Ldz.

z dnia

 znak

w sprawie

status

7_2016

2016-03-30

(data wpływu

2016-03-30) 

ROŚ.6220.7.2016.AK 

Art.71, ust.2, pkt. 2

(GRUPA II)

§3, ust.1, pkt. 50

Brak kwalifikacji

PRZEDSIĘWZIĘCIE:

 „Wprowadzenie do oferty firmy nowej usługi wypoczynkowej połączonej z innowacyjną stymulacją ogólnorozwojową podczas pobytu wypoczynkowego”,  na terenie zabytkowego parku o powierzchni 10 ha na działkach Nr ewid.4288/2 i 4285/1 – obręb geodezyjny Klimkówka

 –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach:  Nr ewid.4288/2 i 4285/1 – obręb geodezyjny Klimkówka

 

INWESTOR:

HOTEL RESTAURACJA DWÓR OSTOIA

Michał OSTOIA-TOMASZEWSKI

38-480 RYMANÓW ul. Zdrojowa Nr 1 Klimkówka

2016-03-30  Wniosek bn. z informacja o przedsięwzięciu (data wpływu 2016-03-30)

2016-04-01 ODPOWIEDŹ o braku kwalifikacji ROŚ. 6220.7.2016.AKRymanów, dnia  01.04.2016 r.

ROŚ.. 6220.7.2016.AK

 

 

 

 

 

HOTEL RESTAURACJA DWÓR OSTOIA

Michał OSTOIA-TOMASZEWSKI

38-480 RYMANÓW ul. Zdrojowa Nr 1 Klimkówka

 

 

Dot. wniosku z dnia 30.03.2016 r. (data wpływu  30.03.2016 r.) o zajęcie stanowiska

w sprawie konieczności wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

                W odpowiedzi na Państwa wniosek z  dnia 30 marca 2016 r. (data wpływu 30.03.2016 r. ) o zajęcie stanowiska w sprawie konieczności wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -  dla planowanego do  realizacji przedsięwzięcia pn. „Wprowadzenie do oferty firmy nowej usługi wypoczynkowej połączonej z innowacyjną stymulacją ogólnorozwojową podczas pobytu wypoczynkowego” ,  na terenie zabytkowego parku o powierzchni 10 ha na działkach Nr ewid.4288/2 i 4285/1 – obręb geodezyjny Klimkówka – gmina Rymanów, poniżej wyjaśniam co następuje:

 

                 Po przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów: tj.

 

1.       wniosku wraz z Informacją o przedsięwzięciu pn. „Wprowadzenie do oferty firmy nowej usługi wypoczynkowej połączonej z innowacyjną stymulacją ogólnorozwojową podczas pobytu wypoczynkowego” na działkach Nr ewid.4288/2 i 4285/1 – obręb geodezyjny Klimkówka,

2.       oraz kopią zgłoszenia do Starosty Krośnieńskiego o przystąpieniu do budowy/wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę pn. „Budowa rekreacyjnego boiska do siatkówki oraz montażu zewnętrznego urządzeń siłowni i placu zabaw w miejscowości Klimkówka na działce 4288/2,

 

 -  nie może zostać wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację wnioskowanego do wykonania  przedsięwzięcia, z uwagi na brak spełnionych wymogów formalnych.

 

                Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), wszczyna się  na  wniosek podmiotu planującego podjecie realizacji przedsięwzięcia, do którego to wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty  wymienione w art. 74 ust 1w.cyt. ustawy.

Jednocześnie Inwestor musi rozważyć, czy spełnione są zapisy kryteriów kwalifikujących, czy planowane przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 71 i 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), oraz §3 ust. 1 pkt.50  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( Dz. U. z 2016 r.  poz. 71) , przed jego zamierzoną realizacją.

                Zgodnie z §3 ust. 1 pkt.50  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko( Dz. U. z 2016 r.  poz. 71), są to: ośrodki wypoczynkowe lub hotele, zlokalizowane poza terenami mieszkaniowymi, terenami przemysłowymi, innymi terenami zabudowanymi i zurbanizowanymi terenami niezabudowanymi, w rozumieniu przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 542 i 2109), wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż: a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–3 tej ustawy, b) 2 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a – przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia’.    

Biorąc pod uwagę i analizując przedłożone dokumenty wyjaśniam, że zgodnie z art. 71 ust. 2 oraz art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  i następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w punktach od 1-22. (min. o pozwoleniu na budowę, w tym zgłoszeniu budowy lub wykonania robót budowlanych, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu itd.)

Przedsięwzięcie polegające na w prowadzeniu do oferty firmy nowej usługi wypoczynkowej połączonej z innowacyjną stymulacją ogólnorozwojową podczas pobytu wypoczynkowego, zgodnie z w/cyt. rozporządzeniem   Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. nie jest przedsięwzięciem, które zaliczone byłoby do którejkolwiek z w/w grup przedsięwzięć, ale  jest przedsięwzięciem, przed realizacją którego jest wymagane uzyskanie niektórych decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 pkt. 1-22 oraz ust.1 a. w/cyt. ustawy.

Aby stwierdzić obowiązek uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgodnie z art. 71. ust.2 i art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz .U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) , konieczne jest łączne wystąpienie wyżej omówionych przesłanek. W analizowanej sytuacji występuje tylko jedna przesłanka.

            Wszelkie formy oddziaływania inwestycji na środowisko zamkną się w granicach własności terenu, nie powinno wiec wystąpić oddziaływanie na obszary NATURA 2000, parki narodowe, rezerwaty, parki krajobrazowe, czy pomniki przyrody, gdyż:

·          obszar NATURA 200 (obszar siedliskowy), znajduje się w miejscowości Ladzin w odległości 1 km od terenu inwestycji;

·          pomniki  przyrody to 2 drzewa w Klimkówce na terenie przedmiotowego parku ;

·          park krajobrazowy Jaśliski PK to odległość ok. 10 km;

·          rezerwat znajduje się w obszarze NATURA 2000 (obszary ptasie) – Beskid Niski w odległości ok. 1 km.

            Nie przewiduje się występowania oddziaływania transgranicznego na środowisko, ani możliwości wystąpienia poważnych awarii przemysłowych.

Natomiast chcąc rozważać  możliwość oddziaływania przedsięwzięcia na obszary NATURA 2000, należy zwrócić się w tej sprawie o wydanie zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 tj. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w którym stwierdzi. czy realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie lub nie będzie oddziaływała na te obszary.

            Z uwagi na lokalizację przedsięwzięcia w zabytkowym parku należy dostosować się do wymogów i uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, jakie stawia Wojewódzki Konserwator Zabytków.

 

 

                                                                                                          ……………………..

 

Otrzymują :

1.        Adresat;

2.        A/a. A.K.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-04-11 06:31:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-10 10:37:16
  • Liczba odsłon: 1726
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986027]

przewiń do góry