Rymanów, dnia 18.03.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/8/09

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Przedsięwzięcie pn. :

„Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie miejscowości Bzianka
– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

na działkach o Nr ewid. 1044, 1049, 1050, 1051, 1052, 1108/1, 1111 i 1114/1 – obwód geodezyjny Milcza oraz  8, 9, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24/1, 24/2, 28/2, 28/1, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65/4, 65/3, 65/2, 66/1, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 104, 111, 114, 115, 116/1, 117, 118, 122, 125, 135, 136, 137, 190, 199, 211, 212, 213, 231/1, 232, 243, 248, 249, 250, 252, 279, 280, 281, 283, 295, 328, 329, 330/1, 331, 339, 351, 354, 357, 358, 359, 360, 362, 370, 387, 388, 389, 500, 505/1, 506/1, 507, 577, 578, 582, 585, 594, 600, 601, 602, 603, 608, 612, 709, 711/4, 711/3, 712, 714, 715/2, 715/1, 716, 717/2, 718/3, 718/1, 719/2, 720/3, 721, 722/2, 722/1, 723, 724, 725/2, 733, 734, 736, 792/1, 850, 853, 890/4, 891, 892, 894, 903/2, 903/1, 904, 910/7, 910/3, 910/5, 912/2, 916, 917, 918, 919/2, 921, 923/2, 924/2, 925, 926, 930/2, 930/3, 930/4, 932/1, 932/2, 933, 934, 936/1, 944/2, 944/1, 945, 946, 947, 948, 949, 952, 953/2, 954, 955, 956, 966, 968, 969, 971, 977/2, 977/1, 978, 979/1, 979/2, 980, 986/3, 987/1, 987/2, 989, 990, 990, 991, 991, 992, 995, 996, 997, 1001, 1030, 1031, 1061, 1151, 1208/2, 1209, 1210, 1211, 1217, 1218, 1219, 1224/1, 1225, 1226, 1227, 1233, 1258, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1270, 1271/2, 1271/1, 1272, 1273, 1274, 1276, 1277, 1278, 1279, 1283, 1285, 1299, 1303, 1317, 1318, 1327, 1328, 1332, 1335, 1336, 1341, 1342, 1345, 1351, 1444, 1445, 1447, 1448, 1454, 1455, 1456/4, 1456/1, 1457, 1463/2, 1463/1, 1464, 1467/1, 1470/2, 1470/1, 1472/2, 1487/4, 1487/1, 1490/2, 1501/3, 1510, 1511, 1512, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518/3, 1518/4, 1520, 1522, 1522, 1563/1, 1563/2, 1572, 1573/1, 1573/2, 1574, 1575, 1576, 1577, 1646, 1650, 1651, 1657, 1659, 1660, 1661, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675/1, 1676 i 1693 - obwód geodezyjny Bzianka

 

Wnioskodawca:

Gmina Rymanów reprezentowana przez Burmistrza Gminy

ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü      Starosta Krośnieński

ü      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600 wt-pt 700 1500) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się  7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

                                                                                                                      ………………..

Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  18.03.2009 r.

ROŚ. 7624/8/09

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü      art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü      w związku z  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227),

 

na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 18 maca 2009 r. Ldz. INW.7021/3/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:


 „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie miejscowości Bzianka
gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

 

na działkach o Nr ewid. 1044, 1049, 1050, 1051, 1052, 1108/1, 1111 i 1114/1 – obwód geodezyjny Milcza oraz  8, 9, 14, 15, 17, 19, 22, 23, 24/1, 24/2, 28/2, 28/1, 29, 30, 31, 35, 38, 39, 40, 41, 42/1, 42/2, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 65/4, 65/3, 65/2, 66/1, 68, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 102, 103, 104, 111, 114, 115, 116/1, 117, 118, 122, 125, 135, 136, 137, 190, 199, 211, 212, 213, 231/1, 232, 243, 248, 249, 250, 252, 279, 280, 281, 283, 295, 328, 329, 330/1, 331, 339, 351, 354, 357, 358, 359, 360, 362, 370, 387, 388, 389, 500, 505/1, 506/1, 507, 577, 578, 582, 585, 594, 600, 601, 602, 603, 608, 612, 709, 711/4, 711/3, 712, 714, 715/2, 715/1, 716, 717/2, 718/3, 718/1, 719/2, 720/3, 721, 722/2, 722/1, 723, 724, 725/2, 733, 734, 736, 792/1, 850, 853, 890/4, 891, 892, 894, 903/2, 903/1, 904, 910/7, 910/3, 910/5, 912/2, 916, 917, 918, 919/2, 921, 923/2, 924/2, 925, 926, 930/2, 930/3, 930/4, 932/1, 932/2, 933, 934, 936/1, 944/2, 944/1, 945, 946, 947, 948, 949, 952, 953/2, 954, 955, 956, 966, 968, 969, 971, 977/2, 977/1, 978, 979/1, 979/2, 980, 986/3, 987/1, 987/2, 989, 990, 990, 991, 991, 992, 995, 996, 997, 1001, 1030, 1031, 1061, 1151, 1208/2, 1209, 1210, 1211, 1217, 1218, 1219, 1224/1, 1225, 1226, 1227, 1233, 1258, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1267, 1268, 1270, 1271/2, 1271/1, 1272, 1273, 1274, 1276, 1277, 1278, 1279, 1283, 1285, 1299, 1303, 1317, 1318, 1327, 1328, 1332, 1335, 1336, 1341, 1342, 1345, 1351, 1444, 1445, 1447, 1448, 1454, 1455, 1456/4, 1456/1, 1457, 1463/2, 1463/1, 1464, 1467/1, 1470/2, 1470/1, 1472/2, 1487/4, 1487/1, 1490/2, 1501/3, 1510, 1511, 1512, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518/3, 1518/4, 1520, 1522, 1522, 1563/1, 1563/2, 1572, 1573/1, 1573/2, 1574, 1575, 1576, 1577, 1646, 1650, 1651, 1657, 1659, 1660, 1661, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675/1, 1676 i 1693 - obwód geodezyjny Bzianka

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), stosuje się przepisy art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600 wt-pt 700 1500)..

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu ze Starostą Krośnieńskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

            Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
  2. Pozostałe strony postępowania  - Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów(www.bip.rymanow.pl);
  3. A/a.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-03-24 14:49:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-24 14:49:02
  • Liczba odsłon: 1869
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4782907]

przewiń do góry