.

w siedzibie Zamawiającego (świetlica).

Kryteria oceny ofert – cena za realizację zamówienia – 100%.


Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni od daty upływu składania ofert.


Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest

Danuta Litarowicz tel. 0134355067, w godz. pracy GOK

poniedziałek – od 8 – 16-tej,od wtorku do piątku – od 7 – 15-tej.


 

SIWZ - więcej

OPIS TECHNICZNY - więcej

PRZEDMIAR ROBÓT - więcej

WYJAŚNIENIA DO PRZETARGU - więcej

ROSTRZYGNIĘCIE - więcej

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry