Nr Nazwa przetargu Osoba odpowiedzialna Czas
648 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Sylwester Litwin 2023-12-28
613 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Sylwester Litwin 2022-12-28
570 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Sylwester Litwin 2021-12-20
545 Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Sylwester Litwin 2021-02-26
528 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach w zadania inwestycyjnego ,,Rewitalizacja rymanowskiego rynku? Sylwester Litwin 2020-04-20
519 Usługa ubezpieczenia Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2019-11-26
516 Przebudowa instalacji napowietrzającej reaktory biologiczne w ramach przebudowy istniejącej stacji odwadniania i higienizacji osadu na instalację do końcowego przekształcania osadów w granulowany nawóz – etap 1 Bęben Mariusz 2019-10-29
515 Przebudowa gminnej drogi dojazdowej - w m. Klimkówka na działce o nr ewid. gr. 2396/1 Bęben Mariusz 2019-10-22
513 Budowa fontanny wraz z komorą sterowniczą w Parku Zdrojowym w Rymanowie-Zdroju – IV przetarg Bęben Mariusz 2019-09-27
508 Przebudowa dróg dojazdowych na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2019-09-03
506 Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia do 1kV oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Rymanów-Zdrój ul. Spacerowa Bęben Mariusz 2019-08-19
505 Budowa przyłącza elektrycznego kablowego doziemnego wraz z dwoma rurami osłonowymi od rozdzielni nN stacji transformatorowej 30/0,4kV oczyszczalni ścieków do złącza kablowego ZK-3 Bęben Mariusz 2019-08-02
503 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2019 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2019-07-19
501 Modernizacja obiektów na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie – II etap Bęben Mariusz 2019-04-29
498 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2019-03-07
497 Budowa przekrycia kortu tenisowego oraz rozbudowa odkrytych kortów tenisowych w Rymanowie-Zdroju Bęben Mariusz 2019-02-25
492 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rymanów-Zdrój, ul. Zdrojowa i Potockich, Klimkówka, ul. Zdrojowa oraz Rymanów, ul. Bartoszów Bęben Mariusz 2019-02-11
490 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2019 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2019-01-11
491 Plan zamówień publicznych na rok 2019 Bęben Mariusz 2019-01-11
487 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy Bęben Mariusz 2018-11-30
485 Organizacja szkoleń zewnętrznych dla nauczycieli oraz uczniów Bęben Mariusz 2018-11-28
489 Usługa ubezpieczenia Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2018-11-13
484 Budowa lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju - budowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE-110 do basenu kąpielowego w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2018-10-18
478 Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego dla Gminy Rymanów w wysokości 17 830 000,00 złotych Bęben Mariusz 2018-10-04
483 Bieżące utrzymanie dróg na terenie Gminy Rymanów - II przetarg Bęben Mariusz 2018-09-28
482 Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznych, w ramach operacji :Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi w miejscowości Puławy oraz utworzenie czterech siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Rymanów. Bęben Mariusz 2018-08-31
481 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Sieniawa - ul. Dworska, Rymanów - ul. Bartoszów oraz Rymanów-Zdrój - ul. Szkolna Bęben Mariusz 2018-08-29
480 Wykonanie placu z kostki brukowej dla OSP Rymanów Bęben Mariusz 2018-08-08
476 Przebudowa dróg na terenie Gminy Rymanów - część nr 2 Bęben Mariusz 2018-07-24
474 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Domu Ludowego w Puławach - II przetarg Bęben Mariusz 2018-06-28
473 Remont osadnika Imhoffa oraz zbiornika retencyjnego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Rymanowie Bęben Mariusz 2018-06-12
471 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń przyziemia w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2 na żłobek - II przetarg Bęben Mariusz 2018-06-08
469 Przebudowa dróg na terenie Gminy Rymanów - część nr 1 Bęben Mariusz 2018-05-11
461 Budowa lokalnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Rymanowie Zdroju na działce nr ewid. 419. Bęben Mariusz 2018-04-24
465 Remont kładki pieszo - jezdnej przez rz. Tabor nr działki ewid. 1507/5 pomiędzy ul. Parkową i ul. Grunwaldzką w m. Rymanów nr działek ewid. 3165/3, 3062/1, 3062/2, 3062/3 Bęben Mariusz 2018-04-16
467 Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic Rymanowie i Rymanowie Zdroju w sezonie 2018 roku Bęben Mariusz 2018-04-05
466 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach w zadania inwestycyjnego ,,Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury wraz z łącznikiem do budynku Kina „Sokół” w Rymanowie przy ul. Grunwaldzkiej 11 Bęben Mariusz 2018-04-05
458 Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie Bęben Mariusz 2018-03-19
462 Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2018-03-15
464 Sukcesywna dostawa oleju napędowego do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie Bęben Mariusz 2018-03-13
