Rymanów, dnia 24.08.2010 r.

Ldz. ROŚ.7624/36/09/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 24 sierpnia 2010 r. decyzji Ldz. ROŚ. 7624/136/09/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa przepustu z blach falistych w drodze gminnej w Rymanowie z ul. Parkowej przez potok Tabor do ul. Grunwaldzkiej”– na działkach Nr ewid.: 2950, 3062, 1507, 3165, 3122 i 3131 obręb geodezyjny Rymanów –M  - gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o możliwościach zapoznania się z jej treścią i zgromadzoną dokumentacją w sprawie w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600,  wt-pt 700 -1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ , wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia  24.08.2010 r.

ROŚ. 7624/36/09/10

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

                Na podstawie :

ü  art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

ü  §3 ust.1 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.);

ü  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

po rozpoznaniu  wniosku: 

ü  wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW Ldz. INW.7021/7/09 z dnia 08 grudnia 2009 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa przepustu z blach falistych w drodze gminnej w Rymanowie z ul. Parkowej przez potok Tabor do ul. Grunwaldzkiej”– na działkach Nr ewid.: 2950, 3062, 1507, 3165, 3122 i 3131 obręb geodezyjny Rymanów –M  - gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

po zasięgnięciu opinii:

ü  Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-4/2/10/gj z dnia 09 sierpnia 2010 r. (data wpływu 11-08-2010 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ-465-3/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. (data wpływu 02-02-2010 r.),

 

orzekam

 

1.      Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2.      Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Uzasadnienie

 

Na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 08 grudnia 2009 r. Ldz.INW.7021/7/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało z dniem 08 grudnia 2009  r. wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa przepustu z blach falistych w drodze gminnej w Rymanowie z ul. Parkowej przez potok Tabor do ul. Grunwaldzkiej”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid.: 2950, 3062, 1507, 3165, 3122 i 3131 obręb geodezyjny Rymanów –M -  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednakże  biorąc pod uwagę, iż planowany obiekt powiązany będzie funkcjonalnie z istniejącymi drogami publicznymi i służyć będzie poruszaniu się pojazdów, inwestycję zakwalifikowano wg. rozporządzenia jw.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na włączeniu do drogi wojewódzkiej Nr 887 w km 22+480 drogi gminnej przepustem na potoku Tabor w km 17+908.

 

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się dogłębniej i szczegółowiej określam:

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

 

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn.  „Budowa przepustu z blach falistych w drodze gminnej w Rymanowie z ul. Parkowej przez potok Tabor do ul. Grunwaldzkiej”–  na działkach Nr ewid.: 2950, 3062, 1507, 3165, 3122 i 3131 obręb geodezyjny Rymanów –M  - gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, zgodnie z §3, ust 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

z  uwzględnieniem:

 

a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu budowa przepustu na potoku Tabor w km 17+908, będzie obejmowała wykonanie przepustu łukowego o konstrukcji z rur stalowych. Przepust będzie zamontowany na fundamencie żelbetowym. Natomiast skarpy od strony wody górnej i dolnej ubezpieczone zostaną płytami ażurowymi. Przepust będzie posiadał światło o wymiarach ok. 2.920 mm x 9.920 mm. Na przepuście znajdować się będzie droga o nawierzchni asfaltowej, dostosowana do drogi wojewódzkiej. Jezdnia o szerokości 4,5 m na długości 27 mb z krawężnikiem dwustronnym, poręczami (linowa lewostronną i stalową prawostronną) oraz chodnik jednostronny o szerokości 2m i powierzchni 80m2;

b)      powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie potoku Tabor i będzie polegało na wykonaniu przepustu łukowego o konstrukcji z rur stalowych. Przepust zamontowany będzie na fundamencie żelbetowym. Na powierzchni przepustu wykonana będzie nawierzchnia drogi wraz z chodnikiem, która stanowić będzie polaczenie istniejącej drogi gminnej z drogą  wojewódzką Nr 887;

c)      wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych w postaci piasku, kruszyw naturalnych, tłucznia, pospółki, pozyskiwanych na podstawie koncesji oraz wody paliw i energii. Realizowana inwestycja związana będzie przede wszystkim z prowadzeniem robót ziemnych. Powstałe masy ziemne zostaną wykorzystane do profilowania skarp potoku i plantowania sąsiedniego terenu;

d)       emisji i występowania innych uciążliwości – w trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu budowlanego oraz środków transportu. Uciążliwości powyższe ustąpią po realizacji przedsięwzięcia. Powstałe zanieczyszczenia oraz uciążliwości związane ze wzrostem hałasu i emisja spalin będą krótkotrwałe i lokalne. Planowane odprowadzenie wód opadowo-roztopowych ze szczelnej nawierzchni przedmiotowego przepustu (nawierzchnia jezdni wraz z chodnikiem) do potoku Tabor, przez wzgląd na ich ilość i znaczenie przedmiotowego obiektu, który będzie obsługiwał tylko ruch lokalny, nie powinien wpłynąć na jakość wody odbiornika.

Ostatecznie wykonana przepust i nawierzchnia wraz z chodnikiem wpłynie na zmniejszenie hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza spalinami, dzięki poprawie płynności jazdy.

e)      ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, mogą wystąpić drobne awarie jak przy realizacji tego typu inwestycji. Aby im zapowiedz, używany do realizacji zadnia sprzęt musi być sprawny technicznie.

