ROŚ. 6220.4.2013.AK                                                                 BE-10

Dot. spr. znak: ROŚ. 6220.21.2012.AK                          

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT ROLNICTWA LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

cd. postępowania znak: ROŚ. 6220.21.2012.AK       

 

pn. „Wydobywania metoda odkrywkową kruszywa naturalnego

ze złoża „WRÓBLIK-MILCZA” położonego na działce nr ewid. 2046 w miejscowości Milcza

gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

-–   Milcza, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

 

  

 

2013   ROK

================================

Rymanów, dnia 25.02.2013 r.

ROŚ. 6220.4.2013.AK

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

„Wydobywanie e metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (żwiru i piasku)

ze złoża „WRÓBLIK-MILCZA” –  na działce Nr ewid.: 2046 – w miejscowości Milcza,

 gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce  Nr ewid.: 2046 – obręb Milcza, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Wnioskodawca:

„KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J.

Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 6220.4.2013.AK z dnia 25.02.2013 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 1500).

 

================================

Rymanów, dnia  25.02.2013 r.

ROŚ. 6220.4.2013.AK

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

Na podstawie :

 

ü  art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

 

po zasięgnięciu opinii:

 

ü  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. WOOŚ.4240.6.36.2012.AR-8 z dnia 08 lutego 2013 r. (data wpływu 12.02.2013 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz. PSNZ.465-3412 z dnia 14 grudnia 2012 r. (data wpływu 20.12.2012 r.) -  zgodnie z art. 64 ust.1  pkt. 2 w związku z art. 78 i 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) nie uczestniczy w postępowaniu przeprowadzanym przed wydaniem decyzji środowiskowej dla tego typu przedsięwzięć.

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco (MPZ) oddziaływać na środowisko pn. „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (żwiru i piasku) ze złoża „WRÓBLIK-MILCZA” –  na działce Nr ewid.: 2046 – w miejscowości Milcza, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, zgodnie kwalifikacją  §3 ust 1. pkt. 40 lit. a). rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj.: „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 27 lit a: a) bez względu na powierzchnie obszaru górniczego: - jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową ”, stosownie do wszczętego w dniu 07 grudnia 2012 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek współwłaścicieli „KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J. z siedzibą Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW.

Uzasadnienie

 

Na wniosek współwłaścicieli „KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J. z siedzibą Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW z dnia 12 listopada 2012 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z dniem 07 grudnia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (żwiru i piasku) ze złoża „WRÓBLIK-MILCZA” – na działce Nr ewid.: 2046 – w miejscowości Milcza, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce  Nr ewid.: 2046 – obręb Milcza, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  tj.: „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 27 lit a: a) bez względu na powierzchnie obszaru górniczego: - jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową.”.

Zamierzenie inwestycyjne polegające na wydobywaniu kruszywa będzie realizowane z nowo udokumentowanego złoża ,,WRÓBLIK – MILCZA” o powierzchni  obszaru górniczego zajmującego ok. 19,18 ha powierzchni. Szacunkowe zasoby bilansowe  złoża wynoszą  1.033.315 m3 tj. ok.1.616 104 Mg . Planowane wydobycie kopalin ze złoża nie przekroczy 45.000 m3 rocznie, przy czym wielkość ta będzie zależna od potrzeb rynku. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane przez okres kilkunastu lat.

Udokumentowane złoże budują czwartorzędowe osady żwirowo-piaskowe (piaskowo-żwirowe w stropowej części i żwirowe z wkładkami otoczaków w spągowej części) tarasu akumulacyjnego rzeki Wisłok i jej dopływu rzeki Morwawy. Miąższość warstwy złożowej wynosi od 3,3 do 7,5 m, tj. średnio ok. 5,48 m. Na serii złożowej wykształconej w postaci piasków i żwirów zalegają młodsze osady czwartorzędowe wykształcone w postaci gleby, piasków pylastych i gliniastych, gliny piaszczystej oraz pylastej. Miąższość nadkładu wynosi średnio 2,66 m. Strop złoża zalega na rzędnych od 298,7 m n.p.m. do 303,5 m n.p.m., jego spąg natomiast na rzędnych od 293,7 m n.p.m. do 296,9 m n.p.m. Zwierciadło wód podziemnych na terenie planowanej eksploatacji występuje na rzędnych od 298,7 m n.p.m. do 300,8 m n.p.m. Kopalina będzie eksploatowana  sposobem odkrywkowym.  W bezpośrednim sąsiedztwie złoża (kilkadziesiąt metrów) występuje m.in. obszar i teren górniczy „WRÓBLIK-SICINA I" i „WRÓBLIK-SICINA II" (trwająca eksploatacja) oraz w odległości ok. 110-270 m: „HACZÓW I", „HACZÓW II", „HACZÓW III" (zakończono wydobywanie, wstępna rekultywacja) i „WRÓBLIK-PÓŁNOC I" (trwająca eksploatacja). W obrębie obszarów górniczych „WRÓBLIK-SICINA I", „WRÓBLIK-SICINA II" oraz „WRÓBLIK-PÓŁNOC I" planuje się zakończyć eksploatację w 2013 r. Wydobycie kruszywa z przedmiotowego złoża nastąpi po likwidacji obecnie eksploatowanych wyrobisk.

Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w miejscowości Sicina, w odległości ok. 400 m w kierunku północno-zachodnim od granicy złoża.

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w odległości ok. 50 km od granicy państwa ze Słowacją oraz 90 km od granicy z Ukrainą, a także jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji, nie będzie generować oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej położonym obszarem NATURA 2000 względem miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia jest znajdujący się w odległości ok. 2,2 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI” PLH180030.

Uwzględniając lokalizację, poza formami ochrony przyrody, zakres i rodzaj planowanego przedsięwzięcia, a także charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze uznano, iż planowane  przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w tym samym oceny oddziaływania na obszary NATURA 2000, wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Na terenie działki Inwestora ani w jej najbliższym otoczeniu, nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowych form ochrony tego regionu.

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się i określam:

 

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (żwiru i piasku) ze złoża „WRÓBLIK-MILCZA” –  na działce Nr ewid.: 2046 – w miejscowości Milcza, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, zgodnie z §3ust 1. pkt. 40 lit. a). rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj.: „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 27 lit a: a) bez względu na powierzchnie obszaru górniczego: - jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową ”, zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

z  uwzględnieniem

a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu przedsięwzięcie polegające na wydobywaniu kruszywa będzie realizowane z nowo udokumentowanego złoża ,,WRÓBLIK – MILCZA” o powierzchni  obszaru górniczego zajmującego ok. 19,18 ha powierzchni. Szacunkowe zasoby bilansowe  złoża wynoszą  1.033.315 m3 tj. ok.1.616 104 Mg . Planowane wydobycie kopalin ze złoża nie przekroczy 45.000 m3 rocznie, przy czym wielkość ta będzie zależna od potrzeb rynku. Planuje się, że przedsięwzięcie będzie realizowane przez okres kilkunastu lat. Zamierzenie swoim zakresem będzie obejmowało powierzchnię ok. 19,1837 ha. Obszar złoża stanowi międzyrzecze Wisłoka i Morwawy o rzędnej terenu wynoszącej ok. 301,5 - 304,9 m n.p.m. Terenu planowanego przedsięwzięcia stanowi grunty rolne klasy RIVb, w których obrębie prowadzona jest intensywna produkcja rolna, głównie w postaci upraw roślin zbożowych, okopowych i łąk. Bezpośrednie otoczenie terenu złoża stanowią od strony wschodniej pola uprawne, pastwiska oraz na części od strony południowo-wschodniej rów melioracyjny (na długości ok. 220 m), od strony zachodniej - droga gminna lokalna, utwardzona, od strony południowej - droga gminna lokalna, utwardzona, od strony północnej - pola uprawne, pastwiska, lokalna droga dojazdowa do pól;

 

b)      powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie działki Inwestora. Będzie się ono kumulowało z już prowadzoną działalnością Inwestora. W sąsiedztwie przedmiotowego złoża (kilkadziesiąt metrów) występuje m.in. obszar i teren górniczy „WRÓBLIK-SICINA I" i „WRÓBLIK-SICINA II" (trwająca eksploatacja) oraz w odległości ok. 110-270 m: „HACZÓW I", „HACZÓW II", „HACZÓW III" (zakończono wydobywanie, wstępna rekultywacja) i „WRÓBLIK-PÓŁNOC I" (trwająca eksploatacja). W obrębie obszarów górniczych „WRÓBLIK-SICINA I", „WRÓBLIK-SICINA II" oraz „WRÓBLIK-PÓŁNOC I" planuje się zakończyć eksploatację w 2013 r. Wydobycie kruszywa z przedmiotowego złoża nastąpi po likwidacji obecnie eksploatowanych wyrobisk;

 

b)      wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych. Wydobywanie kruszywa będzie realizowane z nowo udokumentowanego złoża ,,WRÓBLIK – MILCZA”. Szacunkowe zasoby bilansowe  złoża wynoszą  1.033.315 m3 tj. ok.1.616 104 Mg . Planowane wydobycie kopalin ze złoża nie przekroczy 45.000 m3 rocznie, przy czym wielkość ta będzie zależna od potrzeb rynku;

 

c)      emisji i występowania innych uciążliwości  w trakcie prac związanych z udostępnianiem, eksploatacją złoża i rekultywacją wyrobiska będzie występować emisja hałasu oraz spalin do środowiska.  Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz emisja hałasu będzie związana z pracą sprzętu urabiającego złoże oraz transportem kopaliny. Droga prowadząca do Zakładu Produkcji Kruszyw w Milczy została utwardzona, ponadto Inwestor zamierza prowadzić jej sukcesywne utrzymanie i konserwację (likwidację ubytków w nawierzchni i usuwanie zanieczyszczeń). Droga wyjazdowa z Zakładu posiada natomiast nawierzchnię asfaltową. W celu ograniczenia nadmiernego pylenia podczas transportu urobku w okresach długotrwałych suszy droga wywozu kopaliny będzie zraszana. Głównymi źródłami hałasu, które stanowić mogą uciążliwość akustyczną na etapie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, będzie praca maszyn górniczych (koparki - szt. 2 oraz spycharka - szt. 1). Dodatkowym źródłem hałasu pochodzącym z projektowanego przedsięwzięcia będzie ruch pojazdów ciężarowych wywożących kopalinę. Biorąc pod uwagę następujące aspekty: prowadzenie eksploatacji w zagłębieniu, jednoczesna praca maksymalnie 2 maszyn wydobywczych, prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej, odległości do najbliżej położonych terenów chronionych pod względem akustycznym (zabudowa w kierunku północno-zachodnim w odległości ok. 400 m od granic terenu objętego wydobywaniem kopaliny) oraz zakładane natężenie ruchu pojazdów ciężarowych (20-25 kursów/dobę o ładowności 10-12 ton), przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu hałasu. Uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkotrwałe (związane z eksploatacją) i będą miały charakter lokalny;

 

d)      ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, gdyż biorąc pod uwagę lokalizację przedmiotowego zadania w znacznej odległości od granicy państwa oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji nie zachodzą możliwości generowania oddziaływań o charakterze transgranicznym.

 

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane na działce  Nr ewid.: 2046 – obręb Milcza, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, będzie realizowane z nowo udokumentowanego złoża ,,WRÓBLIK – MILCZA” o powierzchni  obszaru górniczego zajmującego ok. 19,18 ha powierzchni.

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - w rejonie przedmiotowego złoża przebiega rów melioracyjny na odcinku ok. 220 m wzdłuż południowo-wschodniej granicy terenu, który  prowadzi wody okresowo, jedynie w okresach opadów atmosferycznych i roztopów (przez większą część roku jest suchy). Rów ten jest obecnie porośnięty trawą oraz nielicznymi drobnymi krzewami, widoczny jest brak prowadzenia systematycznej konserwacji. Głębokość rowu wynosi ok. 0,4 - 0,8 m. Biorąc pod uwagę, iż w rejonie objętym planowaną eksploatacją zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości ok. 2,9 - 4,4 m p.p.t, dno rowu położone jest powyżej powierzchni zwierciadła wód podziemnych. Uwzględniając powyższe, minimalna szerokość pasa ochronnego pomiędzy wyrobiskiem a górną krawędzią rowu melioracyjnego, wynosić będzie w czasie wydobycia 10 m, a po zakończeniu prac eksploatacyjnych pas ten zostanie poszerzony minimum do 20 m. Struktura skarp, jak i dna rowu nie zostanie naruszona, w związku z czym nie nastąpi zmiana warunków infiltracji w podłoże. Spływ wody podziemnej na przedmiotowym terenie generalnie odbywa się ku północnemu-wschodowi, w kierunku rzeki Wisłok. Ponadto pomiędzy zbiornikami (powstałymi po eksploatacji sąsiednich oraz przedmiotowego złoża), równolegle do rzeki Morwawy przebiega dział wód powierzchniowych i podziemnych stanowiący granicę pomiędzy zlewniami Wisłoka i rzeki Morwawy, tworzący naturalną granicę oddziaływania na siebie obu zbiorników wykluczając ich skumulowane oddziaływanie. Z przedłożonych materiałów wynika, iż obliczony zasięg oddziaływania kopalni pozwala na ocenę, że planowana kopalnia żwiru nie będzie powodować znaczącego obniżenia zwierciadła wody gruntowej na gruntach sąsiednich. Dodatni bilans wodny wyrobiska wskazuje natomiast, że będzie ono zasilane wodami podziemnymi, a odległość od koryta rzeki Wisłoki (ok. 2,3 km) jest wystarczająca dla wyeliminowania wpływu wyrobiska na stan wód i reżim rzeki.

 

b)       obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)      obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy. Na obszarze złoża nie występują cieki powierzchniowe ani urządzenia wodne. Obszar przewidziany do eksploatacji położony jest w odległości ok. 200 m na wschód od koryta rzeki Morwawy i ok. 2,3 km na zachód od koryta rzeki Wisłok. W bezpośrednim sąsiedztwie działek, na których zlokalizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie, wzdłuż ich południowo-wschodniej granicy, na długości ok 220 m przebiega rów melioracyjny. Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza zasięgiem zalewu wodami powodziowymi. Zamierzone przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 432 „DOLINA RZEKI WISŁOK", poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych. Najbliższe studnie kopane gospodarskie położone są w odległości ok 1-2 km w miejscowości Wróblik Szlachecki. Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych PLRW2000142263337 Wisłok od Zbiornika Besko do Czarnego Potoku, stanowiącej silnie zmienioną część wód, której stan określono jako zły. Jest to część wód niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych: PLGW2200157, dla której stan wód (chemiczny i ilościowy) oceniono jako dobry. Jest to część wód niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód jest utrzymanie jej dobrego stanu.

 

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz..U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej, w odległości ok. 2,6 km, położony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI” (PLH 180030). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art.2 ust 1. w/cyt. ustawy o ochronie przyrody., w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000, na ich integralność  spójność sieci. W miejscu realizacji inwestycji nie występują pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C, na podstawie pomiarów pyłu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krośnie przy ul. Kretówki. Jednak eksploatacja inwestycji nie będzie wpływała na obszar, w którym stwierdzono przekroczenia;

 

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

h)      gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejscowości Milcza o powierzchnia 535 ha, którą zamieszkuje 1064 mieszkańców. Ze względu na duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia, trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia na wnioskowanym terenie. Najbliższe zabudowania mieszkalno – zagrodowe występują w m. Sicina w odległości ok. 400 m w kierunku północno-zachodnim od granicy złoża.

 

 

i)        obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach.

 

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie nie jest realizowane w strefie ochrony uzdrowiskowej, dla której zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.), obowiązują pewne kryteria dotyczące  realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w odległości ponad 10 km od Uzdrowiska Rymanów Zdrój.

 

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu przedsięwzięć, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie środowiska naturalnego. Trudne jest określenie liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać. Teren miejscowości Milcza to powierzchnia 535 ha, którą zamieszkuje 1064 mieszkańców. Najbliższe zabudowania mieszkalno – zagrodowe występują w odległości ok. 400 m w kierunku północno-zachodnim od granicy złoża;

 

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa ok. 50 - 90 km ( w linii prostej) i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym;

 

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny. W trakcie prac związanych z udostępnianiem, eksploatacją złoża i rekultywacją wyrobiska będzie występować emisja hałasu oraz spalin do środowiska. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz emisja hałasu będzie związana z pracą sprzętu urabiającego złoże oraz transportem kopaliny. Droga prowadząca do Zakładu Produkcji Kruszyw w Milczy została utwardzona, ponadto Inwestor zamierza prowadzić jej sukcesywne utrzymanie i konserwację (likwidację ubytków w nawierzchni i usuwanie zanieczyszczeń). Droga wyjazdowa z Zakładu posiada natomiast nawierzchnię asfaltową. W celu ograniczenia nadmiernego pylenia podczas transportu urobku w okresach długotrwałych suszy droga wywozu kopaliny będzie zraszana. Głównymi źródłami hałasu, które stanowić mogą uciążliwość akustyczną na etapie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, będzie praca maszyn górniczych (koparki - szt. 2 oraz spycharka - szt. 1). Dodatkowym źródłem hałasu pochodzącym z projektowanego przedsięwzięcia będzie ruch pojazdów ciężarowych wywożących kopalinę. Biorąc pod uwagę następujące aspekty: prowadzenie eksploatacji w zagłębieniu, jednoczesna praca maksymalnie 2 maszyn wydobywczych, prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej, odległości do najbliżej położonych terenów chronionych pod względem akustycznym (zabudowa w kierunku północno-zachodnim w odległości ok. 400 m od granic terenu objętego wydobywaniem kopaliny) oraz zakładane natężenie ruchu pojazdów ciężarowych (20-25 kursów/dobę o ładowności 10-12 ton), przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu hałasu. Uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkotrwałe (związane z eksploatacją) i będą miały charakter lokalny.

Negatywne oddziaływanie na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia może być związane przede wszystkim z zajęciem i przekształceniem powierzchni terenu (zmiana rzeźby), eksploatacją kopaliny spod wody, odsłonięciem warstwy wodonośnej oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.

W celu wykluczenia i minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne zastosowane będą następujące rozwiązania eksploatacja kruszywa będzie prowadzona bez odwadniania wyrobiska eksploatacyjnego, sprzęt służący do eksploatacji złoża będzie utrzymany w stanie technicznym gwarantującym szczelność układów paliwowych i obudów mechanizmów pracujących w kąpieli olejowej. Odpady związane z eksploatacją i naprawą maszyn i urządzeń oraz pojazdów samochodowych będą powstawały na terenie bazy technicznej, gdzie będzie prowadzona ich obsługa i naprawa. Zaplecze techniczne zlokalizowane jest na terenie Zakładu Produkcji Kruszyw w Milczy oddalonym o ok. 250 m, a właściciel posiada decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Tankowanie maszyn górniczych prowadzić należy poza terenem wyrobiska, a kopalnię wyposażyć w sorbenty, w celu skutecznej neutralizacji miejscowego ewentualnego wycieku paliwa.

 

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania  -  zasięg oddziaływania na środowisko związany z  przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny.

 

Planowane przedsięwzięcie ma być prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu przedsięwzięć,  minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko oraz w taki sposób, aby nie wpływało na pogorszenie oddziaływania związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne.

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w odległości ok. 50-90 km w linii prostej od granicy państwa oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji, nie będzie ono generować oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej, w odległości ok. 2,2 km, położony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI ” (PLH 180030).

Z uwagi na lokalizację, skalę i rodzaj przedsięwzięcia uznano, iż nie będzie ono w sposób znaczący oddziaływać na przedmiot i cele ochrony ww. obszaru NATURA 2000, na jego integralność i spójność sieci obszarów NATURA 2000.  Stąd, po dokonaniu analizy wstępnej w kontekście potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000 stwierdzono, że nie ma konieczności przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000 wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

               Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w postanowieniu Ldz. WOOŚ.4240.6.36.2012.AR-8 z dnia 08 lutego 2013 r. (data wpływu 12.02.2013 r.),  wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.

               Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie nie zajął stanowiska w formie opinii, lecz pismem Ldz. PSNZ.465-3412 z dnia 14 grudnia 2012 r. (data wpływu 20.12.2012 r.) -  zgodnie z art. 64 ust.1  pkt. 2 w związku z art. 78 i 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) określił, że nie uczestniczy w postępowaniu przeprowadzanym przed wydaniem decyzji środowiskowej dla tego typu przedsięwzięć.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po wnikliwym przeanalizowaniu parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 

Pouczenie

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  Al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

Rozdzielnik;

1.      „KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J. z siedzibą Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW;

 1. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/.

================================

Rymanów, dnia  27.02.2013 r.

ROŚ. 6220.4.2013.AK

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji - na wniosek wraz uzupełnieniami współwłaścicieli „KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J. z siedzibą Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW z dnia 12 listopada 2012 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Wydobywanie e metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (żwiru i piasku)

ze złoża „WRÓBLIK-MILCZA” –  na działce Nr ewid.: 2046 – w miejscowości Milcza,

 gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce  Nr ewid.: 2046 – obręb Milcza, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 700 1500), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                       ……………………

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Rozdzielnik;

1.      „KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J. z siedzibą Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW;

 1. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/.

===============================

Rymanów, dnia 07.03.2013 r.

Ldz. ROŚ.6220.4.2013.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 07 marca 2013 r. decyzji Ldz. ROŚ. 6220.4.2013.AK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (żwiru i piasku) ze złoża „WRÓBLIK-MILCZA” –  na działce Nr ewid.: 2046 – w miejscowości Milcza, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Istnieje możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.- pt 700 1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości min. przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

 

===============================

 

Rymanów, dnia  07.03.2013 r.

ROŚ. 6220.4.2013.AK

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

            Na podstawie :

ü  art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.);

ü  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397);

ü  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 

po rozpoznaniu wniosku: 

współwłaścicieli „KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J. z siedzibą Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW z dnia 12 listopada 2012 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 

po zasięgnięciu opinii:

ü  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. WOOŚ.4240.6.36.2012.AR-8 z dnia 08 lutego 2013 r. (data wpływu 12.02.2013 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz. PSNZ.465-3412 z dnia 14 grudnia 2012 r. (data wpływu 20.12.2012 r.) -  zgodnie z art. 64 ust.1  pkt. 2 w związku z art. 78 i 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) nie uczestniczy w postępowaniu przeprowadzanym przed wydaniem decyzji środowiskowej dla tego typu przedsięwzięć.

 

orzekam

 

1.      Realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (żwiru i piasku) ze złoża „WRÓBLIK-MILCZA” –  na działce Nr ewid.: 2046 – w miejscowości Milcza, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

2.      Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załączniki Nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek współwłaścicieli „KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J. z siedzibą Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW z dnia 12 listopada 2012 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z dniem 07 grudnia 2012 r. zostało wszczęte postępowanie dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (żwiru i piasku) ze złoża „WRÓBLIK-MILCZA” – na działce Nr ewid.: 2046 – w miejscowości Milcza, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce  Nr ewid.: 2046 – obręb Milcza, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  tj.: „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 27 lit a: a) bez względu na powierzchnie obszaru górniczego: - jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową.”.

Zamierzenie inwestycyjne polegające na wydobywaniu kruszywa będzie realizowane z nowo udokumentowanego złoża ,,WRÓBLIK – MILCZA” o powierzchni  obszaru górniczego zajmującego ok. 19,18 ha powierzchni. Szacunkowe zasoby bilansowe  złoża wynoszą  1.033.315 m3 tj. ok.1.616 104 Mg . Planowane wydobycie kopalin ze złoża nie przekroczy 45.000 m3 rocznie, przy czym wielkość ta będzie zależna od potrzeb rynku. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane przez okres kilkunastu lat.

Udokumentowane złoże budują czwartorzędowe osady żwirowo-piaskowe (piaskowo-żwirowe w stropowej części i żwirowe z wkładkami otoczaków w spągowej części) tarasu akumulacyjnego rzeki Wisłok i jej dopływu rzeki Morwawy. Miąższość warstwy złożowej wynosi od 3,3 do 7,5 m, tj. średnio ok. 5,48 m. Na serii złożowej wykształconej w postaci piasków i żwirów zalegają młodsze osady czwartorzędowe wykształcone w postaci gleby, piasków pylastych i gliniastych, gliny piaszczystej oraz pylastej. Miąższość nadkładu wynosi średnio 2,66 m. Strop złoża zalega na rzędnych od 298,7 m n.p.m. do 303,5 m n.p.m., jego spąg natomiast na rzędnych od 293,7 m n.p.m. do 296,9 m n.p.m. Zwierciadło wód podziemnych na terenie planowanej eksploatacji występuje na rzędnych od 298,7 m n.p.m. do 300,8 m n.p.m. Kopalina będzie eksploatowana  sposobem odkrywkowym.  W bezpośrednim sąsiedztwie złoża (kilkadziesiąt metrów) występuje m.in. obszar i teren górniczy „WRÓBLIK-SICINA I" i „WRÓBLIK-SICINA II" (trwająca eksploatacja) oraz w odległości ok. 110-270 m: „HACZÓW I", „HACZÓW II", „HACZÓW III" (zakończono wydobywanie, wstępna rekultywacja) i „WRÓBLIK-PÓŁNOC I" (trwająca eksploatacja). W obrębie obszarów górniczych „WRÓBLIK-SICINA I", „WRÓBLIK-SICINA II" oraz „WRÓBLIK-PÓŁNOC I" planuje się zakończyć eksploatację w 2013 r. Wydobycie kruszywa z przedmiotowego złoża nastąpi po likwidacji obecnie eksploatowanych wyrobisk.

Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w miejscowości Sicina, w odległości ok. 400 m w kierunku północno-zachodnim od granicy złoża.

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w odległości ok. 50 km od granicy państwa ze Słowacją oraz 90 km od granicy z Ukrainą, a także jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji, nie będzie generować oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej położonym obszarem NATURA 2000 względem miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia jest znajdujący się w odległości ok. 2,2 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI” PLH180030.

Uwzględniając lokalizację, poza formami ochrony przyrody, zakres i rodzaj planowanego przedsięwzięcia, a także charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze uznano, iż planowane  przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w tym samym oceny oddziaływania na obszary NATURA 2000, wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Na terenie działki Inwestora ani w jej najbliższym otoczeniu, nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowych form ochrony tego regionu.

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się i określam:

 

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (żwiru i piasku) ze złoża „WRÓBLIK-MILCZA” –  na działce Nr ewid.: 2046 – w miejscowości Milcza, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, zgodnie z §3ust 1. pkt. 40 lit. a). rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj.: „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 27 lit a: a) bez względu na powierzchnie obszaru górniczego: - jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową ”, zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

z  uwzględnieniem

a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu  przedsięwzięcie polegające na wydobywaniu kruszywa będzie realizowane z nowo udokumentowanego złoża ,,WRÓBLIK – MILCZA” o powierzchni  obszaru górniczego zajmującego ok. 19,18 ha powierzchni. Szacunkowe zasoby bilansowe  złoża wynoszą  1.033.315 m3 tj. ok.1.616 104 Mg . Planowane wydobycie kopalin ze złoża nie przekroczy 45.000 m3 rocznie, przy czym wielkość ta będzie zależna od potrzeb rynku. Planuje się, że przedsięwzięcie będzie realizowane przez okres kilkunastu lat. Zamierzenie swoim zakresem będzie obejmowało powierzchnię ok. 19,1837 ha. Obszar złoża stanowi międzyrzecze Wisłoka i Morwawy o rzędnej terenu wynoszącej ok. 301,5 - 304,9 m n.p.m. Terenu planowanego przedsięwzięcia stanowi grunty rolne klasy RIVb, w których obrębie prowadzona jest intensywna produkcja rolna, głównie w postaci upraw roślin zbożowych, okopowych i łąk. Bezpośrednie otoczenie terenu złoża stanowią od strony wschodniej pola uprawne, pastwiska oraz na części od strony południowo-wschodniej rów melioracyjny (na długości ok. 220 m), od strony zachodniej - droga gminna lokalna, utwardzona, od strony południowej - droga gminna lokalna, utwardzona, od strony północnej - pola uprawne, pastwiska, lokalna droga dojazdowa do pól;

 

b)      powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie działki Inwestora. Będzie się ono kumulowało z już prowadzoną działalnością Inwestora. W sąsiedztwie przedmiotowego złoża (kilkadziesiąt metrów) występuje m.in. obszar i teren górniczy „WRÓBLIK-SICINA I" i „WRÓBLIK-SICINA II" (trwająca eksploatacja) oraz w odległości ok. 110-270 m: „HACZÓW I", „HACZÓW II", „HACZÓW III" (zakończono wydobywanie, wstępna rekultywacja) i „WRÓBLIK-PÓŁNOC I" (trwająca eksploatacja). W obrębie obszarów górniczych „WRÓBLIK-SICINA I", „WRÓBLIK-SICINA II" oraz „WRÓBLIK-PÓŁNOC I" planuje się zakończyć eksploatację w 2013 r. Wydobycie kruszywa z przedmiotowego złoża nastąpi po likwidacji obecnie eksploatowanych wyrobisk;

 

b)      wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych. Wydobywanie kruszywa będzie realizowane z nowo udokumentowanego złoża ,,WRÓBLIK – MILCZA”. Szacunkowe zasoby bilansowe  złoża wynoszą  1.033.315 m3 tj. ok.1.616 104 Mg . Planowane wydobycie kopalin ze złoża nie przekroczy 45.000 m3 rocznie, przy czym wielkość ta będzie zależna od potrzeb rynku;

 

c)      emisji i występowania innych uciążliwości   w trakcie prac związanych z udostępnianiem, eksploatacją złoża i rekultywacją wyrobiska będzie występować emisja hałasu oraz spalin do środowiska.  Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz emisja hałasu będzie związana z pracą sprzętu urabiającego złoże oraz transportem kopaliny. Droga prowadząca do Zakładu Produkcji Kruszyw w Milczy została utwardzona, ponadto Inwestor zamierza prowadzić jej sukcesywne utrzymanie i konserwację (likwidację ubytków w nawierzchni i usuwanie zanieczyszczeń). Droga wyjazdowa z Zakładu posiada natomiast nawierzchnię asfaltową. W celu ograniczenia nadmiernego pylenia podczas transportu urobku w okresach długotrwałych suszy droga wywozu kopaliny będzie zraszana. Głównymi źródłami hałasu, które stanowić mogą uciążliwość akustyczną na etapie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, będzie praca maszyn górniczych (koparki - szt. 2 oraz spycharka - szt. 1). Dodatkowym źródłem hałasu pochodzącym z projektowanego przedsięwzięcia będzie ruch pojazdów ciężarowych wywożących kopalinę. Biorąc pod uwagę następujące aspekty: prowadzenie eksploatacji w zagłębieniu, jednoczesna praca maksymalnie 2 maszyn wydobywczych, prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej, odległości do najbliżej położonych terenów chronionych pod względem akustycznym (zabudowa w kierunku północno-zachodnim w odległości ok. 400 m od granic terenu objętego wydobywaniem kopaliny) oraz zakładane natężenie ruchu pojazdów ciężarowych (20-25 kursów/dobę o ładowności 10-12 ton), przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu hałasu. Uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkotrwałe (związane z eksploatacją) i będą miały charakter lokalny;

 

d)      ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, gdyż biorąc pod uwagę lokalizację przedmiotowego zadania w znacznej odległości od granicy państwa oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji nie zachodzą możliwości generowania oddziaływań o charakterze transgranicznym.