460 Budowa amfiteatru w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2018-03-08
463 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2018-03-06
456 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2018 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2018-01-12
459 Plan zamówień publicznych na rok 2018 Bęben Mariusz 2018-01-04
455 Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych Bęben Mariusz 2017-12-29
457 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów w 2018 roku Bęben Mariusz 2017-12-28
454 Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej przy ul. Leśnej w Klimkówce oraz przebudowa odcinka sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami domowymi przy ul. Zdrojowej i Ogrodowej w Klimkówce Bęben Mariusz 2017-12-22
450 Wykonanie projektów budowlanych sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Bałucianka i Rymanów Zdrój Bęben Mariusz 2017-12-07
453 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy – II przetarg Bęben Mariusz 2017-12-04
452 Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego Bęben Mariusz 2017-11-20
448 Podwyższenie standardu sieci drogowej Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2017-11-16
446 Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2017 r. - przebudowa gminnych dróg dojazdowych i remont placów gminnych – część nr 2 Bęben Mariusz 2017-10-11
440 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 11000000,00 złotych dla Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2017-09-18
444 Wykonanie remontu pomieszczeń w Domu Ludowym w Klimkówce dla potrzeb „Klubu Senior+”, na działce nr ewid. 3835. Bęben Mariusz 2017-08-28
442 Remont pomieszczeń garażowych strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Rymanowie Bęben Mariusz 2017-08-23
443 Konkurs na wyłonienie partnera do projektu w ramach Działania Działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP 2014-2020 Bęben Mariusz 2017-08-23
441 Przebudowa drogi gminnej Nr 130812R dz. nr ewid. 318 w km 0+130 – km 0+300 w miejscowości Królik Polski Bęben Mariusz 2017-08-16
439 Podwyższenie standardu konstrukcji/ nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2017 r. - przebudowa gminnych dróg dojazdowych i remont placów gminnych Penar Józef 2017-07-11
438 Remont mostu na rzece Tabor w m. Posada Górna w ciągu drogi gminnej 130512R Bęben Mariusz 2017-06-20
435 Wykonanie badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych klimatu, w tym oceny stanu sanitarnego powietrza wraz z wydaniem świadectwa potwierdzającego te właściwości, dla potrzeb sporządzenia operatu uzdrowiskowego Uzdrowiska Rymanów Zdrój Bęben Mariusz 2017-05-26
433 Remont kładki pieszo – jezdnej przez rz. Tabor w km 17+251 jej biegu nr działki ewid. 1507/3 pomiędzy ul. Jasną i ul. Gospodarską w m. Rymanów nr działek ewid. 1577, 1506, 1515/1, 1515/2 Bęben Mariusz 2017-03-29
432 Doposażenie istniejącego Ogrodu Jordanowskiego w urządzenia skateparku w Rymanowie – II przetarg Bęben Mariusz 2017-03-28
431 Przebudowa i rozbudowa budynku internatu oraz remont i przebudowa pomieszczeń strzelnicy w Rymanowie przy ul. Szkolnej Bęben Mariusz 2017-03-24
430 Wymiana dachu budynku Domu Ludowego w Milczy Bęben Mariusz 2017-03-24
434 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rymanowie – etap II Bęben Mariusz 2017-03-23
429 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2017-03-16
426 Zapytanie ofertowe: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania inwestycyjnego ,,Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów" Bęben Mariusz 2017-03-13
424 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. PCK w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2017-03-02
423 Budowa oświetlenia na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2017-03-02
425 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2017-03-02
427 Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa” Bęben Mariusz 2017-02-27
422 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 Bęben Mariusz 2017-01-17
421 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów w 2017r. Bęben Mariusz 2016-12-30
419 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2017 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2016-12-28
418 Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenów Parku Zdrojowego w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2016-12-28
420 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy i punktów selektywnej zbiórki odpadów Bęben Mariusz 2016-12-22
417 Przebudowa dróg na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2016-10-12
416 Remont drogi dz. nr ewid. 8 w km 0+000 – 0+500 w miejscowości Puławy Bęben Mariusz 2016-10-12
415 Remont mostu w ciągu drogi ul. Spacerowa dz. nr ewid. 708/8, 708/34 (obręb Deszno) w miejscowości Rymanów Zdrój w km 0+085 Bęben Mariusz 2016-06-22
414 Dostawa, instalacja i uruchomienie stacji monitoringu powietrza Bęben Mariusz 2016-06-21
413 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rymanowie - I etap Bęben Mariusz 2016-06-07
411 Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania poddasza w budynku dydaktycznym Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie przy ul. Szkolnej 2 z przeznaczeniem na sale lekcyjne Szkoły Muzycznej. Bęben Mariusz 2016-06-01
409 Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej dla zadania pod nazwą: Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie Bęben Mariusz 2016-04-20
410 Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic Rymanowie i Rymanowie Zdroju w sezonie 2016 roku Bęben Mariusz 2016-04-08
405 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w obrębie ulic Dworskiej i Konopnickiej oraz budowa odcinka sieci wodociągowej przy ul. Bieleckiego w Rymanowie Bęben Mariusz 2016-03-29
404 Budowa oświetlenia ulicznego w Rymanowie, Milczy, Wróbliku Królewskim oraz Sieniawie Bęben Mariusz 2016-03-07
403 Nabór wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2016 roku zadań z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2016-02-01
402 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów w 2016 roku Bęben Mariusz 2015-12-30
401 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2015-12-15
400 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy i punktów selektywnej zbiórki odpadów Bęben Mariusz 2015-12-01
399 Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klimkówce Bęben Mariusz 2015-10-15
398 Opracowanie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości na terenie Gminy Rymanów oraz opracowanie Zmian Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2015-10-08
396 Wykonanie projektów wodociągowych sieci rozdzielczych w miejscowościach Rymanów, Ladzin, Wróblik Szlachecki, Wróblik Królewski, Milcza ze Zmysłówką oraz Bzianka Bęben Mariusz 2015-08-28
397 Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego i organizacja terenu rekreacyjnego ogólnodostępnego przy Zespole Szkół Publicznych w Posadzie Górnej na działkach nr ewid. 58/12 i 58/14 Bęben Mariusz 2015-08-14
395 Remont drogi na dz. nr ewid. 894 w Króliku Polskim w km 0+700 – 1+700; 1000 mb x 3,00 m. Przebudowa i remont bieżący dróg na terenie Gminy Rymanów. Bęben Mariusz 2015-08-04
394 Dostawa samochodu ciężarowego z zabudową typu hakowiec oraz urządzeniem dźwigowym HDS do bieżącej działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie Rygiel Damian 2015-06-22
392 Przyznanie wyłączności obsługi gastronomicznej, handlowej i Wesołego Miasteczka Bęben Mariusz 2015-05-29
393 Wynajem sceny o wymiarach nie mniejszej niż 10mx8m, podestów pod stanowisko FOH oraz perkusję, nagłośnienia i oświetlenia scenicznego wraz z obsługą Bęben Mariusz 2015-05-29
391 Przebudowa drogi na dz. nr ewid. 99/2, 255/8, 158/2, 148/1,147/3, 225/1 w Bałuciance w km 0+800 - 1+347. Przebudowa i remont bieżący dróg – przetarg I. Bęben Mariusz 2015-05-12
390 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rymanów, Posada Górna oraz Klimkówka Bęben Mariusz 2015-05-11
389 Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic w Rymanowie i Rymanowie Zdroju wraz z zakupem i dostawą 20 szt. kaskadowych konstrukcji kwietnikowych w sezonie 2015 roku Bęben Mariusz 2015-04-20
388 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2015-03-31
386 Budowa oświetlenia ulicznego w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2015-03-23
387 Sukcesywna dostawa oleju napędowego do urządzenia dozującego o pojemności 5000 litrów, znajdującego się na terenie siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie Rygiel Damian 2015-03-04
384 Budowa kanalizacji sanitarnej w Rymanowie i Rymanowie Zdroju oraz wodociągu w Rymanowie Bęben Mariusz 2015-02-20
385 Dostawa samochodu specjalnego przeznaczonego do czyszczenia i udrażniania kanalizacji sanitarnej Bęben Mariusz 2015-02-13
383 Konkurs projektów na realizację w 2015 roku zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2015-01-29
380 Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Bęben Mariusz 2014-12-29
382 Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Rymanów, na których zamieszkują mieszkańcy i punktów selektywnej zbiórki odpadów Bęben Mariusz 2014-12-22
378 Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2014-12-10
381 Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rymanów w 2015 roku Bęben Mariusz 2014-12-04
379 Świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg na terenie Gminy Rymanów w sezonie 2014/2015 Bęben Mariusz 2014-12-03
377 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i zasilaniem energetycznym przepompowni przy ul. Nowa Wieś w Rymanowie Bęben Mariusz 2014-11-10
376 Opracowanie koncepcji przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 889 Sieniawa - Bukowsko - Szczawne - budowa chodnika w km 0+140 - 2+225 str. prawa w m. Sieniawa Bęben Mariusz 2014-10-29
373 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – II etap Bęben Mariusz 2014-10-21
375 Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 roku – Zadanie IV: Przebudowa dróg i placów na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2014-10-15
372 Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 roku – Zadanie III: Przebudowa dróg i placów na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2014-09-19
374 Dostawa materiałów promocyjno-informacyjnych oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej dla projektu partnerskiego „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich” Bęben Mariusz 2014-09-17
371 Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy ePUAP wraz ze szkoleniami w ramach projektu partnerskiego „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich” Bęben Mariusz 2014-08-22
370 Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w zakresie instalacji wewnętrznych: gazowej, elektrycznej, wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania z kotłownią gazową w Rymanowie ul. Bieleckiego 7 Bęben Mariusz 2014-08-21
367 Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Wróblik Szlachecki - etap II Bęben Mariusz 2014-07-30
368 Podwyższenie standardu konstrukcji/nawierzchni istniejących obiektów drogowych ruchu pieszego/kołowego zarządzanych przez Gminę Rymanów w 2014 roku – Zadanie II: Przebudowa dróg i placów na terenie Gminy Rymanów – II przetarg Bęben Mariusz 2014-07-16
369 Informacja o złożeniu oferty Bęben Mariusz 2014-07-15
365 Przygotowanie szczegółowych dokumentacji technicznych do SIWZ na realizację projektu pod nazwą „E-Usługi Miast i Gmin Podkarpackich” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Oś Priorytetowa 5 Dobre Rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej Bęben Mariusz 2014-05-16
364 Dokończenie budowy i wyposażenie szatni sportowej w Posadzie Górnej oraz remont Domu Ludowego we Wróbliku Królewskim Bęben Mariusz 2014-04-18
363 Remont boiska sportowego w Rymanowie Zdroju - Desznie Bęben Mariusz 2014-04-15
361 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2014-03-27
359 Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieniawa Bęben Mariusz 2014-03-17
362 Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic w Rymanowie i Rymanowie Zdroju w 2014 roku. Bęben Mariusz 2014-03-13
360 Wykonanie usług pozyskania i zrywki drewna z lasów mienia komunalnego Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2014-03-04
358 Sprzedaż drzewa na pniu w miejscowości Głębokie Bęben Mariusz 2014-02-17
357 Konkurs projektów na realizację w 2014 roku zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2014-02-07
355 Przygotowanie i dostawa obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Rymanów w 2014 roku Bęben Mariusz 2013-12-30
356 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów w 2014 roku Bęben Mariusz 2013-12-20
353 Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2013-12-18
354 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów w 2014 roku Bęben Mariusz 2013-12-17
352 Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rymanów w 2014 roku Bęben Mariusz 2013-11-29
351 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 546 325,00 PLN Bęben Mariusz 2013-11-07
349 Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych w Bałuciance i Króliku Polskim – II etap Bęben Mariusz 2013-09-30
348 Rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych w Milczy o salę gimnastyczną z częścią dydaktyczną Bęben Mariusz 2013-09-24
346 Budowa budynku Urzędu Gminy w Rymanowie Bęben Mariusz 2013-09-19
347 Urządzenie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Puławy, Gmina Rymanów Bęben Mariusz 2013-08-29
344 Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych położonych w Bałuciance i Króliku Polskim Bęben Mariusz 2013-08-12
345 Odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z posesji zlokalizowanych na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2013-08-02
343 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2013-07-30
342 Przebudowa nawierzchni jezdni i chodnika drogi gminnej ul. Rynek w m. Rymanów Bęben Mariusz 2013-06-26
341 Przebudowa instalacji wewnętrznych sanitarnych i kotłowni gazowej w budynku przedszkola w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2013-06-17
340 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Rymanów – II przetarg Bęben Mariusz 2013-06-06
338 Budowa rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2013-05-21
337 Przebudowa drogi gminnej na dz. nr ewid. 1613 w m. Głębokie w km 0+000 – 0+355 Bęben Mariusz 2013-04-30
336 Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic w Rymanowie i Rymanowie Zdroju w 2013 roku Bęben Mariusz 2013-03-25
335 Świadczenie usług w zakresie pozyskania i zrywki drewna z lasów mienia komunalnego Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2013-03-13
334 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2013-03-13
330 Konkurs projektów na realizację w 2013 roku zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów Sylwester Litwin 2013-02-08
332 Świadczenie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Rymanów w 2013 roku Bęben Mariusz 2013-01-31
326 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie ulic Paderewskiego i Dworska w Rymanowie Bęben Mariusz 2012-12-28
327 Usługa kompleksowego ubezpieczenia Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2012-12-28
329 Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów w 2013 roku Bęben Mariusz 2012-12-21
328 Przygotowanie i dostawa obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Rymanów w 2013 roku Bęben Mariusz 2012-12-17
325 Świadczenie usług dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Rymanów w 2013 roku Bęben Mariusz 2012-12-06
