POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA ROBOTY BUDOWLANE PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą”

NA WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU

,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012”


Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - więcej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - więcej

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót budowlanych - więcej

Dokumentacja projektowa - cz.1

Dokumentacja projektowa - cz.2

Dokumentacja projektowa - cz.3

Dokumentacja projektowa - cz.4

Przedmiar robót - więcej

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych - więcej

Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania - więcej

Wzór oferty - więcej

Istotne postanowienia umowy - więcej

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA - więcej

ROZTRZYGNIĘCIE PRZETARGU - więcej

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry