https://rymanow.bip.org.pl/admin/dodaj.php?id=813

-------------------------------------------------

ROŚ.6220.2.2016.AK        

ROŚ.6220.2.2015.AK                                      BE-10

dot.ROŚ.6220.2.2014.AK

dot. ROŚ. 6220.16. 2013.AK                                                                     

dot. ROS. 7624/5/07                                            

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODARKI KOMUNALNEJ

 

 

 


POSTĘPOWANIE O WYDANIE DECYZJI 
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY 
NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

CD. POSTĘPOWANIA

 

pn.  „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości  150,00 m  na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”

 

zmiana zakresu przedsięwzięcia:

 

 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

-–  działka Nr………..– obręb  Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin -   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

 

2015  ROK

====================================================

 

Rymanów, dnia 26.02.2016 r.

ROŚ. 6220.2.2016.AK

dot. ROŚ. 6220.2.2015.AK

dot .ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot .ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

 

 

    AGRO&EKOPLAN  mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ

Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO

(adres do korespondencji

ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA)

działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika –

ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW

 

 

Uwzględniając wskazania zawarte w wezwaniu Inwestora  do uzupełnienia „Raportu o oddziaływaniu na środowisko…” przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ4242.6.12014.IS-14 z dnia 02.09.2014 r. (data wpływu do UG 03.09.2014 r.).

Jednocześnie mając na względzie:

·          wskazany w w.cyt. piśmie termin do przedłożenia wyjaśnień tj. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

·          pismo Inwestora z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu do UG. 23.12.2015 r)  o nie dochowaniu terminu i wyznaczeniu nowego terminu do przedłożenia uzupełnień do dnia 31.03.2016 r. ,

·          złożoność badań i analiz niezbędnych do ich wykonania, celem  przedłożenia odpowiednim organom do zajęcia przez nie stanowisk uzgadniających warunki  realizacji przedsięwzięcia

– informuję, że rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nie jest możliwe. w terminie określonym w §35 KPA.

W myśl art. 36 §1 KPA wskazuje nowy termin rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, czyli 30 dni od daty dostarczenia opinii i stanowisk organów uzgadniających tj. do dnia 30 czerwca 2016 r.

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………….

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

2.       Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające przez  Pana Henryka ŁOŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);

3.       Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce”- działające przez Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;

4.       Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą: Leszczawa Dolna Nr 16, 37-740 BIRCZA, adres do korespondencji: 37-700 PRZEMYŚL ul. Mickiewicza Nr 44 lok. 5, działającej przez Pana Radosława MICHALSKIEGO – Prezesa Zarządu;

5.       Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

6.       A/a. A.K.

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 RZESZÓW.

 

----------------------------------------- 

 

Rymanów, dnia 26.02.2016 r.

ROŚ. 6220.2.2016.AK

dot. ROŚ. 6220.2.2015.AK

dot .ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot .ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

ZAWIADOMIENIE

stron o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku

 

            Stosownie do art. 35 i 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23.),

uwzględniając wskazania zawarte w wezwaniu Inwestora  do uzupełnienia „Raportu o oddziaływaniu na środowisko…” przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ4242.6.12014.IS-14 z dnia 02.09.2014 r. (data wpływu do UG 03.09.2014 r..oraz mając na względzie:

·          wskazany w w.cyt. piśmie termin do przedłożenia wyjaśnień tj. do dnia 31 grudnia 2015 r.,

·          pismo Inwestora z dnia 21 grudnia 2015 r. (data wpływu do UG. 23.12.2015 r)  o nie dochowaniu terminu i wyznaczeniu nowego terminu do przedłożenia uzupełnień do dnia 31.03.2016 r. ,

·          złożoność badań i analiz niezbędnych do ich wykonania, celem  przedłożenia odpowiednim organom do zajęcia przez nie stanowisk uzgadniających warunki  realizacji przedsięwzięcia

- Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

wnioski AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego na podstawie Repertorium A numer:5017/2013 przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika – tj. wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz wniosek o zmianę zakresu przedsięwzięcia – nie mogą być rozpatrzone  w terminie określonym w §35 z uwagi na szczególnie obszerny i skomplikowany charakter sprawy, który wymaga wydłużonego terminu jego rozpatrzenia.