324 Sprzedaż drzewa na pniu w miejscowościach Rymanów, Posada Górna i Rymanów Zdrój Bęben Mariusz 2012-12-03
323 Dostawa fabrycznie nowego ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym osprzętem Rygiel Damian 2012-11-07
322 Wyposażenie sali gimnastycznej ZSP w Króliku Polskim w sprzęt i urządzenia sportowe Bęben Mariusz 2012-10-11
321 Sprzedaż drzewa na pniu w miejscowościach Rymanów, Posada Górna, Głębokie i Rymanów Zdrój Bęben Mariusz 2012-10-08
318 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2012-09-05
315 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 7 789 608 PLN Bęben Mariusz 2012-08-24
320 Budowa oświetlenia ulicy Sadowej we Wróbliku Szlacheckim Bęben Mariusz 2012-08-22
319 Przygotowanie i dostawa obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2012-08-21
316 Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie: Rymanów – dz. o nr ewid. 2169, Łazy – dz. o nr ewid. 2825/2 – etap III Bęben Mariusz 2012-08-08
302 Zagospodarowanie terenu przy sali gimnastycznej Zespołu Szkół Publicznych w Króliku Polskim Bęben Mariusz 2012-08-01
312 Remont dróg na terenie Gminy Rymanów w 2012 roku Bęben Mariusz 2012-08-01
313 Przebudowa istniejącego boiska rekreacyjnego w ramach zadania ,,Remont boiska w miejscowości Bzianka” – II przetarg Bęben Mariusz 2012-08-01
317 Sprzedaż samochodu osobowego marki Nissan Almera Rygiel Damian 2012-07-31
309 Budowa oświetlenia ulicznego na trasie Rymanów – Rymanów Zdrój. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Wierzbowej i Krzemiennej w Rymanowie Zdroju. Budowa oświetlenia drogowego Sieniawa ul. Wiśniowa, Wróblik Królewski - etap II Bęben Mariusz 2012-07-23
311 Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – I etap Bęben Mariusz 2012-07-13
308 Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu ,,Moje boisko - Orlik 2012" (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Klimkówce Bęben Mariusz 2012-06-15
307 Wymiana stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Bziance Bęben Mariusz 2012-06-12
306 Remont i przebudowa budynku ZSP - Szkoła Filialna w Rymanowie Zdroju przy ul. PCK 1 Bęben Mariusz 2012-06-06
304 Sprzedaż samochodu osobowego marki Nissan Almera Rygiel Damian 2012-06-05
305 Budowa parkingu przy ulicy Grunwaldzkiej w Rymanowie Bęben Mariusz 2012-06-04
303 Remont dróg na dz. nr ew. 244 (w km 0 + 200 – 0 + 450), 160 (w km 0 + 070 – 0 + 270) w m. Puławy oraz remont kładek na Taborze (w km 16 + 143 przy ul. Mickiewicza i w km 17 + 040 przy ul. Krzywej) w Rymanowie Bęben Mariusz 2012-05-18
301 Budowa oświetlenia ulicy Nadbrzeżnej w Posadzie Górnej oraz budowa oświetlenia ulicy Kolejowej w Rymanowie Bęben Mariusz 2012-05-08
299 Dostawa i montaż nagłośnienia hali sportowej w Sieniawie Bęben Mariusz 2012-04-12
300 Remont strażnic OSP w miejscowościach: Milcza, Ladzin, Bzianka, Królik Polski, Wróblik Królewski, Rymanów – Nowa Wieś Bęben Mariusz 2012-04-11
298 Dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Rymanów w 2012 roku Bęben Mariusz 2012-04-06
291 Przebudowa budynku dawnego Ośrodka Zdrowia ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny (z mieszkaniami socjalnymi) usytuowanego na działce nr 591/1 przy ul. Kolejowej 21 we Wróbliku Szlacheckim Bęben Mariusz 2012-03-27
296 Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Rymanów – Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Posada Górna ul. 3-go Maja oraz przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami domowymi w obrębie ul. Rynek, ul. Piekarskiej, ul. Kilińskiego, ul. Bocznej, ul. Pięknej, ul. Kolejowej, ul. Bieleckiego, ul. Ogrodowej i ul. Sanockiej w Rymanowie Bęben Mariusz 2012-03-23
297 Zakup i montaż wyposażenia hali sportowej w Sieniawie Bęben Mariusz 2012-03-15
295 Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic w Rymanowie i Rymanowie Zdroju w sezonie 2012r. Bęben Mariusz 2012-03-06
294 Obsługa geodezyjna Urzędu Gminy Rymanów w 2012 roku Bęben Mariusz 2012-02-20
293 Sukcesywna dostawa oleju napędowego do urządzenia dozującego o pojemności 5000 litrów, znajdującego się na terenie siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie. Rygiel Damian 2012-02-15
292 Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym Bęben Mariusz 2012-02-03
290 Konkurs projektów na realizację w 2012 roku zadań z zakresu sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2012-01-27
286 Konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Bęben Mariusz 2012-01-04
289 Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych oraz dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: ,,Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów” Bęben Mariusz 2011-12-27
288 Przygotowanie i dostawa gorących obiadów jednodaniowych do szkół na terenie Gminy Rymanów - II przetarg nieograniczony Bęben Mariusz 2011-12-20
284 Przebudowa i rozbudowa pawilonu handlowego z przeznaczeniem na budynek kulturalno – usługowo – handlowy Bęben Mariusz 2011-12-16
285 Dostawa fabrycznie nowego ciągnika, przyczepy budowlanej i beczki asenizacyjnej Rygiel Damian 2011-11-30
281 Przebudowa istniejącej kotłowni gazowej w budynku szkoły w Króliku Polskim Bęben Mariusz 2011-11-08
278 Konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno – budowlanej budowy budynku Urzędu Gminy w Rymanowie Bęben Mariusz 2011-11-02
280 Budowa oświetlenia ulicznego na trasie Rymanów – Rymanów Zdrój. Budowa oświetlenia ulicznego ul. Wyspiańskiego w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2011-10-04
275 Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4000000 PLN Bęben Mariusz 2011-09-16
279 Dowożenie uczniów niepełnosprawnych spełniających obowiązek szkolny w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno -Wychowawczym w Rymanowie Bęben Mariusz 2011-09-16
276 Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: ,,Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów” Bęben Mariusz 2011-09-05
277 Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu: ,,Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów” Bęben Mariusz 2011-08-23
273 Remont zabytkowego muru ogrodzeniowego Zespołu Dworsko-Parkowego w Rymanowie Bęben Mariusz 2011-08-12
270 Budowa kompleksu boisk sportowych przy ZSP w miejscowości Wróblik Szlachecki w ramach realizacji programu ,,Moje boisko - Orlik 2012” Bęben Mariusz 2011-06-28
269 Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remont ul. Wyspiańskiego wraz z robotami towarzyszącymi w miejscowości Rymanów Zdrój Bęben Mariusz 2011-06-15
271 Wykonanie rozbiórki i sprzedaż materiałów budowlanych pochodzących z budynków magazynowo - godpodarczych położonych w Rymanowie przy ul. Grunwaldzkiej na działce nr 3133 Bęben Mariusz 2011-06-15
266 Remont budynku Domu Ludowego w Milczy Bęben Mariusz 2011-06-09
267 Modernizacja budynku po byłej kotłowni w Rymanowie Zdroju – Etap III Bęben Mariusz 2011-06-02
264 Remont drogi gminnej nr ewidencyjny dz. 1613 w Głębokiem Bęben Mariusz 2011-05-31
265 Remont mostu drogowego przez rzekę Tabor w Rymanowie Zdroju - Desznie Bęben Mariusz 2011-05-17
263 Wykonanie studni wierconych S-1, S-2, S-3, pompowań pomiarowych oraz dokumentacji dla wodociągu gminnego Rymanów – Posada Górna Bęben Mariusz 2011-05-12
262 Wyposażebnie Gminnego Ośrodka Kultury w sprzęt do organizacji imprez Bęben Mariusz 2011-05-06
260 Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć dodatkowych oraz dostawa pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu: Indywidualizacja nauczania w klasach I-III SP w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2011-04-11
255 Przebudowa budynku szkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie na internat - Wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem oraz elewacji Bęben Mariusz 2011-04-05
259 Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego Bęben Mariusz 2011-04-04
256 Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Króliku Polskim o salę gimnastyczną z zapleczem Bęben Mariusz 2011-04-01
257 Utrzymanie rabat kwiatowych, klombów i donic w Rymanowie i Rymanowie Zdroju w sezonie 2011 roku Bęben Mariusz 2011-03-24
252 Budowa sieci wody zimnej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Krzywej w Rymanowie Bęben Mariusz 2011-03-17
254 Konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu edukacji, oświaty i wychowania Bęben Mariusz 2011-02-24
250 Budowa przeznaczonych do użytku publicznego boisk sportowych w Bałuciance, Króliku Polskim i Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2011-02-18
249 Przebudowa budynku szkolnego przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie na internat - II etap Bęben Mariusz 2011-02-17
251 Sukcesywna dostawa oleju napędowego do urządzenia dozującego o pojemności 5000 litrów, znajdującego się na terenie siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie Rygiel Damian 2011-02-15
248 Konkurs projektów na realizację w 2011 roku zadań z zakresu sportu w Gminie Rymanów Bęben Mariusz 2011-01-31
247 Dostawa używanej zamiatarki chodnikowo – drogowej Rygiel Damian 2010-12-14
245 Modernizacja budynku po byłej kotłowni w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2010-12-01
244 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Rymanów Bęben Mariusz 2010-11-16
243 Opracowanie Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Rymanów o pow. 16660ha wraz z opracowaniem ekofizjograficznym Bęben Mariusz 2010-10-26
242 Zakończenie budowy Wiejskiego Ośrodka Kultury – Domu Ludowego w Głębokiem wraz z wyposażeniem oraz remont Domu Ludowego w Klimkówce Bęben Mariusz 2010-10-19
240 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie Bęben Mariusz 2010-10-11
241 Modernizacja budynku po byłej kotłowni komunalnej w Rymanowie Zdroju Bęben Mariusz 2010-10-07
239 Przebudowa ogrodzenia terenu wokół Domu Ludowego w miejscowości Sieniawa Bęben Mariusz 2010-10-04
238 Remont nawierzchni dróg gminnych publicznych nr 130251R (dz. Nr 1015/1 ul. Szkolna) i 130252R (dz. Nr 741, 742 - ul. Słoneczna) w miejscowości Milcza oraz ich wyposażenie w elementy poprawiające bezpieczeństwo ruchu drogowego Bęben Mariusz 2010-09-24
236 Przebudowa zabytkowego muru ogrodzeniowego Zespołu Pałacowo-Dworskiego - odcinek I Penar Józef 2010-09-20
234 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów w sezonie letnio-jesiennym 2010 roku – Remont odcinkowy nawierzchni dróg Szaran Mariusz 2010-09-08
