1/2011

 

Rymanów, dnia 28.07.2011 r.

Ldz. ROŚ.6220.1.2011.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 28 lipca 2011 r. decyzji Ldz. ROŚ. 6220.1.2011.AK o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  pn. „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (piasków i żwirów) ze złoża „WRÓBLIK-PÓŁNOC” –  na działkach Nr ewid.: 380, 381, 382, 383 i 384 -– obręb Wróblik Szlachecki, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Istnieje możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.- pt 700 1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości min. przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

-----------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  28.07.2011 r.

ROŚ. 6220.1.2011.AK

 

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

           

Na podstawie :

ü  art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.);

ü  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397);

ü  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

 

po rozpoznaniu wniosku: 

współwłaścicieli „KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J. z siedzibą Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 

po zasięgnięciu opinii:

ü  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. WOOŚ.4240.6.11.2011.AJ-5z dnia 13 maja 2011 r. (data wpływu 16-05-2010 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz. PSNZ.465-6/11 z dnia 21luty 2011 r. (data wpływu 24.02.2011 r.) -  zgodnie z art. 64 ust.1  pkt. 2 w związku z art. 78 i 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) nie uczestniczy w postępowaniu przeprowadzanym przed wydaniem decyzji środowiskowej dla tego typu przedsięwzięć.

 

orzekam

 

1.      Realizację przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (piasków i żwirów) ze złoża „WRÓBLIK-PÓŁNOC” –  na działkach Nr ewid.: 380, 381, 382, 383 i 384 -– obręb Wróblik Szlachecki, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie” i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

2.      Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załączniki Nr 1 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek współwłaścicieli „KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J. z siedzibą Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z dniem 24 stycznia 2011 r. zostało wszczęte postępowanie dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (piasków i żwirów) ze złoża „WRÓBLIK-PÓŁNOC” –  na działkach Nr ewid.: 380, 381, 382, 383 i 384 -– obręb Wróblik Szlachecki, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid.: 380, 381, 382, 383 i 384 -– obręb Wróblik Szlachecki, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  tj.: „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 27 lit a: a) bez względu na powierzchnie obszaru górniczego: - jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową.”.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne tj. wydobywanie kruszywa będzie realizowane ze złoża ,,WRÓBLIK – PÓŁNOC” zajmującego ok. 0,903 ha powierzchni. Szacunkowe zasoby bilansowe  złoża wynoszą  60 501 m3. Planowane wydobycie kopalin ze złoża nie przekroczy 20 000 m3 rocznie.

Kopalina będzie eksploatowana  sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym lądowym i spod wody, jednym poziomem, dwoma piętrami eksploatacyjnymi. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu przedmiotowego złoża znajduje się  obszar i teren górniczy ,,HACZÓW II” (w trakcie rekultywacji) oraz w odległości ok. 400 m obszar i teren górniczy  ,,WRÓBLIK – SICINA”  z prowadzoną działalnością  górniczą.

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w odległości ok. 30 km od granicy państwa ze Słowacją oraz 60 km od granicy z Ukrainą, a także jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji, nie będzie generować oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej, w odległości ok. 2,6 km, położony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI ” (PLH 180030), oddalony o ok. 2,63 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty ,,LADZIN”(PLH180038) oraz oddalony o ok. 4,0 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty ,,LAS HRABEŃSKI” (PLH180039). Uwzględniając lokalizację, poza formami ochrony przyrody, zakres i rodzaj planowanego przedsięwzięcia, a także charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze uznano, iż planowane  przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w tym samym oceny oddziaływania na obszary NATURA 2000, wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Na terenie działek Inwestora ani w jego najbliższym otoczeniu, nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowych form ochrony tego regionu.

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się i określam:

 

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (piasków i żwirów) ze złoża „WRÓBLIK-PÓŁNOC” –  na działkach Nr ewid.: 380, 381, 382, 383 i 384 -– obręb Wróblik Szlachecki, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, zgodnie z §3ust 1. pkt. 40 lit. a). rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj.: „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 27 lit a: a) bez względu na powierzchnie obszaru górniczego: - jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową ”, zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

z  uwzględnieniem:

 

skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu  przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid.: 380, 381, 382, 383 i 384 -– obręb Wróblik Szlachecki, o łącznej powierzchni zajmującej ok. 0,903 ha. Szacunkowe zasoby bilansowe  złoża wynoszą  60.501 m3. Planowane wydobycie kopalin ze złoża nie przekroczy 20 000 m3 rocznie.

 

a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu - Inwestycja swoim zakresem będzie obejmowała powierzchnię ok. 0,903 ha.

Eksploatacja piasku i żwiru prowadzona będzie jednym poziomem, dwoma piętrami eksploatacyjnymi. Pierwsze piętro od rzędnej ok. 301,35 – 302,05 m n.p.m. do 0,5 m powyżej poziomu wodonośnego, drugie piętro stanowi  zawodnioną warstwę kopalin do spągu złoża tj. 296,35 – 296,05 m n.p.m. Urabianie prowadzone będzie przy zastosowaniu koparki jednonaczyniowej hydraulicznej z osprzętem podsiębiernym. Wydobyty urobek będzie ładowany na samochody technologiczne i wywożony bezpośrednio do odbiorcy lub do zakładu  przeróbczego zlokalizowanego poza terenem eksploatacji. Dla potrzeb komunikacji wykorzystana zostanie istniejąca droga lokalna stanowiąca własność przedsiębiorcy.

Planowane prace przygotowawcze obejmują sukcesywne usunięcie humusu i nakładu w marę postępu frontu eksploatacyjnego oraz składowanie go na wyznaczonych zwałowiskach z przeznaczeniem do rekultywacji terenu. Urabianie kopaliny zostanie rozpoczęte w południowo – wschodniej granicy złoża.  Po skończonej eksploatacji teren złoża zostanie uporządkowany poprzez wyprofilowanie skarpy, wyrównanie dna wykopów oraz terenów przyległych, a następnie przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych, w celu rekultywacji i zagospodarowania terenu eksploatacji w części na użytki zielone oraz w części na zbiornik wodny krajobrazowy do amatorskiej hodowli ryb oraz rekreacji;

 

b)      powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie działek Inwestora. Będzie się ono kumulowało z już prowadzoną działalnością Inwestora;

 

c)      wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych. Szacunkowe zasoby bilansowe  złoża wynoszą  60.501 m3. Planowane wydobycie kopalin ze złoża nie przekroczy 20 000 m3 rocznie. Na terenie prowadzonej eksploatacji nie przewiduje się wykorzystania innych surowców czy materiałów  poza olejem napędowym. Przewidywaną ilość wykorzystywanego paliwa  szacuje się na ok. 10 – 15 ton na rok;

 

d)     emisji i występowania innych uciążliwości – w trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu koparki jednonaczyniowej hydraulicznej z osprzętem podsiębiernym. Wydobyty urobek będzie ładowany na samochody technologiczne i wywożony bezpośrednio do odbiorcy lub do zakładu przeróbczego zlokalizowanego poza terenem eksploatacji. Dla potrzeb komunikacji wykorzystana zostanie istniejąca droga lokalna stanowiąca własność przedsiębiorcy. Po skończonej eksploatacji teren złoża zostanie uporządkowany poprzez wyprofilowanie skarpy, wyrównanie dna wykopów oraz terenów przyległych, a następnie przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych, w celu rekultywacji i zagospodarowania terenu eksploatacji;

 

e)      ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii;

 

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 380, 381, 382, 383 i 384 -– obręb Wróblik Szlachecki, o łącznej powierzchni zajmującej ok. 0,903 ha.

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - w rejonie przedmiotowego złoża, zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości ok. 4,5 – 5,0 m p. p. t.  Rzędne terenu w obrębie złóż wynoszą od 304,2 do 304,9 m n.p.m. Warstwa złożowa w ok 70 % jest zawodniona. Eksploatacja piasku i żwiru prowadzona będzie jednym poziomem, dwoma piętrami eksploatacyjnymi. Pierwsze piętro od rzędnej ok. 301,35 – 302,05 m n.p.m. do 0,5 m powyżej poziomu  wodonośnego, drugie piętro stanowi  zawodnioną warstwę kopalin do spągu złoża  tj. 296,35 – 296,05 m n.p.m.;

 

b)       obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)      obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy. Jednak usytuowane jest w odległości ok. 150 m od brzegu potoku Morwawa,(Tabor) stanowiącej lewobrzeżny dopływ rzeki Wisłok;

 

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz..U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.), w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej, w odległości ok. 2,6 km, położony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI ” (PLH 180030). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art.2 ust 1. w/cyt. ustawy o ochronie przyrody., w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000, na ich integralność  spójność sieci. W miejscu realizacji inwestycji nie występują pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C, na podstawie pomiarów pyłu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krośnie przy ul. Kretówki. Jednak eksploatacja inwestycji nie będzie wpływała na obszar, w którym stwierdzono przekroczenia;

 

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

h)      gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejscowości Wróblik Szlachecki, gdzie na powierzchni  475 ha zamieszkuje 994 mieszkańców, jednak ze względu na duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia, trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia na wnioskowanym terenie. Najbliższe zabudowania mieszkalno – zagrodowe występują w odległości ok. 500 – 600 m w kierunku wschodnim, ok. 200 m w kierunku zachodnim występuje zabudowa rekreacyjno – wypoczynkowa, natomiast budynki jednorodzinne położone są w odległości ok. 800 m w kierunku południowo zachodnim od terenu eksploatacji (miejscowości Wróblik Szlachecki);

 

i)        obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach.

 

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie nie jest realizowane w strefie ochrony uzdrowiskowej, dla której zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.), obowiązują pewne kryteria dotyczące  realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w odległości ok10 km od Uzdrowiska Rymanów Zdrój.

 

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu przedsięwzięć, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie środowiska naturalnego. Trudne jest określenie liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać. Teren miejscowości Wróblik Szlachecki to powierzchnia 475 ha, którą zamieszkuje 994 mieszkańców. Najbliższe zabudowania mieszkalno – zagrodowe występują w odległości ok. 500 – 600 m w kierunku wschodnim, ok. 200 m w kierunku zachodnim występuje zabudowa rekreacyjno – wypoczynkowa, natomiast budynki jednorodzinne położone są w odległości ok. 800 m w kierunku południowo zachodnim od terenu eksploatacji (miejscowości Wróblik Szlachecki);

 

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa ok. 30 km ( w linii prostej) i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym;

 

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały.

W trakcie prac związanych z udostępnianiem, eksploatacją i rekultywacją wyrobiska będzie występować emisja hałasu oraz spalin do środowiska. Teoretyczny spadek hałasu  generowanego przez pracujące maszyny  do poziomu dopuszczalnego na terenie zabudowy mieszkaniowej  i rekreacyjno – wypoczynkowej w ciągu dnia, nastąpi w odległości  ok. 30 – 40 m od pracujących urządzeń. Na omawianym terenie, najbliższa zabudowa mieszkalno – zagrodowa występuje w odległości ok. 500 – 600 m, rekreacyjno – wypoczynkowa w odległości 200 m, natomiast budynki jednorodzinne położone są w odległości ok. 800 m od miejsca eksploatacji. Ze względu na odległość przedsięwzięcia do najbliższych terenów chronionych pod względem  akustycznym stwierdzono, że nie będzie dochodziło do przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu na tych terenach.

Występujące oddziaływania i uciążliwości związane będą jedynie z okresem udostępniania i eksploatacji złoża oraz rekultywacji wyrobiska. W szczególności wystąpi zwiększony poziom hałasu i emisji spalin generowanych przez urządzenie wydobywcze i transportowe. Uciążliwości te ustąpią wraz z zakończeniem  eksploatacji i zakończonej rekultywacji. Jednym z elementów  zmierzających do zminimalizowania szkodliwego oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko jest selektywnie składowane na hałdach zewnętrznych warstw humusu oraz nakładu, w celu prawidłowego ich wykorzystania przy pracach rekultywacyjnych. Przy urabianiu złoża zostaną zachowane  filary ochronne pomiędzy wyrobiskiem, a drogami publicznymi o szerokości minimum 10m oraz od granicy działek minimum 6 m. Ponadto w wyniku robót eksploatacyjnych i rekultywacyjnych, jak wynika z przedłożonej dokumentacji, pas od drogi publicznej powiatowej zostanie znacznie poszerzony  do 20 – 30 m.

W trakcie eksploatacji nie będzie prowadzone odwadnianie wyrobiska. Wstępnie w złożu wody gruntowe mogą być w trakcie jego eksploatacji narażone na zanieczyszczenia mechaniczne  -  zwiększenie mętności na skutek wypłukiwania  naturalnych drobnych frakcji piasków i pyłów mineralnych zawartych w kopalinie. Z uwagi na fakt, iż wody te zostają poddane naturalnemu procesowi oczyszczania w drodze przepływu podziemnego do potoku Morwawa, a grubsze frakcje zawiesiny samoczynnie osiadają na dnie wyrobiska, prowadzona eksploatacja kruszywa nie przyczyni się do zmiany stosunków wodnych. Przestrzeganie prawidłowego stanu technicznego środków transportu oraz sprzętu urabiającego kopalinę zapobieganie zanieczyszczeniu wód i gleby  przed wyciekami oleju i innych substancji ropopochodnych. Po skończeniu eksploatacji, dzięki znacznej miąższości nakładu  możliwe będzie znaczne zmniejszenie powierzchni wyrobiska  oraz łagodne wyprofilowanie brzegów i skarp. W celu ograniczenia pylenia i emisji spalin do powietrza, sprzęt i maszyny używane do robót wydobywczych będą w dobrym stanie technicznym. Droga gruntowa prowadząca do kopalni została utwardzona oraz będzie sukcesywnie  konserwowana przez likwidowanie ubytków i jej nawierzchni i usuwanie zanieczyszczeń. Transport nie będzie odbywał się drogą publiczną – surowiec będzie przewożony drogą lokalna  wykonana przez Inwestora, z wyrobiska eksploatacyjnego do zakładu przeróbczego, droga ta będzie zraszana w okresach suchych. W miejscu prowadzonej eksploatacji nie przewiduje się wytwarzanie odpadów. Odpady związane z eksploatacją i naprawą maszyn oraz pojazdów samochodowych powstawać będą na terenie bazy technicznej zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcji Kruszywa w Milczy, gdzie prowadzona będzie ich obsługa i naprawa. Natężenie ruchu pojazdów wywożących, urobiona kopalinę zależeć będzie od  zapotrzebowania rynku na surowiec, przyjęta częstość kursów samochodów ciężarowych i innych pojazdów to ok. 11 dziennie. Maszyny w obrębie planowanego zamierzenia pracować będą okresowo, wyłącznie w porze dziennej i w dni powszednie. Uciążliwość  akustyczne związane z etapem udostępnienia i eksploatacji złoża będą krótkotrwałe i odwracalne.

 

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania  -  zasięg oddziaływania na środowisko związany z  przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny i krótkotrwały.

 

Planowane przedsięwzięcie ma być prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów,  minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko oraz w taki sposób, aby nie wpływało na pogorszenie oddziaływania związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne.

 

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w odległości ok. 30 km w linii prostej od granicy państwa oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji, nie będzie ono generować oddziaływań o charakterze transgranicznym.

 

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej, w odległości ok. 2,6 km, położony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI ” (PLH 180030).

Z uwagi na lokalizację, skalę i rodzaj przedsięwzięcia uznano, iż nie będzie ono w sposób znaczący oddziaływać na przedmiot i cele ochrony ww. obszaru NATURA 2000, na jego integralność i spójność sieci obszarów NATURA 2000.  Stąd, po dokonaniu analizy wstępnej w kontekście potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000 stwierdzono, że nie ma konieczności przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000 wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

 

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

               Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w postanowieniu Ldz. WOOŚ.4240.6.11.2011.AJ-5z dnia 13 maja 2011 r. (data wpływu 16-05-2010 r.),  wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.

               Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie nie zajął stanowiska w formie opinii, lecz pismem Ldz. PSNZ.465-6/11 z dnia 21luty 2011 r. (data wpływu 24.02.2011 r.) -  zgodnie z art. 64 ust.1  pkt. 2 w związku z art. 78 i 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) określił, że nie uczestniczy w postępowaniu przeprowadzanym przed wydaniem decyzji środowiskowej dla tego typu przedsięwzięć.

 

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po wnikliwym przeanalizowaniu parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie  wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań wniosku.

Reasumując rodzaj, jak skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko   dlatego wydano niniejszą decyzję bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

                                                                                                           ……………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,  Al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

Rozdzielnik;

1.      „KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J. z siedzibą Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW;

2.      Pozostałe strony postępowania wg. rozdzielnika, zgodnie z art.. 49 KPA, w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy , w miejscowości, gdzie realizowane jest przedsięwzięcie na terenie gminy, na stronach internetowych gminy;

 1. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/.

 

 

Załącznik  Nr 1

do Decyzji ROŚ.6220.1.2011.AK

z dnia  28.07.2011 r.

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

pn.„Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (piasków i żwirów) ze złoża „WRÓBLIK-PÓŁNOC” –  na działkach Nr ewid.: 380, 381, 382, 383 i 384 -– obręb Wróblik Szlachecki, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  tj.: „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 27 lit a: a) bez względu na powierzchnie obszaru górniczego: - jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową .

Przedsięwzięcie będzie realizowane 380, 381, 382, 383 i 384 -– obręb Wróblik Szlachecki, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na  wydobywaniu kruszywa ze złoża ,,WRÓBLIK – PÓŁNOC” zajmującego ok. 0,903 ha powierzchni. Szacunkowe zasoby bilansowe  złoża wynoszą  60 501 m3. Planowane wydobycie kopalin ze złoża nie przekroczy 20 000 m3 rocznie.

Kopalina będzie eksploatowana  sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym lądowym i spod wody, jednym poziomem, dwoma piętrami eksploatacyjnymi. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu przedmiotowego złoża znajduje się  obszar i teren górniczy ,,HACZÓW II” (w trakcie rekultywacji) oraz w odległości ok. 400 m obszar i teren górniczy  ,,WRÓBLIK – SICINA”  z prowadzoną działalnością  górniczą.

Eksploatacja piasku i żwiru prowadzona będzie jednym poziomem, dwoma piętrami eksploatacyjnymi. Pierwsze piętro od rzędnej ok. 301,35 – 302,05 m n.p.m. do 0,5 m powyżej poziomu wodonośnego, drugie piętro stanowi  zawodnioną warstwę kopalin do spągu złoża tj. 296,35 – 296,05 m n.p.m. Urabianie prowadzone będzie przy zastosowaniu koparki jednonaczyniowej hydraulicznej z osprzętem podsiębiernym. Wydobyty urobek będzie ładowany na samochody technologiczne i wywożony bezpośrednio do odbiorcy lub do zakładu  przeróbczego zlokalizowanego poza terenem eksploatacji. Dla potrzeb komunikacji wykorzystana zostanie istniejąca droga lokalna stanowiąca własność przedsiębiorcy.

Planowane prace przygotowawcze obejmują sukcesywne usunięcie humusu i nakładu w marę postępu frontu eksploatacyjnego oraz składowanie go na wyznaczonych zwałowiskach z przeznaczeniem do rekultywacji terenu. Urabianie kopaliny zostanie rozpoczęte w południowo – wschodniej granicy złoża.  Po skończonej eksploatacji teren złoża zostanie uporządkowany poprzez wyprofilowanie skarpy, wyrównanie dna wykopów oraz terenów przyległych, a następnie przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych, w celu rekultywacji i zagospodarowania terenu eksploatacji w części na użytki zielone oraz w części na zbiornik wodny krajobrazowy do amatorskiej hodowli ryb oraz rekreacji.

Szacunkowe zasoby bilansowe  złoża wynoszą  60.501 m3. Planowane wydobycie kopalin ze złoża nie przekroczy 20 000 m3 rocznie. Na terenie prowadzonej eksploatacji nie przewiduje się wykorzystania innych surowców czy materiałów  poza olejem napędowym. Przewidywaną ilość wykorzystywanego paliwa  szacuje się na ok. 10 – 15 ton na rok.

W rejonie przedmiotowego złoża, zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości ok. 4,5 – 5,0 m p. p. t.  Rzędne terenu w obrębie złóż wynoszą od 304,2 do 304,9 m n.p.m. Warstwa złożowa w ok 70 % jest zawodniona. Eksploatacja piasku i żwiru prowadzona będzie jednym poziomem, dwoma piętrami eksploatacyjnymi. Pierwsze piętro od rzędnej ok. 301,35 – 302,05 m n.p.m. do 0,5 m powyżej poziomu  wodonośnego, drugie piętro stanowi  zawodnioną warstwę kopalin do spągu złoża  tj. 296,35 – 296,05 m n.p.m.;

W trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu koparki jednonaczyniowej hydraulicznej z osprzętem podsiębiernym. Wydobyty urobek będzie ładowany na samochody technologiczne i wywożony bezpośrednio do odbiorcy lub do zakładu przeróbczego zlokalizowanego poza terenem eksploatacji. Dla potrzeb komunikacji wykorzystana zostanie istniejąca droga lokalna stanowiąca własność przedsiębiorcy. Po skończonej eksploatacji teren złoża zostanie uporządkowany poprzez wyprofilowanie skarpy, wyrównanie dna wykopów oraz terenów przyległych, a następnie przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych, w celu rekultywacji i zagospodarowania terenu eksploatacji.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie działek Inwestora. Będzie się ono kumulowało z już prowadzoną działalnością Inwestora.

Najbliższe zabudowania mieszkalno – zagrodowe występują w odległości ok. 500 – 600 m w kierunku wschodnim, ok. 200 m w kierunku zachodnim występuje zabudowa rekreacyjno – wypoczynkowa, natomiast budynki jednorodzinne położone są w odległości ok. 800 m w kierunku południowo zachodnim od terenu eksploatacji (miejscowości Wróblik Szlachecki).

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w odległości ok. 30 km od granicy państwa ze Słowacją oraz 60 km od granicy z Ukrainą, a także jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji, nie będzie generować oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.),w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej, w odległości ok. 2,6 km, położony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI ” (PLH 180030), oddalony o ok. 2,63 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty ,,LADZIN”(PLH180038) oraz oddalony o ok. 4,0 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty ,,LAS HRABEŃSKI” (PLH180039). Uwzględniając lokalizację, poza formami ochrony przyrody, zakres i rodzaj planowanego przedsięwzięcia, a także charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze uznano, iż planowane  przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w tym samym oceny oddziaływania na obszary NATURA 2000, wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Na terenie działek Inwestora ani w jego najbliższym otoczeniu, nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowych form ochrony tego regionu.

 

 

 

 

 

                                                                                               ………………………

-------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   18.07.2011 r.

ROŚ. 6220.1.2011.AK

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji - na wniosek współwłaścicieli „KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J. z siedzibą Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (piasków i żwirów)

ze złoża „WRÓBLIK-PÓŁNOC”

  na działkach Nr ewid.: 380, 381, 382, 383 i 384 -– obręb Wróblik Szlachecki,

gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 380, 381, 382, 383 i 384   -– obręb Wróblik Szlachecki

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                        ……………………

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Rozdzielnik;

1.       „KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J. z siedzibą Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW;

2.       Pozostałe strony postępowania wg. rozdzielnika, zgodnie z art.. 49 KPA, w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy , w miejscowości, gdzie realizowane jest przedsięwzięcie na terenie gminy, na stronach internetowych gminy;

 1. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ .

------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 11.07.2011 r.

ROŚ. 6220.1.2011.AK

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

„Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (piasków i żwirów)

ze złoża „WRÓBLIK-PÓŁNOC”

  na działkach Nr ewid.: 380, 381, 382, 383 i 384 - – obręb Wróblik Szlachecki ,

gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 380, 381, 382, 383 i 384   - – obręb Wróblik Szlachecki

 

Wnioskodawca:

„KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J.

Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 6220.1.2011.AK z dnia 11.07.2011 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 15 00 ).

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   11.07 .2011 r.

ROŚ. 6220.1.2011.AK

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

Na podstawie :

 

ü   art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

 

po zasięgnięciu opinii:

 

ü   Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. WOOŚ.4240.6.11.2011.AJ-5z dnia 13 maja 2011 r. (data wpływu 16-05-2010 r.),

ü   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz. PSNZ.465-6/11 z dnia 21luty 2011 r. (data wpływu 24.02.2011 r.) -   zgodnie z art. 64 ust.1   pkt. 2 w związku z art. 78 i 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) nie uczestniczy w postępowaniu przeprowadzanym przed wydaniem decyzji środowiskowej dla tego typu przedsięwzięć.

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

pn. „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (piasków i żwirów) ze złoża „WRÓBLIK-PÓŁNOC” –   na działkach Nr ewid.: 380, 381, 382, 383 i 384 -– obręb Wróblik Szlachecki, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, zgodnie z §3 ust 1. pkt. 40 lit. a). rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj.: „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 27 lit a: a) bez względu na powierzchnie obszaru górniczego: - jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową ”, stosownie do wszczętego w dniu 24 stycznia 2011 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek współwłaścicieli „KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J. z siedzibą Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek współwłaścicieli „KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J. z siedzibą Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW z dnia 18 stycznia 2011 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , z dniem 24 stycznia 2011 r. zostało wszczęte postępowanie dla przedsięwzięcia pn. „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (piasków i żwirów) ze złoża „WRÓBLIK-PÓŁNOC” –   na działkach Nr ewid.: 380, 381, 382, 383 i 384 -– obręb Wróblik Szlachecki, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid.: 380, 381, 382, 383 i 384 -– obręb Wróblik Szlachecki, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) planowane do realizacji przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko   tj.: „wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 27 lit a: a) bez względu na powierzchnie obszaru górniczego: - jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową.”.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne tj. wydobywanie kruszywa będzie realizowane ze złoża ,,WRÓBLIK – PÓŁNOC” zajmującego ok. 0,903 ha powierzchni. Szacunkowe zasoby bilansowe   złoża wynoszą   60 501 m 3 . Planowane wydobycie kopalin ze złoża nie przekroczy 20 000 m 3 rocznie.

Kopalina będzie eksploatowana   sposobem odkrywkowym, systemem ścianowym lądowym i spod wody, jednym poziomem, dwoma piętrami eksploatacyjnymi. W bezpośrednim sąsiedztwie terenu przedmiotowego złoża znajduje się   obszar i teren górniczy ,,HACZÓW II” (w trakcie rekultywacji) oraz w odległości ok. 400 m obszar i teren górniczy   ,,WRÓBLIK – SICINA”   z prowadzoną działalnością   górniczą.

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w odległości ok. 30 km od granicy państwa ze Słowacją oraz 60 km od granicy z Ukrainą, a także jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji, nie będzie generować oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) ,w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej, w odległości ok. 2,6 km, położony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI ” (PLH 180030), oddalony o ok. 2,63 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty ,,LADZIN”(PLH180038) oraz oddalony o ok. 4,0 km obszar mający znaczenie dla Wspólnoty ,,LAS HRABEŃSKI” (PLH180039). Uwzględniając lokalizację, poza formami ochrony przyrody, zakres i rodzaj planowanego przedsięwzięcia, a także charakter i skalę generowanych oddziaływań na środowisko przyrodnicze uznano, iż planowane   przedsięwzięcie nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a w tym samym oceny oddziaływania na obszary NATURA 2000, wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Na terenie działek Inwestora ani w jego najbliższym otoczeniu, nie przewiduje się wprowadzenia dodatkowych form ochrony tego regionu.

