Rymanów, 15.02.2010r.GMINA RYMANÓW


38 -480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14 zgodnie z ustawą z

dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych Dz.U.Nr.19

poz.177 z późniejszymi zmianami ogłasza przetarg

nieograniczony na:


ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY KAPLICY CMENTARNEJ W MIEJSCOWOŚCI RYMANÓW ”


Termin realizacji zamówienia ustala się na :

 

rozpoczęcie – po zawarciu umowy

 

zakończenie – 31 maja 2010r.

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można

pobrać ze strony internetowej Gminy Rymanów o adresie:

www.rymanow.pl .

 

Oferty należy złożyć pisemnie do dnia 09.03. 2010 r do

godz. 10.00 w Sekretariacie Urzędu Gminy w Rymanowie

ul. Mitkowskiego 14a.

 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. Zamawiający

nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej. Zamawiający

nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający

nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający

nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu

zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z a

pomocą aukcji elektronicznej. Oferty, które zostaną

złożone po terminie będą odesłane bez otwierania.

Otwarcie ofert i odczytanie cen nastąpi dnia 09.03. 2010 r

o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego (świetlica).

Kryteria oceny ofert – cena za realizację zamówienia –

100%.

Oferent będzie związany ofertą przez 30 dni od daty

upływu składania ofert.

Osobą upoważnioną do bezpośredniego kontaktowania

się z oferentami jest

mgr inż. Marek Penar - tel. 0134355006, fax. 0134355765,

tel. bezp. 0134356627 w godz. pracy Urzędu Gminy

poniedziałek od 8 – 16, od wtorku do piątku od 7 – 15.

 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na

podstawie przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń i

załączników określonych w SIWZ metodą spełnia/nie spełnia.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67

ust.1 pkt. 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy Prawo Zamówień

Publicznych.


Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem:

INW.341/1/2010 Wykonawcy we wszelkich kontaktach z zamawiającym

powinni powoływać się na ten znak.

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

1. SIWZ - więcej

 

2. PROJEKT BUDOWLANY :

a) opis - więcej

b) projekt poprzeczki - więcej

c) projekt profil - więcej

d) projekt sytuacja - więcej

e) przekrój 1 - więcej

f) przekrój 2 - więcej

g) przekrój 3 - więcej

h) przekrój 4 - więcej

 

3. PRZEDMIAR, KOSZTORYS OFERTOWY - więcej

 

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

a/. strona tytułowa - więcej

b/. wymagania ogólne - więcej

c/. roboty przygotowawcze - więcej

d/. wykopy - więcej

e/. podbudowa z kruszywa - więcej

f/. koryto i profilowanie - więcej

g/. krawężnik - więcej

h/. kostka - więcej

i/. nawierzchnia bitumiczna - więcej

j/. obrzeża - więcej

k/. oczyszczenie i skropienie - więcej

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Penar Marek
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-02-17 10:00:10
  • Informacja zaktualizowana przez: Penar Marek
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-02-18 11:59:03
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry