Wersja archiwalna 2009-10-01 16:36:22

 

                                                               Rymanów, 30.09.2009GMINA RYMANÓW

ul. Mitkowskiego 14a

38 - 480 Rymanów


zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych

Dz.U.Nr.19 poz.177 z późniejszymi zmianami

ogłasza przetarg nieograniczony na:

WYKONANIE: POSZERZENIA PARKINGU, ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ I OGRODZENIA TERENU PRZY BUDYNKU PRZYCHODNI SPGZOZ W MIEJSCOWOŚCI WRÓBLIK SZLACHECKI


Termin realizacji zamówienia ustala się na :

rozpoczęcie – po zawarciu umowy

zakończenie - 30 listopada 2009

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej

Gminy Rymanów o adresie: www.rymanow.pl lub zakupić w siedzibie Zamawiającego

w pokoju nr 18 w godzinach pracy Urzędu – cena 30,00 zł brutto.

Oferty należy złożyć pisemnie do dnia 21 październik 2009r do godz.9-tej w Sekretariacie

Urzędu gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a.


Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


Oferty, które zostaną złożone po terminie będą odesłane bez otwierania.


Otwarcie ofert i odczytanie cen nastąpi dnia 12 październik 2009r o godz.10.15

w siedzibie Zamawiającego (świetlica).

Kryteria oceny ofert – cena za realizację zamówienia – 100%.


Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni od daty upływu składania ofert.


Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest

Marek Penar -  tel. 013435627, fax.0134357975 w godz.pracy Urzędu Gminy

poniedziałek – od 8 – 16-tej,od wtorku do piątku – od 7 – 15-tej.

 

ZAŁACZNIKI:

SIWZ - WIĘCEJ

KIOSZTORYS - WIĘCEJ

WZÓR UMOWY - WIĘCEJ

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 3250516]

przewiń do góry