Rymanów, 01.10.2009GMINA RYMANÓW

ul. Mitkowskiego 14a

38 - 480 Rymanów


zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych

Dz.U.Nr.19 poz.177 z późniejszymi zmianami

ogłasza przetarg nieograniczony na:

WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU BYŁEJ KOTŁOWNI W RYMANOWIE ZDROJU

Termin realizacji zamówienia ustala się na : rozpoczęcie – po zawarciu umowy

zakończenie – 30 listopada 2009r


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej

Gminy Rymanów o adresie: www.rymanow.pl lub zakupić w siedzibie Zamawiającego

w pokoju nr 18 w godzinach pracy Urzędu – cena 30,00 zł brutto.

Oferty należy złożyć pisemnie do dnia 22 października 2009r do godz.10-tej w Sekretariacie

Urzędu gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Oferty, które zostaną złożone po terminie będą odesłane bez otwierania.


Otwarcie ofert i odczytanie cen nastąpi dnia 22 października 2009r o godz.1015

w siedzibie Zamawiającego (świetlica).

Kryteria oceny ofert – cena za realizację zamówienia – 100%.


Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni od daty upływu składania ofert.


Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest

Marek Penar -  tel. 013435627, fax.0134357975 w godz.pracy Urzędu Gminy

poniedziałek – od 8 – 16-tej,od wtorku do piątku – od 7 – 15-tej.

Załączniki:

SIWZ - więcej

Przedmiar - więcej

Wzór umowy - więcej

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - więcej

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penar Marek
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-10-02 16:33:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Penar Marek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-19 12:01:28
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry