Rymanów, dnia 22.03.2010 r.

Ldz. ROŚ.7624/10/09/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 22 marca 2010 r. decyzji Ldz. ROŚ. 7624/10/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Montaż i uruchomienie dwóch wyciągów narciarskich bez fundamentów na działce Nr ewid. 220 i 228 oraz przeznaczenie miejsca na Snow Park na działce Nr ewid. 228 w Puławach – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” -  wariancie alternatywnym z dnia 05 marca 2010 r., z przeprowadzoną oceną oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o możliwościach zapoznania się z jej treścią i zgromadzoną dokumentacją w sprawie w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600,  wt-pt 700 1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………


-------------------------------------------


Rymanów, dnia  11.03.2010 r.

ROŚ. 7624/23/09/10

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

                Na podstawie :

ü  art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

ü  §3 ust.1 pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.);

ü  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 

po rozpoznaniu  wniosku: 

Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy
ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 20 lipca 2009 r. Ldz. INW.7021/5/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” na działkach o numerach ewid.: 1697/2, 1698, 1705 i 1706/2 - obwód geodezyjny Rymanów – M.

 

oraz niżej wymienionej dokumentacji:

 1. Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – autorstwa zespołu autorskiego w składzie: dr inż. Ryszard WENDA, mgr inż. Elżbieta GARBACIK, mgr inż. Leszek WRÓBLEWSKI – październik 2009 r.
 2. Wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego – dla terenu objętego wnioskiem.

orzekam

 

realizację przedmiotowego przedsięwzięcia  pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” na działkach o numerach ewid.: 1697/2, 1698, 1705 i 1706/2 - obwód geodezyjny Rymanów – M.  i określam warunki tej realizacji biorąc pod uwagę :

a)      wyniki uzgodnień i opinii

ü  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  Ldz.RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-375/3/09/gj dnia 25 lutego 2010 r. (data wpływu 04.03.2010 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz. PSNZ.460-23/09  z dnia 23 grudnia 2009 r. (data wpływu 07.12.2009 r.),

 

b)      kierując się treścią art.82 ust. 1-3 ustawy określam:

 

a)                  Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

Planowane przedsięwzięcie ma być realizowane w następującym zakresie:

Obiekty projektowane:

- piaskowniki, porcjowy reaktor biologiczny II, zbiornik osadu mieszanego, silos na wapno, zadaszony plac składowy osadu odwodnionego, stacja koagulanta II, stacja zlewna, filtr powietrza.

Obiekty istniejące do przebudowy:

- pompownia ścieków i osadów z hala dmuchaw, komora rozprężania z kratą schodkową, porcjowy reaktor biologiczny I, stacja odwadniania i higienizacji osadu.

Obiekty istniejące do remontu:

- piaskowniki, osadnik Imhoffa, zbiornik retencyjny (zaadaptowany osadnik wtórny), zagęszczacze grawitacyjne osadu, stacja TRAFO.

Obiekty istniejące do likwidacji:

- składowisko osadu wysuszonego.

Elementy oczyszczalni pozostające bez zmian:

- budynek administracyjno-socjalny, separator piasku, koryto pomiarowe, wiata na osad, stacja koagulanta I.

W ramach rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków zostanie również wykonana uzupełniająca sieć przewodów technologicznych, elektrycznych i AKPiA.

            Zgodnie z §3 ust.1 pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.)- przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie  znacząco oddziaływać na środowisko

Miejsce realizacji przedsięwzięcia to działki o  numerach ewid.: 1697/2, 1698, 1705 i 1706/2 - obwód geodezyjny Rymanów – M, które zajęte są przez obiekty oczyszczalni  ścieków na  powierzchni wynoszącej 2,20 ha. Nie przewiduje się zajmowania dodatkowych terenów lub nieruchomości.

 

b)                  Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia dla terenów sąsiednich

a.       prace budowlane związane z realizacją przedsięwzięcia prowadzić w sposób stwarzający jak najmniejszą uciążliwość dla zdrowia ludzi;

b.      podczas prowadzenia robót budowlanych nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych stosowanymi substancjami, ściekami lub odpadami powstającymi w związku z realizowanym pracami;

c.       w przypadku prowadzenia prac ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew i krzewów, zabezpieczyć je poprzez ogrodzenie ternu obejmującego co najmniej powierzchnie rzutu korony drzewa bądź krzewu, a w przypadku braku takiej możliwości zastosować osłonę pnia (maty słomiane, szalunek z desek oplatanych drutem itp.);

d.      powierzchnię gleby w zasięgu systemu korzeniowego osłonic, a prace w pobliżu systemów korzeniowych i pn wykonywać ręcznie;

e.       nie pozostawiać na dłuższy czas odkrytych brył korzeniowych tj. bez ich zabezpieczenia przed wysuszeniem;

f.       nie wolno składować w pobliżu pni drzew i krzewów jakichkolwiek materiałów i odpadów budowlanych, czy ziemi pochodzącej z wykopów;

g.       zebraną warstwę urodzajnej ziemi gromadzić i zabezpieczać przed zmieszaniem z podglebiem, a następnie wykorzystywać do prac wykończeniowych i rekultywacyjnych;

h.      place budowy oraz ewentualne drogi techniczne utwardzać przy pomocy płyt żelbetowych na podsypce piaskowej. Po zakończeniu robót zaplecze budowlane zlikwidować, a jego obszar poddać rekultywacji i przywrócić do stanu pierwotnego;

i.        wytworzone odpady w trakcie robót budowlanych i eksploatacji segregować oraz magazynować w wydzielonym , oznakowanym miejscu i sukcesywnie przekazywać do odzysku i unieszkodliwienia;

j.        place budowy oraz miejsca magazynowania odpadów powstałych podczas realizacji planowanej inwestycji, a także czasowe miejsca postoju ciężkiego sprzed lokalizować poza zasięgiem terenu zalewowego rzeki Tabor oraz jej dopływu – potoku Raczta;

k.      wody opadowo-roztopowe z powierzchni dróg wewnętrznych, utwardzonych placów, ujmować szczelnym systemem kanalizacyjnym, następnie kierować do ciągu technologicznego oczyszczalni;

l.        w punkcie zlewnym prowadzić hermetyczny odbiór ścieków za pośrednictwem przewodu elastycznego z szybkozłączem oraz wykonać odpowiednie miejsce postojowe dla wozu asenizacyjnego o trwałej, szczelnej, skanalizowanej nawierzchni;

m.    odcieki powstałe w wyniku odwadniania osadów, skratek i piasków kierować do kanalizacji wewnętrznej i dalej do ciągu technologicznego oczyszczalni;

n.      prowadzić dezynfekcję skratek oraz osadów ustabilizowanych tlenowo i odwodnionych mechanicznie oraz czasowo przetrzymywać osad po odwodnieniu i higienizacji na składowisku pod wiata na szczelnym, nieprzepuszczalnym, skanalizowanym podłożu;

o.      zapewnić prawidłowe warunki przetrzymywania środków chemicznych stosowanych w procesie oczyszczania ścieków i higienizacji osadów;

p.      zasobnik na wapno wykonać ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie i wyposażyć w zasuwę nożową ;

q.      układ załadowczy wapna ma być hermetyczny i przystosowany do współpracy z cementowozem;

r.        zasyp wapna na potrzeby procesu higienizacji osadów ma odbywać się w sposób pneumatyczny z cysterny transportowej;

s.       transport wapna prowadzić przy pomocy przenośnika ślimakowego;

t.        w celu dezodoryzacji powietrza z komory  retencyjnej ścieków dowożonych zastosować węglowy filtr powietrza o skuteczności redukcji odorów ok. 90%;

u.      poszczególne obiekty i urządzenia technologiczne, zagrożone powstawaniem odorów wykonać jako obiekty szczelne lub urządzenia zamontowane w pomieszczeniach;

v.      przykryć wszystkie obiekty technologiczne o podwyższonej emisji zapachów (zbiornik retencyjny ścieków dowożonych, pompownia, ścieków surowych oraz odprowadzenie powietrza z dużej przestrzeni martwej ciśnieniowych komór napowietrzania);

w.     powstałe w trakcie eksploatacji obiektu osady ściekowe, poddać procesom odwadniania i higienizacji;

x.      mechaniczne zagęszczanie osadu nadmiernego ma odbywać się w wydzielonym, zamkniętym, wentylowanym pomieszczeniu;

y.      odwadnianie skratek i piasku prowadzić w sposób mechaniczny i zhermetyzowany;

z.       miejsce magazynowania osadu odwodnionego wykonać, jako zadaszone ze szczelnym podłożem;

aa.   układ technologiczny wyposażyć w urządzenia umożliwiające monitoring przebiegu procesów z sygnalizacja niezbędnych prac eksploatacyjno-obsługowych;

bb.  podczas eksploatacji regularnie dokonywać przeglądów i konserwacji urządzeń technologicznych;

cc.   prowadzić codzienne obserwacje oraz okresowe szczegółowe sprawdzanie stanu technicznego urządzeń , systemów i układów technologicznych wchodzących w skład projektowanej instalacji oraz zapewnić niezawodność działania obiektu poprzez utrzymywanie w pełnej sprawności urządzeń technologicznych;

dd.  wyposażyć pracowników oczyszczalni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej,

ee.   zabezpieczyć teren oczyszczalni ścieków przed dostępem osób postronnych;

ff.    okresowo wykonywać analizy oczyszczonych ścieków odprowadzanych do odbiornika;

gg.   uzyskać stosowne decyzje administracyjne w zakresie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, o odpadach i Prawo wodne.

 

c)                  Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydawania decyzji, o których mowa w art. 72, ust.1 pkt 1 i 10 ustawy,

a.       uwzględnić zalecenia wynikające z punktu II decyzji, opinie i uzgodnienia organów opiniujących oraz wymagania obowiązujących przepisów szczególnych dla tego typu obiektów;

b.      konstrukcje piaskowników, osadników i reaktorów biologicznych dla potrzeb procesów produkcyjnych maja być wykonane jako szczelne z materiałów odpornych na agresywne warunki pracy;

c.       podłoże placu składowego osadu nadmiernego ma być ma mieć szczelną powierzchnię z kanalizacją do zbierania odcieków;

d.      ruszty napowietrzające mają być całkowicie zanurzone w ściekach, w celu zapobiegania emisji bioareozoli;

e.       zastosowane urządzenia technologiczne maja spełniać wymogi norm branżowych i posiadać atesty gwarantujące ich niezawodność oraz bezpieczeństwo dla środowiska i obsługi.

 

d)                  Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych (w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczonych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy Prawo ochrony środowiska) – nie nakładam dodatkowych wymogów.

 

e)                  Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko – nie nakładam wymogów.

 

f)                    Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie nakładam obowiązku przeprowadzenia:

a.       oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę;

b.      postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

 

g)                  Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i uwzględnia obiekty istniejące, jak i projektowane z wyszczególnieniem ich charakterystycznych parametrów.

 

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 20 lipca 2009 r. Ldz. INW.7021/5/09 zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ), planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. „instalacje do oczyszczania ścieków, niewymienione w §2 ust.1 pkt 38, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców”.

 

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się szczegółowo i określam:

a.       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Będzie ono polegać na wykonaniu robót budowlano-montażowych  umożliwiających zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków Qdsr = 3.700 m3/d (Qdmax= 4.460 m3/d, Qhmax = 322m3/h) Przewidywane obciążenie oczyszczalni ścieków (po modernizacji) wyrażone równoważną liczbą mieszkańców (RLM) wyniesie 17.267.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie będzie polegała na realizacji następujących zadań:

Obiekty projektowane:

·         Piaskowniki

·         Porcjowy reaktor biologiczny II

·         Zbiornik osadu mieszanego

·         Silos na wapno

·         Zadaszony plac składowy osadu odwodnionego

·         Stacja koagulanta II

·         Stacja zlewna.

Obiekty istniejące do przebudowy:

·         Pompownia ścieków i osadów z halą dmuchaw

·         Komora rozprężania z kratą schodkową

·         Porcjowy reaktor biologiczny I

·         Stacja odwadniania i higienizacji osadu.

Obiekty istniejące do remontu:

·        Piaskowniki

·        Osadnik Imhoffa

·        Zbiornik retencyjny (zaadaptowany osadnik wtórny)

·        Zagęszczacze grawitacyjne osadu.

