Rymanów, dnia 19.09.2007 r.

Ldz. ROŚ.7624/10/07

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią .

 

 

Zgodnie z art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 19 września 2007 r. Ldz. ROŚ. 7624/10/07 decyzji umarzającej postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. . „Modernizacja ZUW Sieniawa (technologii i budynków) w Sieniawie przy ul. Dworskiej Nr 6 – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” i o możliwościach zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 ,   wt-pt 7 00 15 00 ).

 

 

 

 

 

   Z up. Burmistrza

Alicja KURYLAK

KIEROWNIK REFERATU                                                                                                ………………

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 19.09.2007 r.

ROŚ. 7624/10/07

 

 

DECYZJA

 

                Działając na podstawie   art. 104 §1oraz art. 105 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedłożonego przez Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej   Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Fredry Nr 12, 38-400 KROSNO

 

umarzam postępowanie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn .„Modernizacja ZUW Sieniawa (technologii i budynków) w Sieniawie przy ul. Dworskiej Nr 6 – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” , z uwagi na jego bezprzedmiotowość

Uzasadnienie

 

Do tut. Urzędu Gminy   wpłynął wniosek z dnia 28.08.2007 r. Ldz. TI-231-131/07 Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej   Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Fredry Nr 12, 38-400 KROSNO o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, polegającego na modernizacji ZUW Sieniawa (technologii i budynków)
w Sieniawie przy ul. Dworskiej Nr 6 – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

W związku z przedłożonym wnioskiem, Zawiadomieniem ROŚ.7624/10/07 z dniem 30.08.2007 r. zostało wszczęte postępowanie i zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami oraz zwrócono się z zapytaniami do Starosty Krośnieńskiego, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Krośnie.

Starosta Krośnieński pismem Ldz. SR-7633/23/07 z dnia 17.09.2007 r. uznał brak potrzeby wykonania dla planowanego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko, gdyż rodzaj przedsięwzięcia , jak i skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie – pismem PSNZ.465-37/07 z dnia 17.09.2007 r. wniósł o zakwalifikowanie przedsięwzięcia i o uzupełnienie wniosku.

Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r.  w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (DZ. U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) jako zespół zabudowy lit. a) przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha

Rozpatrując przedmiotowy wniosek i możliwość jego kwalifikacji wg. w/cyt. Rozporządzenia   oparto się na wyjaśnieniu do przepisów Ministra Środowiska z dnia 28 lutego 2007 r. DOOŚ_450-2-07/kdi umieszczonego na stronie internetowej www.mos.gov.pl .

W związku z powyższym brak jest możliwości zakwalifikowania przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r . w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) - dlatego postępowanie staje się bezprzedmiotowe i orzeka się o umorzeniu postępowania jak w sentencji decyzji.

 

 

 

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 

 

 

 

 

   Z up. Burmistrza

Wojciech FARBANIEC

Z-CA BURMISTRZA                                                                                                 ………………………….

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat;
 2. BIP Urzędu Gminy Rymanów;
 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie;
 4. A/a.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 30.08.2007 r.

ROŚ. 7624/10/07

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z   Art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) na wniosek Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej   Spółka z o.o., z siedzibą przy ul. Fredry Nr 12, 38-400 KROSNO

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania

 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn.
„Modernizacja ZUW Sieniawa (technologii i budynków)
w Sieniawie przy ul. Dworskiej Nr 6

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy
ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -15 00 wt-pt 7 00 15 00 )..

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

Liczba stron w postępowaniu o wydanie w/w decyzji przekracza 20 w związku z tym zgodnie z art. 49 kpa strony będą zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów przez obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, na stronie internetowej https://rymanow.bip.org.pl/ oraz w okolicy planowanego przedsięwzięcia.

 

 

   Z up. Burmistrza

Alicja KURYLAK

KIEROWNIK REFERATU

 

Otrzymują:

 1. Adresat
 2. BIP Urzędu Gminy Rymanów;
 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
 4. A/a.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-22 14:57:43
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-13 08:11:28
 • Liczba odsłon: 1732
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4783067]

przewiń do góry