Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów - 2024 rok

 

LP

Data

w sprawie

status

1

02.01.2024

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych - więcej

obowiązujące

2

02.01.2024

w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - więcej

obowiązujące

3

04.01.2024

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania i przeprowadzania konkursu projektów na realizację w 2024 roku zadań z zakresu sportu - więcej

obowiązujące

4

04.01.2024

w sprawie zmiany zarządzenia nr 133/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynnościach prawnych z zakresu bieżącego funkcjonowania Jednostki - więcej

obowiązujące

5

08.01.2024

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację w 2024 roku zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów - więcej

obowiązujące

6

10.01.2024

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok - więcej

obowiązujące

7

10.01.2024

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

8

11.01.2024

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

9

11.01.2024

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

10

11.01.2024

w sprawie ogłoszenia wykazu budynku użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat - więcej

obowiązujące

11

17.01.2024

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

12

17.01.2024

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Beacie Suwale-Szczechowskiej - Dyrektorowi Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie - więcej

obowiązujące

13

19.01.2024

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie - więcej

obowiązujące

14

19.01.2024

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

15

23.01.2024

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

16

23.01.2024

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok - więcej

obowiązujące

17

23.01.2024

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

18

25.01.2024

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w Rymanowie przy ul. Rynek 5 wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku - więcej

obowiązujące

19

25.01.2024

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania za 2024 rok oraz ustalenia form i specjalności kształcenia - więcej

obowiązujące

20

26.01.2024

w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym - więcej

obowiązujące

21

31.01.2024

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2024/2025 - więcej

obowiązujące

22

31.01.2024

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2024/2025 - więcej

obowiązujące

23

31.01.2024

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - więcej

obowiązujące

24

31.01.2024

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

25

31.01.2024

w sprawie powołania gminnego koordynatora i zespołu zadaniowego ds. ustalenia liczby osób bezdomnych na terenie Gminy Rymanów w nocy z 28 na 29 lutego 2024 r - więcej

obowiązujące

26

02.02.2024

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat. - więcej

obowiązujące

27

02.02.2024

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości lokalowej Nr 4 położonej w Rymanowie przy ul. Rynek 5 wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku. - więcej

obowiązujące

28

05.02.2024

w sprawie upoważnienia do realizacji Programu "Opieka wytchnieniowa" dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 - więcej

obowiązujące

29

09.02.2024

w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. informatyki oraz operatorów obwodowych komisji wyborczych dotyczących wyborów do wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. - więcej

obowiązujące

30

15.02.2024

w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Rymanów na lata 2024 – 2026 - więcej

obowiązujące

31

16.02.2024

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

32

20.02.2024

w sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót dla zadania pn. "Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Rymanów" - więcej

obowiązujące

33

21.02.2024

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok - więcej

obowiązujące

34

21.02.2024

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

35

23.02.2024

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

36

23.02.2024

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości lokalowej położonej w Rymanowie przy ul. Rynek 1, przeznaczonej do sprzedaży wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku w drodze przetargu ustnego nieograniczonego. - więcej

obowiązujące

37

27.02.2024

w sprawie scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Rymanów oraz jej jednostkach budżetowych i zakładzie budżetowym - więcej

obowiązujące

38

24.02.2024

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok - więcej

obowiązujące

39

28.02.2024

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

40

29.02.2024

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

41

01.03.2024

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem obsługi techniczno-organizacyjnej wyborów na obszarze Gminy Rymanów w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku - więcej

obowiązujące

42

04.03.2024

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - więcej

obowiązujące

43

05.03.2024

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - więcej

obowiązujące

44

05.03.2024

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - więcej

obowiązujące

45

05.03.2024

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - więcej

obowiązujące

46

05.03.2024

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - więcej

obowiązujące

47

05.03.2024

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - więcej

obowiązujące

48

05.03.2024

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - więcej

obowiązujące

49

05.03.2024

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - więcej

obowiązujące

50

11.03.2024

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat. - więcej

obowiązujące

51

12.03.2024

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

52

14.03.2024

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok - więcej

obowiązujące

53

14.03.2024

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

54

19.03.2024

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

55

20.03.2024

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

56

20.03.2024

w sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2024 w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. informatyki oraz operatorów obwodowych komisji wyborczych dotyczących wyborów do wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r - więcej

