Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletyn Informacji Publicznej

Gmina Rymanów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej.

 • Data publikacji strony internetowej: 2003-06-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-30

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-30
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Sołtysik.
 • E-mail: dostepnosc@rymanow.pl
 • Telefon: 134355006

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Gminy Rymanów
 • Adres: Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14, 38-480 Rymanów
 • E-mail: gmina@rymanow.pl
 • Telefon: 134355006

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Rymanowie - 38-480 Rymanów ul. Mitkowskiego 14a

Do budynku prowadzą dwa wejścia przy ulicy Mitkowskiego. Do wejścia B od strony wschodniej prowadzą schody, bez podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia A od strony zachodniej prowadzi podjazd umożliwiający swobodny dostęp dla osób niepełnosprawnych. Wejście A jest wejściem ogólnodostępnym.

W budynku urzędu znajduje się winda oraz brak jest przeszkód architektonicznych. Brak jest dostosowań takich jak pochylnie, platformy, informacje głosowe, pętle indukcyjne. Przed budynkiem są dwa miejsca parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Urząd dopuszcza prawo wstępu z psem asystującym.

[Liczba odsłon: 5407579]

przewiń do góry