18_2011

 

 

Rymanów, dnia 08.09.2011 r.

ROŚ.6220.18.2011.AK.

Dot. sprawy znak : ROŚ. 7624/7/08

 

WYJAŚNIENIE

 

W odpowiedzi na pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2011 r. (data wpływu 30.08.2011 r.) znak: PI-III.432.4.36.2011.KN  dot. Naboru wniosków do działania 4.1.”Infrastruktura ochrony środowiska” Schemat B- zaopatrzenie w wodę RPO WP 2007-2013 projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej  na terenie Gminy Rymanów” – Nr RPPK.04.01.00-18-036/11, w sprawie  obowiązku wyjaśnienia i korekty dokumentacji dotyczącej procedur oceny oddziaływania na środowisko w związku z załączonym pismem z dnia 23 sierpnia znak: OS-V.432.1.32.2011.BZ poniżej wyjaśniam co następuje:

 

Przedsięwzięcie pn.:

„Budowa pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych

przy ul. Parkowej  i ul. Konopnickiej w Rymanowie

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie ”

 

na działkach o Nr ewid.: 3121; 3124/2; 3122; 3152; 3151; 3149/4; 3149/2; 3149/3; 3164/2; 3164/1; 3165; 3166; 3167/1; 3167/2; 3180; 3181; 3182; 3185; 3188; 3189/1; 3190; 3196/1; 3196/2; 3195/1; 3194/1; 3163; 3162; 3161; 3172; 3173; 3174; 3168; 3175; 3176/2; 3207; 3219; 3209; 3212/1; 3212/2; 3157; 3665; 3668; 3660/3; 3662; 3660/2; 3660/1; 3657/2; 3657/3; 3655/5; 3655/7; 3655/2 i 3670 obręb Rymanów - Miasto.

 

Ad.

Analiza kryteriów wymienionych w §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzaju przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397):

                Z uwagi na to, że w uzasadnieniu Postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko znak: ROŚ. 7624/7/08  z dnia  13.03.2008 r., organ stwierdził jedynie, że wzięto pod uwagę zakres i charakter inwestycji oraz przeanalizowano informacje dołączone do wniosku – jest niewystarczające, gdyż nie zawarł analizy kryteriów wymienionych w §5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie rodzaju przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).

W związku z powyższym uzupełniam je o następujące wyjaśnienia:

                Zgodnie z §5 w. cyt rozporządzenia - szczegółowymi uwarunkowaniami, związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionego w § 3, do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko są:

1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji,

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań

przedsięwzięć znajdujących się na terenach nieruchomości sąsiednich,

c) wykorzystywania zasobów naturalnych,

d) emisji i występowania innych uciążliwości,

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu Używanych substancji i stosowanych technologii;

2) usytuowanie przedsięwzięcia - ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska – zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

b) obszary wybrzeży,

c) obszary górskie lub leśne,

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880),

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h) gęstość zaludnienia,

i) obszary przylegające do jezior,

j) obszary ochrony uzdrowiskowej;

3) rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania - obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy

przyrodnicze,

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d) prawdopodobieństwa oddziaływania,

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

 

Biorąc powyższe wymagania wynikające z § 5 w.cyt. rozporządzenia pod uwagę określam:

 

1). Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z  uwzględnieniem

 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu – planowane przedsięwzięcie swym zakresem obejmować będzie budowę sieci wodociągowej  z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Parkowej i ul. Konopnickiej w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie.

Przedsięwzięcie realizowane będzie na działkach o Nr ewid.: 3121; 3124/2; 3122; 3152; 3151; 3149/4; 3149/2; 3149/3; 3164/2; 3164/1; 3165; 3166; 3167/1; 3167/2; 3180; 3181; 3182; 3185; 3188; 3189/1; 3190; 3196/1; 3196/2; 3195/1; 3194/1; 3163; 3162; 3161; 3172; 3173; 3174; 3168; 3175; 3176/2; 3207; 3219; 3209; 3212/1; 3212/2; 3157; 3665; 3668; 3660/3; 3662; 3660/2; 3660/1; 3657/2; 3657/3; 3655/5; 3655/7; 3655/2 i 3670 obręb Rymanów - Miasto.

Polega ono na: wykonaniu sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE w zakresie średnic PE f110¸40mm, montażu hydrantów DN80, wykonaniu przyłączy wodociągowych z rur PE-40mm do budynków mieszkalnych wraz z  montażem węzła  pomiarowego, wykonaniu przekroczeń wodociągiem dróg gminnych.

Zasilanie w wodę dla projektowanej sieci jest z istniejącego wodociągu;

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich - nie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań.;

c) wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych - wody, jednak realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje zwiększenia dotychczasowej produkcji wody w ZUW w Sieniawie;

d) emisji i występowania innych uciążliwości    podczas etapu budowy źródłem emisji będzie emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza (transport materiałów). Będzie to miało jednak charakter krótkoterminowy i lokalny, a uciążliwości z tym związane ustaną wraz z kończeniem prac budowlanych;

e) ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

 

2) Usytuowanie przedsięwzięcia - ze zwróceniem uwagi na możliwe zagrożenie środowiska – zwłaszcza przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolność samooczyszczania się środowiska i odnawianie się zasobów naturalnych, walory przyrodnicze i krajobrazowe oraz uwarunkowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - uwzględniające:

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach o Nr ewid.:

3121; 3124/2; 3122; 3152; 3151; 3149/4; 3149/2; 3149/3; 3164/2; 3164/1; 3165; 3166; 3167/1; 3167/2; 3180; 3181; 3182; 3185; 3188; 3189/1; 3190; 3196/1; 3196/2; 3195/1; 3194/1; 3163; 3162; 3161; 3172; 3173; 3174; 3168; 3175; 3176/2; 3207; 3219; 3209; 3212/1; 3212/2; 3157; 3665; 3668; 3660/3; 3662; 3660/2; 3660/1; 3657/2; 3657/3; 3655/5; 3655/7; 3655/2 i 3670 obręb Rymanów – Miasto -  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Teren objęty inwestycją stanowi przede wszystkim grunty  budowlane, częściowo rolne (pola, łąki), nieużytki oraz  drogi i  ciągi  komunikacyjne. Nie przewiduje się zmiany sposobu użytkowania istniejących  terenów w związku z zamierzeniem inwestycyjnym. Przebieg  trasy  planowanego  uzbrojenia w  terenie  zabudowanym  zlokalizowany  jest  na działkach poszczególnych właścicieli posesji .

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych -przedsięwzięcie nie jest usytuowane na w.w obszarach;

 

b)       obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)      obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

 

 

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U . Nr 92, poz. 88.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w/cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie  jest planowane poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody oraz poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk  „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innymi obszarami wchodzącymi w skład sieci NATURA 2000. Nie występują tam pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

 

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

h)      gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane częściowo na terenie zabudowanym ,częściowo na gruntach rolnych (pola, łąki), nieużytkach, oraz  drogach i ciągach  komunikacyjnych, w związku z czym trudne jest jednoznaczne określenie gęstości zaludnienia w tym rejonie . Rymanów obejmuje swoim zasięgiem powierzchnię ok. 1.238 ha , a zamieszkuje ją ok. 3.714 mieszkańców;

 

i)        obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 3,0  km od Uzdrowiska Rymanów Zdrój oraz 0,5 km obszarów ochrony uzdrowiskowej C i nie powinno wpłynąć na nie negatywnie z uwagi na jego lokalny charakter.

 

3). Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt. 1i 2, wynikające z :

 

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  zasięg oddziaływania będzie miał charakter lokalny, ograniczony do terenu działek, gdzie realizowana będzie  inwestycja. Nie jest możliwe jednoznaczne określenie liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może ewentualnie oddziaływać;

 

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze - transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest około 25 km od granicy z Republiką Słowacji. Biorąc pod uwagę jej wielkość i charakter nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko innego kraju;

 

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej – czynnikami decydującymi o oddziaływaniu przedsięwzięcia są : rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń, metody prowadzenia prac w fazie budowy. W trakcie prac realizacyjnych wystąpi emisja spalin do powietrza związana z pracą sprzętu budowlanego na miejscu oraz pochodząca od środków transportu. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery uzależniona jest od czasu realizacji oraz od miejsca prowadzenia prac w fazie realizacji.

 

d)      prawdopodobieństwa oddziaływania - Zamierzenie inwestycyjne będzie również źródłem emisji hałasu generowanego przez pracujące maszyny i urządzenia oraz środki transportu w trakcie jego realizacji. Oddziaływanie to będzie miało jednak charakter chwilowy i przemijalny;

 

e)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji, będzie mieć charakter lokalny i krótkotrwały, zaś w fazie eksploatacji przy zachowaniu wszystkich standardów ochrony środowiska nie powinien powodować występowania uciążliwości.

 

W związku z tym, że głównymi czynnikami decydującymi o oddziaływaniu przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków mieszkalnych przy ul. Parkowej ul. Konopnickiej w Rymanowie –  gmina Rymanów, powiat krośnieński, woj. podkarpackie” są: rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń oraz metody powadzenia robót w fazie budowy, które będą odbywać się przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, co pozwoli na wyeliminowanie prawdopodobieństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. Planowane w fazie realizacji wykorzystanie jednej koparki i środków transportu spowoduje, ze wystąpi w tej fazie  emisja spalin do powietrza związana z praca sprzętu budowlanego na miejscu oraz pochodząca od środków transportu. Ze względu na użycie nowoczesnego sprzętu, zużycie paliw będzie zredukowane do minimum. Ułożenie przewodów wodociągu pod powierzchnią terenu wymagać będzie prowadzenia robot w wykopach, co spowoduje tylko chwilową zmianę ukształtowania terenu. W celu ochrony wierzchniej warstwy gleby na gruntach rolnych, przewiduje się na trasie wodociągu przed rozpoczęciem prac zdjęcie warstw humusu, które zostaną ponownie użyte do uporządkowania powierzchni terenu po zakończeniu robót budowlanych.

