Rymanów, dnia 20.05.2011 r.

ROŚ. 7624/7/07/08/09/10/11

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 20 maja 2011 r. decyzji Ldz. ROŚ. 7624/7/07/08/09/10/11 umarzającej postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn . „Posadowienie masztu pomiarowego prędkości i kierunku wiatru oraz budowy elektrowni wiatrowej o mocy 550kW i przyłącza energetycznego do istniejącej linii 30 kV na terenie działki Nr ewid. 2212/1 obręb Łazy – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”, z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

Istnieje możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.- pt 700 1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości min. przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

 

                                                                                                                    ……………………

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  20.05.2011 r.

ROŚ. 7624/7/07/08/09/10/11

 

DECYZJA

                Działając na podstawie:

ü  art. 104 §1oraz art. 105 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa DZIÓBA zam. ul. Traczykówka Nr 38, 34-700 RABKA-ZDRÓJ z dnia 25 maja 2007 r. (data wpływu 30.05.2007 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia, a następnie po zawiadomieniu stron z dniem 20 kwietnia 2011 r. o zakończenie procedury w przedmiocie wydania decyzji umarzającej,

 

umarzam postępowanie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Posadowienie masztu pomiarowego prędkości i kierunku wiatru oraz budowy elektrowni wiatrowej o mocy 550kW i przyłącza energetycznego do istniejącej linii 30 kV na terenie działki Nr ewid. 2212/1 obręb Łazy – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”,  z uwagi na jego bezprzedmiotowość.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Pana Krzysztofa DZIÓBA zam. ul. Traczykówka Nr 38 34-700 RABKA-ZDRÓJ z dnia 25 maja 2007 r. (data wpływu 30.05.2007 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Posadowienie masztu pomiarowego prędkości i kierunku wiatru oraz budowy elektrowni wiatrowej o mocy 550kW i przyłącza energetycznego do istniejącej linii 30 kV na terenie działki Nr ewid. 2212/1 obręb Łazy – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”- zostało wszczęte postępowanie administracyjne w tejże sprawie.

W trakcie prowadzonego postępowania wnioskiem Ldz. ROS.7624/7/07 z dnia 7 września 2007 r. wystąpiono do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Po dokonaniu uzupełnień dniem 02 listopada 2007 r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie POSTANOWIENIEM Ldz. SNZ.460-170/07 uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił w punktach 1-4 warunki jej realizacji.

Równolegle z w/cyt. wnioskiem dnia 7 września 2007 r. wystąpiono wg. ówcześnie posiadanych kompetencji do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.

Kolejnymi pismami Wojewoda Podkarpacki (SR.IV-7048/315/07 z dn. 05.11.2007 r.), a następnie nowy organ, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, POSTANOWIENIEM  (RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-23/09/bk z dn. 24.04.2009) zobowiązał Inwestora do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, określając termin jego realizacji, a następnie kolejnym POSTANOWIENIEM (RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-23/09/bk z dn. 22.04.2010 r.) wyznaczył nowy termin przedłożenia kompletnych uzupełnień do Raportu, który ostatecznie upłynął 31 grudnia 2010 r.

Kolejnym pismem WOOŚ.4242.6.3.2011.BK z dnia 21 stycznia 2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wniósł o zobowiązanie Inwestora o przedłożenie uzupełnień w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zakresie wyszczególnionym w dokumentach z 2007, 2009 i 2010 r.

Działając na podstawie art.50 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) Burmistrz Gminy  Rymanów zobowiązał do przedłożenia wymaganych dokumentów, które pozwolą uzupełnić braki merytoryczne,  aby zająć stanowisko w sprawie uzgodnienia warunków realizacji  planowanego przedsięwzięcia.  Brak uzupełnień w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia otrzymania przedmiotowego pisma spowodowało  pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

W związku z tym POSTANOWENIEM  WOOŚ.4242.6.3.2011.BK z dnia 15 lutego2011 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie odmówił uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia, w związku z tym brak było podstaw do wydania uzgodnienia, a następnie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), zawiadomiono strony o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji umarzającej postępowanie.

 Do dnia dzisiejszego nikt nie wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań

Mając powyższe na uwadze kończy się procedurę w przedmiocie wydania decyzji środowiskowej, postępowanie staje się bezprzedmiotowe, dlatego orzeka się o umorzeniu postępowania jak w sentencji.

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów w terminie 14 dni od daty potwierdzenia jej otrzymania.

 

                                                                                                          ………………………….

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika;
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie,  ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

Strony postępowania:

1.      Pan Krzysztof DZIÓB, 34-700 RABKA - ZDRÓJ, ul. Traczykówka Nr 83;

 1. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

--------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  20.04.2011 r.

ROŚ. 7624/7/07/08/09/10/11

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania - na wniosek Krzysztofa DZIÓBA zam. ul. Traczykówka Nr 38 34-700 RABKA-ZDRÓJ z dnia 25 maja 2007 r. (data wpływu 30.05.2007 r.) postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Posadowienie masztu pomiarowego prędkości i kierunku wiatru oraz budowy elektrowni wiatrowej o mocy 550kW i przyłącza energetycznego do istniejącej linii 30 kV na terenie działki Nr ewid. 2212/1 obręb Łazy – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”. - decyzji umarzającej postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.- pt 700 1500), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                       ……………………

 

 

 

                                                                                 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Rozdzielnik;

1.      Pan Krzysztof DZIÓB, 34-700 RABKA - ZDRÓJ, ul. Traczykówka Nr 83;

A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 22.07.2007 r.

ROŚ. 7624/7/07

 

 

 

POSTANOWIENIE

 

Na podstawie art. 51 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami )  oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

 

postanawiam

 

stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko na realizację - przez Pana Krzysztofa DZIÓBA zam. ul. Traczykówka Nr 83, 34-700 RABKA ZDRÓJ - przedsięwzięcia pn. „Posadowienie masztu pomiarowego prędkości i kierunku wiatru oraz budowy elektrowni wiatrowej o mcy 550 kW na terenie działki Nr ewid. 2212/4 obręb Łazy
 – gmina Rymanów, powiat krośnieński,  województwo podkarpackie”.Raport powinien zawierać informacje zgodnie z art. 52 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami ) z uwzględnieniem wymagań organów opiniujących potrzebę sporządzenia raportu.

 

Uzasadnienie

 

Do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek z dnia 09 czerwca 2007 r. Pana Krzysztofa DZIÓBA zam. ul. Traczykówka Nr 83, 34-700 RABKA ZDRÓJ, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na posadowieniu masztu pomiarowego prędkości i kierunku wiatru oraz budowy elektrowni wiatrowej o mcy 550 kW na terenie działki Nr ewid. 2212/4 obręb Łazy – gmina Rymanów, powiat krośnieński,  województwo podkarpackie.

Charakter inwestycji, zgodnie z §3 ust.1 pkt.6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie z uwagi na kwalifikację o oddziaływaniu na środowisko, wymaga w tym zakresie uzgodnienia z Wojewodą i z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

W związku z powyższym Burmistrz Gminy Rymanów zwrócił się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o wyrażenie opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu opracowania raportu dla tegoż przedsięwzięcia.

Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie pismem Ldz. ŚR.IV-7048/200/07 z dnia 13 sierpnia 2007 r.(data wpływu 16.08.2007 r.) oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny postanowieniem Ldz. SNZ.465-19/07 z dnia 28 czerwca 2007 r. (data wpływu 09.07.2007 r.) uznali potrzebę sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla w/w. przedsięwzięcia, a swoich dokumentach opisali szczegółowe wymagania dotyczące jego sporządzenia .

 

Biorąc pod uwagę zakres i charakter inwestycji, jej kwalifikację wg. §3 ust.1 pkt.6 w/cyt. rozporządzenia i art. 46 ust. 2a w/cyt. ustawy Prawo ochrony środowiska oraz po przeanalizowaniu informacji dołączonych do wniosku oraz po uzyskaniu uzgodnień i opinii organów pomocniczych orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem tutejszego organu.

 

 

 

 

……………………

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresaci j.w.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 1. A/a

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  07.09.2007 r.

ROŚ. 7624/7/07

 

 

Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka Nr 15

35-959 RZESZÓW

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

w Rzeszowie

ul. Wierzbowa 16

35-959 Rzeszów

 

Uprzejmie informuje  że do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek  z dnia 09 czerwca 2007 r. (data wpływu 18-06-2007 r) Pana Krzysztofa DZIÓBA zam. 34-700 RABKA ZDRÓJ, ul. Traczykówka Nr 83 - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Posadowienie masztu pomiarowego prędkości i kierunku wiatru oraz budowy elektrowni wiatrowej o mcy 550 kW na terenie działki Nr ewid. 2212/4 obręb Łazy – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Charakter inwestycji, zgodnie z §3 ust.1 pkt.6 i §5 pkt. 2e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.). należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie z uwagi na kwalifikację o oddziaływaniu na środowisko, wymaga w tym zakresie uzgodnienia z Wojewodą i z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

W związku z powyższym, na podstawie art. 48 ust. 2 pkt.1 oraz  art. 57 ust. 1 ustawy Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz 627 ze zm.) zwracam się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego o dokonanie uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia.

Do wcześniej przesłanych dokumentów, w załączeniu przesyłam Raport o oddziaływaniu na środowisko przedłożony przez wnioskodawcę.

 

 

Otrzymują:

 1. Adresaci j.w.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 1. A/a

 

 

------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  06.02.2007 r.

ROŚ. 7624/1/07

 

 

Wojewoda Podkarpacki w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka Nr 15

35-959 RZESZÓW

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

w Rzeszowie

ul. Wierzbowa 16

35-959 Rzeszów

 

Uprzejmie informuje  że do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek  z dnia 09 czerwca 2007 r. (data wpływu 18-06-2007 r) Pana Krzysztofa DZIÓBA zam. 34-700 RABKA ZDRÓJ, ul. Traczykówka Nr 83 - o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Posadowienie masztu pomiarowego prędkości i kierunku wiatru oraz budowy elektrowni wiatrowej o mcy 550 kW na terenie działki Nr ewid. 2212/4 obręb Łazy – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Charakter inwestycji, zgodnie z §3 ust.1 pkt.6 i §5 pkt. 2e Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.). należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego może być wymagane jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie z uwagi na kwalifikację o oddziaływaniu na środowisko, wymaga w tym zakresie uzgodnienia z Wojewodą i z Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 51 ust. 1, pkt 2  oraz ust. 3 i 4 ustawy z  dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm.) zwracam się do Wojewody Podkarpackiego w Rzeszowie oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie o wydanie opinii dotyczącej ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia zakresu opracowania raportu dla tegoż przedsięwzięcia.

W załączeniu przesyłam:

ü  kopię wniosku inwestora o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań wraz z informacją o planowanym przedsięwzięciu,

ü  kopię mapy ewidencyjnej w skali 1:2000  wraz z wypisami z rejestru gruntów, gdzie planowana jest lokalizacja turbiny.

ü  kopię decyzji o warunkach zabudowy z dnia 26 marca 2007 r. INW-7331-II-1/07 oraz  raport oddziaływania na środowisko.

Brak jest wypisu i wyrysuj z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, gdyż plan na tym terenie nie został uchwalony.

 

 

Otrzymują:

 1. Adresaci j.w.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 1. A/a

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia 18.06.2007 r.

ROŚ. 7624/7/07

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z   art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami )oraz   art. 31, art. 32 ust. 1 - na wniosek z dnia 09 czerwca 2007r. Pana Krzysztofa DZIÓBA zam. 34-700 RABKA ZDRÓJ, ul. Traczykówka Nr 83

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania

 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn. „Posadowienie masztu pomiarowego prędkości i kierunku wiatru oraz budowy elektrowni wiatrowej o mcy 550 kW na terenie działki Nr ewid. 2212/4 obręb Łazy
  – gmina Rymanów, powiat krośnieński,   województwo podkarpackie”.

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy
ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -15 00 wt-pt 7 00 15 00 )..

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresaci wg. rozdzielnika
 2. BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ );
 3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie;
 4. A/a.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2008-10-22 14:54:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-06-20 12:34:19
 • Liczba odsłon: 2296
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407737]

przewiń do góry