 W myśl art. 36 §1 KPA wskazuje nowy termin rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, czyli 30 dni od daty dostarczenia opinii i stanowisk organów uzgadniających tj. do dnia 30 czerwca 2016 r.

 

 

 

                                                                                                                       ……………………

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),
A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/

-----------------------------------------------------
Pismo Inwestora 
o przedłużenie czasu do przedłożenia  uzupełnień  do Raportu

scan20160401_przedluzenie.pdf

--------------------------------------------------------
Rymanów, dnia 04.05.2016 r.
ROŚ. 6220.2.2015.2016.AK

Dot. ROŚ.6220.2.2014.AK

Dot. ROŚ.6220.16.2013.AK

Dot. ROŚ. 7624/5/07

OBWIESZCZENIE

przedłożeniu Aneksu Nr 2

do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 

Burmistrz Gminy Rymanów zawiadamia, że na wniosek firmy AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego na podstawie Repertorium A numer:5017/2013 przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika, kontynuowane jest postępowanie administracyjne z udziałem społeczeństwa w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację   zmienionego   wnioskami: o zmianę zakresu przedsięwzięcia z dnia 28.05.2013 r. (data wpływu do UG 06.06.2013 r.) oraz uzupełnieniami wraz z dokumentacją z dnia 21 października 2013 r. (data wpływu 29.10.2013 r.)   przedsięwzięcia     pn.    „Budowa zespołów elektrowni wiatrowych – 15 szt. – o maksymalnej wysokości 150,00 m na wydzielonych działkach obrębach geodezyjnych: Rymanów, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski i Ladzin –  gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”   na przedsięwzięcie,   które obejmuje:

 • redukcję planowanej liczby elektrowni wiatrowych do 14 szt. oraz
 • korektę maksymalnej wysokości elektrowni do 175 m, w przypadku  pięciu elektrowni  o symbolach EW od 1-5 RM,
 • wysokość maksymalna dla pozostałych elektrowni wiatrowych pozostaje bez zmian tj. 150 m.,
 • również z pierwotnym wnioskiem zmianie uległy również lokalizacje siłowni, zgodnie z wykazem w przedmiotowym wniosku.
 • kable energetyczne odprowadzające uzyskana energię elektryczną do Głównego Punktu Zasilania GPZ-1,
 • drogi dojazdowe z drogi publicznej (szerokości do 4,5 -5,0 m) oraz podjazdu  placu manewrowego w rejonie posadowienia każdej elektrowni,
 • Główny Punkt Zasilania GPZ-1,  który zostaje wyłączony przez wnioskodawcę  z zakresu do oddzielnego postępowania.

Zgodnie z art. 32  ust. 1 pkt. 1 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r.   Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.)  , podaję do publicznej wiadomości wszystkim zainteresowanym informację o możliwości zapoznania się z przedłożonym przez wnioskodawcę w dniu 02.05.2016 r. do UG w Rymanów Aneksem Nr 2 do Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dostępnym w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 207 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7  00   -15  00  )   os@rymanow.pl  oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości składania uwagi wniosków w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej terminie 21 dni tj. od 04.05.2016 r.. do  25.05.2016 r.

Złożone w terminie  wnioski i uwagi zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji, natomiast złożone po terminie,  pozostaną bez rozpatrzenia.

                                                                                                                                     

                                                                                                                                BURMISTRZ GMINY RYMANÓW

    ZAŁĄCZNIK Nr 1 - treść ANEKSU Nr 2Rymanów, dnia 30.06.2016 r.

