Rymanów 05.01.2010 r.
Uprzejmie informuję że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na:

 
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bzianka”


została wybrana oferta złożona przez:


Oferta Nr 1.

Konsorcjum „Bzianka”

Lider konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Melioracyjnych w Jaśle Sp. z o.o. ul. 3 Maja 30, 38 – 200 Jasło

Cena brutto wybranej oferty: 4 629 218,78 zł

Wybrana oferta otrzymała maksymalna ilość punktów – 100


Nie wykluczono żadnego wykonawcy.

Nie odrzucono żadnej oferty                                                             Zamawiający

 

 

 

 

                                                                       Rymanów, 04.12.2009
GMINARYMANÓW


zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych

Dz.U.Nr.19 poz.177 z późniejszymi zmianami ogłasza przetarg nieograniczony na:


Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bzianka”


Termin realizacji zamówienia ustala się na : rozpoczęcie – po zawarciu umowy

zakończenie – 15 wrzesień 2010r.


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej

Gminy Rymanów o adresie: www.rymanow.pl lub zakupić w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 18 w godzinach pracy Urzędu – cena 30,00 zł brutto.


Oferty należy złożyć pisemnie do dnia 29 grudzień 2009 r do godz. 9-tej w Sekretariacie

Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferty, które zostaną złożone po terminie będą odesłane bez otwierania.

Otwarcie ofert i odczytanie cen nastąpi dnia 29 grudnia 2009r o godz.9 -tej.

w siedzibie Zamawiającego (świetlica).

Kryteria oceny ofert – cena za realizację zamówienia – 100%.


Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni od daty upływu składania ofert.

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest

Alicja Rutkowska tel. 0134356672, fax.0134357975 w godz. pracy Urzędu Gminy

poniedziałek – od 8 – 16-tej,od wtorku do piątku – od 7 – 15-tej.

ZAŁĄCZNIKI:

 1. SIWZ - więcej

 2. PRZEDMIAR ROBÓT - więcej

 3. SPECYFIKACJA - więcej

 4. PROJEKT WYKONAWCZY - więcej

 5. PROJEKT WYKONAWCZY c.d. - więcej

 6. ZMIANA SIWZ - więcej

 7. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - więcej

 8. ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 2 - więcej

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 3:

W związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi niezgodności pomiędzy dokumentacją techniczna a przedmiarami robót w zakresie długości rurociągów tłocznych oraz typu studni – uprzejmie wyjaśniam:

 

 • przedmiar robót poz. 102 jest 0,8205 km winno być 1,7265 km

 • przedmiar robót poz. 116 jest 738,45 m2 winno być 1553,85 m2

 • przedmiar robót poz. 117 jest 435,46 m2 winno być 653,92 m2

 • przedmiar robót poz. 124 jest 820,50 mb winno być 1726,50 mb

 • przedmiar robót poz. 125 jest 4 próby winno być 8 prób

 • przedmiar robót poz. 126 jest 2,05 odc. 10 m winno być 12,65 odc.10m

 • przedmiar robót poz. 127 jest 820,50 mb winno być 1726,50 mb

 • przedmiar robót poz. 1177 jest 2 sztuki winno być 5 sztuk

 • przedmiar robót poz. 1052 jest 0,291 km ma być 0,791 km

 • przedmiar robót poz. 1072 jest 261,90 m2 ma być 711,90 m2

 • przedmiar robót poz. 1073 jest 351,86 m3 ma być 306,86 m3

 • przedmiar robót poz. 1080 jest 291,00 mb ma być 791,00 mb

 • przedmiar robót poz. 1081 jest 1 prób. ma być 3 prób

 • przedmiar robót poz.1082 jest 9,10 odc.10 m ma być 19,10 odc.10 m

 • przedmiar robót poz. 1083 jest 291,00 mb ma być 791,00 mbPoniżej załączono poprawiony przedmiar robót. Pozycje do poprawienia zaznaczono pogrubioną czcionką.

 1. POPRAWIONY PRZEDMIAR ROBÓT - WIĘCEJ
 2. PRZEDMIAR ROBÓT  - korekta rurociagu tłocznego z P1 - WIĘCEJ
 3. PRZEDMIAR ROBÓT  - korekta rurociagu tłocznego z P5 - WIĘCEJ
Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry