2023-11-10

OGŁOSZENIE o konkursie na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym oraz Kaplicą Cmentarną przy ul. Kalwaria w Rymanowie

2018-12-20

INFORMACJA o zarządzaniu Cmentarzem Komunalnym oraz Kaplicą Cmentarną przy ul. Kalwaria w Rymanowie

2019-12-31

INFORMACJA o zarządzaniu Cmentarzem na terenie gminy Rymanów w m. GŁĘBOKIE

 
CMENTARZ KOMUNALNY oraz KAPLICA CMENTARNA

przy ul. Kalwaria  w Rymanowie 

 Obraz na stronie cmentarz_rymanow.jpg

foto ze strony http://www.rymanow.przemyska.pl/

 Zarządzanie cmentarzem oraz kaplicą cmentarną, będzie wykonywane,

począwszy od 01 stycznia 2019 r.

przez ZARZADCĘ CMENTARZA wyłonionego w procedurze konkursowej

na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym oraz Kaplicą  Cmentarną przy ul. Kalwaria w Rymanowie

w latach 2019-2023. Pana Andrzeja KILARA - tel. +48 605 223 065

 prowadzącego działalność: USŁUGI POGRZEBOWE Andrzej KILAR

38-480 RYMANÓW ul. Zielona Nr 45 tel. +48 605 223 065

REGULAMIN WRAZ Z CENNIKAMI USŁUG

ZAŁACZNIK Nr 3 -  Zarządzenie Nr 194/2019 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 31.12.2019 r.

obowiązujące od 01.01.2020 r. i dotyczy również cmentarza w m. GŁĘBOKIE

EWIDENCJA GROBÓW - http://rymanow.artlookgallery.com/grobonet/start.php

 

===============================================

 

Rymanów, dnia 15 października 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

o wynikach konkursu na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym oraz Kaplicą Cmentarną

 przy ul. Kalwaria w Rymanowie

 

Burmistrz Gminy Rymanów w dniu 01 października 2018 r. ogłosił konkurs

na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym   oraz Kaplicą   Cmentarną przy ul. Kalwaria w Rymanowie

w latach 2019-2023.

Ogłoszenie zostało umieszczone   na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych,

w tym w budynku Urzędu Gminy oraz na stronach internetowych

www.rymanow.pl  ; https://rymanow.bip.org.pl).

Oferty konkursowe wraz wymaganymi dokumentami należało złożyć

 w terminie do 15 października 2018 r. do godz. 9.00 w zamkniętych kopertach

adresowanych do Burmistrza Gminy.

    W dniu 15 października 2018 r. do godz. 9.00 do Urzędu Gminy wpłynęła tylko jedna oferta.  

     Komisja Konkursowa zaproponowała wyłonienie oferty Nr   1  

złożonej przez Pana Andrzeja KILARA

– na zarządcę Cmentarza Komunalnego i Kaplicy Cmentarnej w latach 2019-2023,

 gdyż:

 1. Oferta spełniała wymagania, jakie zostały ujęte w ogłoszeniu o konkursie, gdyż oferent złożył wszystkie wymagane dokumenty;
 2. Oferent posiada doświadczenie w prowadzeniu usług cmentarnych;
 3. Zaproponowany cennik opłat usług cmentarnych związany z chowaniem i ekshumacją zwłok nie odbiega od dotychczas obowiązującego;

a Burmistrz Gminy Rymanów zatwierdził ten wybór.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 -   SPRAWOZDANIE komisji z otwarcia ofert konkursowych w dniu 15.10.2018 r.

ZAŁĄCZNIK Nr 2 -   obecnie obowiązujące Zarządzenie Nr 206/2017

 

Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 21 grudnia 2017 r.

 

 

SPRAWOZDANIE komisji z otwarcia ofert konkursowych w dniu 15.10.2018 r.

sprawozdaniee_img20181015_003.pdf

 

 

Rymanów, dnia 01 października 2018 r.

 

OGŁOSZENIE

o konkursie na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym oraz Kaplicą Cmentarną

 przy ul. Kalwaria w Rymanowie

 

      Działając na podstawie art. 2 ust 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912 ze zm.)
– Burmistrz Gminy Rymanów

 

ogłasza konkurs

 

na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym oraz Kaplicą Cmentarną

 przy ul. Kalwaria w Rymanowie w latach 2019 – 2023

Organizowany konkurs ma na celu wyłonienie wykonawcy usług związanych prowadzeniem Cmentarza Komunalnego oraz Kaplicy Cmentarnej.

 

1.       Zadania zarządcy winny obejmować w szczególności:

·          świadczenie usług cmentarnych przez 7 dni w tygodniu,

·          utrzymywanie dyżuru telefonicznego

·          prowadzenie ksiąg i dokumentacji cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·          zarządzanie Kaplicą Cmentarną w raz z wyposażeniem, polegające na świadczeniu usług związanych z utrzymaniem obiektu, zgodnie z obowiązującym zakresem zawartym w Zarządzeniu Burmistrza w sprawie ustalenia regulaminów: Cmentarza Komunalnego i Kaplicy Cmentarnej

·          utrzymanie i prowadzenie budynku socjalno – biurowego wraz z szaletami publicznymi,

·          utrzymanie porządku na terenie cmentarza oraz na terenie przyległym wokół muru ogrodzeniowego polegające na: zamiataniu alejek, koszeniu traw w ciągach komunikacyjnych, koszeniu w ciągu roku trawy z niewykorzystanych części cmentarza, zwalczaniu śliskości w okresie zimowym,

·          utrzymywanie i bieżący remont nawierzchni alejek, muru ogrodzeniowego oraz studni,

·          utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym pojemników na odpady oraz zgłaszanie służbom komunalnym potrzeby ich opróżniania.

 • pobieranie opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem świadczonych usług.

Świadczone usługi winny być wykonywane rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Realizacja świadczenia usług powinna odbywać się w okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r. – zgodnie z zakresem ujętym w projekcie umowy na zarządzanie Cmentarzem i Kaplicą, która stanowi Załącznik do niniejszego ogłoszenia

 

2.       Oferta konkursowa winna zawierać:

·          dokumenty potwierdzające min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu usług cmentarnych, ewentualnie usług o podobnym charakterze,

·          opis formy zarządzania cmentarzem i kaplicą w formie pisemnej,

·          sposób prowadzenia i utrzymania cmentarza i kaplicy wg przyjętego harmonogramu rzeczowo – finansowego,

·          proponowane ceny za usługi cmentarne związane z chowaniem i ekshumacją zwłok,

·          proponowane ceny za 2- krotne koszenie działki o Nr ewid. 2787/2 o pow.0,8000 ha oraz  6-krotne koszenie ½ części działki Nr ewid. 2803 o pow. 0,4943 ha

·          proponowane ceny z zakresu prac pielęgnacyjno-konserwacyjnych na:

                  - Kwaterze Żołnierzy Polskich,

- Mogile Zbiorowej Żołnierzy Polskich,

- Mogile Stanisława MISTYGACZA,

zakres prac obejmuje:

- 6 - krotne (max 8) koszenie trawy i uprzątnięcie urobku,

- usunięcie zbędnych roślin i pielęgnacji trawnika na nagrobkach,

- oczyszczanie mogił i pomnika.

- przygotowanie do Święta Zmarłych i Niepodległości ( 1 i 11 listopad)

3.       Zastrzega się prawo unieważnienia ogłoszonego konkursu w przypadku zbyt wygórowanych proponowanych cen za usługi cmentarne i prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych na mogiłach.

4.       Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Pani Alicja KURYLAK – kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Urzędu Gminy w Rymanowie , ul. Mitkowskiego Nr 14a w godzinach pracy urzędu (7. 00 -15. 00 ) lub pod nr tel. +48 13 4355 006 w.207

5.       Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt. 2 należy składać w Biurze Obsługi Klienta (BOK) parter, w terminie do 15 października 2018 r. do godz. 9.00 ., w zamkniętych kopertach adresowanych do Burmistrza Gminy Rymanów z dopiskiem:

 

„Oferta konkursowa na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym oraz Kaplicą Cmentarną

w Rymanowie”

 

6.       Otwarcie ofert nastąpi 15 października 2018 r. o godz. 10.00

7.       O wynikach konkursu Burmistrz Gminy zawiadomi pisemnie wszystkich, którzy złożyli oferty konkursowe.

 

20181001_ogloszenie_cmentarz.pdf

20181001_umowa_cmentarz.pdf

 

http://www.rymanow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=8&artykul=2805&akcja=artykul

 
 
 
=======================
CMENTARZ KOMUNALNY oraz KAPLICA CMENTARNA przy ul.  Kalwaria   w Rymanowie 
 
UZUPEŁNIENIE O DANE KONTALKTOWE:
 

W dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7 00  -15 00 ,

należy dzwonić pod nr tel.  13 43 55 106,

natomiast w dni robocze po godz. 15 00  oraz weekendy i święta

proszę dzwonić pod nr tel.  603 412 628 

 

http://www.rymanow.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=0&subsub=0&menu=8&artykul=2805&akcja=artykul

 

 

Rymanów, dnia 15.12.2016 r.

INFORMACJA

 

      Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 cyt. w ustawy  o samorządzie gminnym , do zadań wójta (burmistrza, prezydenta) należy w szczególności gospodarowanie mieniem komunalnym (w ramach uchwały rady dotyczącej formy prowadzenia tej gospodarki).

W oparciu o wskazane powyżej regulacje, zarządzanie cmentarzem oraz kaplicą cmentarną, będzie wykonywane, począwszy od 01 stycznia 2017 r., zgodnie z art. 14 pkt. 9 ustawy  o finansach publicznych  - przez gminny zakład budżetowy tj. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rymanowie.

 
siedziba:
38-480 RYMANÓW ul. Osiedle Nr 40
kontakt: tel. 13 43 55 106
 
=================

Cmentarz komunalny

 

 
 

  

W grudniu 2011 r. ogłoszono konkurs na prowadzenie cmentarza na kolejny okres 2012 -2016. Złożona została tylko jedna oferta przez dotychczasowego zarządcę cmentarza, któremu przekazano Umową Nr 1.2012.AK z 13 grudnia 2011 r. w zarząd i utrzymanie na lata 2012 -2016 Cmentarz Komunalny wraz z Kaplica Cmentarną przy ul. Kalwaria w Rymanowie, polegający na: świadczeniu usług cmentarnych, prowadzeniu ksiąg i dokumentacji oraz utrzymaniu czystości i porządku na cmentarzu oraz w budynku socjalno – biurowym wraz z toaletami publicznymi, zarządzaniu Kaplicą Cmentarną.

            Podczas procedury konkursowej zatwierdzony został cennik opłat za świadczenie usług cmentarnych na lata 2012-2016, który stanowi ZAŁACZNIK Nr 4 do Zarządzenia Nr 217/2011 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 13 grudnia 2011 r..

 

 

CENNIK OPŁAT USŁUG CMENTARNYCH NA LATA 2012-2016

 

 

 

Lp.

 

 

OKREŚLENIE / Wyszczególnienie usług

 

CENA

1.

Miejsce pod długoletnią dzierżawę grobu i grobowca ustala i pobiera Gmina

-

2.

Wpis do ksiąg cmentarnych

30 zł

3.

Wykopanie i zasypanie grobu ziemnego dużego na nowym miejscu

480 zł

4.

Wykopanie i zasypanie grobu ziemnego dużego w istniejącym obramowaniu

520 zł

5.

Wykopanie i zasypanie grobu ziemnego dużego w istniejącym nagrobku, przykrytym płytami

580 zł

6.

Wykopanie i zasypanie grobu ziemnego małego

190 zł

7.

Otwieranie i zamykanie grobowca

380 zł

8.

Czynności dodatkowe przy otwarciu grobowca (wylanie wody, przygotowanie wnętrza)

120 zł

9.

Ekshumacja grobu dużego

780 zł

10.

Ekshumacja grobu małego

560 zł

11.

Ekshumacja z grobowca

490 zł

12.

Pozostałe koszty przy ekshumacji (odzież robocza, maty dezynfekujące, worki i skrzynie ekshumacyjne, środki dezynfekujące itp.)

280 zł

13.

Szczególne utrudnienia przy pracy:

- przekuwanie fundamentu

- rozbijanie skał

  - ciężkie warunki zimowe

 

60 zł

60 zł

60 zł

14.

Dopłata do grobu ziemnego podwójnego w pionie

160 zł

15.

Kaucja zwrotna

200 zł

16.

Dwukrotne sprzątanie kaplicy po różańcu i pogrzebie

60 zł

17.

Wystawianie trumny ze zwłokami

80 zł

18

.

Usługi cmentarne nie ujęte w cenniku - do uzgodnienia

-

 

Z dniem 13 grudnia 2011 r. Zarządzeniem nr 217/2011 Burmistrza Gminy Rymanów w sprawie ustalenia regulaminów: Cmentarza Komunalnego i Kaplicy Cmentarnej w Rymanowie ustalono:

·          Regulamin porządkowy Cmentarz Komunalnego;

·          Regulamin korzystania z Kapicy Cmentarnej;

·          Cennik pobierania opłat za wykup miejsc pod groby oraz korzystania z urządzeń cmentarnych;

·          Przyjęcie cennika usług cmentarnych świadczonych przez Zarządcę Cmentarza Komunalnego w Rymanowie

  

 

OBOWIĄZUJACE NA LATA 2012-2016

OPŁATY )* ZA WYKUP MIEJSC POD GROBY ORAZ ZA KORZYSTANIE

Z URZĄDZEŃ CMENTARNYCH:

 

1.       miejsce pod grób ziemny jednomiejscowy                                                   150,00 zł,

2.       miejsce pod grób ziemny dwumiejscowy pionowy                                      300,00 zł,

3.       miejsce pod grób ziemny dwumiejscowy poziomy                                      400,00 zł,

4.       każde następne miejsce                                                                               150,00 zł,

5.       pozostawienie grobu na dalsze 20 lat                                                           100,00 zł,

6.       przewóz materiałów budowlanych do 1,5 t.                                                   100,00 zł,

7.       składowanie materiałów budowlanych na nagrobek                                      20,00 zł,

8.       składowanie materiałów budowlanych na grobowiec                                    30,00 zł,

9.       wynajęcie kaplicy cmentarnej                                                                      100,00 zł,

10.   wynajęcie chłodni                                                                             5,00 zł za godzinę

11.   jednorazowa opłata za wywóz nieczystości stałych z cmentarza                      200,00 zł.

 

)* ustalone opłaty zawierają podatek VAT

 

 

-------------------------------------------

WYNIKI KONKURSU

na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym oraz Kaplicą Cmentarną przy ul. Kalwaria w Rymanowie

 

Burmistrz Gminy Rymanów w dniu 28 listopada 2011 r. ogłosił konkurs

na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym   oraz Kaplicą   Cmentarną przy ul. Kalwaria w Rymanowie

w latach 2012-2016.

Ogłoszenie zostało umieszczone   na tablicach ogłoszeń w miejscach publicznych,

w tym w budynku Urzędu Gminy oraz na stronach internetowych

( www.rymanow.pl ; https://rymanow.bip.org.pl).

Oferty konkursowe wraz wymaganymi dokumentami należało złożyć

 w terminie do 12 grudnia 2011 r. do godz. 10.00 w zamkniętych kopertach

adresowanych do Burmistrza Gminy.

 

    W dniu 12 grudnia 2011 r. do godz. 10.00 do Urzędu Gminy wpłynęła tylko jedna oferta.  

 

     Komisja Konkursowa zaproponowała wyłonienie oferty Nr   1  

złożonej przez Pana Andrzeja KILARA

– na zarządcę Cmentarza Komunalnego i Kaplicy Cmentarnej w latach 2012-2016,

 gdyż:

 

 1. Oferta spełniała wymagania, jakie zostały ujęte w ogłoszeniu o konkursie, gdyż oferent złożył wszystkie wymagane dokumenty;
 2. Oferent posiada doświadczenie w prowadzeniu usług cmentarnych;
 3. Zaproponowany cennik opłat usług cmentarnych związany z chowaniem i ekshumacją zwłok nie odbiega od dotychczas obowiązującego;

 

a Burmistrz Gminy Rymanów zatwierdził ten wybór.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1. - sprawozdanie Komisji Konkursowej;

ZAŁĄCZNIK NR 2 - Zarzadzenie Nr 217/2011 Burmistrza Gminty Rymanów z dnia 13 grudnia 2011 r.

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 28.11.2011 r.

 

OGŁOSZENIE

o konkursie na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym oraz Kaplicą Cmentarną

  przy ul. Kalwaria w Rymanowie 

 

 

  Burmistrz Gminy Rymanów

 

ogłasza konkurs

 

na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym oraz Kaplicą Cmentarną

  przy ul. Kalwaria w Rymanowie w latach 2012 –2016

 

Organizowany konkurs ma na celu wyłonienie wykonawcy usług związanych prowadzeniem Cmentarza Komunalnego oraz Kaplicy Cmentarnej.

 

1.       Zadania zarządcy winny obejmować w szczególności:

·          świadczenie usług cmentarnych przez 7 dni w tygodniu,

·          utrzymywanie dyżuru telefonicznego

·          prowadzenie ksiąg i dokumentacji cmentarza zgodnie z obowiązującymi przepisami,

·          zarządzanie Kaplicą Cmentarną w raz z wyposażeniem, polegające na świadczeniu usług związanych z utrzymaniem obiektu, zgodnie z obowiązującym zakresem zawartym w Zarządzeniu Burmistrza w sprawie ustalenia regulaminów: Cmentarza Komunalnego i Kaplicy Cmentarnej

·          utrzymanie i prowadzenie budynku socjalno – biurowego wraz z szaletami publicznymi,

·          utrzymanie porządku na terenie cmentarza oraz na terenie przyległym wokół muru ogrodzeniowego polegające na: zamiataniu alejek, koszeniu traw w ciągach komunikacyjnych, koszeniu w ciągu roku trawy z niewykorzystanych części cmentarza, zwalczaniu śliskości w okresie zimowym,

·          utrzymywanie i bieżący remont nawierzchni alejek, muru ogrodzeniowego oraz studni,

·          utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym pojemników na odpady oraz zgłaszanie służbom komunalnym potrzeby ich opróżniania.

 • pobieranie opłat zgodnie z obowiązującym cennikiem świadczonych usług.

Świadczone usługi winny być wykonywane rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Realizacja świadczenia usług powinna odbywać się w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2016 r. – zgodnie z zakresem ujętym w projekcie umowy na zarządzanie Cmentarzem i Kaplicą, która stanowi Załącznik do niniejszego ogłoszenia

 

2.       Oferta konkursowa winna zawierać:

·          dokumenty potwierdzające min. 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu usług cmentarnych, ewentualnie usług o podobnym charakterze,

·          opis formy zarządzania cmentarzem i kaplicą w formie pisemnej,

·          sposób prowadzenia i utrzymania cmentarza i kaplicy wg przyjętego harmonogramu rzeczowo – finansowego,

·          proponowane ceny za usługi cmentarne związane z chowaniem i ekshumacją zwłok,

·          proponowane ceny za 2-   krotne koszenie działki o Nr ewid. 2787/2 o pow.0,8000 ha oraz   6-krotne koszenie ½ części działki Nr ewid. 2803 o pow. 0,4943 ha

·          proponowane ceny z zakresu prac pielegnacyjno-konserwacyjnych na:

                          - Kwaterze Żołnierzy Polskich,

- Mogile Zbiorowej Żołnierzy Polskich,

- Mogile Stanisława MISTYGACZA,

zakres prac obejmuje:

- 6 - krotne koszenie trawy i uprzątnięcie urobku,

- usunięcie zbędnych roślin i pielęgnacji trawnika na nagrobkach,

- oczyszczanie mogił i pomnika.

- przygotowanie do Święta Zmarłych i Niepodległości ( 1 i 11 listopad)

3.       Zastrzega się prawo unieważnienia ogłoszonego konkursu w przypadku zbyt wygórowanych proponowanych cen za usługi cmentarne i prac pielęgnacyjno – konserwacyjnych na mogiłach.

4.       Pracownikiem upoważnionym do kontaktu z oferentami jest Pani Alicja KURYLAK – kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej - Urzędu Gminy w Rymanowie, ul. Mitkowskiego Nr 14a w godzinach pracy urzędu (7. 00 -15. 00 ) lub pod nr tel. +48 13 4356985. +48 796 614 437

5.       Oferty wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w pkt. 2 należy składać do pokoju nr 25, w terminie do 12 grudnia 2011 r. do godz. 10.00., w zamkniętych kopertach adresowanych do Burmistrza Gminy Rymanów z dopiskiem

„Oferta konkursowa na zarządzanie Cmentarzem Komunalnym oraz Kaplicą Cmentarną

w Rymanowie”

 

6.       Otwarcie ofert nastąpi 12 grudnia 2011r. o godz. 11.00

7.       O wynikach konkursu Burmistrz Gminy zawiadomi pisemnie wszystkich, którzy złożyli oferty konkursowe.

 

    Rymanów, dnia 28 listopada 2011 r. 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 -  ogłoszenie o konkursie

ZAŁĄCZNIK NR 2 - projekt umowy

ZAŁĄCZNIK NR 3 - projekt zarządzenia

ZAŁĄCZNIK NR 4 - zarząd zenie burmistrza

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2005-05-24 14:18:31
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2023-11-10 09:33:04
 • Liczba odsłon: 5724
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407544]

przewiń do góry