231 „Wykonanie dwukrotnego malowania powierzchni dachu wraz z rynnami w ZSP Milcza” Karp Waldemar 2010-08-18
232 „Wymiana rynien i rur spustowych na budynku Szkoły Podstawowej w Bziance.” Karp Waldemar 2010-08-18
233 „Wykonanie ogrodzenia przy budynku ZSP w Króliku Polskim” Karp Waldemar 2010-08-18
219 ROZWÓJ GMINY RYMANÓW POPRZEZ BUDOWĘ OGÓLNODOSTĘPNEJ WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ W SIENIAWIE Karp Waldemar 2010-08-18
229 Przetarg nieograniczony pn."Roboty remontowe w budynku mieszkalnym położonym w Rymanowie przy ul.Rynek 1" Małopolski Janusz 2010-08-17
230 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Deszno Golonka Mirosław 2010-08-06
227 REMONT DACHU BUDYNKU PRZYCHODNI SPGZOZ W RYMANOWIE Penar Marek 2010-08-06
224 „Budowa oświetlenia drogowego napowietrzno - kablowego przy ul. Osiedlowej w miejscowości Klimkówka” Karp Waldemar 2010-07-23
220 Przetarg nieograniczony na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w PLN do łącznej wartości 14 000 000 zł Penar Józef 2010-07-14
226 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Rymanowie i Bziance Golonka Mirosław 2010-07-14
221 WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU "MOJE BOISKO - ORLIK 2012" Karp Waldemar 2010-07-07
225 Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych do 3 lat położonych w Klimkówce Golonka Mirosław 2010-07-02
222 Przetarg nieograniczony na zadanie: „Dostawa fabrycznie nowego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu lądowym (fotoradaru) oraz masztów do fotoradaru w ilości 2 sztuk (dwóch sztuk) wraz z montażem, sprzętem komputerowym i oprogramowaniem do obsługi, a także uruchomieniem i przeszkoleniem obsługi” Litwin Sylwester 2010-06-15
218 Budowa oświetlenia drogowego napowietrzno - kablowego przy ul. Słonecznej w miejscowości Klimkówka Karp Waldemar 2010-06-11
216 Budowa oświetlenia drogowego napowietrzno - kablowego przy ul. Rymanowskiej w miejscowości Wróblik Szlachecki. Karp Waldemar 2010-05-17
214 Remont nawierzchni dróg gminnych nr 836 w Króliku Polskim, nr 1328 w Bziance i nr 1001 w Bziance Karp Waldemar 2010-05-11
217 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Hanus Grażyna 2010-05-07
215 Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Karp Waldemar 2010-05-05
208 Zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne terenów Uzdrowiska Rymanów poprzez budowę obiektów architektury zdrojowej nad Czarnym Potokiem Karp Waldemar 2010-04-27
212 Dostawa pojazdu koparko -ładowarki wraz z dodatkowym osprzętem do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnje w Rymanowie Rygiel Damian 2010-04-27
207 Przetarg II ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Hanus Grażyna 2010-03-10
204 SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJU NAPĘDOWEGO DO URZĄDZENIA DOZUJĄCEGO O POJEMNOŚCI 5000 LITRÓW, ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA TERENIE SIEDZIBY ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RYMANOWIE. Rygiel Damian 2010-01-29
205 UTRZYMANIE RABAT KWIATOWYCH, KLOMBÓW I DONIC W RYMANOWIE I RYMANOWIE ZDROJU W SEZONIE 2010 R. Kurylak Alicja 2010-01-26
203 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Hanus Grażyna 2010-01-15
196 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bzianka Karp Waldemar 2010-01-05
182 REMONT I WYPOSAŻENIE OBIEKTÓW DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ Penar Marek 2009-12-18
181 Remont obiektów wiejskich ośrodków kultury w miejscowościach:Rymanów Zdrój i Bzianka. Penar Marek 2009-12-18
194 Dostawa pojazdu komunalnego typu śmieciarka Rygiel Damian 2009-12-17
193 Zimowe utrzymanie dróg gminnych – odśnieżanie w sezonie zimowym 2009/2010 Szaran Mariusz 2009-12-02
192 MONITORING w m. Rymanów Szaran Mariusz 2009-12-01
191 UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 3 000 000,00 ZŁ. Penar Marek 2009-11-25
187 Przebudowa budynku Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie Penar Marek 2009-11-05
185 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów w sezonie JESIENNYM - 2009r. - Remont odcinkowy nawierzchni dróg Szaran Mariusz 2009-10-19
186 przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości Hanus Grażyna 2009-09-29
177 Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Gminy Rymanów w okresie od 6 września 2009 roku do 6 września 2012 roku. Penar Marek 2009-09-08
175 Przetarg nieograniczony na: Remont budynku mieszkalnego połozonego w Rymanowie przy ul.Bieleckiego 7 Małopolski Janusz 2009-08-31
183 przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości rolnych do 3 lat, położonych we Wróbliku Królewskim. Hanus Grażyna 2009-08-28
172 Wykonanie nawierzchni asfaltowej na placu manewrowym przy ZGK w Rymanowie Rygiel Damian 2009-08-25
155 PRZEBUDOWA KANAŁU SANITARNEGO PCV D200, RUROCIĄGU TŁOCZNEGO PE-90 Z PRZEPOMPOWNIĄ P1, OGRODZENIEM I UMOCNIENIEM ROWU PRZYDROŻNEGO PRZY UL. DWORSKIEJ W SIENIAWIE - USZKODZONYCH W WYNIKU POWODZI W 2008R. Szaran Mariusz 2009-08-18
180 Przetarg ustny nieograniczonyna sprzedaż nieruchomości położonej we Wróbliku Szlacheckim nr działki 1242 Hanus Grażyna 2009-08-18
178 Wymiana stolarki okiennej w ZSP w Klimkówce, Sieniawie, Króliku Polskim oraz Milczy Penar Marek 2009-08-13
