ROŚ. 6220.6.2014.AK                                                                BE-10

                            

6220 – ustalanie wpływu realizacji inwestycji na środowisko

 

 

 

 

URZĄD GMINY RYMANÓW

REFERAT ROLNICTWA LEŚNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA

I GOSPODAKI KOMUNALNEJ

 

 

 

 

 

 

 

 

POSTĘPOWANIE O WYDANIE decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia

 

 

pn. „Budowa budynku inwentarskiego – obory, dla 75 DJP na działkach Nr ewid. 484 i 485 w miejscowości Wróblik Królewski”

- gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Ø   Nr ewid. dz. 484 i 485 w m. Wróblik Królewski

– gmina Rymanów,  powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

 

INWESTOR Piotr LANGOS

ul. Krośnieńska Nr 1, 38-483 WRÓBLIK KRÓLEWSKI

 

 

 

 

2014  ROK


--------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  17.03.2014 r.

ROŚ.. 6220.6.2014.AK

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

                Na podstawie :

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267z późn. zm.),

ü   w związku z  art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ,

 

na wniosek Pana Piotra LANGOS zam. Wróblik Królewski  przy ul. Krośnieńskiej Nr 1, 38-483 WRÓBLIK SZLACHECKI  z  dnia 14 marca 2014 r. (data wpływu 17.03.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa budynku inwentarskiego – obory, dla 75 DJP na działkach Nr ewid. 484 i 485 w miejscowości Wróblik Królewski”

–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach:

Ø   Nr ewid. dz. 484 i 485 w m. Wróblik Królewski

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu  w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 - 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U Nr 199, poz. 1227 ze zm.) , §3 ust. 1 pkt 79  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 1)  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397ze zm .) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniające  rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko )1 - decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41 §1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

 

                                                                                                          ………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  17.03.2014 r.

ROŚ.. 6220.6.2014.AK

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Przedsięwzięcie pn. :

pn. „Budowa budynku inwentarskiego – obory, dla 75 DJP na działkach Nr ewid. 484 i 485 w miejscowości Wróblik Królewski”

–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach:

Ø   Nr ewid. dz. 484 i 485 w m. Wróblik Królewski

 

Wnioskodawca:

Pan Piotr LANGOS zam. Wróblik Królewski  przy ul. Krośnieńskiej Nr 1,

 38-483 WRÓBLIK SZLACHECKI 

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowym  Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn.-pt 7 00 -15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się  7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag  wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

 

                                                                                                                      …………….……..

 

 

 -----------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  07.04.2014 r.

ROŚ.. 6220.6.2014.AK

 

 

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

    35-001 RZESZÓW, al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

 

 

 

                Działając na podstawie :

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Pana Piotra LANGOS zam. Wróblik Królewski  przy ul. Krośnieńskiej Nr 1, 38-483 WRÓBLIK SZLACHECKI  z  dnia 14 marca 2014 r. (data wpływu 17.03.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa budynku inwentarskiego – obory, dla 75 DJP na działkach Nr ewid. 484 i 485 w miejscowości Wróblik Królewski”

–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach:

Ø   Nr ewid. dz. 484 i 485 w m. Wróblik Królewski

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

 

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) zaświadczenie  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /informację o jego braku.

 

 

 

                                                                                              ………………………………

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  07.04.2014 r.

ROŚ.. 6220.6.2014.AK

 

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

w Krośnie

38-400 KROSNO, ul. Kisielewskiego Nr 12

 

 

                Działając na podstawie :

ü   art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Pana Piotra LANGOS zam. Wróblik Królewski  przy ul. Krośnieńskiej Nr 1, 38-483 WRÓBLIK SZLACHECKI  z  dnia 14 marca 2014 r. (data wpływu 17.03.2014 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa budynku inwentarskiego – obory, dla 75 DJP na działkach Nr ewid. 484 i 485 w miejscowości Wróblik Królewski”

–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji na działkach:

Ø   Nr ewid. dz. 484 i 485 w m. Wróblik Królewski

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

 

 

 

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopię wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) zaświadczenie  wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego /informację o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydanie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                       

 

                                                                      

                                                                                                                                            

                                                                                                          …………………………

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).
------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  06.05.2014 r.

ROŚ. 6220.6.2014.AK

 

POSTANOWIENIE

 

            Na podstawie:

ü  art. 101 § 1, 3 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ),

ü   art. 69 ust 4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.),

w związku z wnioskiem:

Pana Piotra LANGOS zam. Wróblik Królewski  przy ul. Krośnieńskiej Nr 1, 38-483 WRÓBLIK SZLACHECKI  z  dnia 14 marca 2014 r. (data wpływu 17.03.2014 r.)  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

p o s t a n a w i a m

 

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn  „Budowa budynku inwentarskiego – obory, dla 75 DJP na działkach Nr ewid. 484 i 485 w miejscowości Wróblik Królewski” – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie. – do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

UZASADNIENIE

 

                Na wniosek p. Piotra LANGOS zam. Wróblik Królewski  przy ul. Krośnieńskiej Nr 1, 38-483 WRÓBLIK SZLACHECKI  z  dnia 14 marca 2014 r. (data wpływu 17.03.2014 r.)  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, z dniem 01 lutego 2013 r. wszczęto postępowanie w tejże sprawie.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 102 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) tj. cyt.: „chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w §2 ust..1 pkt 51, w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).” - planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

W toku postępowania do Burmistrz Gminy Rymanów w drodze postanowienia z dnia 28 kwietnia 2014 r. znak: ROS.6220.6.2014.AK wyraził opinię co do wymaganego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zaplanowanej inwestycji.  

Zgodnie z art. 69 ust 4, ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) w przypadku wydania postanowienia o zakresie raportu oddziaływania na środowisko, organ prowadzący postępowanie winien zawieść postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

 

 

 

                                                                                               ………………………..

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 ---------------------------------

Rymanów, dnia 06.05.2014 r.

ROŚ. 6220.6.2014.AK

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania.

 

Przedsięwzięcie pn.

 

„Budowa budynku inwentarskiego – obory, dla 75 DJP na działkach Nr ewid. 484 i 485 w miejscowości Wróblik Królewski”

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Przedsięwzięcie planowane jest na działkach: Nr ewid. 484 i 485 w m. Wróblik Królewski.

 

Wnioskodawca:

 

Piotr LANGOS zam. Wróblik Królewski  przy ul. Krośnieńskiej Nr 1,

38-483 WRÓBLIK SZLACHECKI 

 

Zgodnie z art. 33. ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) podaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 6220.6.2014.AK z dnia  06.05..2014 r. w sprawie zawieszenia postępowania  do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy  w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn-pt  700 -  1500).

 

 

 

                                                                                                          ………………………

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-17 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-06 10:34:55
 • Liczba odsłon: 2001
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407492]

przewiń do góry