Obiekty istniejące do likwidacji:

·         Składowisko osadu wysuszonego.

            W ramach przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków zostanie również wykonana uzupełniająca sieć międzyobiektowych przewodów technologicznych, elektrycznych i AKPiA.

z  uwzględnieniem:

 

a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu –  rozbudowa oczyszczalni ścieków będzie realizowana na działkach o nr. ewid.: 1697/2 powierzchnia – 0,2433 ha,, 1698 powierzchnia – 0,9881 ha, 1705 powierzchnia – 0,4687 ha i 1706/2 powierzchnia – 0,4748 ha. Nie przewiduje się zajmowania dodatkowych terenów lub nieruchomości.

Obiekty technologiczne położone są na ogrodzonym terenie, zajmującym powierzchnię ok. 2,2 ha.    Na terenie oczyszczalni ścieków w chwili obecnej obiekty budowlane zajmują ok. 1.570 m2 a drogi i place zajmują ok. 2.580 m2 . Pozostały teren oczyszczalni ścieków pokryty jest roślinnością niską i częściowo wysoką.

W wyniku planowanej rozbudowy i modernizacji zostanie wybudowanych ok. 800 m2 nowych dróg i placów, a także nowe obiekty budowlane o powierzchni ok. 1.150 m2.

Na mapie ewidencyjnej załączonej do wniosku zaznaczono teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie oraz obszar, na który to przedsięwzięcie będzie oddziaływać. Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Wykorzystanie powyższego terenu jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” w gminie Rymanów, uchwalonym Uchwałą Nr LX/387/98 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 października 2006 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z  04.12.2006 r. Nr 143, poz. 2147. Zgodnie z Planem, powyższe działki położone są w terenie infrastruktury technicznej – istniejącej oczyszczalni ścieków, oznaczonym na rysunku planu symbolem „K2”;

 

b)                  powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków. Jest ono powiązane z innymi istniejącymi tego typu przedsięwzięciami tj. oczyszczalniami ścieków w sąsiednich gminach. Nie będzie kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich;

 

c)                        wykorzystania zasobów naturalnych - oczyszczalnia ścieków do celów technologicznych, gospodarczych i socjalno-bytowych zużywa obecnie ok. 20 m3/d wody. Po przebudowie i modernizacji ilość zużywanej wody nie ulegnie zmianie. W wyniku rozbudowy i modernizacji planuje się zastosowanie surowców, związanych z zamontowaniem urządzeń, koniecznych do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań chroniących środowisko tj.: polielektrolit (odwodnienie osadów) - ok. 1,1 kg/d, wapno, PIX – stosowane w sytuacjach nadzwyczajnej konieczności. Ilości zużywanej na cele technologiczne energii elektrycznej w istniejącej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków zmieni się z  1.038,65 [kWh] na – 1.288,3 [kWh] po rozbudowie i modernizacji;

 

d)                        emisji i występowania innych uciążliwości – podjęte działania inwestycyjne są rozwiązaniami chroniącymi środowisko oraz spowodują ograniczenie oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko, poprzez zmniejszenie emisji:

- zapachów i mikroorganizmów patogennych (modernizacja sposobu usuwania i gromadzenia piasku, skratek i osadów nadmiernych), zastosowanie filtru powietrza,

- hałasu (zastosowanie osłon dźwiękochłonnych urządzeń charakteryzujących się wzmożoną emisją hałasu),

-  energii zużywanej do ogrzewania (termomodernizacja stacji odwadniania i higienizacji osadu),

- nie przesiąkaniu ścieków do gruntu dzięki szczelnym konstrukcjom zbiorników oraz budowy nowego, zadaszonego placu składowego osadu odwodnionego.

Rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne oczyszczalni ścieków spowodują, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza graniami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz nie spowoduje uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie ustalono (w przypadku odorów);

 

e)                       ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii - rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, polegająca na wymianie i rozbudowie urządzeń do oczyszczania mechanicznego, rozbudowie i zmianie technologii biologicznego oczyszczania ścieków, odwadniania osadu, przyjmowania ścieków dowożonych przyczyni się do poprawy działania oczyszczalni ścieków i zmniejszy oddziaływanie oczyszczalni na środowisko. W oczyszczalni zostaną min. prowadzone cztery ciągi technologiczne biologicznego oczyszczania ścieków w miejsce dwu ciągów, co w sposób zasadniczy ograniczy skutki ewentualnej awarii przemysłowej i ułatwi eksploatację oraz przeprowadzanie remontów instalacji.

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach gminnych o numerach ewid.: 1697/2, 1698, 1705 i 1706/2 - obwód geodezyjny Rymanów – M.

Obiekty technologiczne położone są na ogrodzonym terenie, zajmującym powierzchnię ok. 2,2 ha. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie niezróżnicowanym wysokościowo, w sąsiedztwie znajdują się obszary użytkowane rolniczo oraz obszary z zabudową mieszkaniową. W obrębie realizacji inwestycji występuje nawierzchnia utwardzona i trawiasta;

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych -Przedsięwzięcie nie jest usytuowane na ww. obszarach oraz nie będzie realizowane na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

 

b)       obszary wybrzeży – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)      obszary górskie lub leśne – Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  Przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

 

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) –  Inwestycja nie będzie realizowana na w/cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami”,  który oddalony jest o 6,5 km i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

W pobliżu rozbudowywanej i modernizowanej oczyszczalni ścieków w Rymanowie znajdują się następujące obszary szczególnie chronione, w ramach tzw. Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000:

o    Specjalny Obszar Ochrony (SOO) ptaków PLB 180002 Beskid Niski (w odległości ok. 3 km na płd. od oczyszczalni ścieków).

o    Specjalny Obszar Ochrony (SOO) siedlisk PLH 180016 Rymanów (w odległości ok. 3 km na płd. od oczyszczalni ścieków).

W odległości ok. 12 km na płd. –zach. znajduje się Jaśliski Park Krajobrazowy, a w odległości ok. 23 km na płd. – zach. położony jest Magurski Park Narodowy.

