Rejestr Uchwał Rady Miejskiej w Rymanowie  

Kadencja 2018-2023

     

II sesja zwyczajna – 29 listopada 2018 r. godz. 9:00

Nr protokołu

Nr uchwały

Nazwa uchwały

II

II/2/18

w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Rymanowie – więcej

II/3/18

w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miejskiej – więcej

II/4/18

w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Rewizyjnej – więcej

II/5/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – więcej

II/6/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Gospodarki i Mienia – więcej

II/7/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Porządku Publicznego – więcej

II/8/18

w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ekologii i Spraw Uzdrowiskowych – więcej

II/9/18

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Gminy Rymanów – więcej

II/10/18

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów – więcej

II/11/18

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok – więcej

II/12/18

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Rymanowie – więcej

II/13/18

w sprawie powołania Rady Programowej Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie – więcej

II/14/18

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r. – więcej

II/15/18

w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rymanów na 2019 r. – więcej

II/16/18

w sprawie ustalenia dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej   w Rymanowie na 2019 r. – więcej

II/17/18

uchylająca uchwałę w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne – więcej

II/18/18

uchylająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz określenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych i sposobu ich pobierania – więcej

II/19/18

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie wyższej kwoty dotacji w roku 2019 dla niepublicznych przedszkoli i niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny prowadzonych na terenie Gminy Rymanów przez podmioty inne niż jednostka samorządu terytorialnego – więcej

II/20/18

w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Rymanów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. – więcej

II/21/18

w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Posada Górna /2014" – więcej

II/22/18

w sprawie uchwalenia zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego "Rymanów Zdrój" - ETAP I - część 3 – więcej

II/23/18

w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Rymanów nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów – więcej

II/24/18

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów, położonych w obrębie ewidencyjnym Klimkówka – więcej

II/25/18

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Rymanów darowizny nieruchomości niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Klimkówka – więcej

II/26/18

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Żłobek w Rymanowie dla którego organem prowadzącym jest Gmina Rymanów – więcej

 

 

Protokół z II sesji Rady Miejskiej w Rymanowie odbytej w dniu 29 listopada 2018 r. –  więcej

Informacja z wykonania uchwał podjętych na LXI sesji i I sesji –   więcej

Sprawozdanie Burmistrza Gminy Rymanów z działalności pomiędzy sesjami –  więcej

   

Zapis audio i video z obrad II sesji Rady Miejskiej w Rymanowie - więcej  


 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-11-30 11:21:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Sołtysik Grzegorz
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-27 00:07:37
  • Liczba odsłon: 3307
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5414489]

przewiń do góry