Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów
2005 rok

Nr

z dnia 

w sprawie 

 1

12.01.2005

powołania komisji przetargowej

 2

19.02.2005

opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2005   rok

 3

31.01.2005

realizacji uchwał zebrania wiejskiego

 4

31.01.2005

zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2005 rok

 5

14.02.2005

określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podziału środków finansowych na 2005 rok do dyspozycji dyrektorów szkół

 6

14.02.2005

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Rymanowie i Łazach Rymanowskich

 7

14.02.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 8

21.02.2005

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości lokalowych położonych w Rymanowie

 9

  21.02.2005

zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2005 rok

 10

22.02.2005

ustalenia ceny sprzedaży drewna opałowego w lasach mienia komunalnego i pochodzącego z zadrzewień

 11

24.02.2005

powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż 2-ch zbiorników paliwa płynnego – stalowych, zamontowanych w nieeksploatowanej kotłowni w Rymanowie Zdroju

 12

08.03.2005

realizacji uchwał zebrań wiejskich

 13

10.03.2005

w sprawie publikacji Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rymanów

 14

10.03.2005

przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu gminy na 2004 rok , załącznik_1

 15

15.03.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

 16

15.03.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

 17

17.03.2005

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2004 rok

 18

17.03.2005

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2004 r.

 19

17.03.2005

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2004 r.

 20

17.03.2005

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania (bilansu) Zakładu Gspodarki Komunalnej w Rymanowie za 2004 rok

 21

18.03.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 22

21.03.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

 23

21.03.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 24

22.03.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego 

 25

21.03.2005

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Aloholowych  w Rymanowie

 26

31.03.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

 27

01.04.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

 28

 31.03.2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2005 rok  

 29

04.04.2005

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Posadzie Górne j

 30

  07.04.2005

w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji deratyzacyjnej na terenie miasta i gminy Rymanów

 31

14.05.2005

w sprawie realizacji uchwał zabrań wiejskich

 32

18.04.2005

w sprawie ogłoszenia II przetargu i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Łazach Rymanowskich

 33

26.04.2005

w sprawie realizacji uchwał zabrań wiejskich

 34

26.04.2005

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna  

 35

27.04.2005

w sprawie ogłoszenia II przetargu i ustalenia ceny wywoławczej

 36

29.04.2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2005 rok  

 37

19.05.2005

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpożarowego

 38

06.05.2005

w sprawie realizacji uchwał zabrań wiejskich

 39

23.05.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Łazach Rymanowskich

40

 06.05.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż 2-ch zbiorników paliwa płynnego – stalowych zamontowanych w nieeksploatowanej kotłowni w Rymanowie Zdroju

41

20.05.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

42

23.05.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

43

31.05.2005

zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2005 rok

44

01.06.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej na Posadzie Górnej

45

07.06.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

46

08.06.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

47

  09.06.2005

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Gminnego Zadania Inwestycyjnego

48

14.06.2005

w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na zadanie "Modernizacja - przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wisłoczek"

49

17.06.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

50

17.06.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

51

21.06.2005

w sprawie powołania pełnomocnika ds. Ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy w Rymanowie

52

22.06.2005

w sprawie realizacji uchwał zabrań wiejskich

53

28.06.2005

w sprawie ogłoszenia II przetargu i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej w Posadzie Górnej

54

29.06.2005

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w Puławach

55

29.06.2005

w sprawie powołania zespołu do przygotowania statutu Uzdro wiska Rymanów Zdrój

56

30.06.2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2005 rok

57

04.07.2005

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli z terenu gminy Rymanów ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

58

11.07.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

59

12.07.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

60

14.07.2005

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich

61

14.07.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

62

18.07.2005

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości ...

63

18.07.2005

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości ...

64

20.07.2005

w sprawie wydania opinii

65

20.07.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

66

20.07.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

67

21.07.2005

w sprawie ustalania zasad przeprowadzenia rekrutacji pracowników

68

28.07.2005

w sprawie powołania Komisji konkursowej

69

28.07.2005

w sprawie wydania opinii

70

02.07.2005

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego Gminnego Zadania Inwestycyjnego

71

29.07.2005

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomosci gruntowych położonych w Posadzie Górnej

72

29.07.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

73

29.07.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

74

29.07.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

75

29.07.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

76

01.08.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

77

01.08.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

78

29.07.2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2005 rok

79

11.08.2005

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku , załącznik_1

80

12.08.2005

w sprawie wprowadzenia procedury kontroli wewnętrznej w Gminie Rymanów

81

11.08.2005

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego zadania

82

01.08.2005

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia inwentaryzacji majątku Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie oraz Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej.