Żadne z obszarów wymienionych powyżej nie znajdują się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegająca na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rymanowie przyczyni się do poprawy stanu środowiska, poprzez zwiększenie przepustowości (możliwość oczyszczenia zwiększonej ilość ścieków), zmniejszenie oddziaływania związanego z emisją odorów i hałasu. Inwestycja nie pociąga za sobą zwiększenia terenu zajmowanego przez oczyszczalnię. W związku z powyższym należy zaznaczyć, że istniejące i planowane ostoje, dzięki realizacji przedsięwzięcia uzyskają lepsze warunki do ochrony przyrody.

Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, gdyż najbliższe znajdują się w odległości ok. 6 km,  ani pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

 

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

h)      gęstość zaludnienia – Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie, gdzie obecnie znajduje się i funkcjonuje oczyszczalnia ścieków. Przyległe tereny są użytkowane rolniczo z okoliczną zabudową mieszkaniową i zagrodową. Nie jest określona gęstość zaludnienia na przyległym terenie;

 

i)        obszary przylegające do jezior - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – Przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 6 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej, a jego realizacja nie będzie miała na nie bezpośredniego oddziaływania.

 

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, co nie wpłynie na pogorszenie, a wręcz spowoduje w tym przypadku zmniejszenie oddziaływania związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne i 16.tys ludność zamieszkałą na terenie Gminy Rymanów,  która będzie przez rozbudowaną i zmodernizowaną oczyszczalnie obsługiwana.

Planowana rozbudowa zostanie zrealizowana z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, odpowiadających współczesnym standardom i normom.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do poprawy stanu środowiska, poprzez zwiększenie przepustowości (możliwość oczyszczenia zwiększonej ilość ścieków), zmniejszenie oddziaływania związanego z emisją odorów i hałasu. Inwestycja nie pociąganie za sobą zwiększenia terenu zajmowanego przez oczyszczalnię. W związku z powyższym należy zaznaczyć, że okoliczne tereny i ludność na niej zamieszkała, dzięki realizacji przedsięwzięcia uzyskają lepsze warunki do bytowania i ochrony środowiska naturalnego;

 

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczne odległości od granicy państwa ok. 30 km;

 

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji (procesu rozbudowy i modernizacji) będzie miało charakter lokalny i będzie trwało czasowo. Inwestycja nie spowoduje zmian w sposobie użytkowania działki i zagospodarowania terenu. Teren inwestycji jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” zatwierdzonego Uchwałą Nr LX/387/98 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 października 2006 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 04.12.2006 r. Nr 143, poz. 2147. Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000;

 

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania  -  zasięg oddziaływania na środowisko związany z  przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny i czasowy. Oddziaływanie występujące w okresie eksploatacji nie ulegnie pogorszeniu w stosunku do oddziaływania przed realizacją przedsięwzięcia.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, polegająca na wymianie i rozbudowie urządzeń do oczyszczania mechanicznego, rozbudowie i zmianie technologii biologicznego oczyszczania ścieków, odwadniania osadu, przyjmowania ścieków dowożonych przyczyni się do poprawy działania oczyszczalni ścieków i zmniejszy oddziaływanie oczyszczalni na środowisko.

Rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne oczyszczalni ścieków spowodują, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza graniami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz nie spowoduje uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie ustalono (w przypadku odorów).

 

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po wnikliwym przeanalizowaniu parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), postanowiono niniejszym postanowieniem nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określić wymagania dotyczące sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Starosty Powiatowego Krośnie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

                Starosta Powiatowy w Krośnie w piśmie Ldz. ŚR.7633-55/09  z dnia 21 września 2009 r. (data wpływu 22-09-2009 r.), stwierdził potrzebę przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z art. 66 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),odstępując od wymagań określonych w art. 66 ust.1 pkt 16 ww. ustawy.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Krośnie opinią sanitarną PSNZ.465/60/09 dnia 18 sierpnia 2009 r.(20-08-2009 r.)  po przeanalizowaniu przedłożonego materiału dowodowego stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, motywując swoje stanowisko w uzasadnieniu przedmiotowej opinii.

               Mając na uwadze obydwa stanowiska organów opiniujących stwierdzono Postanowieniem Burmistrza Gminy Rymanów Ldz. ROŚ.7624/23/09 z dnia 23 września 2009 r. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określono zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, co zawarto w sentencji.

Po 21- dniowym udostępnieniu Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko – autorstwa zespołu autorskiego w składzie: dr inż. Ryszard WENDA, mgr inż. Elżbieta GARBACIK, mgr inż. Leszek WRÓBLEWSKI –  październik 2009 r., nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski i żądania od stron postępowania, ani od społeczeństwa.

Po uzyskaniu  uzgodnień i opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie  Ldz.RDOŚ-18-WOOŚ-7048-1-375/3/09/gj dnia 25 lutego 2010 r. (data wpływu 04.03.2010 r.), Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz. PSNZ.460-23/09  z dnia 23 grudnia 2009 r. (data wpływu 07.12.2009 r.), ustalono, w formie decyzji, środowiskowe uwarunkowania i zgodę na realizację przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie  wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań – dlatego orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

Załącznik  Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/23/09/10

z dnia  11.03.2010 r.

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach gminnych o numerach ewid.: 1697/2, 1698, 1705 i 1706/2 - obwód geodezyjny Rymanów – M.

 

Na podstawie  §3, ust 1, pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Głównym celem inwestycji jest wykonanie robót budowlano-montażowych  umożliwiających zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków Qdsr = 3.700 m3/d (Qdmax= 4.460 m3/d, Qhmax = 322m3/h) Przewidywane obciążenie oczyszczalni ścieków (po modernizacji) wyrażone równoważną liczbą mieszkańców (RLM) wyniesie 17.267.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie będzie polegała na realizacji następujących zadań:

Obiekty projektowane:

·         Piaskowniki

·         Porcjowy reaktor biologiczny II

·         Zbiornik osadu mieszanego

·         Silos na wapno

·         Zadaszony plac składowy osadu odwodnionego

·         Stacja koagulanta II

·         Stacja zlewna.

Obiekty istniejące do przebudowy:

·         Pompownia ścieków i osadów z halą dmuchaw

·         Komora rozprężania z kratą schodkową

·         Porcjowy reaktor biologiczny I

·         Stacja odwadniania i higienizacji osadu.

