1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rymanowie reprezentowany przez Dyrektora GOSIR, ul. Mitkowskiego 14A, 38-480 Rymanów. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134355006 wew. 208, email: gosir@rymanow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod.gosir@rymanow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:
Pani(a) dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pani(a) dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrazi Pan(i) na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Pani(a) zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22  Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

4. ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcą Pani(a) danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:

Pani(a) dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Panią(a) zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pani(a)dane będą wykorzystywane przez 6 miesięcy.

6. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:

Mam Pan(i) prawo do:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, , ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).

8. INFORMACIA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:

Podanie przez Panią(a) danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Panią(a) innych danych jest dobrowolne.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sylwester Litwin
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-06-23 07:16:22
  • Informacja zaktualizowana przez: Sylwester Litwin
  • Data ostatniej aktualizacji: 2020-06-23 07:23:34
  • Liczba odsłon: 1876
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409790]

przewiń do góry