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się i określam:

 

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn. „Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (piasków i żwirów) ze złoża „WRÓBLIK-PÓŁNOC” –   na działkach Nr ewid.: 380, 381, 382, 383 i 384 -– obręb Wróblik Szlachecki, gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”, zgodnie z §3ust 1. pkt. 40 lit. a). rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj.: „ wydobywanie kopalin ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w §2 ust. 1 pkt 27 lit a: a) bez względu na powierzchnie obszaru górniczego: - jeżeli w odległości nie większej niż 0,5 km od miejsca planowanego wydobywania kopalin metodą odkrywkową znajduje się inny obszar górniczy ustanowiony dla wydobywania kopalin metodą odkrywkową ” , zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

 

z   uwzględnieniem:

 

skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu   przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid.: 380, 381, 382, 383 i 384 -– obręb Wróblik Szlachecki, o łącznej powierzchni zajmującej ok. 0,903 ha. Szacunkowe zasoby bilansowe   złoża wynoszą   60.501 m 3 . Planowane wydobycie kopalin ze złoża nie przekroczy 20 000 m 3 rocznie.

 

a)       skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu - Inwestycja swoim zakresem będzie obejmowała powierzchnię ok. 0,903 ha.

Eksploatacja piasku i żwiru prowadzona będzie jednym poziomem, dwoma piętrami eksploatacyjnymi. Pierwsze piętro od rzędnej ok. 301,35 – 302,05 m n.p.m. do 0,5 m powyżej poziomu wodonośnego, drugie piętro stanowi   zawodnioną warstwę kopalin do spągu złoża tj. 296,35 – 296,05 m n.p.m. Urabianie prowadzone będzie przy zastosowaniu koparki jednonaczyniowej hydraulicznej z osprzętem podsiębiernym. Wydobyty urobek będzie ładowany na samochody technologiczne i wywożony bezpośrednio do odbiorcy lub do zakładu   przeróbczego zlokalizowanego poza terenem eksploatacji. Dla potrzeb komunikacji wykorzystana zostanie istniejąca droga lokalna stanowiąca własność przedsiębiorcy.

Planowane prace przygotowawcze obejmują sukcesywne usunięcie humusu i nakładu w marę postępu frontu eksploatacyjnego oraz składowanie go na wyznaczonych zwałowiskach z przeznaczeniem do rekultywacji terenu. Urabianie kopaliny zostanie rozpoczęte w południowo – wschodniej granicy złoża.   Po skończonej eksploatacji teren złoża zostanie uporządkowany poprzez wyprofilowanie skarpy, wyrównanie dna wykopów oraz terenów przyległych, a następnie przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych, w celu rekultywacji i zagospodarowania terenu eksploatacji w części na użytki zielone oraz w części na zbiornik wodny krajobrazowy do amatorskiej hodowli ryb oraz rekreacji;

 

b)       powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich p rzedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie działek Inwestora. Będzie się ono kumulowało z już prowadzoną działalnością Inwestora;

 

b)       wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych. Szacunkowe zasoby bilansowe   złoża wynoszą   60.501 m 3 . Planowane wydobycie kopalin ze złoża nie przekroczy 20 000 m 3 rocznie. Na terenie prowadzonej eksploatacji nie przewiduje się wykorzystania innych surowców czy materiałów   poza olejem napędowym. Przewidywaną ilość wykorzystywanego paliwa   szacuje się na ok. 10 – 15 ton na rok;

 

c)       emisji i występowania innych uciążliwości – w trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu koparki jednonaczyniowej hydraulicznej z osprzętem podsiębiernym. Wydobyty urobek będzie ładowany na samochody technologiczne i wywożony bezpośrednio do odbiorcy lub do zakładu przeróbczego zlokalizowanego poza terenem eksploatacji. Dla potrzeb komunikacji wykorzystana zostanie istniejąca droga lokalna stanowiąca własność przedsiębiorcy. Po skończonej eksploatacji teren złoża zostanie uporządkowany poprzez wyprofilowanie skarpy, wyrównanie dna wykopów oraz terenów przyległych, a następnie przeprowadzenie zabiegów agrotechnicznych, w celu rekultywacji i zagospodarowania terenu eksploatacji;

 

d)       ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii .- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii;

 

 

 

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 380, 381, 382, 383 i 384 -– obręb Wróblik Szlachecki, o łącznej powierzchni zajmującej ok. 0,903 ha.

 

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - w rejonie przedmiotowego złoża, zwierciadło wody stabilizuje się na głębokości ok. 4,5 – 5,0 m p. p. t.   Rzędne terenu w obrębie złóż wynoszą od 304,2 do 304,9 m n.p.m. Warstwa złożowa w ok 70 % jest zawodniona. Eksploatacja piasku i żwiru prowadzona będzie jednym poziomem, dwoma piętrami eksploatacyjnymi. Pierwsze piętro od rzędnej ok. 301,35 – 302,05 m n.p.m. do 0,5 m powyżej poziomu   wodonośnego, drugie piętro stanowi   zawodnioną warstwę kopalin do spągu złoża   tj. 296,35 – 296,05 m n.p.m.;

 

b)         obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)       obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy. Jednak usytuowane jest w odległości ok. 150 m od brzegu potoku Morwawa,(Tabor) stanowiącej lewobrzeżny dopływ rzeki Wisłok;

 

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz..U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) , w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej, w odległości ok. 2,6 km, położony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI ” (PLH 180030). Przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie w sposób znaczący oddziaływać na zasoby, twory i składniki przyrody wymienione w art.2 ust 1. w/cyt. ustawy o ochronie przyrody ., w tym na przedmioty i cele ochrony ww. obszarów NATURA 2000, na ich integralność   spójność sieci. W miejscu realizacji inwestycji nie występują pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C, na podstawie pomiarów pyłu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krośnie przy ul. Kretówki. Jednak eksploatacja inwestycji nie będzie wpływała na obszar, w którym stwierdzono przekroczenia;

 

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

h)       gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie miejscowości Wróblik Szlachecki, gdzie na powierzchni   475 ha zamieszkuje 994 mieszkańców, jednak ze względu na duże zróżnicowanie gęstości zaludnienia, trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia na wnioskowanym terenie. N ajbliższe zabudowania mieszkalno – zagrodowe występują w odległości ok. 500 – 600 m w kierunku wschodnim, ok. 200 m w kierunku zachodnim występuje zabudowa rekreacyjno – wypoczynkowa, natomiast budynki jednorodzinne położone są w odległości ok. 800 m w kierunku południowo zachodnim od terenu eksploatacji (miejscowości Wróblik Szlachecki);

 

i)         obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach.

 

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie nie jest realizowane w strefie ochrony uzdrowiskowej, dla której zgodnie z ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. Nr 167, poz. 1399 ze zm.), obowiązują pewne kryteria dotyczące   realizacji przedsięwzięć. Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w odległości ok10 km od Uzdrowiska Rymanów Zdrój.

 

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu przedsięwzięć, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie środowiska naturalnego. Trudne jest określenie liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać. Teren miejscowości Wróblik Szlachecki to powierzchnia 475 ha, którą zamieszkuje 994 mieszkańców. Najbliższe zabudowania mieszkalno – zagrodowe występują w odległości ok. 500 – 600 m w kierunku wschodnim, ok. 200 m w kierunku zachodnim występuje zabudowa rekreacyjno – wypoczynkowa, natomiast budynki jednorodzinne położone są w odległości ok. 800 m w kierunku południowo zachodnim od terenu eksploatacji (miejscowości Wróblik Szlachecki);

 

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa ok. 30 km ( w linii prostej) i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym;

 

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały.

W trakcie prac związanych z udostępnianiem, eksploatacją i rekultywacją wyrobiska będzie występować emisja hałasu oraz spalin do środowiska. Teoretyczny spadek hałasu   generowanego przez pracujące maszyny   do poziomu dopuszczalnego na terenie zabudowy mieszkaniowej   i rekreacyjno – wypoczynkowej w ciągu dnia, nastąpi w odległości   ok. 30 – 40 m od pracujących urządzeń. Na omawianym terenie, najbliższa zabudowa mieszkalno – zagrodowa występuje w odległości ok. 500 – 600 m, rekreacyjno – wypoczynkowa w odległości 200 m, natomiast budynki jednorodzinne położone są w odległości ok. 800 m od miejsca eksploatacji. Ze względu na odległość przedsięwzięcia do najbliższych terenów chronionych pod względem   akustycznym stwierdzono, że nie będzie dochodziło do przekraczania dopuszczalnych poziomów hałasu na tych terenach.

Występujące oddziaływania i uciążliwości związane będą jedynie z okresem udostępniania i eksploatacji złoża oraz rekultywacji wyrobiska. W szczególności wystąpi zwiększony poziom hałasu i emisji spalin generowanych przez urządzenie wydobywcze i transportowe. Uciążliwości te ustąpią wraz z zakończeniem   eksploatacji i zakończonej rekultywacji. Jednym z elementów   zmierzających do zminimalizowania szkodliwego oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko jest selektywnie składowane na hałdach zewnętrznych warstw humusu oraz nakładu, w celu prawidłowego ich wykorzystania przy pracach rekultywacyjnych. Przy urabianiu złoża zostaną zachowane   filary ochronne pomiędzy wyrobiskiem, a drogami publicznymi o szerokości minimum 6 m. Ponadto w wyniku robót eksploatacyjnych i rekultywacyjnych, jak wynika z przedłożonej dokumentacji, pas od drogi publicznej powiatowej zostanie znacznie poszerzony   do 20 – 30 m.

W trakcie eksploatacji nie będzie prowadzone odwadnianie wyrobiska. Wstępnie w złożu wody gruntowe mogą być w trakcie jego eksploatacji narażone na zanieczyszczenia mechaniczne   -   zwiększenie mętności na skutek wypłukiwania   naturalnych drobnych frakcji piasków i pyłów mineralnych zawartych w kopalinie. Z uwagi na fakt, iż wody te zostają poddane naturalnemu procesowi oczyszczania w drodze przepływu podziemnego do potoku Morwawa, a grubsze frakcje zawiesiny samoczynnie osiadają na dnie wyrobiska, prowadzona eksploatacja kruszywa nie przyczyni się do zmiany stosunków wodnych. Przestrzeganie prawidłowego stanu technicznego środków transportu oraz sprzętu urabiającego kopalinę zapobieganie zanieczyszczeniu wód i gleby   przed wyciekami oleju i innych substancji ropopochodnych. Po skończeniu eksploatacji, dzięki znacznej miąższości nakładu   możliwe będzie znaczne zmniejszenie powierzchni wyrobiska   oraz łagodne wyprofilowanie brzegów i skarp. W celu ograniczenia pylenia i emisji spalin do powietrza, sprzęt i maszyny używane do robót wydobywczych będą w dobrym stanie technicznym. Droga gruntowa prowadząca do kopalni została utwardzona oraz będzie sukcesywnie   konserwowana przez likwidowanie ubytków i jej nawierzchni i usuwanie zanieczyszczeń. Transport nie będzie odbywał się drogą publiczną – surowiec będzie przewożony drogą lokalna   wykonana przez Inwestora, z wyrobiska eksploatacyjnego do zakładu przeróbczego, droga ta będzie zraszana w okresach suchych. W miejscu prowadzonej eksploatacji nie przewiduje się wytwarzanie odpadów. Odpady związane z eksploatacją i naprawą maszyn oraz pojazdów samochodowych powstawać będą na terenie bazy technicznej zlokalizowanej na terenie Zakładu Produkcji Kruszywa w Milczy, gdzie prowadzona będzie ich obsługa i naprawa. Natężenie ruchu pojazdów wywożących, urobiona kopalinę zależeć będzie od   zapotrzebowania rynku na surowiec, przyjęta częstość kursów samochodów ciężarowych i innych pojazdów to ok. 11 dziennie. Maszyny w obrębie planowanego zamierzenia pracować będą okresowo, wyłącznie w porze dziennej i w dni powszednie. Uciążliwość   akustyczne związane z etapem udostępnienia i eksploatacji złoża będą krótkotrwałe i odwracalne.