 

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie usytuowane na działce  Nr ewid.: 2046 – obręb Milcza, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, będzie realizowane z nowo udokumentowanego złoża ,,WRÓBLIK – MILCZA” o powierzchni  obszaru górniczego zajmującego ok. 19,18 ha powierzchni.

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - w rejonie przedmiotowego złoża przebiega rów melioracyjny na odcinku ok. 220 m wzdłuż południowo-wschodniej granicy terenu, który  prowadzi wody okresowo, jedynie w okresach opadów atmosferycznych i roztopów (przez większą część roku jest suchy). Rów ten jest obecnie porośnięty trawą oraz nielicznymi drobnymi krzewami, widoczny jest brak prowadzenia systematycznej konserwacji. Głębokość rowu wynosi ok. 0,4 - 0,8 m. Biorąc pod uwagę, iż w rejonie objętym planowaną eksploatacją zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości ok. 2,9 - 4,4 m p.p.t, dno rowu położone jest powyżej powierzchni zwierciadła wód podziemnych. Uwzględniając powyższe, minimalna szerokość pasa ochronnego pomiędzy wyrobiskiem a górną krawędzią rowu melioracyjnego, wynosić będzie w czasie wydobycia 10 m, a po zakończeniu prac eksploatacyjnych pas ten zostanie poszerzony minimum do 20 m. Struktura skarp, jak i dna rowu nie zostanie naruszona, w związku z czym nie nastąpi zmiana warunków infiltracji w podłoże. Spływ wody podziemnej na przedmiotowym terenie generalnie odbywa się ku północnemu-wschodowi, w kierunku rzeki Wisłok. Ponadto pomiędzy zbiornikami (powstałymi po eksploatacji sąsiednich oraz przedmiotowego złoża), równolegle do rzeki Morwawy przebiega dział wód powierzchniowych i podziemnych stanowiący granicę pomiędzy zlewniami Wisłoka i rzeki Morwawy, tworzący naturalną granicę oddziaływania na siebie obu zbiorników wykluczając ich skumulowane oddziaływanie. Z przedłożonych materiałów wynika, iż obliczony zasięg oddziaływania kopalni pozwala na ocenę, że planowana kopalnia żwiru nie będzie powodować znaczącego obniżenia zwierciadła wody gruntowej na gruntach sąsiednich. Dodatni bilans wodny wyrobiska wskazuje natomiast, że będzie ono zasilane wodami podziemnymi, a odległość od koryta rzeki Wisłoki (ok. 2,3 km) jest wystarczająca dla wyeliminowania wpływu wyrobiska na stan wód i reżim rzeki.

 

b)       obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)      obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy. Na obszarze złoża nie występują cieki powierzchniowe ani urządzenia wodne. Obszar przewidziany do eksploatacji położony jest w odległości ok. 200 m na wschód od koryta rzeki Morwawy i ok. 2,3 km na zachód od koryta rzeki Wisłok. W bezpośrednim sąsiedztwie działek, na których zlokalizowane będzie przedmiotowe przedsięwzięcie, wzdłuż ich południowo-wschodniej granicy, na długości ok 220 m przebiega rów melioracyjny. Teren planowanego przedsięwzięcia znajduje się poza zasięgiem zalewu wodami powodziowymi. Zamierzone przedsięwzięcie zlokalizowane jest na obszarze Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Nr 432 „DOLINA RZEKI WISŁOK", poza strefami ochronnymi ujęć wód podziemnych. Najbliższe studnie kopane gospodarskie położone są w odległości ok 1-2 km w miejscowości Wróblik Szlachecki. Teren planowanego przedsięwzięcia zlokalizowany jest w zlewni jednolitej części wód powierzchniowych PLRW2000142263337 Wisłok od Zbiornika Besko do Czarnego Potoku, stanowiącej silnie zmienioną część wód, której stan określono jako zły. Jest to część wód niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód jest osiągnięcie co najmniej dobrego potencjału ekologicznego i co najmniej dobrego stanu chemicznego. Teren przedsięwzięcia zlokalizowany jest w obrębie jednolitej części wód podziemnych: PLGW2200157, dla której stan wód (chemiczny i ilościowy) oceniono jako dobry. Jest to część wód niezagrożona nieosiągnięciem celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla tej części wód jest utrzymanie jej dobrego stanu.

 

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz..U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej, w odległości ok. 2,6 km, położony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI” (PLH 180030). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art.2 ust 1. w/cyt. ustawy o ochronie przyrody., w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000, na ich integralność  spójność sieci. W miejscu realizacji inwestycji nie występują pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C, na podstawie pomiarów pyłu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krośnie przy ul. Kretówki. Jednak eksploatacja inwestycji nie będzie wpływała na obszar, w którym stwierdzono przekroczenia;

 

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

h)      gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejscowości Milcza o powierzchnia 535 ha, którą zamieszkuje 1064 mieszkańców. Ze względu na duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia, trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia na wnioskowanym terenie. Najbliższe zabudowania mieszkalno – zagrodowe występują w m. Sicina w odległości ok. 400 m w kierunku północno-zachodnim od granicy złoża.

 

i)        obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach.

 

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie nie jest realizowane w strefie ochrony uzdrowiskowej, dla której zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.), obowiązują pewne kryteria dotyczące  realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w odległości ponad 10 km od Uzdrowiska Rymanów Zdrój.