obowiązujące

57

20.03.2024

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 4 położonej w Rymanowie przy ul. Rynek 5 wraz z udziałem w działce i częściach wspólnych budynku - więcej

obowiązujące

58

22.03.2024

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umowy nr RIN.272.14.2023 z dnia 18.10.2023 roku zmienionej aneksami: nr 1 z dnia 11.12.2023 r., nr 2 z dnia 20.12.2023 r. oraz nr 3 z dnia 22.01.2024 r - więcej

obowiązujące

59

26.03.2024

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego - więcej

obowiązujące

60

26.03.2024

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok - więcej

obowiązujące

61

26.03.2024

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

62

27.03.2024

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2023 r - więcej

obowiązujące

63

27.03.2024

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - więcej

obowiązujące

64

27.03.2024

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

65

27.03.2024

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek - więcej

obowiązujące

66

27.03.2024

w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

67

27.03.2024

w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

68

27.03.2024

w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

69

27.03.2024

w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

70

27.03.2024

w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

71

27.03.2024

w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

72

27.03.2024

w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

73

27.03.2024

w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

74

27.03.2024

w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

75

27.03.2024

w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

76

04.04.2024

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok - więcej

obowiązujące

77

12.04.2024

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

78

12.04.2024

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie - więcej

obowiązujące

79

16.04.2024

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok - więcej

obowiązujące

80

16.04.2024

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy- więcej - więcej

obowiązujące

81

18.04.2024

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

82

25.04.2024

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok - więcej

obowiązujące

83

25.04.2024

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

84

29.04.2024

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Posada Górna i Sieniawa oraz w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Puławy, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

85

30.04.2024

w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. informatyki oraz operatorów obwodowych komisji wyborczych dotyczących wyborów do wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. - więcej

obowiązujące

86

30.04.2024

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zamiany położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów, stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

87

07.05.2024

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok - więcej

obowiązujące

88

07.05.2024

w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

89

10.05.2024

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok - więcej

obowiązujące

90

10.05.2024

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

91

13.05.2024

w sprawie zmiany zarządzenia nr 133/2023 z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podejmowania czynnościach prawnych z zakresu bieżącego funkcjonowania Jednostki - więcej

obowiązujące

92

14.05.2024

w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do wykonywania zadań związanych z organizacją i przeprowadzeniem obsługi techniczno-organizacyjnej wyborów na obszarze Gminy Rymanów w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 roku - więcej

obowiązujące

93

 

 

 

94

14.05.2024

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie - więcej

obowiązujące

95

14.05.2024

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 160/2023 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 12 września 2023r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Rymanów - więcej

obowiązujące

96

22.05.2024

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i członków zarządów osiedli - więcej

obowiązujące

97

22.05.2024

w sprawie ustalenia wzorów druków w wyborach sołtysów i członków zarządów osiedli - więcej

obowiązujące

98

22.05.2024

w sprawie powołania Zespołu Koordynującego Wybory sołtysów i członków zarządów osiedli - więcej

obowiązujące

99

22.05.2024

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach Minigrantu Mobilność Generacji V4 Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego - więcej

obowiązujące

100

22.05.2024

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Rymanów w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji – KA122-SCH - więcej

obowiązujące

101

24.05.2024

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok - więcej

obowiązujące

102

24.05.2024

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

103

27.05.2024

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie za 2023 rok. więcej

obowiązujące

104

27.05.2024

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie za 2023 rok. - więcej

obowiązujące

105

27.05.2024

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2023 rok. - więcej

obowiązujące

106

31.05.2024

w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym - więcej

obowiązujące

107

04.06.2024

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Uzdrowiskowych Gmin Rymanów i Iwonicz-Zdrój na lata 2024-2030 - więcej

obowiązujące

108

06.06.2024

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok - więcej

obowiązujące

109

06.06.2024

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

110

12.06.2024

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

111

18.06.2024

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie - więcej

obowiązujące

112

18.06.2024

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

113

20.06.2024

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

114

21.06.2024

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego - więcej

obowiązujące

115

21.06.2024

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok - więcej

obowiązujące

116

21.06.2024

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

117

21.06.2024

w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminie Rymanów w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków zarządów osiedli zarządzonych na dzień 7 lipca 2024 r. - więcej

obowiązujące

118

27.06.2024

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminie Rymanów w celu przeprowadzenia wyborów sołtysów i członków zarządów osiedli zarządzonych na dzień 7 lipca 2024 r - więcej

obowiązujące

119

28.06.2024

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

120

28.06.2024

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok - więcej

obowiązujące

121

28.06.2024

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Rymanów w ramach projektu pt. „Orientuj się!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+) na lata 2021 - 2027 - więcej

obowiązujące

122

28.06.2024

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej

obowiązujące

123

28.06.2024

w sprawie ustalenia na rok 2024 wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej
 

obowiązujące

124

01.07.2024

w sprawie wprowadzenia „Standardów ochrony małoletnich ” - więcej

obowiązujące

125

08.07.2024

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

126

10.07.2024

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Bzianka oraz w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rudawka Rymanowska, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

127

 

 

 

128

 

 

 

129

 

 

 

130

 

 

 

131

 

 

 

132

 

 

 

133

 

 

 

134

 

 

 

135

 

 

 

136

 

 

 

137

 

 

 

138

 

 

 

139

 

 

 

140

 

 

 

141

 

 

 

142

 

 

 

143

 

 

 

144

 

 

 

145

 

 

 

146

 

 

 

147

 

 

 

148

 

 

 

149

 

 

 

150

 

 

 

151

 

 

 

152

 

 

 

153

 

 

 

154

 

 

 

155

 

 

 

156

 

 

 

157

 

 

 

158

 

 

 

159

 

 

 

160

 

 

 

161

 

 

 

162

 

 

 

163

 

 

 

164

 

 

 

165

 

 

 

166

 

 

 

167

 

 

 

168

 

 

 

169

 

 

 

170

 

 

 

171

 

 

 

172

 

 

 

173

 

 

 

174

 

 

 

175

 

 

 

176

 

 

 

177

 

 

 

178

 

 

 

179

 

 

 

180

 

 

 

181

 

 

 

182

 

 

 

183

 

 

 

184

 

 

 

185

 

 

 

186

 

 

 

187

 

 

 

188

 

 

 

189

 

 

 

190

 

 

 

191

 

 

 

192

 

 

 

193

 

 

 

194

 

 

 

195

 

 

 

196

 

 

 

197

 

 

 

198

 

 

 

199

 

 

 

200

 

 

 

201

 

 

 

202

 

 

 

203

 

 

 

204

 

 

 

205

 

 

 

206

 

 

 

207

 

 

 

208

 

 

 

209

 

 

 

210

 

 

 

211

 

 

 

212

 

 

 

213

 

 

 

214

 

 

 

215

 

 

 

216

 

 

 

217

 

 

 

218

 

 

 

219

 

 

 

220

 

 

 

221

 

 

 

222

 

 

 

223

 

 

 

224

 

 

 

225

 

 

 

226

 

 

 

227

 

 

 

228

 

 

 

229

 

 

 

230

 

 

 

231

 

 

 

232

 

 

 

233

 

 

 

234

 

 

 

235

 

 

 

236

 

 

 

237

 

 

 

238

 

 

 

239

 

 

 

240

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2024-01-03 08:46:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Magdalena Maśnik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2024-07-10 13:23:16
  • Liczba odsłon: 2803
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407889]

przewiń do góry