 

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania   -   zasięg oddziaływania na środowisko związany z   przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny i krótkotrwały.

 

Planowane przedsięwzięcie ma być prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów,   minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko oraz w taki sposób, aby nie wpływało na pogorszenie oddziaływania związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne.

Uwzględniając lokalizację przedmiotowego przedsięwzięcia w odległości ok. 30 km w linii prostej od granicy państwa oraz jego przewidywany lokalny zasięg oddziaływania na etapie realizacji i eksploatacji, nie będzie ono generować oddziaływań o charakterze transgranicznym.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami przyrody, o których mowa w art.. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) ,w tym poza granicami obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Najbliżej, w odległości ok. 2,6 km, położony jest obszar mający znaczenie dla Wspólnoty „WISŁOK ŚRODKOWY Z DOPŁYWAMI ” (PLH 180030).

Z uwagi na lokalizację, skalę i rodzaj przedsięwzięcia uznano, iż nie będzie ono w sposób znaczący oddziaływać na przedmiot i cele ochrony ww. obszaru NATURA 2000, na jego integralność i spójność sieci obszarów NATURA 2000.   Stąd, po dokonaniu analizy wstępnej w kontekście potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar NATURA 2000 stwierdzono, że nie ma konieczności przeprowadzenia pełnej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000 wymaganej zapisami art. 6.3 Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory .

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   w Rzeszowie   i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię   co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

               Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie w postanowieniu Ldz. WOOŚ.4240.6.11.2011.AJ-5z dnia 13 maja 2011 r. (data wpływu 16-05-2010 r.),   wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko.

               Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie nie zajął stanowiska w formie opinii, lecz pismem Ldz. PSNZ.465-6/11 z dnia 21luty 2011 r. (data wpływu 24.02.2011 r.) -   zgodnie z art. 64 ust.1   pkt. 2 w związku z art. 78 i 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) określił, że nie uczestniczy w postępowaniu przeprowadzanym przed wydaniem decyzji środowiskowej dla tego typu przedsięwzięć.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po wnikliwym przeanalizowaniu parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1) (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 

Pouczenie

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie,   Al. Józefa Piłsudskiego Nr   38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

Rozdzielnik;

1.       „KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J. z siedzibą Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW;

2.       Pozostałe strony postępowania wg. rozdzielnika, zgodnie z art.. 49 KPA, w drodze obwieszczenia poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy , w miejscowości, gdzie realizowane jest przedsięwzięcie na terenie gminy, na stronach internetowych gminy;

A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/

 

------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   04.02.2011 r.

ROŚ. 6220.1.2011.AK

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY  

W KROŚNIE

ul. Kisielewskiego Nr 12

          38-400   KROSNO

 

                Działając na podstawie :

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek współwłaścicieli „KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J. z siedzibą Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW z dnia 18 stycznia 2011 r (data wpływu 21-01-2011 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (piasków i żwirów)

ze złoża WRÓBLIK-PÓŁNOC”

  na działkach Nr ewid.: 380, 381, 382, 383 i 384 - – obręb Wróblik Szlachecki ,

gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię   wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z Załącznikami, w tym m.in.

3) kopię z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informację o jego braku.

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

 

                                                                                                                      ……………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2.   Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

-------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   04.02.2011 r.

ROŚ. 6220.1.2011.AK

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

   Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

  35-001 RZESZÓW

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek współwłaścicieli „KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J. z siedzibą Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW z dnia 18 stycznia 2011 r (data wpływu 21-01-2011 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (piasków i żwirów)

ze złoża WRÓBLIK-PÓŁNOC”

  na działkach Nr ewid.: 380, 381, 382, 383 i 384 - – obręb Wróblik Szlachecki ,

gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię   wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z Załącznikami, w tym m.in.

3) kopię z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informację o jego braku.

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2.   Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

-----------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   24.01.2011 r.

ROŚ. 6220.1.2011.AK                                                                       

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

„Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (piasków i żwirów)

ze złoża WRÓBLIK-PÓŁNOC”

  na działkach Nr ewid.: 380, 381, 382, 383 i 384 - – obręb Wróblik Szlachecki ,

gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 380, 381, 382, 383 i 384   - – obręb Wróblik Szlachecki

 

Wnioskodawca:

„KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J.

Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt. 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

-------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   24.01.2011 r.

ROŚ. 6220.1.2011.AK                                                                       

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

na wniosek współwłaścicieli „KRUSZPOL” Gruszka & Podkul S.J. z siedzibą Jabłonica Polska Nr 258, 36-213 HACZÓW o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Wydobywanie metodą odkrywkową kruszywa naturalnego (piasków i żwirów)

ze złoża WRÓBLIK-PÓŁNOC”

  na działkach Nr ewid.: 380, 381, 382, 383 i 384 - – obręb Wróblik Szlachecki ,

gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie”

Przedsięwzięcie realizowane na działkach Nr ewid. 380, 381, 382, 383 i 384

- – obręb Wróblik Szlachecki

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.- pt 7 00 -15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) oraz §3 rozporządzenia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397)   decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

           

                                                                                                          ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2011-02-02 14:58:55
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2011-08-04 12:11:23
 • Liczba odsłon: 2099
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117109]

przewiń do góry