83

12.08.2005

w sprawie powołania komisji stypendialnej w celu przyznania stypendiów w ramach projektu „Wsparcie stypendialne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu gminy Rymanów w roku szkolnym 2005/2006.  

84

09.08.2005

w sprawie powołania komisji ds. szacowania szkód na terenie Gminy Rymanów powstałych w wyniku intensywnych opadów deszczu w dniach od 7 do 9 sierpnia 2005 r.

85

23.08.2005

w sprawie wydania opinii

86

24.08.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

87

25.08.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

88

26.08.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Puławach  

89

25.09.2005

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Rymanów do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 września 2005 r.

90

31.08.2005

w sprawie wydania opinii

91

31.08.2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2005 rok

92

 

93

31.08.2005

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego zadania

94

07.09.2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2005 rok

95

07.09.2005

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego zadania

96

13.09.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

97

13.09.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

98

12.09.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

99

12.09.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

100

14.09.2005

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Rymanów do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 pażdziernika 2005 roku

101

15.09.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

102

15.09.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

103

16.09.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

104

16.09.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

105

15.09.2005

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń alimentacyjnych  

106

20.09.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Posadzie Górnej

107

20.09.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wróbliku Szlacheckim

108

23.09.2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2005 rok  

109

27.09.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

110

27.09.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

111

26.09.2005

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Liceum Ogólnokształcacym w Rymanowie w zakresie dotyczącym oceny pracy zawodowej Pani mgr Elżbiety Nadziakiewicz dyrektora tej szkoły

112

27.09.2005

w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na zadanie "Modernizacja - przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowościach Ladzin nr 1502 i Rymanów nr 2618"

113

30.09.2005

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Rymanów  

114

30.09.2005

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego zadania

115

05.10.2005

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski o przyznaie nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli z terenu gminy Rymanów

116

30.09.2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2005 rok

117

05.10.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

118

05.10.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

119

27.09.2005

w sprawie nieodpłatnego przekazania stanowiących własność gminy Rymanów przekazów komputerowych  

120

06.10.2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2005 rok

121

07.10.2005

w sprawie przyznania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze

122

11.10.2005

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w zasobach Gminy Rymanów

123

12.10.2005

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego zadania 

124

20.10.2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2005 rok

125

21.10.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

126

21.10.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego    

127

26.10.2005

w sprawie II przetargu i ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości położonej we Wróbliku Szlacheckim   

128

24.10.2005

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego zadania

129

31.10.2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2005 rok

130

02.11.2005

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu budżetu Gminy Rymanów na 2006 rok wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego

131

15.11.2005

w sprawie autopoprawki do projektu budżetu Gminy Rymanów na 2006 rok  

132

16.11.2005

w sprawie wydania opinii

133

16.11.2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2005 rok

134

17.11.2005

w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Gminy i innych pracowników Urzędu Gminy ...   

135

17.11.2005

w sprawie przeprowadzenia kontroli w wybranych jednostkach organizacyjnych gminy

136

18.11.2005

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rymanowie

137

17.11.2005

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego zadania inwestycyjnego 

138

18.11.2005

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2006 rok

139

17.11.2005

w sprawie powołania komisji do odbioru robót elewacyjnych budynku przy ul. Rynek 19-21 w Rymanowie  

140

18.11.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

141

21.11.2005

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej, położonej w Rymanowie Zdroju

142

22.11.2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2005 rok

143

23.11.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

144

23.11.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

145

23.11.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż neruchomości lokalowej położonej we Wróbliku Szlacheckim  

146

23.11.2005

w sprawie realizacji w Urzędzie Gminy w Rymanowie projektów współfinansowanych m. in. z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej (UE)

147

23.11.2005

w sprawie ustalenia Regulaminu kontroli finansowej w Urzędzie Gminy w Rymanowie

148

30.11.2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2005 rok

149

01.12.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

150

01.12.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

151

02.12.2005

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

152

09.12.2005

w sprawie powołania Komisji konkursowej 

153

12.12.2005

w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej celem przeprowadzenia scontrum zdawczo-odbiorczego wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku

154

09.12.2005

w sprawie powołania Komisji konkursowej 

155

15.12.2005

zmieniające zarządzenie 152/05 sprawie powołania Komisji konkursowej 

156

16.12.2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2005 rok

157

21.12.2005

w sprawie realizacji wniosku GLKS "KARPATY" w Klimkówce 

158

27.12.2005

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego zadania

159

29.12.2005

w sprawie ustalenie nieodpłatnego przewozu samochodem FORD TRANSIT 

160

29.12.2005

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2005 rok

161

28.12.2005

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

162

 

163

 

 

164

 

 

165

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2005-03-15 07:32:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Litwin Sylwester
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-01-24 13:17:14
  • Liczba odsłon: 3907
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409634]

przewiń do góry