 

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu przedsięwzięć, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie środowiska naturalnego. Trudne jest określenie liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać. Teren miejscowości Milcza to powierzchnia 535 ha, którą zamieszkuje 1064 mieszkańców. Najbliższe zabudowania mieszkalno – zagrodowe występują w odległości ok. 400 m w kierunku północno-zachodnim od granicy złoża;

 

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa ok. 50 - 90 km ( w linii prostej) i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym;

 

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny. W trakcie prac związanych z udostępnianiem, eksploatacją złoża i rekultywacją wyrobiska będzie występować emisja hałasu oraz spalin do środowiska. Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz emisja hałasu będzie związana z pracą sprzętu urabiającego złoże oraz transportem kopaliny. Droga prowadząca do Zakładu Produkcji Kruszyw w Milczy została utwardzona, ponadto Inwestor zamierza prowadzić jej sukcesywne utrzymanie i konserwację (likwidację ubytków w nawierzchni i usuwanie zanieczyszczeń). Droga wyjazdowa z Zakładu posiada natomiast nawierzchnię asfaltową. W celu ograniczenia nadmiernego pylenia podczas transportu urobku w okresach długotrwałych suszy droga wywozu kopaliny będzie zraszana. Głównymi źródłami hałasu, które stanowić mogą uciążliwość akustyczną na etapie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, będzie praca maszyn górniczych (koparki - szt. 2 oraz spycharka - szt. 1). Dodatkowym źródłem hałasu pochodzącym z projektowanego przedsięwzięcia będzie ruch pojazdów ciężarowych wywożących kopalinę. Biorąc pod uwagę następujące aspekty: prowadzenie eksploatacji w zagłębieniu, jednoczesna praca maksymalnie 2 maszyn wydobywczych, prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej, odległości do najbliżej położonych terenów chronionych pod względem akustycznym (zabudowa w kierunku północno-zachodnim w odległości ok. 400 m od granic terenu objętego wydobywaniem kopaliny) oraz zakładane natężenie ruchu pojazdów ciężarowych (20-25 kursów/dobę o ładowności 10-12 ton), przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu hałasu. Uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkotrwałe (związane z eksploatacją) i będą miały charakter lokalny.

Negatywne oddziaływanie na środowisko planowanego do realizacji przedsięwzięcia może być związane przede wszystkim z zajęciem i przekształceniem powierzchni terenu (zmiana rzeźby), eksploatacją kopaliny spod wody, odsłonięciem warstwy wodonośnej oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego.

W celu wykluczenia i minimalizacji ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko gruntowo-wodne zastosowane będą następujące rozwiązania eksploatacja kruszywa będzie prowadzona bez odwadniania wyrobiska eksploatacyjnego, sprzęt służący do eksploatacji złoża będzie utrzymany w stanie technicznym gwarantującym szczelność układów paliwowych i obudów mechanizmów pracujących w kąpieli olejowej. Odpady związane z eksploatacją i naprawą maszyn i urządzeń oraz pojazdów samochodowych będą powstawały na terenie bazy technicznej, gdzie będzie prowadzona ich obsługa i naprawa. Zaplecze techniczne zlokalizowane jest na terenie Zakładu Produkcji Kruszyw w Milczy oddalonym o ok. 250 m, a właściciel posiada decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Tankowanie maszyn górniczych prowadzić należy poza terenem wyrobiska, a kopalnię wyposażyć w sorbenty, w celu skutecznej neutralizacji miejscowego ewentualnego wycieku paliwa.

 

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania  -  zasięg oddziaływania na środowisko związany z  przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny.

 

Planowane przedsięwzięcie ma być prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu przedsięwzięć,  minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko oraz w taki sposób, aby nie wpływało na pogorszenie oddziaływania związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne.

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w odległości ok. 50-90 km w linii prostej od granicy państwa oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji, nie będzie ono generować oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej, w odległości ok. 2,2 km, położony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI ” (PLH 180030).

Z uwagi na lokalizację, skalę i rodzaj przedsięwzięcia uznano, iż nie będzie ono w sposób znaczący oddziaływać na przedmiot i cele ochrony ww. obszaru NATURA 2000, na jego integralność i spójność sieci obszarów NATURA 2000.  Stąd, po dokonaniu analizy wstępnej w kontekście potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000 stwierdzono, że nie ma konieczności przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000 wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

               Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w postanowieniu Ldz. WOOŚ.4240.6.36.2012.AR-8 z dnia 08 lutego 2013 r. (data wpływu 12.02.2013 r.),  wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.

               Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie nie zajął stanowiska w formie opinii, lecz pismem Ldz. PSNZ.465-3412 z dnia 14 grudnia 2012 r. (data wpływu 20.12.2012 r.) -  zgodnie z art. 64 ust.1  pkt. 2 w związku z art. 78 i 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) określił, że nie uczestniczy w postępowaniu przeprowadzanym przed wydaniem decyzji środowiskowej dla tego typu przedsięwzięć.

 

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po wnikliwym przeanalizowaniu parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie  wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań wniosku.

 

Reasumując rodzaj, jak skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko   dlatego wydano niniejszą decyzję bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i orzeczono jak w sentencji.

 

 

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

                                                                                                           ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  Al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

Rozdzielnik;

1.      „KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J. z siedzibą Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW;

 1. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1

do Decyzji ROŚ.6220.4.2013.AK

z dnia  07.03.2013 r.

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

pn. „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (żwiru i piasku) ze złoża „WRÓBLIK-MILCZA” –  na działce Nr ewid.: 2046 – w miejscowości Milcza, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  tj.: „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 27 lit a: a) bez względu na powierzchnie obszaru górniczego: - jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową .

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce  Nr ewid.: 2046 – obręb Milcza, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Zamierzenie inwestycyjne polegające na wydobywaniu kruszywa będzie realizowane z nowo udokumentowanego złoża ,,WRÓBLIK – MILCZA” o powierzchni  obszaru górniczego zajmującego ok. 19,18 ha powierzchni. Szacunkowe zasoby bilansowe  złoża wynoszą  1.033.315 m3 tj. ok.1.616 104 Mg . Planowane wydobycie kopalin ze złoża nie przekroczy 45.000 m3 rocznie, przy czym wielkość ta będzie zależna od potrzeb rynku. Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane przez okres kilkunastu lat.

