Rymanów,15.03.2010

GMINA RYMANÓW

38 -480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14 a

zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych Dz.U.Nr.19 poz.177 z późniejszymi zmianami ogłasza przetarg nieograniczony na:

„ Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem” w zakresie:

  regulacja brzegów Czarnego Potoku – 990 mb, wykonanie elementów przyłączy

  zewnętrznych, budowa kładek nad Czarnym Potokiem i rzeką Tabor – 81.6 mb,

  budowa amfiteatru i molo – pow. 165 m2, regulacja brzegów istniejącego stawu,

  powierzchnia stawu 1164 m2, budowa altan – 2 szt. (345 m2), remont stacji

  transformatorowej: wykonanie opaski odbojowej wokół budynku i dojścia do

  budynku, remont tynków na części elewacji, uzupełnienie gzymsów, odnowienie

  drzwi zewnętrznych, budowa pergoli i fontanny- wielkość- długość pergoli – 18

  mb, wykonanie utwardzeń miejsc postojowych oraz ścieżek dla osób

  niepełnosprawnych – 72 m2, wykonanie ścieżek i placów spacerowych – pow.

  placów – 1836 m2, długość ścieżek – 2535 mb, montaż elementów małej

  architektury parkowej- ławki 53 szt. lampy – 64 szt. zasadzenie zieleni niskiej i

  wysokiej.

Termin realizacji zamówienia ustala się na :

• rozpoczęcie – po zawarciu umowy • zakończenie – 30 październik 2010 r.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej

Gminy Rymanów o adresie: www.rymanow.pl lub zakupić w siedzibie Zamawiającego

w pokoju nr 18 w godzinach pracy Urzędu – cena 30,00 zł brutto.

Oferty należy złożyć pisemnie do dnia 31 marzec 2010 r do godz. 9 - tej w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a.

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Oferty, które zostaną złożone po terminie będą odesłane bez otwierania.

Otwarcie ofert i odczytanie cen nastąpi dnia 31 marca 2010 r o godz. 9 - tej.

w siedzibie Zamawiającego (świetlica).

Kryteria oceny ofert – cena za realizację zamówienia – 100%.

Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni od daty upływu składania ofert.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli, ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie

innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

wykonania zamówienia

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie

zamówienia

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia warunki określone

powyżej mogą spełniać łącznie, z zastrzeżeniem, że żaden z wykonawców nie podlega

wykluczeniu.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg. formuły

„ spełnia – nie spełnia” na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest:

Marek Penar – inspektor Referatu Inwestycji, Drodgownictwa i Gospodarki Przestrzennej

                      tel. 0134356627, fax.0134357975 w godz. pracy Urzędu Gminy

       poniedziałek – od 8 – 16-tej,od wtorku do piątku – od 7 – 15-tej.


Załączniki:

 1. SIWZ - więcej
 2. PROJEKT BUDOWLANY - więcej
 3. PROJEKT BUDOWLANY 2 - wiecej
 4. PROJEKT WYKONAWCZY - wiecej
 5. PROJEKT WYKONAWCZY 2 - więcej
 6. PROJEKT UBEZP. BRZEGÓW - wiecej 
 7. PRZEDMIARY ROBÓT - więcej
 8. KONSTRUKCJA - więcej
 9. SPECYFIKACJE - więcej
 10. WIZUALIZACJE - więcej

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT- WIECEJ

Branża elektryczna przedmiar robót - WIĘCEJ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - WIĘCEJ

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - WIĘCEJ

ZMIANA TREŚĆI SIWZ - WIĘCEJ

ROZTRZYGNIĘCIE - WIĘCEJ
  

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry