Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów
2010 rok

<TR style="mso

Nr

z dnia

w sprawie

1

04.01.2010 

zarzadzenie_1_2010.pdf  

2

04.01.2010

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

3

05.01.2010

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

4

07.01.2010

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

5

11.01.2010

w sprawie obniżenia wartości ceny wywoławczej do II przetargu na sprzedaż autobusu szkolnego

6

13.01.2010 

zarzadzenie_6_2010.pdf

7

29.01.2010

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

8

01.02.2010

zmieniające zarządzenie w sprawie ujednolicenia wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Rymanów

9

01.02.2010

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Oceniającej 

10

04.02.2010

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

11

08 .02.2010

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

12

09 .02.2010

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

13

09 .02.2010

w sprawie karty audytu wewnętrznego

14

12 .02.2010

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres dłuższy niż trzy lata

15

15 .02.2010

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

16

17.02.2010

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

17

19.02.2010

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

18

22.02.2010

w sprawie określenia i wdrożenia "Książki Procedur Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Rymanów oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Rymanów"

19

23.02.2010

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

20

  23.02.2010

  zarzadzenie_20_2010.pdf

21

23.02.2010  

w sprawie ustalenia podstawowych założeń i kierunków działania  w zakresie bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej gminy Rymanów w 2010 roku  

22

11.03.2010

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom na okres dłuższy niż 3 lata oraz sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym 

23

16.03.2010   

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek

24

16.03.2010

w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 r.

26

  16.03.2010

zarzadzeniie_26_2010.pdf

26

16.03.2010

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

27

16.03.2010

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

28

16.03.2010

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

29

16.03.2010

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

30

18.03.2010

w sprawie powołania komisji odbiorowej  

31

18.03.2010    

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

32

22.03.2010 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego obejmującego rachunek zysków i strat Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2009 rok.

33

23.03.2010

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargu oraz bezprzetargowo

34

26.03.2010 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie za 2009 rok. 

35

26.03.2010

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2009 rok.  

36

26.03.2010    

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rymanowie za 2009 rok 

37

31.03.2010

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

38

7.04.2010 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Rymanów"  

39

14.04.2010

w sprawie wykazu nieruchomości  położonych w Rymanowie Zdroju stanowiacych własność Gminy Rymanów przeznaczonych do sprzedaży dla najemcy w drodze bezprzetargowej

40

15.04.2010

  w sprawie powołania Komisji Przetargowej

41

16.04.2010

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

42

19.04.2010 

  zarzadzenie_42_2010.pdf

43

19.04.2010

w sprawie powołania komisji odbiorowej

44

20.04.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

45

20.04.2010

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

46

 22.04.2010

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

47

26.04.2010

w sprawie zmian w   uchwale budżetowej   na 2010 rok

48

 22.04.2010

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

49

27.04.2010 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej 

50

28.04.2010

w sprawie wydania opinii

51

28.04.2010

w sprawie poboru zobowiązań pieniężnych z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego na kontkwitariuszach stanowiących wydruki komputerowe

52

30.04.2010 

w sprawie połołania Komisji Odbioru robót 

53

06.05.2010

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom na okres dłuższy niż 3 lata i na okres 1 roku

54

10.05.2010

w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego oraz operatorów Kalkulatora w Obwodowych Komisjach Wyborczych dotyczących wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.  

55

10.05.2010

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok  

56

  10.05.2010

  zarzadzenie_56_2010.pdf

57

10.05.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

58

11.05.2010 

  zarzadzenie_58_2010.pdf

59

14.05.2010

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok  

60

14.05.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

61

16.05.2010

w sprawie ogłoszenia alarmu powodziowego

62

17.05.2010

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok    

63

19.05.2010

 w sprawie regulaminu przyznawania nagród Burmistrza Gminy Rymanów 'Młode Orły" przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów 

64

19.05.2010

65

20.05.2010

w sprawie odwolania alarmu przeciwpowodziowego    

66

24.05.2010

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

67

24.05.2010

zarzadzenie_burmistrza_nr_67_2010_o_powolaniu_komisji_odbiorowej.doc

68

28.05.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

69

31.05.2010

w sprawie powołania  obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Rymanów   

70

31.05.2010

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

71

31.05.2010

w sprawie powołania składu Gminnej Komisji ds. szacowania zakresu i wysokości strat poniesionych na terenie gminy w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej

72

01.06.2010

w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku zarzadzenie_72_2010.pdf   2010_06_01_zarzadznie_burmistrza_nr_72.docx

73

02.06.2010

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat i wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

74

04.06.2010

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego

75

05.06.2010

76

09.06.2010

w sprawie powołania Komisji

77

09.06.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

78

10.06.2010

zarzadzenie_burmistrza_nr_78_2010_o_powolaniu_komisji_odbiorowej.pdf

79

15.06.2010

w sprawie powołania komisji odbiorowej

80

17.06.2010

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

81

22.06.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

82

22.06.2010

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

83

23.06.2010

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

84

29.06.2010

w sprawie zmiany zarządzenia nr 60/10 z dnia 14 maja 2010 r.

85

29.06.2010

w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad udzielania zamówień publicznych w Gminie Rymanów, zał. 1, zał. 2, wzory dokumentów

86

30.06.2010

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

87

30 .06.2010

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom na okres dłuższy niż 3 lata

88

01.07.2010

w sprawie ustalenia regulaminów: Cmentarza Komunalnego i Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie

89

02.07.2010

w sprawie powołania komisji odbiorowej

90

02.07.2010

w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Rymanowie

91

05.07.2010

w sprawie powołania komisji odbiorowej

92

8.07.2010 

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania oraz wydawania w tych sprawach decyzji 

93

8.07.2010     

w sprawie wpoważnienia innej osoby niż Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji o zobowiązanu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych 

94

13.07.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

95

13.07.2010

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 98 z dnia 22 października 2007 r ., zał. 1

96

13.07.2010

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

97

21.07.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

98

22.07.2010

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

99

29.07.2010 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej     

100

02.08.2010

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

101

03.08.2010

w sprawie powołania komisji odbiorowej

102

03.08.2010 

zarzadzenie_102_2010.pdf

103

03.08.2010 

zarzadzenie_103_2010.pdf

104

03.08.2010

w sprawie powołania komisji odbiorowej

105

04.08.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

106

09.08.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

107

09.08.2010

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

108

 

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do trzech lat

109

12.08.2010

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

110

12.08.2010 

zarzadzenie_110_2010.pdf

111

17.08.2010 

w sprawie powołania komisji odbiorowej

112

18.08.2010 

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

113

18.08.2010     

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze  

114

23.08.2010

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w 2010 roku. 

115

23.08.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do wynajmu na czas oznaczony do 3 lat

116

25.08.2010

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

117

30.08.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

118

30.08.2010

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

119

02.09.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

120

02.09.2010

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom na okres dłuższy niż 3 lata

121

06.09.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

122

06.09.2010

w sprawie powołania komisji odbiorowej

123

09.09.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

124

10.09.2010

w sprawie zmiany zarządzenia nr 117/10

125

10.09.2010

w sprawie opracowania materiałów planistycznych na kolejny rok budżetowy   

126

15.09.2010    

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok 

127

15.09.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości połozonych w Rymanowie stanowiących własnośc Gminy Rymanów przeznaczonych do użyczenia na okres do 3 lat

128

16.09.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

129

20.09.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

130

21.09.2010 

zarzadzenie_130_2010.pdf

131

22.09.2010

w sprawie powołania komisji odbioru częściowego

132

22.09.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

133

22.09.2010

w sprawie wdrażania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001-2008  

134

22.09.2010    

w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001-2008 

135

27.09.2010

w sprawie powołania komisji odbioru końcowego

136

30.09.2010

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

137

30.09.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

138

01.10.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

139

05.10.2010

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lata

140

05.10.2010

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli z terenu gminy Rymanów.

141

 05.10.2010

w sprawie zatwierdzenia instrukcji dotyczącej windykacji należności z tytułu podatków lokalnych, podatku rolnego i leśnego w Urzędzie Gminy w Rymanowie

142

06.10.2010 

w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na zadanie "PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" 

143

08.10.2010

w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze opiekuńcze oraz działalność pozaszkolną w 2010 r.

144

10.10.2010

w sprawie powołania komisji do odbioru budynku po byłym Ośrodku Zdrowia we Wróbliku Szlacheckim

145

13.10.2010

w sprawie powołania komisji

146

14.10.2010

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

147

18.10.2010

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego połozonych w Rymanowie oraz we Wróbliku Szlacheckim zabudowanej budynkiem po byłym Ośrodku Zdrowia 

148

18.10.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

149

25.10.2010

zarzadzenie_149_2010.pdf

150

25.10.2010

w sprawie ustanowienia Medalu Burmistrza Gminy Rymanów "Za Zasługi dla Miasta i Gminy Rymanów" oraz ustalenia trybu jego przyznawania

151

28.10.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

152

28.10.2010

zarzadzenie_152_2010.pdf

153

28.10.2010

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok  

154

29.10.2010

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 3 lat

155

04.11.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

156

05.11.2010 

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych 

157

08.11.2010

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

158

09.11.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

159

10.11.2010

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres do 3 lata

160

10.11.2010

w sprawie określenia zasad prowadzenia kontroli zarzadzczej w Urzędzie Gminy Rymanów i jednostkach organizacyjnych gminy oraz jej koordynacja  uchulone zarządzeniem 140/2012

161

10.11.2010

w sprawie powołania komisji odbiorowej

162

12.11.2010

w sprawie powołania komisji odbiorowej

163

12.11.2010

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały budrżetowej Gminy Rymanów na 2011 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi , zał1 , zał2 , zał3

164

12.11.2010

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów , zał1 , zał2 , zał3 , zał4

165

12.11.2010

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok

166

12.11.2010

w sprawie powołania komisji odbiorowej

167

16.11.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

168

18.11.2010 

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych   

169

22.11.2010

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łazach

170

22.11.2010

w spawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych    

171

 23.11.2010

o sporządzeniu wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej dotychczasowym dzierżawcom na okres dłuższy niż 3 lata

172

29.11.2010

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

173

30.11.2010

w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

174

02.12.2010

w sprawie powołania komisji odbiorowej

175

23.11.2010

w sprawie powołania lidera gminnego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań NSP 2011

176

06.12.2010

w sprawie powołania komisji przetargowej

177

08.12.2010

w sprawie opublikowania Polityki i celów  jakości  Urzędu Gminy w Rymanowie

178

08.12.2010

w sprawie powołania zastępcy Burmistrza

179

 09.12.2010 

w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

180

 09.12.2010 

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich i osiedlowych

181

15.12.2010

w sprawie realizacji uchwały Rady Miejskiej w Rymanowie

182

15.12.2010

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

183

21.12.2010

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości, położonej we Wróbliku Szlacheckim, stanowiącej własność Gminy Rymanów

184

  22.12.2010 w sprawie zmian w uchwale budżetowej 

185

23.12.2010

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków zarzadów osiedli

186

27.12.2010

w sprawie ustalenia wzorów druków w wyborach sołtysów i członków zarządów osiedli , zał1 zał2 , zał3 , zał4  

187188

 28.12.2010 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2011 rok

189

 28.12.2010 w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów

190

 28.12.2010 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie

191

 28.12.2010 w sprawie powołania Komisji Odbioru robót pn. "Modernizacja budynku po byłej kotłowni w Rymanowie Zdroju - etap II"

192

 28.12.2010 w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

193194

31.12.2010 

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podatkowej na 2011 rok

195

 

 

196


 

197198199


 

200  

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sylwester Litwin
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-01-05 08:55:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Zieba Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-03-08 08:58:18
  • Liczba odsłon: 3673
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117047]

przewiń do góry