Udokumentowane złoże budują czwartorzędowe osady żwirowo-piaskowe (piaskowo-żwirowe w stropowej części i żwirowe z wkładkami otoczaków w spągowej części) tarasu akumulacyjnego rzeki Wisłok i jej dopływu rzeki Morwawy. Miąższość warstwy złożowej wynosi od 3,3 do 7,5 m, tj. średnio ok. 5,48 m. Na serii złożowej wykształconej w postaci piasków i żwirów zalegają młodsze osady czwartorzędowe wykształcone w postaci gleby, piasków pylastych i gliniastych, gliny piaszczystej oraz pylastej. Miąższość nadkładu wynosi średnio 2,66 m. Strop złoża zalega na rzędnych od 298,7 m n.p.m. do 303,5 m n.p.m., jego spąg natomiast na rzędnych od 293,7 m n.p.m. do 296,9 m n.p.m. Zwierciadło wód podziemnych na terenie planowanej eksploatacji występuje na rzędnych od 298,7 m n.p.m. do 300,8 m n.p.m. Kopalina będzie eksploatowana  sposobem odkrywkowym.  W bezpośrednim sąsiedztwie złoża (kilkadziesiąt metrów) występuje m.in. obszar i teren górniczy „WRÓBLIK-SICINA I" i „WRÓBLIK-SICINA II" (trwająca eksploatacja) oraz w odległości ok. 110-270 m: „HACZÓW I", „HACZÓW II", „HACZÓW III" (zakończono wydobywanie, wstępna rekultywacja) i „WRÓBLIK-PÓŁNOC I" (trwająca eksploatacja). W obrębie obszarów górniczych „WRÓBLIK-SICINA I", „WRÓBLIK-SICINA II" oraz „WRÓBLIK-PÓŁNOC I" planuje się zakończyć eksploatację w 2013 r. Wydobycie kruszywa z przedmiotowego złoża nastąpi po likwidacji obecnie eksploatowanych wyrobisk.

Najbliższa zabudowa mieszkalna znajduje się w miejscowości Sicina, w odległości ok. 400 m w kierunku północno-zachodnim od granicy złoża.

W trakcie prac związanych z udostępnianiem, eksploatacją złoża i rekultywacją wyrobiska będzie występować emisja hałasu oraz spalin do środowiska.  Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego oraz emisja hałasu będzie związana z pracą sprzętu urabiającego złoże oraz transportem kopaliny. Droga prowadząca do Zakładu Produkcji Kruszyw w Milczy została utwardzona, ponadto Inwestor zamierza prowadzić jej sukcesywne utrzymanie i konserwację (likwidację ubytków w nawierzchni i usuwanie zanieczyszczeń). Droga wyjazdowa z Zakładu posiada natomiast nawierzchnię asfaltową. W celu ograniczenia nadmiernego pylenia podczas transportu urobku w okresach długotrwałych suszy droga wywozu kopaliny będzie zraszana. Głównymi źródłami hałasu, które stanowić mogą uciążliwość akustyczną na etapie funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia, będzie praca maszyn górniczych (koparki - szt. 2 oraz spycharka - szt. 1). Dodatkowym źródłem hałasu pochodzącym z projektowanego przedsięwzięcia będzie ruch pojazdów ciężarowych wywożących kopalinę. Biorąc pod uwagę następujące aspekty: prowadzenie eksploatacji w zagłębieniu, jednoczesna praca maksymalnie 2 maszyn wydobywczych, prowadzenie prac wyłącznie w porze dziennej, odległości do najbliżej położonych terenów chronionych pod względem akustycznym (zabudowa w kierunku północno-zachodnim w odległości ok. 400 m od granic terenu objętego wydobywaniem kopaliny) oraz zakładane natężenie ruchu pojazdów ciężarowych (20-25 kursów/dobę o ładowności 10-12 ton), przedsięwzięcie nie będzie powodować przekroczeń wartości dopuszczalnych poziomu hałasu. Uciążliwości związane z realizacją przedsięwzięcia będą krótkotrwałe (związane z eksploatacją) i będą miały charakter lokalny.

W rejonie przedmiotowego złoża przebiega rów melioracyjny na odcinku ok. 220 m wzdłuż południowo-wschodniej granicy terenu, który  prowadzi wody okresowo, jedynie w okresach opadów atmosferycznych i roztopów (przez większą część roku jest suchy). Rów ten jest obecnie porośnięty trawą oraz nielicznymi drobnymi krzewami, widoczny jest brak prowadzenia systematycznej konserwacji. Głębokość rowu wynosi ok. 0,4 - 0,8 m. Biorąc pod uwagę, iż w rejonie objętym planowaną eksploatacją zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości ok. 2,9 - 4,4 m p.p.t, dno rowu położone jest powyżej powierzchni zwierciadła wód podziemnych. Uwzględniając powyższe, minimalna szerokość pasa ochronnego pomiędzy wyrobiskiem a górną krawędzią rowu melioracyjnego, wynosić będzie w czasie wydobycia 10 m, a po zakończeniu prac eksploatacyjnych pas ten zostanie poszerzony minimum do 20 m. Struktura skarp, jak i dna rowu nie zostanie naruszona, w związku z czym nie nastąpi zmiana warunków infiltracji w podłoże. Spływ wody podziemnej na przedmiotowym terenie generalnie odbywa się ku północnemu-wschodowi, w kierunku rzeki Wisłok. Ponadto pomiędzy zbiornikami (powstałymi po eksploatacji sąsiednich oraz przedmiotowego złoża), równolegle do rzeki Morwawy przebiega dział wód powierzchniowych i podziemnych stanowiący granicę pomiędzy zlewniami Wisłoka i rzeki Morwawy, tworzący naturalną granicę oddziaływania na siebie obu zbiorników wykluczając ich skumulowane oddziaływanie. Z przedłożonych materiałów wynika, iż obliczony zasięg oddziaływania kopalni pozwala na ocenę, że planowana kopalnia żwiru nie będzie powodować znaczącego obniżenia zwierciadła wody gruntowej na gruntach sąsiednich. Dodatni bilans wodny wyrobiska wskazuje natomiast, że będzie ono zasilane wodami podziemnymi, a odległość od koryta rzeki Wisłoki (ok. 2,3 km) jest wystarczająca dla wyeliminowania wpływu wyrobiska na stan wód i reżim rzeki.

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w odległości ok. 50 km od granicy państwa ze Słowacją oraz 90 km od granicy z Ukrainą, a także jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji, nie będzie generować oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej położonym obszarem NATURA 2000 względem miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia jest znajdujący się w odległości ok. 2,2 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI” PLH180030.

Uwzględniając lokalizację, poza formami ochrony przyrody, zakres i rodzaj planowanego przedsięwzięcia, a także charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze uznano, iż planowane  przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w tym samym oceny oddziaływania na obszary NATURA 2000, wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Na terenie działki Inwestora ani w jej najbliższym otoczeniu, nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowych form ochrony tego regionu.

 

 

 

 

                                                                                               ………………………

 

===============================

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-15 10:55:20
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-13 08:11:32
 • Liczba odsłon: 2184
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4982607]

przewiń do góry