Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w PLN do łącznej wartości 14 000 000 zł - więcej

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - więcej
 2. Formularz oferty - załącznik nr 1 do SIWZ - więcej
 3. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22. ust.1  ustawy - zał. Nr 2 do SIWZ - więcej
 4. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 24 ust.1 ustawy - zał. nr 3 do SIWZ - więcej
 5. Wykonanie budżetu za okres od 01.01.2009 r. do 31 grudnia 2009 r. - zał. Nr 4 do SIWZ: Rb - Nds - więcej, Rb - Z - więcej
 6. Uchwała Nr IX/22/2010 z dnia 7 maja 2010 r. Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wydania opinii o możliwości spłaty przez Gminę Rymanów kredytu długoterminowego przeznaczonego na pokrycie deficytu budżetu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów  - zał. nr  5  do SIWZ - więcej
 7. Wykonanie budżetu za okres od 01.01.2010 r. do 31 marca 2010 r. - zał. Nr 6 do SIWZ: Rb - Nds - więcej, Rb - Z - więcej

 

W odpowiedzi na wniesione wnioski i  zapytania - uprzejmie informuję:

wnioskowane dokumenty:

 1. zaświadczenie o nadaniu numeru Regon – pobierz 
 2. dokumenty potwierdzające upoważnienie przedstawicieli Gminy do podpisania umowy kredytu, ustanowienia zabezpieczeń – treść uchwały
 3. aktualny wykaz instytucji powiązanych kapitałowo i organizacyjnie z Gminą (z uwzględnieniem nazwy, numeru Regon i NIP) – zobacz
 4. aktualny wykaz instytucji, w których Gmina korzysta z kredytów i/lub pożyczek (nazwa, aktualne zadłużenie, miesięczne obciążenia, ostateczny termin spłaty - zobacz   
 5. uchwała budżetowa na rok 2010 wraz z załącznikami oraz prognozą łącznej kwoty długu Gminy i opinią RIO dotyczącą możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości prognozy kwoty długu - uchwała budżetowa nr XXXVI/365/09, opinie RIO - opinia 1, opinia 2
 6. opisowe sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 r. i 2009 r. sprawozdanie 2008 r, sprawozdanie 2009 r.
 7. opinie RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu: za 2008 r. wiecejza 2009 r. więcej.
 8. sprawozdania na dzień 31.12.2008 r.: Rb-NDS - więcej, Rb-Z - więcejRb-27S - więcejRb-28S - więcej.
 9. sprawozdania na dzień 31.12.2009 r.: Rb-27S - więcejRb-28S - więcej,
 10. sprawozdania na dzień 31.03.2010 r.: Rb-27S - wiecejRb-28S - więcej,
 11. uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu wskazująca źródła spłaty oraz zabezpieczenie kredytu – wiecej,
 12. struktura dochodów Gminy wg stanu na dzień: 31.12.2008 r. – wiecej31.12.2009 r. – wiecej31.03.2010 r. – więcej,
 13. wieloletni plan inwestycyjny Gminy - więcej.

pytanie: - czy Zamawiający korzysta z wykupu wierzytelności ( jeśli tak to prosimy podać kwoty zaangażowań i spłat z tego tytułu

odpowiedź: nie,

pytanie: - czy Zamawiający jest gotowy podpisać oświadczenie o poddaniu się egzekucji - odpowiedź: tak

pytanie: - czy w kwotach zadłużenia przedstawionych w prognozie kwoty długu uwzględniono wartość emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożytek zaciąganych ze środków Funduszy strukturalnych lub Funduszu Spójności Unii Europejskiej, podlegających wyłączeniom zgodnie z art.170 ust.3 Ustawy o finansach publicznych odpowiedź: tak

 

Wniosek z dnia 16.06.2010 r. - opinia RIO w sprawie budżetu na 2010 r. - więcej

 

Wnioski z dnia 17.06.2010 r. -

 1. Budżet na 2009 r. - uchwała budżetowa - treść uchwały, zał_1_2_5, zał_3_7, zał_4, zał_6, opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu sprawozdanie 2009 r. Rb - Nds - więcej, Rb - Z - więcej
 2. Dochody bieżące za rok 2008 i 2009 - plan /wykonanie - więcej
 3. Prognoza długu na czas kredytowania - w sprawie wydania opinii
 4. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek w innych bankach i instytucjach - zobacz

Wniosek 1 z dnia 18.06.2010 r.

Prognoza długu dotycząca kredytu długoterminowego, z podziałem na dochody własne, subwencje, dotacje bieżące i inwestycyjne, wydatki (w tym wydatki inwestycyjne) w latach 2010-2016 - więcej

Wniosek 2 z dnia 18.06.2010 r.

 1. Informacja o wnioskodawcywięcej
 2. Projekt budżetu na 2010 r.więcej
 3. Uchwała Rady Gminy w sprawie wyboru wójta oraz powołania skarbnika, - wybór burmistrza,  powołanie skarbnika
 4. informację o zobowiązaniach jednostki z tytułu wykupu wierzytelności (forfaiting, e-financing ) w następującym zakresie :
  • aktualne zobowiązanie (zadłużenie) - więcej
  • termin ostatecznej spłaty - jak wyżej
  • harmonogram spłat obejmujący wysokość rat, terminy spłaty (miesięczne, kwartalne, roczne etc.) - jak wyżej
  • przedmiotu (inwestycji) finansowania objętych wykupem wierzytelności - brak

Wniosek z dnia 28.06.2010 r.

1) Informacja o uszczegółowionej stawce WIBOR 3M jaka powinna być zastosowane w umowie kredytowej,              

odpowiedź - zgodnie ze SIWZ;

 

2) Informacja z wyjaśnieniem rozbieżności pomiędzy terminem spłaty ostatniej raty odsetkowej przypadającej w dniu 20.12.2016 r., a terminem obowiązywania umowy: 6 lat tj. do dnia 31.12.2016 r.

odpowiedź - termin 31.12.2016 r. zakończenie roku budżetowego;

 

3) Informacja z wyjaśnieniem rozbieżności w nazwisku Pani Skarbnik pomiędzy nazwiskiem widniejącym w SIWZ - Pani Bernarda Łożańska, a nazwiskiem widniejącym w uchwale nr VIII/11/84/03 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 września 2003 roku - Pani Bernarda Lozańska,

odpowiedź - dane osobowe zawarte w SIWZ są prawidłowewięcej;

4) Informacja na temat struktury subwencji ogólnej wykazanej w informacji o wnioskodawcy w kwocie 20.273,00 tyś. zł według planu na koniec 2010 r. w rozbiciu na subwencje: wyównawczą, oświatową, równoważącą - regionalną;

odpowiedź - więcej;

5) Informacja na temat struktury dotacji celowych wykazanych w informacji o wnioskodawcy w kwocie 9.738,00 tyś. zł według planu na koniec 2010 r. w rozbiciu na: - dotacje na zadania własne, zlecone, powierzone;- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej;

odpowiedź - więcej;

ROZTRZYGNIĘCIE PRZETARGU - więcej

Informacje o dokumencie:

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry