Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 93441-2010 z dnia 2010-04-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rymanów
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę średniego ratowniczego-gaśniczego samochodu z podwoziem samochodu z napędem 4x4 z kabiną 6 osobową. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa. Silnik o zapłonie samoczynnym spełniający normę spalin...
Termin składania ofert: 2010-04-30


Rymanów: Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu pożarniczego przeznaczonego dla - OSP Rymanów - Posada Dolna w ramach Projektu pn.: Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin Iwonicz - Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów
Numer ogłoszenia: 142390 - 2010; data zamieszczenia: 25.05.2010
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

przetarg_2010_05_20_ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WYBÓR OFERTY

 

     W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu pożarniczego przeznaczonego dla - OSP Rymanów – Posada Dolna” w ramach Projektu pn. „Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin Iwonicz – Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów” została wybrana oferta Nr 1 złożona przez:

STOLARCZYK MIROSŁAW

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe

ul. Ściegiennego Nr 268A,

25-116 KIELCE

 Cena wybranej oferty : 706.200,00 zł brutto (słownie: siedemset sześć tysięcy dwieście złotych 00/100).

przetarg__2010_04_20__wybor_oferty_2010_05_04.pdf

 

--------------------------------------------------------------------------

 

"Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu pożarniczego

przeznaczonego dla – OSP Rymanów - Posada Dolna

w ramach Projektu  pn.:

 

Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin

Iwonicz – Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów”

 

Oś: IV.  Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom.

Działanie: 4.4. Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 -2013.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę średniego ratowniczego-gaśniczego samochodu z podwoziem samochodu z napędem 4x4 z kabiną 6 osobową. Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa.  Silnik o zapłonie samoczynnym spełniający normę spalin EURO 5 o mocy min 290KM. Zbiornik wody wykonany z materiałów kompozytowych o pojemności 2,5m3. Autopompa dwuzakresowa o wydajności min.2500 l/min. Instalacja układu zraszaczy.

Dodatkowe  wyposażenie:

- zestaw sprzętu hydraulicznego,

- aparaty powietrzne,

- wyciągarka,

- uchwyt na drabiny na dachu,

- radiostacje nasobne z ładowarkami,

- latarki osobiste a ładowarkami,

- zwijadło wysokiego ciśnienia zwijanie elektryczne i ręczne.

 

Poniższy plik zwiera:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki składające się na integralną jej cześć:

1.      Formularz Ofertowy - zał. nr 1;

2.      Wymagania szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia - zał. nr 2,

3.      Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 3,

4.      Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 1 - zał. nr 4,

5.      Projekt umowy - zał. nr 5,

6.      Formularz wykazu wykonanych w okresie 3 lat dostaw - zał. nr 6.

 

przetarg_2010_04_22_siwz_woz_strazacki.pdf

Ponizszy plik zawiera min. Zarzadzenie Burmistrza Gminy Rymanów:

1.  w sprawie zatierdzenia trybu postepowania

2. w sprawie powołania komisji przetargowej

przetarg_2010_04_22__woz_strazacki_zarzadzenia.pdf

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry