-----------------------------

Rymanów, dnia 20.06.2012 r.

Ldz. ROŚ. 6220.3.2012.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o   przedłożeniu uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

Przedsięwzięcie pn.

„Rozbudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN Nr 1245 przy ul. Sanockiej w Rymanowie, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem 2459 – obręb geodezyjny Rymanów_M

 

Wnioskodawca / Inwestor/ Pełnomocnik:

Pani Ewa MIROWSKIEJ – PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ

ARCHITEKT EWA MIROWSKA

ul. Zuli Pacanowskiej Nr 7/48, 91-439 ŁÓDŹ  

  pełnomocnik (pełnomocnictwo znak: GRO/DP/0171/62/11 z 27.06.2011 r.)

Inwestora   Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Połocku przy ul. Chemików Nr 7, 09-411 PŁOCK

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt   35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)   przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Istnieje możliwość zapoznania się wszystkich zainteresowanych w terminie 21 dni (tj. do 11 lipca 2012 r. włącznie) z niezbędną dokumentacją sprawy oraz wniesienia uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 -15 00 ), email:os@rymanow.pl

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem przedmiotowej decyzji.

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

                                                                                                          ……………………..

skan047.pdf

-------------------------------------------

Rymanów, dnia 06.04.2012 r.

ROŚ. 6220.3.2012.AK

 

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W KROŚNIE

38-400 KROSNO; ul. Bieszczadzka Nr 1

 

 

Dot. pisma NrAB.033.14.2012.AP1 z dnia 03 kwietnia 2012 r.

 

                W odpowiedzi na Państwa pismo znak: AB.033.14.2012.AP1 z dnia 03 kwietnia 2012 r. (data wpływu do UG 04.04.2012 r.) w sprawie zajęcia przez Starostwo Powiatowe w Krośnie stanowiska, czy przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę będzie wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – w związku zapytaniem p. Ewy MIROWSKIEJ PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ ARCHITEKT EWA MIROWSKA ul. Zuli Pacanowskiej Nr 7/48, 91-439 ŁÓDŹ   - pełnomocnika (pełnomocnictwo znak: GRO/DP/0171/62/11 z 27.06.2011 r.)   Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Połocku   przy ul. Chemików Nr 7, 09-411 PŁOCK – poniżej wyjaśniam co następuje:

 

                Zgodnie z art. 96 w związku z art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) - Starosta po otrzymaniu od Inwestora wniosku o pozwolenie na budowę, uznając, że przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na obszar NATURA 20 (III kategoria), wydaje postanowienie, w którym nakazuje inwestorowi przedłożenie dokumentacji, w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia (KIP), Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska.

                W pozostałych przypadkach, jeżeli zamierzone przedsięwzięcie mieści się w   I lub   II kategorii przedsięwzięć kwalifikowanych na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1)   (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 .), wówczas zgodnie z art. 71 ust. 2 oraz art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz .U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagane jest dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i następuje przed uzyskaniem decyzji wymienionych w punktach od 1-15. (min. o pozwoleniu na budowę, o zatwierdzeniu projektu budowlanego, o warunkach zabudowy i zagospodarowania ternu itd.)

Aby stwierdzić obowiązek uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, zgodnie z art. 71. ust.2 i art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz .U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.) , konieczne jest łączne wystąpienie wyżej omówionych przesłanek.

           

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż w przedmiotowej sprawie prowadzone jest przez tutejszy organ – Burmistrza Gminy -   postępowanie ze screeningiem pozytywnym, nakładającym na Inwestora sporządzenie Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

 

                                                                                              …………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

1.       Adresat;

2.       Pani Ewa MIROWSKA -   PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ ARCHITEKT EWA MIROWSKA ul. Zuli Pacanowskiej Nr 7/48, 91-439 ŁÓDŹ;

3.       A/a. A.K.

----------------------------------------------

Rymanów, dnia 08.03.2012 r.

Ldz. ROŚ. 6220.3.2012.AK

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu.

 

Przedsięwzięcie pn.

„Rozbudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN Nr 1245 przy ul. Sanockiej w Rymanowie, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerem 2459 – obręb geodezyjny Rymanów_M

 

Wnioskodawca:

Pani Ewa MIROWSKIEJ – PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ

ARCHITEKT EWA MIROWSKA

ul. Zuli Pacanowskiej Nr 7/48, 91-439 ŁÓDŹ  

  pełnomocnik (pełnomocnictwo znak: GRO/DP/0171/62/11 z 27.06.2011 r.)

Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna

z siedzibą w Połocku przy ul. Chemików Nr 7, 09-411 PŁOCK

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 6220.3.2012.AK z dnia 08.03.2012 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu., do wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn-pt   7 00 -   15 00 ).

 

 

                                                                                                          ………………………

-------------------------------------------------

Rymanów, dnia   08.03.2012 r.

ROŚ. 6220.3.2012.AK

cd. spr ROŚ.6220.16.2011.AK

POSTANOWIENIE

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko i zakresu raportu.

       Na podstawie :

ü   art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

po zasięgnięciu opinii:

ü   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. WOOŚ.4240.6.7.2012.DR-19dnia 16 lutego 2012r. (data wpływu 17.02.2012 r.),

ü   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie   Ldz.PSNZ.465-35/11 z dnia 12 września 2011 r. (data wpływu 14.03.2011 r.)

 

postanawiam

 

I.                    stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt   35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) pn. Rozbudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN Nr 1245 przy ul. Sanockiej w Rymanowie, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” , planowanego do realizacji na działce : 2459 – obręb geodezyjny Rymanów_M , stosownie do wszczętego w dniu 25 sierpnia 2011 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku   p Ewy MIROWSKIEJ – PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ ARCHITEKT EWA MIROWSKA ul. Zuli Pacanowskiej Nr 7/48, 91-439 ŁÓDŹ   - pełnomocnika (pełnomocnictwo znak: GRO/DP/0171/62/11 z 27.06.2011 r.)   Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Połocku   przy ul. Chemików Nr 7, 09-411 PŁOCK

 

II.                 określić jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , w zakresie przewidzianym w art. 66 bez pkt. 10 i w art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), ze szczególnym uwzględnieniem opinii i wytycznych wskazanych w dokumentach organów opiniujących, w tym ma zawierać:

1)       opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania,

b) główne cechy charakterystyczne procesów technologicznych i eksploatacyjnych,

c) przewidywalne rodzaje ii ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia;

2)       opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na posdtwie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U . z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) ;

3)       opis istniejących a sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

4)       opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

5)       opis analizowanych wariantów, w tym:

a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6)       określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

7)       uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko , w tym w szczególności na:

a)   ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę   i powietrze,

b) powierzchnie ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

c) dobra materialne,

d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

8)       opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę   oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

a) istnienia przedsięwzięcia,

b) wykorzystywania zasobów środowiska,

c) emisji;

9)       opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru;

10)   porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.);

11)   wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia   jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów Prawo ochrony środowiska oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich;

12)   przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

13)   przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

14)   analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

15)   przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia   na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru NATURA 2000 oraz integralność tego obszaru;

16)     wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

17)   streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego z elementów raportu;

18)   nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

19)   źródła informacji stanowiące podstawie do sporządzenia raportu.

III.              Dodatkowo raport powinien zawierać:

1)       Informację o usytuowaniu przedsięwzięcia względem występowania cieków wodnych, urządzeń wodnych, głównych zbiorników wód podziemnych oraz istniejących ujęć wodnych, urządzeń wodnych, głównych zbiorników wód podziemnych oraz istniejących ujęć wody i ustanowionych dla nich stref ochronnych;

2)       Informację o budowie geologicznej oraz warunkach hydrogeologicznych w rejonie planowanego przedsięwzięcia wraz z określeniem kierunku przepływu wód podziemnych;

3)         Analizę wpływu planowanego przedsięwzięcia na wody podziemne (analiza powinna obejmować identyfikację jednolitej części wód pozdiemnych narażonej na oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia, identyfikację celów srodowiskowych dla analizowanej jednolitej części wód podziemnych (art. 38e ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145)), informację na temat potencjalnego oddziaływania na cele ochrony wód, dziania ukierunkowane na   maksymalne złagodzenie skutków planowanego przedsięwzięcia);

4)       Rozwiązania techniczno-organizacyjne, jakie będą zastosowane w trakcie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia , mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniom gruntu;

5)       Informacje o stopniu zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego na terenie planowanego przedsięwzięcia (przedstawić wyniki badań gruntu);

6)       Określenie działań, jakie zostaną podjęte, w celu doprowadzenia jakości gleby i ziemi terenu przedsięwzięcia do wymaganych standardów oraz w jaki sposób zostanie zagospodarowana zanieczyszczona ziemia;

7)       Propozycje sytemu monitorowania jakości gleby i wód podziemnych wraz z charakterystyką sposobu prowadzenia monitoringu;

8)       Koncepcję rozwiązań gospodarki wodno-ściekowej na terenie planowanego przedsięwzięcia.

 

IV.               Analizy oddziaływania winny uwzględniać wszystkie przedsięwzięcia zrealizowane i planowane do realizacji, mogące oddziaływać w sposób skumulowany – należy zdefiniować te przedsięwzięcia oraz określić strefę oddziaływania skumulowanego wraz z podaniem kryteriów jej wyznaczenia.

 

Uzasadnienie

 

                Na wniosek Pani p Ewy MIROWSKIEJ – PRACOWNIA ARCHITEKTURY I WNĘTRZ ARCHITEKT EWA MIROWSKA ul. Zuli Pacanowskiej Nr 7/48, 91-439 ŁÓDŹ   - pełnomocnika (pełnomocnictwo znak: GRO/DP/0171/62/11 z 27.06.2011 r.)   Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Połocku   przy ul. Chemików Nr 7, 09-411 PŁOCK,   z dnia 24 sierpnia 2011 r. (data wpływu 25-08-2011 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z uzupełnieniem , wszczęto postępowanie dla przedsięwzięcia   pn pn. Rozbudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN Nr 1245 przy ul. Sanockiej w Rymanowie, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działce: 2459 – obręb geodezyjny Rymanów_M .

                Przedsięwzięcie będzie połgało na rozbudowie   istniejącej stacji paliw, w ramach której przewiduje się budowę stacji tankowania gazem płynnym LPG (I podziemny zbiornik na gaz płynny o pojemności 10 m3 1 dystrybutor do tankowania LPG),budowę kontenera z butlami z gazem, budowę stanowiska utrzymania porządku, budowę rurociągów technologicznych LPG, likwidację jednego stanowiska zlewu paliwa, przebudowę nawierzchni w obrębie strefy tankowania – wykonanie szczelnej płyty tankowania odwadnianej liniowo na wjeździe i wyjeździe z obszaru tankowania pojazdów, likwidacje niektórych przewodów paliwowych.

                Projektowane przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane, na podstawie art. 63 ust. 1 w związku z art. 59 ust.1 pkt 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), w związku z §3 ust. 1 pkt. 35 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) .

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W przedmiotowym przypadku zachodzą szczegółowe uwarunkowania określone art. 63 ust 1 ww. ustawy. Przedsięwzięcie planowane jest do zrealizowania poza wielkopowierzchniowymi   formami ochrony przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody   (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) , w tym poza granicami obszarów NAURA 2000. Najbliżej   położonym obszarem NATURA 2000 jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „LADZIN” (PLH 180038), zlokalizowany w odległości 2,4 km od miejsca realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz w odległości ok. 2,75 km obszar specjalnej ochrony ptaków „BESKID NISKI” (PLB180002).

Ze względu na zakres i rodzaj przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wymagana ocena z art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Zwierciadło wód podziemnych na omawianym terenie znajduje się na głębokości 6,8-7,4 m p.p.t. Przepływ wód podziemnych w rejonie planowanego przedsięwzięcia odbywa się w kierunku ponocno-zachodnim tj. w kierunku potoku Tabor. Poziom wodonośny zasilany jest na drodze infiltracji. Ze wzgląd na brak warstwy izolującej, poziom wodonośny jest narażony na zanieczyszczenia.

                Ze względu na charakter zagospodarowania i użytkowania terenu obszar planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 09 września 2002 r . w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi(Dz. U. Nr 165, poz. 1359) zaliczony zostało grupy gruntów C- tereny przemysłowe, użytki kopane, tereny komunikacyjne.

Ponadto planowana działalność może powodować negatywne oddziaływania na środowisko, związane przede wszystkim z możliwością zanieczyszczenia wód podziemnych (niekorzystne zmiany jakościowe tych wód) oraz powierzchni ziemi (pogorszenie standardów jakości gleby lub ziemi).

Dlatego Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien także uwzględniać ocenę oddziaływania , w szczególności na środowisko gruntowo-wodne.

                W związku z powyższym Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w Postanowieniu   Ldz. WOOŚ.4240.6.7.2012.DR-19 dnia 16 lutego   2012r. (data wpływu 17.02.2012r.), wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko, który winien odpowiadać wymogom art. 66 w/cyt. ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem zganień określonych w sentencji.

                Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie Opinią Sanitarną Krośnie   Ldz.PSNZ.465-35/11 z dnia 12 września 2011 r. (data wpływu 14.09.2011 r.) postanowił uznać za niezbędne przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonanie raportu oddziaływania na środowisko.

                Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w tym opinii organów opiniujących   – postanowiono   orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
  2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

Do wiadomości:

  1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudskiego Nr   38, 35-001 RZESZÓW;
  2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

Rozdzielnik:

-----------------------------------------------------

 

 

ROŚ. 6220.3.2012.AK                                                                 BE-10

cd. spr .ROŚ. 6220.16.2011.AK                                                                     

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT ROLNICTWA LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

Polegającego na:

„Rozbudowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN Nr 1245 przy ul. Sanockiej w Rymanowie, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

 

Przedsięwzięcie realizowane na nieruchomości Nr ewid. 2459 – obręb geodezyjny Rymanów_M

 

 

 

 

 

 

 

 

2012   ROK

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-14 13:04:14
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-28 14:50:41
  • Liczba odsłon: 2029
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117097]

przewiń do góry