ROŚ. 6220.2.2016.AK

dot. ROŚ. 6220.2.2015.AK

dot .ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot .ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

 

 

    AGRO&EKOPLAN  mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ

Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO

(adres do korespondencji

ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA)

działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika –

ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW

 

 

Nawiązując do pisma Burmistrza Gminy Rymanów znak: ROŚ.6220.2.2016.AK z dnia 26 lutego 2016 r., którym przedłużono termin rozpatrzenia Państwa wniosku do dnia 30 czerwca 2016 r., jednocześnie mając na względzie pismo inwestora z dnia 30 marca 2016 r . o wyznaczeniu nowego terminu przedłożenia uzupełnień do Raportu oraz pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie WOOŚ.4242.6.1.2014.IS.41 z dnia 10 czerwca 2016 r. o wyznaczeniu nowego terminu dokonania uzgodnienia, ze względu na skomplikowany charakter postępowania

– informuję, że rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nie jest możliwe w terminie określonym w §35 KPA.

W myśl art. 36 §1 KPA wskazuje nowy termin rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, czyli po dostarczenia opinii i stanowisk organów uzgadniających tj. nie później niż do dnia 30 września 2016 r.

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………….

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Adresat jw.

2.       Pozostałe strony postępowania wg. rozdzielnika.

3.       A.a

Rozdzielnik:

1.       Agro&Ekoplan mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika -- ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW;

2.       Stowarzyszenie Eko-Rymanów z siedzibą  ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW działające przez  Pana Henryka ŁOŻAŃSKIEGO (adres do korespondencji jw.);

3.       Stowarzyszenie Mieszkańców Gminy Miejsce Piastowe „Nasze Miejsce”- działające przez Pana Romana BARSKIEGO zam. Widacz Nr 434, 38-430 MIEJSCE PIASTOWE;

4.       Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze z siedzibą: Leszczawa Dolna Nr 16, 37-740 BIRCZA, adres do korespondencji: 37-700 PRZEMYŚL ul. Mickiewicza Nr 44 lok. 5, działającej przez Pana Radosława MICHALSKIEGO – Prezesa Zarządu;

5.       Pozostałe strony postępowanie zawiadomione  zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),

6.       A/a. A.K.

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16, 35-959 RZESZÓW.

 ==============================================

 

Rymanów, dnia 30.06.2016 r.

ROŚ. 6220.2.2016.AK

dot. ROŚ. 6220.2.2015.AK

dot .ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot .ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

ZAWIADOMIENIE

stron o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku

 

            Stosownie do art. 35 i 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23.), nawiązując do pisma Burmistrza Gminy Rymanów znak: ROŚ.6220.2.2016.AK z dnia 26 lutego 2016 r., którym przedłużono termin rozpatrzenia Państwa wniosku do dnia 30 czerwca 2016 r., jednocześnie mając na względzie pismo inwestora z dnia 30 marca 2016 r . o wyznaczeniu nowego terminu przedłożenia uzupełnień do Raportu oraz pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie WOOŚ.4242.6.1.2014.IS.41 z dnia 10 czerwca 2016 r. o wyznaczeniu nowego terminu dokonania uzgodnienia, ze względu na skomplikowany charakter postępowania   - Burmistrz Gminy Rymanów

 

zawiadamia, iż

 

wnioski AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego na podstawie Repertorium A numer:5017/2013 przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika – tj. wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz wniosek o zmianę zakresu przedsięwzięcia – nie mogą być rozpatrzone  w terminie określonym w §35 z uwagi na szczególnie obszerny i skomplikowany charakter sprawy, który wymaga wydłużonego terminu jego rozpatrzenia.

 W myśl art. 36 §1 KPA wskazuje nowy termin rozpatrzenia przedmiotowego wniosku, czyli po dostarczenia opinii i stanowisk organów uzgadniających tj . nie później niż do dnia 30 września 2016 r.

 

 

                                                                                                                       ……………………

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ),
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).
-----------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 30.09.2016 r.