Obiekty istniejące do remontu:

·        Piaskowniki

·        Osadnik Imhoffa

·        Zbiornik retencyjny (zaadaptowany osadnik wtórny)

·        Zagęszczacze grawitacyjne osadu.

Obiekty istniejące do likwidacji:

·         Składowisko osadu wysuszonego.

W ramach przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków zostanie również wykonana uzupełniająca sieć międzyobiektowych przewodów technologicznych, elektrycznych i AKPiA.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków będzie realizowana na działkach o nr. ewid.: 1697/2 powierzchnia – 0,2433 ha,, 1698 powierzchnia – 0,9881 ha, 1705 powierzchnia – 0,4687 ha i 1706/2 powierzchnia – 0,4748 ha. Nie przewiduje się zajmowania dodatkowych terenów lub nieruchomości.

Obiekty technologiczne położone są na ogrodzonym terenie, zajmującym powierzchnię ok. 2,2 ha.          Na terenie oczyszczalni ścieków w chwili obecnej obiekty budowlane zajmują ok. 1.570 m2 a drogi i place zajmują ok. 2.580 m2 . Pozostały teren oczyszczalni ścieków pokryty jest roślinnością niską i częściowo wysoką.

W wyniku planowanej rozbudowy i modernizacji zostanie wybudowanych ok. 800 m2 nowych dróg i placów, a także nowe obiekty budowlane o powierzchni ok. 1.150 m2.

Na mapie ewidencyjnej załączonej do wniosku zaznaczono teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie oraz obszar, na który to przedsięwzięcie będzie oddziaływać. Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Wykorzystanie powyższego terenu jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” w gminie Rymanów, uchwalonym Uchwałą Nr LX/387/98 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 października 2006 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z  04.12.2006 r. Nr 143, poz. 2147. Zgodnie z Planem, powyższe działki położone są w terenie infrastruktury technicznej – istniejącej oczyszczalni ścieków, oznaczonym na rysunku planu symbolem „K2”;

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków. Jest ono powiązane z innymi istniejącymi tego typu przedsięwzięciami tj. oczyszczalniami ścieków w sąsiednich gminach. Nie będzie kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich;

Oczyszczalnia ścieków do celów technologicznych, gospodarczych i socjalno-bytowych zużywa obecnie ok. 20 m3/d wody. Po przebudowie i modernizacji ilość zużywanej wody nie ulegnie zmianie. W wyniku rozbudowy i modernizacji planuje się zastosowanie surowców, związanych z zamontowaniem urządzeń, koniecznych do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań chroniących środowisko tj.: polielektrolit (odwodnienie osadów) - ok. 1,1 kg/d, wapno, PIX – stosowane w sytuacjach nadzwyczajnej konieczności. Ilości zużywanej na cele technologiczne energii elektrycznej w istniejącej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków zmieni się z  1.038,65 [kWh] na – 1.288,3 [kWh] po rozbudowie i modernizacji.

Podjęte działania inwestycyjne są rozwiązaniami chroniącymi środowisko oraz spowodują ograniczenie oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko, poprzez zmniejszenie emisji:

- zapachów i mikroorganizmów patogennych (modernizacja sposobu usuwania i gromadzenia piasku, skratek i osadów nadmiernych), zastosowanie filtru powietrza,

- hałasu (zastosowanie osłon dźwiękochłonnych urządzeń charakteryzujących się wzmożoną emisją hałasu),

-  energii zużywanej do ogrzewania (termomodernizacja stacji odwadniania i higienizacji osadu),

- nie przesiąkaniu ścieków do gruntu dzięki szczelnym konstrukcjom zbiorników oraz budowy nowego, zadaszonego placu składowego osadu odwodnionego.

Rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne oczyszczalni ścieków spowodują, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza graniami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz nie spowoduje uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie ustalono (w przypadku odorów).

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, polegająca na wymianie i rozbudowie urządzeń do oczyszczania mechanicznego, rozbudowie i zmianie technologii biologicznego oczyszczania ścieków, odwadniania osadu, przyjmowania ścieków dowożonych przyczyni się do poprawy działania oczyszczalni ścieków i zmniejszy oddziaływanie oczyszczalni na środowisko. W oczyszczalni zostaną min. prowadzone cztery ciągi technologiczne biologicznego oczyszczania ścieków w miejsce dwu ciągów, co w sposób zasadniczy ograniczy skutki ewentualnej awarii przemysłowej i ułatwi eksploatację oraz przeprowadzanie remontów instalacji.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach gminnych o numerach ewid.: 1697/2, 1698, 1705 i 1706/2 - obwód geodezyjny Rymanów – M.

Obiekty technologiczne położone są na ogrodzonym terenie, zajmującym powierzchnię ok. 2,2 ha. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie niezróżnicowanym wysokościowo, w sąsiedztwie znajdują się obszary użytkowane rolniczo oraz obszary z zabudową mieszkaniową. W obrębie realizacji inwestycji występuje nawierzchnia utwardzona i trawiasta;

Inwestycja nie będzie realizowana na w/cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami”,  który oddalony jest o 6,5 km i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

W pobliżu rozbudowywanej i modernizowanej oczyszczalni ścieków w Rymanowie znajdują się następujące obszary szczególnie chronione, w ramach tzw. Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000:

·         Specjalny Obszar Ochrony (SOO) ptaków PLB 180002 Beskid Niski (w odległości ok. 3 km na płd. od oczyszczalni ścieków).

·         Specjalny Obszar Ochrony (SOO) siedlisk PLH 180016 Rymanów (w odległości ok. 3 km na płd. od oczyszczalni ścieków).

W odległości ok. 12 km na płd. –zach. znajduje się Jaśliski Park Krajobrazowy, a w odległości ok. 23 km na płd. – zach. położony jest Magurski Park Narodowy.

Żadne z obszarów wymienionych powyżej nie znajdują się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegająca na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rymanowie przyczyni się do poprawy stanu środowiska, poprzez zwiększenie przepustowości (możliwość oczyszczenia zwiększonej ilość ścieków), zmniejszenie oddziaływania związanego z emisją odorów i hałasu. Inwestycja nie pociąga za sobą zwiększenia terenu zajmowanego przez oczyszczalnię. W związku z powyższym należy zaznaczyć, że istniejące i planowane ostoje, dzięki realizacji przedsięwzięcia uzyskają lepsze warunki do ochrony przyrody.

Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, gdyż najbliższe znajdują się w odległości ok. 6 km,  ani pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej.

Zatem przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinno w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

                                                                                                         

 

…………………….


------------------------------------------


Rymanów, dnia  05.03.2010 r.

ROŚ. 7624/23/09/10

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania - na wniosek Ldz. INW.7021/5/09 z dnia 20 lipca 2009 r. Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach gminnych o numerach ewid.: 1697/2, 1698, 1705 i 1706/2 - obwód geodezyjny Rymanów – M.

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600 wt-pt 700 1500), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                       ……………………

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Rozdzielnik:

 1. Burmistrz Gminy uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

-----------------------------------


Rymanów, dnia 19.10.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/23/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o  przedłożeniu  raportu o oddziaływaniu na środowisko

 

Przedsięwzięcie

pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie
– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Wnioskodawca:

Burmistrz Gminy uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów,

z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o przedłożeniu opracowania pn. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rymanowie do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia”  po wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/23/09 z dnia 23.09.2009 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu., przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość składania wniosków i uwag oraz możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600 wt-pt 700 1500), od dnia dzisiejszego w terminie 21 dni.

 

 

 

 

 

                                                                                                          ……………………..

 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 23.09.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/23/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu.

 

 

Przedsięwzięcie

pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie
– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Wnioskodawca:

Burmistrz Gminy uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów,

z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/23/09 z dnia 23.09.2009 r. w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zakresu raportu., przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   23.09.2009 r.

ROŚ.7624/23/09

 

 

POSTANOWIENIE

w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko i zakresu raportu.

 

       Na podstawie :

ü   art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

po zasięgnięciu opinii:

ü   Starosty Powiatowego w Krośnie Ldz. ŚR.7633-55/09   z dnia 21 września 2009 r. (data wpływu 22-09-2009 r.),

ü   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie PSNZ.465-60/09 z dnia 18 sierpnia 2009 r.( data wpływu 20-08-2009 r.)

 

postanawiam

 

1.       stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.),
pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” ,

 

2.       określić jednocześnie zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko , w zakresie przewidzianym w art. 66 ust.1 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), odstępując od wymagań określonych w art. 66 ust.1 pkt 16 ww. ustawy, ze szczególnym uwzględnieniem opinii i wytycznych wskazanych w dokumentach organów opiniujących,

 

stosownie do wszczętego w dniu 20 lipca 2009 r. postępowania na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A,
38-480 RYMANÓW Ldz. INW.7021/5/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 20 lipca 2009 r. Ldz. INW.7021/5/09 zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia   pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Zgodnie z §3 ust.1 pkt 72 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm. ), planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. „instalacje do oczyszczania ścieków, niewymienione w §2 ust. 1pkt 38, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców” .

Biorąc pod uwagę art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się szczegółowo i określam:

 

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Będzie ono polegać na wykonaniu robót budowlano-montażowych   umożliwiających zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków Q dsr = 3.700 m 3 /d (Q dmax = 4.460 m 3 /d, Q hmax = 322m 3 /h) Przewidywane obciążenie oczyszczalni ścieków (po modernizacji) wyrażone równoważną liczbą mieszkańców (RLM) wyniesie 17.267.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie będzie polegała na realizacji następujących zadań:

Obiekty projektowane:

·          Piaskowniki

·          Porcjowy reaktor biologiczny II

·          Zbiornik osadu mieszanego

·          Silos na wapno

·          Zadaszony plac składowy osadu odwodnionego

·          Stacja koagulanta II

·          Stacja zlewna.

Obiekty istniejące do przebudowy:

·          Pompownia ścieków i osadów z halą dmuchaw

·          Komora rozprężania z kratą schodkową

·          Porcjowy reaktor biologiczny I

·          Stacja odwadniania i higienizacji osadu.

Obiekty istniejące do remontu:

·         Piaskowniki

·         Osadnik Imhoffa

·         Zbiornik retencyjny (zaadaptowany osadnik wtórny)

·         Zagęszczacze grawitacyjne osadu.

Obiekty istniejące do likwidacji:

·          Składowisko osadu wysuszonego.

            W ramach przebudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków zostanie również wykonana uzupełniająca sieć międzyobiektowych przewodów technologicznych, elektrycznych i AKPiA.

 

z   uwzględnieniem:

 

a)       skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu   rozbudowa oczyszczalni ścieków będzie realizowana na działkach o nr. ewid.: 1697/2 powierzchnia – 0,2433 ha ,, 1698 powierzchnia – 0,9881 ha , 1705 powierzchnia – 0,4687 ha i 1706/2 powierzchnia – 0,4748 ha. Nie przewiduje się zajmowania dodatkowych terenów lub nieruchomości.

Obiekty technologiczne położone są na ogrodzonym terenie, zajmującym powierzchnię ok. 2,2 ha .     Na terenie oczyszczalni ścieków w chwili obecnej obiekty budowlane zajmują ok. 1.570 m 2 a drogi i place zajmują ok. 2.580 m 2 . Pozostały teren oczyszczalni ścieków pokryty jest roślinnością niską i częściowo wysoką.

W wyniku planowanej rozbudowy i modernizacji zostanie wybudowanych ok. 800 m 2 nowych dróg i placów, a także nowe obiekty budowlane o powierzchni ok. 1.150 m 2 .

Na mapie ewidencyjnej załączonej do wniosku zaznaczono teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie oraz obszar, na który to przedsięwzięcie będzie oddziaływać. Dla projektowanej inwestycji nie planuje się utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

Wykorzystanie powyższego terenu jest zgodne z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” w gminie Rymanów, uchwalonym Uchwałą Nr LX/387/98 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 października 2006 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z   04.12.2006 r. Nr 143, poz. 2147. Zgodnie z Planem, powyższe działki położone są w terenie infrastruktury technicznej – istniejącej oczyszczalni ścieków, oznaczonym na rysunku planu symbolem „K2”;

 

b)       powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich p rzedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącej oczyszczalni ścieków. Jest ono powiązane z innymi istniejącymi tego typu przedsięwzięciami tj. oczyszczalniami ścieków w sąsiednich gminach. Nie będzie kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich;

 

c)       wykorzystania zasobów naturalnych - oczyszczalnia ścieków do celów technologicznych, gospodarczych i socjalno-bytowych zużywa obecnie ok. 20 m 3 /d wody. Po przebudowie i modernizacji ilość zużywanej wody nie ulegnie zmianie. W wyniku rozbudowy i modernizacji planuje się zastosowanie surowców, związanych z zamontowaniem urządzeń, koniecznych do wdrożenia nowoczesnych rozwiązań chroniących środowisko tj.: polielektrolit (odwodnienie osadów) - ok. 1,1 kg/d, wapno, PIX – stosowane w sytuacjach nadzwyczajnej konieczności. Ilości zużywanej na cele technologiczne energii elektrycznej w istniejącej i zmodernizowanej oczyszczalni ścieków zmieni się z   1.038,65 [kWh] na – 1.288,3 [kWh] po rozbudowie i modernizacji;

 

d)         emisji i występowania innych uciążliwości – p odjęte działania inwestycyjne są rozwiązaniami chroniącymi środowisko oraz spowodują ograniczenie oddziaływania oczyszczalni ścieków na środowisko, poprzez zmniejszenie emisji:

- zapachów i mikroorganizmów patogennych (modernizacja sposobu usuwania i gromadzenia piasku, skratek i osadów nadmiernych), zastosowanie filtru powietrza,

- hałasu (zastosowanie osłon dźwiękochłonnych urządzeń charakteryzujących się wzmożoną emisją hałasu),

-   energii zużywanej do ogrzewania (termomodernizacja stacji odwadniania i higienizacji osadu),

- nie przesiąkaniu ścieków do gruntu dzięki szczelnym konstrukcjom zbiorników oraz budowy nowego, zadaszonego placu składowego osadu odwodnionego.

Rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne oczyszczalni ścieków spowodują, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza graniami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz nie spowoduje uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie ustalono (w przypadku odorów);

 

e)       ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii - r ozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, polegająca na wymianie i rozbudowie urządzeń do oczyszczania mechanicznego, rozbudowie i zmianie technologii biologicznego oczyszczania ścieków, odwadniania osadu, przyjmowania ścieków dowożonych przyczyni się do poprawy działania oczyszczalni ścieków i zmniejszy oddziaływanie oczyszczalni na środowisko. W oczyszczalni zostaną min. prowadzone cztery ciągi technologiczne biologicznego oczyszczania ścieków w miejsce dwu ciągów, co w sposób zasadniczy ograniczy skutki ewentualnej awarii przemysłowej i ułatwi eksploatację oraz przeprowadzanie remontów instalacji.

 

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działkach gminnych o numerach ewid.: 1697/2, 1698, 1705 i 1706/2 - obwód geodezyjny Rymanów – M.

Obiekty technologiczne położone są na ogrodzonym terenie, zajmującym powierzchnię ok. 2,2 ha . Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie niezróżnicowanym wysokościowo, w sąsiedztwie znajdują się obszary użytkowane rolniczo oraz obszary z zabudową mieszkaniową. W obrębie realizacji inwestycji występuje nawierzchnia utwardzona i trawiasta;

 

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - Przedsięwzięcie nie jest usytuowane na ww. obszarach oraz nie będzie realizowane na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

 

b)         obszary wybrzeży – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)       obszary górskie lub leśne – Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   Przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

 

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.)   Inwestycja nie będzie realizowana na w/cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami”,   który oddalony jest o 6,5 km i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

W pobliżu rozbudowywanej i modernizowanej oczyszczalni ścieków w Rymanowie znajdują się następujące obszary szczególnie chronione, w ramach tzw. Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000:

- Specjalny Obszar Ochrony (SOO) ptaków PLB 180002 Beskid Niski (w odległości ok. 3 km na płd. od oczyszczalni ścieków).

- Specjalny Obszar Ochrony (SOO) siedlisk PLH 180016 Rymanów (w odległości ok. 3 km na płd. od oczyszczalni ścieków).

W odległości ok. 12 km na płd. –zach. znajduje się Jaśliski Park Krajobrazowy, a w odległości ok. 23 km na płd. – zach. położony jest Magurski Park Narodowy.

Żadne z obszarów wymienionych powyżej nie znajdują się w zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego polegająca na rozbudowie i modernizacji oczyszczalni ścieków w Rymanowie przyczyni się do poprawy stanu środowiska, poprzez zwiększenie przepustowości (możliwość oczyszczenia zwiększonej ilość ścieków), zmniejszenie oddziaływania związanego z emisją odorów i hałasu. Inwestycja nie pociąga za sobą zwiększenia terenu zajmowanego przez oczyszczalnię. W związku z powyższym należy zaznaczyć, że istniejące i planowane ostoje, dzięki realizacji przedsięwzięcia uzyskają lepsze warunki do ochrony przyrody.

Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, gdyż najbliższe znajdują się w odległości ok. 6 km,   ani pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

 

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

h)       gęstość zaludnienia – Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie, gdzie obecnie znajduje się i funkcjonuje oczyszczalnia ścieków. Przyległe tereny są użytkowane rolniczo z okoliczną zabudową mieszkaniową i zagrodową. Nie jest określona gęstość zaludnienia na przyległym terenie;

 

i)         obszary przylegające do jezior - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – Przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 6 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej, a jego realizacja nie będzie miała na nie bezpośredniego oddziaływania.

 

 

 

 

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, co nie wpłynie na pogorszenie, a wręcz spowoduje w tym przypadku zmniejszenie oddziaływania związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne i 16.tys ludność zamieszkałą na terenie Gminy Rymanów, która będzie przez rozbudowaną i zmodernizowaną oczyszczalnie obsługiwana.

Planowana rozbudowa zostanie zrealizowana z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań technicznych i technologicznych, odpowiadających współczesnym standardom i normom.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego przyczyni się do poprawy stanu środowiska, poprzez zwiększenie przepustowości (możliwość oczyszczenia zwiększonej ilość ścieków), zmniejszenie oddziaływania związanego z emisją odorów i hałasu. Inwestycja nie pociąganie za sobą zwiększenia terenu zajmowanego przez oczyszczalnię. W związku z powyższym należy zaznaczyć, że okoliczne tereny i ludność na niej zamieszkała, dzięki realizacji przedsięwzięcia uzyskają lepsze warunki do bytowania i ochrony środowiska naturalnego;

 

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczne odległości od granicy państwa ok. 30 km;

 

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji (procesu rozbudowy i modernizacji) będzie miało charakter lokalny i będzie trwało czasowo. Inwestycja nie spowoduje zmian w sposobie użytkowania działki i zagospodarowania terenu. Teren inwestycji jest zgodny z zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „Rymanów” zatwierdzonego Uchwałą Nr LX/387/98 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 25 października 2006 r. ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z 04.12.2006 r. Nr 143, poz. 2147 . Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Wisłok Środkowy z Dopływami” i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000;

 

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania   -   zasięg oddziaływania na środowisko związany z   przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny i czasowy. Oddziaływanie występujące w okresie eksploatacji nie ulegnie pogorszeniu w stosunku do oddziaływania przed realizacją przedsięwzięcia.

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków, polegająca na wymianie i rozbudowie urządzeń do oczyszczania mechanicznego, rozbudowie i zmianie technologii biologicznego oczyszczania ścieków, odwadniania osadu, przyjmowania ścieków dowożonych przyczyni się do poprawy działania oczyszczalni ścieków i zmniejszy oddziaływanie oczyszczalni na środowisko.

Rozwiązania technologiczne i konstrukcyjne oczyszczalni ścieków spowodują, że oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia nie przekroczy standardów jakości środowiska poza graniami terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny oraz nie spowoduje uciążliwości, tam gdzie tych standardów nie ustalono (w przypadku odorów).

 

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po wnikliwym przeanalizowaniu parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), postanowiono niniejszym postanowieniem nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określić wymagania dotyczące sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Starosty Powiatowego Krośnie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

                Starosta Powiatowy w Krośnie w piśmie Ldz. ŚR.7633-55/09   z dnia 21 września 2009 r. (data wpływu 22-09-2009 r.), stwierdził potrzebę przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko zgodnie z art. 66 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.), odstępując od wymagań określonych w art. 66 ust.1 pkt 16 ww. ustawy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarnego w Krośnie opinią sanitarną PSNZ.465/60/09 dnia 18 sierpnia 2009 r.( 20.-08-2009 r.)   po przeanalizowaniu przedłożonego materiału dowodowego stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia, motywując swoje stanowisko w uzasadnieniu przedmiotowej opinii.

               Mając na uwadze obydwa stanowiska organów opiniujących orzeczono stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określić zakres raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko – co zawarto w sentencji.

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko będzie podstawą ustalenia, w formie decyzji, środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia , toteż niezbędnym jest , aby określał w sposób jednoznaczny uwarunkowania,   których mowa w art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

                Po analizie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie, w tym opinii organów opiniujących   – postanowiono   orzec jak w sentencji niniejszego postanowienia.

 

Pouczenie

 

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 7 dni od daty jego doręczenia za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Do wiadomości:

 1. Starosta Powiatu Krośnieńskiego , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   09.09.2009 r.

ROŚ. 7624/23/09

 

STAROSTA

POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

ul. Bieszczadzka Nr 1

38-400 KROSNO

 

                Działając na podstawie :

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 20 lipca 2009 r. Ldz.INW.7021/5/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie

gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami: 1697/2, 1698, 1705 i 1706/2   – obręb Rymanów - M.

 

zwracam się ponownie o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

Uzupełnioną zgodnie z wymaganiami kartę informacyjną przedsięwzięcia sporządzoną zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami.

Pozostałe dokumenty tj.:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) karta informacyjna przedsięwzięcia (wersja nieaktualna)wraz z mapami projektu rozbudowy;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

dołączone i przesłane zostały do Państwa pismem ldz. ROŚ. 7624/23/09 z dniem 03 sierpnia 2009 r.

W związku z ponownym wystąpieniem o opinię,   uprzejmie proszę o   dołączenie tychże dokumentów z aktualną wersją karty informacyjnej przedsięwzięcia   do niniejszego wniosku.

 

 

 

………………………………

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Pozostałe strony postępowania   + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
    ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (
  www.bip.rymanow.pl );
 3. A/a.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   03.08.2009 r.

ROŚ. 7624/23/09

 

 

STAROSTA

POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

ul. Bieszczadzka Nr 1

38-400 KROSNO

 

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 20 lipca 2009 r. Ldz.INW.7021/5/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie

gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami: 1697/2, 1698, 1705 i 1706/2   – obręb Rymanów - M.

 

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z mapami projektu rozbudowy;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację
o jego braku.

 

 

 

………………………………

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Pozostałe strony postępowania   + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
    ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (
  www.bip.rymanow.pl );
 3. A/a.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 03.08.2009 r.

ROŚ. 7624/23/09

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY  

W KROŚNIE

ul. Kisielewskiego Nr 12

          38-400 KROSNO

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 18 marca2009 r. Ldz. INW.7021/5/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie

gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami: 1697/2, 1698, 1705 i 1706/2   – obręb Rymanów - M.

 

zwracam się o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z mapami projektu rozbudowy;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację
o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

                                                                                 ………………………………

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Pozostałe strony postępowania   + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
    ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (
  www.bip.rymanow.pl );

A/a.                             

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 20.07.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/23/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie

gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami ewidencyjnymi: 1697/2, 1698, 1705 i 1706/2   – obręb Rymanów - M.

 

 

Wnioskodawca:

Gmina Rymanów reprezentowana przez Burmistrza Gminy

ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW

 

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Starosta Krośnieński

ü   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

 

                                                                                                                      ………………..

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   20.07.2009 r.

ROŚ. 7624/23/09

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ) ,

 

na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 20 lipca8 maca 2009 r. Ldz. INW.7021/5/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rymanowie

gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Przedsięwzięcie lokalizowane będzie na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów pod numerami: 1697/2, 1698, 1705 i 1706/2   – obręb Rymanów - M.

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacje przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu ze Starostą Krośnieńskim i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

           

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW;
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-07-20 13:28:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-12-30 11:36:35
 • Liczba odsłon: 2012
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407536]

przewiń do góry