166 Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn. "Modernizacja drogi rolniczejnr 802 w m. Bzianka" Sylwester Litwin 2009-08-06
156 Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów w sezonie wiosenno-letnim - 2009r. - Remont odcinkowy nawierzchni dróg Szaran Mariusz 2009-07-24
157 Utrzymanie standardu dróg gminnych – Odcinkowe wykonanie brakującej nawierzchni na drogach w miejscowości Rymanów Zdrój Szaran Mariusz 2009-07-24
167 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Rymanowa – przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg gminnych nr: 115068R,130003R, 130004R" Sylwester Litwin 2009-07-23
152 Budowa oświetlenia ul. ZIELONEJ w m-ci WRÓBLIK SZLACHECKI – dz. ewid. gr nr 1527...563 Szaran Mariusz 2009-06-26
154 Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP Szaran Mariusz 2009-06-04
150 Remont nawierzchni drogi gminnej nr 3045 w miejscowości Klimkówka Szaran Mariusz 2009-05-13
141 Budowa oświetlenia drogowego w m-ci Wróblik Królewski – dz. ewid. gr nr 703 ... 876 Szaran Mariusz 2009-04-29
145 Budowa oświetlenia ul. Słonecznej w m-ci Sieniawa – dz. ewid. gr nr 824/2...1138/2 Szaran Mariusz 2009-04-29
143 Budowa oświetlenia ulicy Zielonej w Rymanowie – dz. ewid. gr nr 4021...2787/1 Szaran Mariusz 2009-04-29
142 Budowa oświetlenia ulicy Mitkowskiego w Rymanowie – dz. ewid. gr nr 1120...1251 Szaran Mariusz 2009-04-29
140 Remont drogi gminnej publicznej nr 130365R w miejscowości Sieniawa Szaran Mariusz 2009-04-28
135 DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RYMANOWIE Rygiel Damian 2009-02-25
134 Przetarg nieograniczony na : eksploatację i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów. Zieba Krzysztof 2009-01-20
131 Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu z zabudową nadwozia podnośnikiem koszowym - zwyżką Litwin Sylwester 2008-12-05
114 „Przebudowę chodnika przy ul. Widokowej w Rymanowie Zdroju'' Szaran Mariusz 2008-11-27
127 Remonty fragmentaryczne masą mineralno-bitumiczną odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Rymanów w sezonie jesiennym 2008 Szaran Mariusz 2008-11-25
124 WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ NIEZBĘDNEJ DLA WYKONANIA ROZBUDOWY I MODERNIZACJI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W RYMANOWIE. Rygiel Damian 2008-11-24
126 Przebudowa nawierzchni parkingu w Rymanowie Zdroju przy ul. Wierzbowej Szaran Mariusz 2008-11-19
113 Burmistrz Gminy Rymanów ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości z określonym terminem zagospodarowania, położonej w Rymanowie Zdroju Sylwester Litwin 2008-10-23
120 Budowa oświetlenia ulicy Nadbrzeżnej w miejscowości Rymanów i Posada Górna. Szaran Mariusz 2008-09-29
121 Przetarg nieograniczony „Dzierżawa systemu pomiaru prędkości pojazdów” Zieba Krzysztof 2008-09-24
108 „Wykonanie Projektu budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 887 Brzozów-Rymanów-Daliowa; od granicy administracyjnej m. Ladzin do skrzyżowania z drogą krajową Nr 28 w km 21 + 893 drogi wojewódzkiej – ul. Kolejowej w m. Rymanów'' Szaran Mariusz 2008-09-12
119 „Budowa oświetlenia ulicznego w Rynku i jego obrębie w Rymanowie wraz z przebudową sieci niskiego napięcia w miejscowości Rymanów'' Szaran Mariusz 2008-09-12
116 Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Sieniawa dz. nr 1178, 1180 i w miejscowości Bzianka dz. nr: 1509, 1668, 1676 - uszkodzonych przez powódź Rygiel Damian 2008-09-09
117 Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1016/2 ul. Nadbrzeżna w Posadzie Górnej - uszkodzonej przez powódź. Rygiel Damian 2008-09-09
112 Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Rymanowie przy ul. Parkowej i Konopnickiej Penar Marek 2008-09-03
110 „Dostawa autobusu 17-to miejscowego przeznaczonego do przewozu uczniów niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Rymanów” Zieba Krzysztof 2008-09-03
109 Remont nawierzchni drogi gminnej nr 130360R w miejscowości Sieniawa Penar Marek 2008-08-13
105 Przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro (poniżej 5 278 000 euro) na „Budowę oświetlenia ulicznego w Głębokiem'' Szaran Mariusz 2008-06-30
98 Przetarg nieograniczony na zadanie "Remont drogi gminnej nr 788 w miejscowości Wróblik Królewski" Litwin Sylwester 2007-10-23
88 Przetarg nieograniczony powyżej 14 000 euro (poniżej 5 278 000 euro) na "Bieżące utrzymanie dróg gminnych – remonty fragmentaryczne dróg na terenie Gminy Rymanów w sezonie 2007" Litwin Sylwester 2007-07-30
92 Przetarg nieograniczony na zadanie pn "Remont elewacji budynku Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie" Litwin Sylwester 2007-07-26
89 Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Sieniawie. Sołtysik Grzegorz 2007-06-21
87 Przetarg nieograniczony poniżej 60 tys. Euro na dostawę samochodu ciężarowego typu śmieciarka, Litwin Sylwester 2007-05-28
69 Przetarg nieograniczony - Modernizacja drogi rolniczej nr 1069 w miejscowości Ladzin Litwin Sylwester 2006-06-27
68 Przetarg nieograniczony - Remont mostu przez potok Raczta i przebudowa i remont drogi gminnej Litwin Sylwester 2006-05-24
67 Przetarg nieograniczony - Przebudowa i remont chodników w Rymanowie przy ul. Wola, Zielona i Dworska Litwin Sylwester 2006-05-23

[Liczba odsłon: 5409611]

przewiń do góry