Wykonawca w trakcie robót budowlanych zapewni gromadzenie ścieków bytowych w specjalnych przenośnych sanitariatach. W przypadku napływu wód gruntowych do wykopów budowlanych w trakcie realizacji zajdzie konieczność ich odwodniania. Zabiegi te prowadzone będą na niewielkich odcinkach , co nie spowoduje trwałej zmiany położenia zwierciadła wody gruntowej. W trakcie prac budowlano-montażowych mogą wystąpić okresowe utrudnienia i uciążliwości komunikacyjne na lokalnych drogach publicznych, w pobliżu których prace te będą prowadzone. Ponadto wystąpi czasowe zajęcie ternu i naruszenie powierzchni ziemi  w otoczeniu wykonywanych wykopów. Jednak oddziaływanie to będzie miało charakter przejściowy, krótkotrwały i występować będzie okresowo. Po zakończeniu pac budowlanych powierzchnia zajętego czasowo terenu zostanie splantowana i doprowadzona do stanu pierwotnego. Przyjęto, ze roboty w fazie realizacji prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej z uniknięciem długotrwałej koncentracji maszyn budowlanych, co ograniczy wpływ tych prac na klimat akustyczny w najbliższym otoczeniu.

Eksploatacja przedmiotowej sieci wodociągowej nie będzie powodować źródła zanieczyszczenia atmosfery, wód powierzchniowych i podziemnych oraz gruntu, z uwagi na jej czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania.

Występujące  oddziaływania i uciążliwości związane będą z okresem relacji bądź likwidacji rurociągów i ich uzbrojenia, w szczególności hałas i spaliny generowane przez sprzęt budowlany będą miały charakter krótkotrwały, odwracalny i jego powstawania ograniczone będzie tylko do terenu realizacji inwestycji.

Biorąc pod uwagę kryteria opisane wyżej wynikające z §5 w//cyt. rozporządzenia z 2004 r., stanowiska organów opiniujących,  stwierdzono, że przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie z analizy przedłożonych materiałów wynikało, że przedsięwzięcie zlokalizowane jest w odległości ok. 1,8 km od obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „RYMANÓW” (PLH 180016) oraz w odległości 2,5 km od obszaru specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 – „Beskid Niski”(PLB 180002) oraz w odległości 0,5 km od granic Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego funkcjonującego na mocy rozporządzenia Nr 56/05 Wojewody Podkarpackiego z dnia 30 maja 2005 r.  w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego (Dz. Urz. Nr 80, poz. 1357 z późn. zm.). W trakcie realizacji przedsięwzięcia nie przewidziano wycinki drzew i krzewów. W razie prowadzenia robót w bezpośrednim sąsiedztwie drzew,  zostaną podjęte kroki zabezpieczające system korzeniowy. Z uwagi na lokalizację oraz charakter przedsięwzięcia stwierdzono, ze przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie istotnie negatywnie oddziaływać na siedliska przyrodnicze, gatunki roślin i zwierząt, oraz na integralność i spójność sieci obszarów NATURA 200, w tym na cele i przedmiot ochrony na tych obszarach. Przedsięwzięcie  trasa wodociągu przebiega głównie w pobliżu terenów z istniejącą zabudową mieszkaniową.

Nie nastąpi prawdopodobieństwo transgranicznego oddziaływania na elementy środowiska, z uwagi na znaczną odległość miejsca realizacji przedsięwzięcia od granicy państwa ok. 25 km ( w linii prostej) i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym oraz z uwagi na ograniczony zasięg oddziaływań przedsięwzięcia w trakcie jego realizacji. Zasięg oddziaływania sprowadza się do terenu zajętego na czas realizacji inwestycji, wzdłuż trasy wodociągu i terenu zajętego pod plac budowy, dlatego też nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii

Realizacja inwestycji nie przyczyni się do zniszczenia lub pogorszenia stanu technicznego obiektów i urządzeń, wręcz przyczyni się do poprawy warunków zdrowotnych miejscowej ludności, (mieszkańcy ul. Parkowej i ul. Konopnickiej korzystają  z własnych ujęć wody, z których nie prowadzi się badań jakości ujmowanej wody), nie wywołując przy tym niekorzystnych następstw w odniesieniu do środowiska naturalnego.

Mając na uwadze przywołane powyżej okoliczności  w oparciu o obowiązujące wówczas przepisy odstąpiono od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, gdyż realizacja inwestycji na rozpatrywanym terenie spełni obowiązujące standardy środowiska.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-11-09 08:12:25
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-11-14 15:41:17
  • Liczba odsłon: 1925
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986116]

przewiń do góry