INW341/3/2010                                                     Rymanów, 15.03.2010

GMINA RYMANÓW

38-480 Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a


 


      Gmina Rymanów zaprasza do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla projektu pn. Rozwój Gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie” - realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

Wartość kosztorysowa przedmiotu zamówienia wynosi 2 950 000,00 zł netto, w tym:

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej:

  • nazwę i adres oferenta

  • wartość oferty tj. cenę wyrażoną w % od wartości netto inwestycji

  • termin związania z ofertą

  • oświadczenie oferenta, że posiada stosowne uprawnienia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru wraz z podaniem numeru uprawnień i daty ich wydania


Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub 9opatrzona pieczątka firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

Oferta powinna być złożona za pośrednictwem poczty, kuriera, lub złożona osobiście. Decyduje data złożenia oferty. Oferty złożone po terminie będą odrzucone.

Termin składania ofert upływa z dniem 31 marca, godz: 1000.

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi o kryterium: cena = 100%


cena oferty z najniższą ceną

Sposób wyliczenia = -------------------------------------------- --- x100 % x 100 pkt.

cena oferty badanej


Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie żądał kserokopii stosownych dokumentów i przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Oferenta.

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Zamawiającego – niniejsze postępowanie przetargowe zostanie unieważnione.

 

ROZTRZYGNIĘCIE - WIĘCEJ

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Karp Waldemar
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-03-17 15:21:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Karp Waldemar
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-06-24 10:38:18
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry