Rymanów, dnia 15.06.2011 r.

ROŚ.6220.10.2011.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 15 czerwca 2011 r. decyzji Ldz. ROŚ. 6220.10.2011.AK, w sentencji której postanowił odmówić uchylenia ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 25 lipca 2008 r. znak: ROŚ. 7624/7/06/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów”.

Istnieje możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.- pt 700 1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości min. przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 15.06.2011 r.

ROŚ.6220.10.2011.AK

 

Decyzja

              

               Na podstawie art. 151 §1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz..U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po przeprowadzeniu postępowania wznowionego na wniosek Pana Henryka ŁOŻAŃSKIEGO zam. w RYMANOWIE ul. Kolejowa Nr 67, postanowienie z dnia 31 stycznia 2011 r. znak: ROŚ.7624/17-2/10/11 w sprawie zakończonej decyzją ostateczną wydane  przez Burmistrza Gminy Rymanów dnia 25 lipca 2008 r. znak: ROS.7624/7/06/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów” zlokalizowanego w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie

 

postanawiam

 

odmówić uchylenia ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 25 lipca 2008 r. znak: ROŚ. 7624/7/06/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów”.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Pana Henryka ŁOŻAŃSKIEGO zam.  w Rymanowie, Burmistrz Gminy Rymanów postanowieniem z dnia 31 stycznia 2011 r. znak: ROŚ.7624/17-2/10/11wznowił postępowanie zakończone ostateczną decyzją z dnia 25 lipca 2008 r. znak: ROŚ. 7624/7/06/07/08.

Podstawą wznowienia postępowania stanowił wskazany przez wnioskodawcę brak jego udziału w postępowaniu zakończonym decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów”.

Zdaniem wnioskodawcy przysługiwał mu przymiot strony w postępowaniu zakończonym decyzją z dnia 25 lipca 2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów”, bowiem jego zdaniem planowana inwestycja oddziaływać będzie na nieruchomości stanowiące własność wnioskodawcy, ma on zatem interes prawny ze względu na bliskie sąsiedztwo przedmiotowej inwestycji.

Wydając postanowienie o wznowieniu postępowania organ orzekający wziął także pod uwagę  stanowisko zawarte w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 30 listopada 2010 r. znak: SKO.420-132/1325/10.

 

 

 

Decyzją z dnia 25 lipca 2008 r. znak ROŚ. 7624/7/06/07/08 Burmistrz Gminy Rymanów orzekł o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów”.  Postępowanie w zakresie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia  prowadzone było z udziałem społeczeństwa, a informacje o przebiegu postępowania organ umieszczał w formie obwieszczeń na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy, w miejscu realizacji przedsięwzięcia, na stronach internetowych gminy.

Z treści decyzji wynika, iż jest ono realizowane na nieruchomościach oznaczonych jako działki w miejscowościach:

Ladzin                         169,  174, 175, 176, 177, 847, 853, 854, 855, 856, 857, 881, 945, 2007/10, 2008, 2010/6, 2010/7, 2010/8, 2010/10, 2010/11 i 2011/3,

Klimkówka                 30/5 i 100/13,

Wróblik Królewski      788, 796/2, 798/1, 798/2, 860/1, 860/2, 861/1, 862, 888/2, 888/3, 889/9,

                                   913/3, 913/4, 915/2, 915/3, 931, 932, 940/2, 940/3, 940/4 i 940/5,

Wróblik Szlachecki     885/4, 885/5, 885/7 i 887/2.

Żadna z wymienionych nieruchomości nie stanowi własności wnioskodawcy, nie jest on także właścicielem nieruchomości sąsiednich, graniczących z nieruchomościami objętymi decyzją z dnia 25 lipca 2008 r. Organ ustalił też, że wnioskodawca nie jest właścicielem żadnej nieruchomości, które

mieszczą się w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia.

Organ ustalił, że wnioskodawca jest właścicielem nieruchomości oznaczonej jako działka Nr ewid. 621/1 o pow. 0,20 ha położonej we Wróbliku Szlacheckim. Nieruchomość ta znajduje się jednak poza obrębem planowanego zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia, nie jest też objęta realizacją tego przedsięwzięcia.

Zaznaczyć należy, że wszelkie kwestie dotyczące szkodliwego wpływu na środowisko planowanej inwestycji były brane pod uwagę z urzędu przez organ analizujący i organy współdziałające. W  tym zakresie szczegółowiej analizie był poddawany raport  oddziaływania na środowisko, jaki został przedłożony przez inwestora, z którego wynika, że na etapie budowy, instalacji i montażu uciążliwość skoncentruje się głownie na emisji hałasu, który towarzyszy pracy maszyn, koparek, dźwigów, narzędzi mechanicznych, co spowoduje powstanie okresowych lokalnych źródeł hałasu. Będą one miały charakter okresowy i ustąpią z chwilą zamknięcia placów budowy. Eksploatacja elektrowni wiatrowych spowoduje nadmierny i uciążliwy hałas tylko w ich bezpośrednim sąsiedztwie, mogący negatywnie wpływać na ludzi czasowo tam przebywających. Ponadnormatywny hałas uciążliwy dla zdrowia ludzi nie powinien być odczuwalny w rejonach zabudowy mieszkalnej okolicznych wsi, tym samym nie powinien wpływać negatywnie na zdrowie mieszkańców. Przeprowadzona i przedstawiona w raporcie analiza w zakresie oddziaływania akustycznego wykazała, że emitowany do środowiska hałas podczas pracy turbin wiatrowych nie będzie powodował przekroczeń dopuszczalnych norm dla zabudowy mieszkalno-zagrodowej, zarówno dla pory dziennej, jak i pory nocnej.

 

 

Zauważyć należy, że wnioskodawca nie wskazuje na uciążliwości dotyczące konkretnie jego samego lub jego nieruchomości. Powołuje się on ogólnie na szkodliwość planowanego przedsięwzięcia dla terenów Gminy Uzdrowiskowej, nie podaje żadnych konkretnych rodzajów tej szkodliwości.

W postępowaniu prowadzonym przed wydaniem decyzji organ orzekający dokonywał publicznych ogłoszeń, w których informował o możliwości zgłaszania uwag i wniosków przez strony. Żadna ze stron takich wniosków i uwag nie zgłaszała. Nadto wszelkie  kwestie dotyczące szkodliwego wpływu na środowisko były poddane analizie i zostały zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko, z którego nie wynika, aby planowana inwestycja miała szkodliwy wpływ na środowisko, a przede wszystkim nie wynika aby oddziaływała w jakikolwiek sposób na nieruchomość wnioskodawcy oraz jego samego. Nie ulega wątpliwości, że raport oddziaływania jest dokumentem spełniającym wymogi określone prawem i jest brany pod uwagę przy określaniu obszaru oddziaływania.

Szczegółowa analiza parametrów oddziaływania  daje podstawę do przyjęcia, iż wnioskodawca jako właściciel nieruchomości znajdującej się poza wyznaczonym obszarem oddziaływania i realizacji przedsięwzięcia nie może być stroną postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia .

Uprawnione jest zatem stanowisko, że Henryk ŁOŻAŃSKI nie miał legitymacji strony w postępowaniu zakończonym ostateczną decyzją z dnia 25 lipca 2011 r.

W nauce przyjęto, że przymiot strony w sprawach wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych będą miały podmioty mające tytuł prawny do nieruchomości położonych w miejscu realizacji przedsięwzięcia, gdyż będą narażone na jego oddziaływanie.

Oprócz właścicieli nieruchomości położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stronami w postępowaniu o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych będą również inni, których nieruchomości mieszczą się w zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia. Jak wynika ze znajdującego się w aktach sprawy raportu oddziaływania, zasięg oddziaływania nie obejmuje nieruchomości Nr ewid. 621/1 położonej we Wróbliku Szlacheckim.

Powyższe ustalenia w zakresie braku wpływu planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na nieruchomość wnioskodawcy, powoduje brak przyznania temu wnioskodawcy przymiotu strony w określonej sprawie.

Podobny pogląd w zakresie przyznania przymiotu strony w postępowaniu o wydanie uwarunkowań środowiskowych prezentowane jest przez orzecznictwo Sądów Administracyjnych (min. wyrok NSA z 16.02.2010 r. sygn. akt II OSK 359/09, wyrok WSA w Rzeszowie z 15.07 2009 r. sygn. Akt. II SA/RZ 114/09).

 

Z uwagi na powyższe należało orzec jak w osnowie decyzji.

 

 

 

 

 

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który ją wydał.

 

 

 

                                                                                                                      ……………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.      Pan Henryk ŁOŻAŃSKI, 38-480 RYMANÓW, ul. Kolejowa Nr 67;

1.      Energia Wiatrowa ENERGIA WIATROWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 44-109 GLIWICE ul. Wyczółkowskiego Nr 16

-  adres do korespondencji Energia Wiatrowa Sp. z o.o. 31-156 KRAKÓW ul. Kurniki Nr 4;

2.      Pozostałe strony postępowania wg. rozdzielnika, zgodnie z art.. 49 KPA, w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy , w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy, na stronach internetowych gminy.

3.      A/a. A.K.

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rymanów, dnia   14.04.2011 r.

ROŚ.6220.10.2011.AK

dot. ROŚ. 7624/17-2/10/11

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji , w związku z wydanym z   dniem 31 stycznia 2011 r. postanowieniem Ldz. ROŚ. 7624/17-2/10/11 w sprawie wznowienia postępowania Burmistrza Gminy   Rymanów w sprawie zakończonej decyzją ostateczną z dnia 27 lipca 2008 r. znak: ROS.7624/7/06/07/08 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy wiatrowej Rymanów” zlokalizowanego w miejscowościach Ladzin, Klimkówka, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie - na wniosek Pana Henryka ŁOŻAŃSKIEGO zam. ul. Kolejowa Nr 67, 38-480 RYMANÓW

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.- pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                        ……………………

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

Otrzymują:

  1. Wg. rozdzielnika
  2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

 

Rozdzielnik;

1.       Pan Henryk ŁOŻAŃSKI, 38-480 RYMANÓW, ul. Kolejowa Nr 67;

2.       Energia Wiatrowa ENERGIA WIATROWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 44-109 GLIWICE ul. Wyczółkowskiego Nr 16

-   adres do korespondencji Energia Wiatrowa Sp. z o.o. 31-156 KRAKÓW ul. Kurniki Nr 4;

3.       Strony postępowania wg. wykazu, zgodnie z art.. 49 KPA;

4.       A/a. A.K.

---------------------------------------------------------------------------------------

Sprawa prowadzona pod znakiem ROS7624/17/10/11, publikowana na   https://rymanow.bip.org.pl/?tree=579

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-04-15 14:58:37
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-20 09:21:54
  • Liczba odsłon: 2447
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117254]

przewiń do góry