ROŚ. 6220.2.2016.AK

dot. ROŚ. 6220.2.2015.AK

dot .ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot .ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

 

 

    AGRO&EKOPLAN  mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ

Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO

(adres do korespondencji

ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA)

działające przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika –

ul. Kolejowa Nr 138, 38-480 RYMANÓW

 

 

Nawiązując do pisma Burmistrza Gminy Rymanów znak: ROŚ.6220.2.2016.AK z dnia 30 czerwca 2016 r., którym przedłużono termin rozpatrzenia Państwa wniosków do dnia 30 września 2016 r., jednocześnie mając na względzie pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4242.6.1.2014.IS.43 z dnia 08 lipca 2016 r .(data wpływu do UG  12.07.2016 r.) o wyznaczeniu nowego terminu dokonania uzgodnienia, ze względu na zleconą ekspertyzę oraz skomplikowany charakter postępowania. – informuję, że rozpatrzenie przedmiotowej sprawy nie jest możliwe w terminie określonym w §35 KPA.

W myśl art. 36 §1 KPA wskazuje nowy termin rozpatrzenia przedmiotowego wniosków, czyli w terminie 60 dni po dostarczenia opinii i stanowisk organów uzgadniających.

Zawiadomienie o terminie rozpatrzenia wniosków, po uzyskaniu opinii i stanowisk, przekazane zostanie w odrębnym zawiadomieniem.

 

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………….

 

 

 

Otrzymują:

1.       Adresat jw.

2.       Pozostałe strony postępowania wg. rozdzielnika.

3.       A.a

------------------------------------------------------


 

Rymanów, dnia 30.09.2016 r.

ROŚ. 6220.2.2016.AK

dot. ROŚ. 6220.2.2015.AK

dot .ROŚ. 6220.2.2014.AK

dot .ROŚ. 6220.16.2013.AK

dot. ROŚ. 7624/5/07

 

ZAWIADOMIENIE

stron o przedłużeniu terminu rozpatrzenia wniosku

 

            Stosownie do art. 35 i 36 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm..), nawiązując do pisma Burmistrza Gminy Rymanów znak: ROŚ.6220.2.2016.AK z dnia 30 czerwca 2016 r., którym przedłużono termin rozpatrzenia Państwa wniosku do dnia 30 września 2016 r., jednocześnie mając na względzie pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie znak: WOOŚ.4242.6.1.2014.IS.43 z dnia 08 lipca 2016 r.(data wpływu do UG  12.07.2016 r.) o wyznaczeniu nowego terminu dokonania uzgodnienia, ze względu na zleconą ekspertyzę oraz ze względu na skomplikowany charakter postępowania  - Burmistrz Gminy Rymanów

 

zawiadamia, iż

 

wnioski AGRO&EKOPLAN mgr inż. Gustaw BRZYSZCZ z siedzibą Postomino Nr 46, 76-113 POSTOMINO (adres do korespondencji ul. Piłsudskiego Nr 9, 58-500 JELENIA GÓRA) działającego na podstawie Repertorium A numer:5017/2013 przez Pana  Damiana RAJCHLA – pełnomocnika – tj. wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zakończonego postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 02.07.2007 r. znak: ROŚ.7624/0/07 o obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko oraz wniosek o zmianę zakresu przedsięwzięcia – nie mogą być rozpatrzone  w terminie określonym w §35 z uwagi na szczególnie obszerny i skomplikowany charakter sprawy, który wymaga wydłużonego terminu jego rozpatrzenia.

 W myśl art. 36 §1 KPA wskazuje nowy termin rozpatrzenia przedmiotowych wniosków, czyli w terminie 60 dni po dostarczenia opinii i stanowisk organów uzgadniających.

 Zawiadomienie o terminie rozpatrzenia wniosków, po uzyskaniu opinii i stanowisk, przekazane zostanie w odrębnym zawiadomieniem.

 

 

                                                                                                                       ……………………

Otrzymują:

 1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ ),
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).


----------------------------------------------
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-16 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-19 08:15:22
 • Liczba odsłon: 2395
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407627]

przewiń do góry