Wersja archiwalna 2009-10-13 13:40:51

Rymanów: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł
Numer ogłoszenia: 176755 - 2009; data zamieszczenia: 13.10.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów, woj. podkarpackie, tel. 013 4355006, faks 013 4355765.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rymanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 3 000 000,00 zł.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3 000 000,00 zł. Słownie: trzy miliony złotych na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. -Spłata kredytu będzie realizowana w następujący sposób: do 30.04.2010 r. - 2 000 000,00 zł. do 31.03.2011 r. - 500 000,00 zł. do 30.09.2011 r. - 500 000,00 zł. -Uruchomienie środków nastąpi w jednej transzy w dniu 02.11.2009 roku. -Dla celów sporządzenia oferty należy przyjąć za dzień uruchomienia kredytu dzień otwarcia ofert tj. 23 wrzesień 2009 roku oraz kwotę 3 000 000,00 zł. -oprocentowanie kredytu oparte na stawce WIBOR-1m -odsetki płatne co kwartał w oparciu o stawkę WIBOR-1m, określoną w umowie z wybranym wykonawcą, pobraną z miesiąca poprzedzającego okres odsetkowy, pierwsza spłata - pierwszy kwartał 2010 roku. -zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania wcześniejszej spłaty kredytu bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat oraz możliwość przesunięcia spłaty rat kredytu. -Przeznaczenie kredytu: na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. -Proponowana forma zabezpieczenia kredytu: Zabezpieczenie kredytu stanowić będzie Weksel In blanco.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.11.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: zgodnie z SIWZ

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: zgodnie z SIWZ.

  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: zgodnie z SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rymanow.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: URZĄD GMINY RYMANÓW ul. Mitkowskiego 14 a 38-480 Rymanów.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.10.2009 godzina 10:00, miejsce: URZĄD GMINY RYMANÓW ul. Mitkowskiego 14 a 38-480 Rymanów - SEKRETARIAT.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

SIWZ - więcej

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2988769]

przewiń do góry