Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informuję, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rymanów , ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów , reprezentowania przez Burmistrza Gminy.

2. Z administratorem można kontaktować się na adres, ul. Mitkowskiego 14a, 38- 480 Rymanów,  tel. 134355006, email: iod@rymanow.pl

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się telefonicznie 134355006 lub e-mail: iod@rymanow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków lub uprawnień administratora (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności w celu:

 • naliczania wysokości podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych;
 • naliczania wysokości podatku od środków transportowych od osób fizycznych;
 • wydawania decyzji w sprawie podatków i opłat lokalnych;
 • naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób fizycznych;
 • wydawania decyzji określającej i ustalającej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób fizycznych;
 • poboru i zwrotu podatków i opłat lokalnych zgodnie z: ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym, ustawą z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym, ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ustawą z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej;
 • windykacji niezapłaconych podatków i opłat zgodnie z ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • wydawania zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa;
 • wydawania zaświadczeń o pomocy de minimis, zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 • naliczania  wysokości zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym zgodnie  ustawą z dnia 10 marca 2006r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku ustawowego, wskazany przez odrębne przepisy prawa, odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej.

5. OdbiorcamiPani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a w określonych prawnie przypadkach również prawo do ograniczenia przetwarzania.

7. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa, regulujących odpowiednie podatki oraz opłaty i jest niezbędne do identyfikacji podatnika, a konsekwencją ich niepodania jest podjęcie środków prawnych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i administracyjnego.

9. Gmina Rymanów nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sylwester Litwin
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-06-04 13:50:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Sylwester Litwin
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-06-11 14:05:13
 • Liczba odsłon: 2289
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409455]

przewiń do góry