Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
532 Konkurs dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na wyłonienie partnera do realizacji zadania w projekcie w ramach Osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa podkarpackiego na lata 2014-2020, którego Liderem (partnerem wiodącym) oraz wnioskodawcą będzie Gmina Rymanów Sylwester Litwin 2020-08-04
533 Przebudowa drogi dojazdowej na dz. o nr ewid.1570/2, 1572/2 i 1069 (obr. geod. Ladzin) w Zmysłówce od km 0+005 do km 0+631 - odcinek II od km 0+277 do km 0+631 na dz. o nr ewid. 1570/2 i 1069 Bęben Mariusz 2020-07-30
531 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wróblik Królewski, Gmina Rymanów Bęben Mariusz 2020-07-27
529 Modernizacja obiektów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie - III etap Bęben Mariusz 2020-06-03
530 Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2020-05-12
527 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2020-03-06
526 Rewitalizacja rymanowskiego rynku Bęben Mariusz 2020-02-27
524 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy – III przetarg Bęben Mariusz 2020-01-31
525 Plan zamówień publicznych na rok 2020 Bęben Mariusz 2020-01-16
522 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2020 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2020-01-09
523 Dotawa i montaż wyposażenia kuchennego (technologii kuchni)w budynku Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie Bęben Mariusz 2019-12-20
517 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy oraz wszystkich jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2024 r. Bęben Mariusz 2019-12-03
520 Remont łazienek II, I piętra oraz parteru Szkoły Podstawowej w Rymanowie ul. Szkolna 2 Sylwester Litwin 2019-11-29
509 Przebudowa dróg na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2019-09-06
512 Dostawa minikoparki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie Bęben Mariusz 2019-09-04
511 Remont pomieszczeń garażowych w jednostce OSP w Rymanowie - Posadzie Dolnej Sylwester Litwin 2019-08-22
499 Przebudowa (modernizacja) stadionu Ośrodka Kultury Fizycznej w Rymanowie wraz z niezbędną infrastrukturą Bęben Mariusz 2019-07-12
502 Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo – wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo-wychowawczych Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2019-06-10
496 Termomodernizacja budynku SPG ZOZ w Rymanowie Sylwester Litwin 2019-03-07
500 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji budowy instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie. Bęben Mariusz 2019-03-01
493 Budowa instalacji fotowoltaicznej, wiatrowej i odgromowej na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie Bęben Mariusz 2019-02-18
494 Dostawa wyposażenia klasopracowni przedmiotów przyrodniczych Bęben Mariusz 2019-02-15
495 Organizacja zajęć dodatkowych poza szkołą dla uczniów Bęben Mariusz 2019-02-11
488 Dostawa montaż/instalacja i uruchomienie sprzętu TIK Bęben Mariusz 2019-02-06
479 Budowa altany (wiaty) rekreacyjnej w miejscowości Posada Górna na działce nr ewid. 58/12 Bęben Mariusz 2018-07-24
475 Usługa ubezpieczenia NNW dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo - wychowawczych i ubezpieczenia OC pracowników placówek oświatowych i oświatowo - wychowawczych Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2018-06-12
468 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach w zadania inwestycyjnego „Budowa lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju na działce nr ewid. 419”. Bęben Mariusz 2018-03-28
449 Zakup i wdrożenie e-usług, zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego dla Gminy Miasto Krosno, Gminy Rymanów i Gminy Frysztak Sylwester Litwin 2017-10-24
408 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2016-02-17
350 Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż drzewa na pniu w miejscowości Sieniawa Sylwester Litwin 2013-10-28
274 OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Z ZAKRESU EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA Karp Waldemar 2011-07-29
237 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pn:„GARAŻ TYPU BLASZAK dla OSP Rymanów -Posada Dolna wraz z zamontowaniem” Kurylak Alicja 2010-09-01
235 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych do 3 lat położonych we Wróbliku Szlacheckim Golonka Mirosław 2010-08-30
223 Wykonanie podłogi w sali budynku Domu Ludowego w miejscowości Głębokie Penar Marek 2010-07-16
211 Zapraszenie do złożenia ofert na inspektora nadzoru inwestorskiego Karp Waldemar 2010-06-24
213 "Zakup średniego ratowniczo-gaśniczego samochodu pożarniczego przeznaczonego dla – OSP Rymanów - Posada Dolna” w ramach Projektu pn.: „Wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gmin Iwonicz – Zdrój, Miejsce Piastowe i Rymanów” Kurylak Alicja 2010-05-25
210 Zapraszenie do złożenia ofert na inspektora nadzoru inwestorskiego Karp Waldemar 2010-03-17
206 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY KAPLICY CMENTARNEJ W MIEJSCOWOŚCI RYMANÓW Penar Marek 2010-02-18
201 Zaproszenie Burmistrza Gminy Rymanów do zlożenia propozycji cenowej/ oferty całościowej lub częściowej/ usług pozyskania i zrywki drewna, oraz chemicznego zabezpieczenia upraw oraz pielęgnacji upraw lasów mienia komunalnego Gminy Rymanów Kurylak Alicja 2010-01-14
198 Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Litwin Sylwester 2010-01-05
195 Przetarg nieograniczony na sprzedaż równiarki samojezdnej. Litwin Sylwester 2009-12-07
190 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU BYŁEJ KOTŁOWNI W RYMANOWIE ZDROJU Penar Marek 2009-10-19
189 WYKONANIE TERMORENOWACJI DACHU BUDYNKU BYŁEJ KOTŁOWNI W RYMANOWIE ZDROJU Penar Marek 2009-10-01
188 WYKONANIE: POSZERZENIA PARKINGU, ZJAZDU Z DROGI WOJEWÓDZKIEJ I OGRODZENIA TERENU PRZY BUDYNKU PRZYCHODNI SPGZOZ W MIEJSCOWOŚCI WRÓBLIK SZLACHECKI Penar Marek 2009-10-01
176 „Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Posada Górna”. Penar Marek 2009-08-20
179 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Wykonanie stropu podwieszanego nad salą i zapleczem domu ludowego w miejscowości Głębokie" Penar Marek 2009-08-11
174 II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Hanus Karolina 2009-07-29
173 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Hanus Karolina 2009-07-29
171 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej do 3 lat, położonej we Wróbliku Szlacheckim. Hanus Karolina 2009-07-14
170 Wymiana stolarki okiennej w ZSP w Klimkówce, Sieniawie, Króliku Polskim oraz Milczy Penar Marek 2009-07-13
168 I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych we Wróbliku Szlacheckim oraz samodzielnego lokalu użytkowego nr 10 położonego w Rymanowie przy ul. Bieleckiego 2. Hanus Karolina 2009-07-03
165 Odwołanie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej starym budynkiem drewnianym, położonym we Wróbliku Szlacheckim Hanus Karolina 2009-06-24
163 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnej do 3 lat, położonej we Wróbliku Szlacheckim Hanus Karolina 2009-06-22
162 I Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej we Wróbliku Szlacheckim przeznaczonej pod budowę apteki Hanus Karolina 2009-06-22
161 II Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości połozonej we Wróbliku Szlachecki zabudowanym starym budynkiem drewnianym Hanus Karolina 2009-06-22
160 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci Hanus Karolina 2009-06-18
159 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Hanus Karolina 2009-06-18
158 Przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomosci Hanus Karolina 2009-06-18
148 Przetarg nieograniczony na zadanie pt. Budowa Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie Litwin Sylwester 2009-04-03
149 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pt. "Docieplenie budynku OSP w Rymanowie" Litwin Sylwester 2009-03-26
147 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości. Zieba Krzysztof 2009-03-20
136 Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, położoną w Bziance, na okres 3 lat Zieba Krzysztof 2009-03-20
146 Przetarg nieograniczony w formie ustnej licytacji na sprzedaż samochodu Litwin Sylwester 2009-03-13
144 Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza przetarg nieograniczony na: utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic w Rymanowie i Rymanowie Zdroju w sezonie 2009 r. Zieba Krzysztof 2009-03-05
139 Przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokali użytkowych położonych w budynku usługowo-handlowym w Rymanowie Zdroju ul Zdrojowa 40 , na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 64 Litwin Sylwester 2009-02-10
138 Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza przetarg nieograniczony w formie ustnej licytacji na sprzedaż autobusu Litwin Sylwester 2009-02-03
133 Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu Litwin Sylwester 2009-01-06
132 Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż urządzeń uzyskanych po demontażu nieeksploatowanej kotłowni gazowo- olejowej w Rymanowie Zdroju. Zieba Krzysztof 2008-12-29
130 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Rymanowie, Sieniawie i Głębokiem Hanus Karolina 2008-11-14
125 Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnych lokali użytkowych Zieba Krzysztof 2008-10-22
123 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania: Budowa budynku przychodni SPGZOZ w miejscowości Wróblik Szlachecki Penar Marek 2008-10-07
122 Przetarg nieograniczony „Dzierżawa systemu pomiaru prędkości pojazdów” Zieba Krzysztof 2008-09-24
118 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE: Remontu drogi rolniczej nr 1873/5, 1875/2, 1873/3, 1871/2 w miejscowości Ladzin i części drogi 1033 w Rymanowie Zieba Krzysztof 2008-08-26
115 PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE Remontu drogi rolniczej nr 1873/5, 1875/2, 1873/3, 1871/2 w miejscowości Ladzin i częsci drogi 1033 w Rymanowie Zieba Krzysztof 2008-08-07
111 Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonych w Rymanowie. Zieba Krzysztof 2008-07-29
107 Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 wraz z udziałem we współwłasności części budynku i innych urządzeń stanowiących nieruchomość wspólną, z udziałem we współwłasności części 46393/89078 działki nr 64, położonej w Rymanowie Zdroju przy ul. Zdrojowej 40 o powierzchni 1398 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Krośnie jest prowadzona KW nr 102066. Małopolski Janusz 2008-06-30

[Liczba odsłon: 2943451]

przewiń do góry