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

Budowa przepustu z blach falistych będzie realizowana na działkach Nr ewid.: 2950, 3062, 1507, 3165, 3122 i 3131 obręb geodezyjny Rymanów –M  - gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie;

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych -Przedsięwzięcie nie jest usytuowane na ww. obszarach oraz nie będzie realizowane na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

b)       obszary wybrzeży – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

c)      obszary górskie lub leśne – Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach, choć teren usytuowany jest na tzw. Wzgórzach Rymanowskich i częściowo paśmie Bukowicy w Beskidzie Niskim. Natomiast rozmieszczenie lasów na terenie Gminy Rymanów jest nierównomierne, jednak zwarte kompleksy znajdują się w południowej części (ok. 36%), a te znajdują się poza obszarem działania ;

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  Przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy, ale będzie realizowane na potoku Tabor w km 17+908 w Rymanowie;

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz .U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w.cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami Specjalnego obszaru ochrony siedlisk  Natura 2000 PLH 180038 „LADZIN” , który oddalony jest o około 2,1 km. Nie występują tu tereny uzdrowiskowe, gdyż najbliższe znajdują się w odległości ok. 3 km,  ani pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – Przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww obszarach.. Inwestycja przyczyni się do poprawy jakości powietrza, gdyż wybudowanie dobrej jakości nawierzchni drogi na przepuście wpłynie korzystnie na płynność ruchu drogowego;

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach. Najbliższe znajduje się w odległości ok. 400 m , a są to obszary zabudowań rynku i kościoła. Jednak planowane przedsięwzięcie, z uwagi na usytuowanie oraz skalę ,  nie powinno powodować zakłóceń dla wartości historycznych i estetycznych;

h)      gęstość zaludnienia – Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie objętym zabudową mieszkaniowa i drogową. Teren miasta Rymanowa stanowi powierzchnię 1.238 ha, która zamieszkuje 3.727 mieszkańców;

i)        obszary przylegające do jezior - Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach.

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – Przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok.3 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej, a jego realizacja nie będzie miała na nie bezpośredniego oddziaływania..

 

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie, a wręcz spowoduje w tym przypadku zmniejszenie oddziaływania ruchu drogowego związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne i właścicieli nieruchomości i domów jednorodzinnych.

Budowa przepustu z nawierzchnia drogi i chodnikiem przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego w rejonie jej lokalizacji, gdyż zwiększy się płynność ruchu pojazdów na  tym odcinku, co spowoduje zmniejszenie zapylenia, emisji gazów i pyłów do powietrza  oraz emisji hałasu do środowiska. Ponadto przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu kołowego oraz bezpieczeństwa ruchu pieszych na przedmiotowych drogach;

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczna odległości od granicy państwa ok. 34 km;

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały i ustanie po zakończeniu tych prac. W szczególności będzie miała miejsce nieciągła i okresowa emisja hałasu na poziomie porównywalności z emisja , jaka generują pojazdy rolnicze. Ponadto nastąpi czasowe zajęcie terenu i naruszenie powierzchni ziemi na potrzeby wykonywanych robót budowlanych. Planowane odprowadzenie wód opadowo-roztopowych ze szczelnej nawierzchni przedmiotowego przepustu (nawierzchnia jezdni wraz z chodnikiem) do potoku Tabor, przez wzgląd na ich ilość i znaczenie przedmiotowego obiektu , który będzie obsługiwał tylko ruch lokalny, nie powinien wpłynąć na jakość wody odbiornika. Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „LADZIN”(PLH 18038) i innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000. Czynnikami decydującymi o oddziaływani przedsięwzięcia są : rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń, metody prowadzenia prac w fazie budowy. W trakcie prac realizacyjnych wystąpi emisja spalin do powietrza związana z praca sprzętu budowlanego na miejscu oraz pochodząca od środków transportu. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery uzależniona jest od czasu realizacji oraz od miejsca prowadzenia prac w fazie realizacji. Zamierzenie inwestycyjne będzie również źródłem emisji hałasu, generowanego przez pracujące maszyny i urządzenia oraz środki transportu w trakcie jego realizacji;

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania  -  planowane prace wykonywane będą poza okresem tarła i rozwoju ryb, a także poza okresem lęgowym ptaków. Zasięg oddziaływania na środowisko związany z  przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny i krótkotrwały. Oddziaływanie występujące w okresie eksploatacji nie ulegnie zwiększeniu w stosunku do oddziaływania przed realizacją przedsięwzięcia.

 

Budowa przepustu z blach falistych w drodze gminnej w Rymanowie będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, co nie wpłynie na pogorszenie.

Inwestycja realizowana będzie w odległości ok. 3km od terenów uzdrowiskowych – miejscowości Rymanów Zdrój. Z uwagi na znaczna odległość od tych terenów, realizacja inwestycji nie powinna wpłynąć na pogorszenie walorów tychże terenów.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza wielkopowierzchniowymi formami ochrony przyrody, w tym poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „LADZIN” (PLH 18038), który oddalony jest ok. 2,1 km oraz innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinie  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie, który w piśmie Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-4/2/10/gj z dnia 09 sierpnia 2010 r. (data wpływu 11-08-2010 r.), wyraził opinie o braku obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, który Postanowieniem  Ldz.PSNZ-465-3/10 z dnia 28 stycznia 2010 r. (data wpływu 02-02-2010 r.) postanowił stwierdzić  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

                Po dokonaniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie i rozpatrzeniu całokształtu Postanowieniem ROŚ. 7624/36/09/10 z dnia 12 sierpnia 2010 r. – postanowiono  nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie  wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań wniosku.

Reasumując rodzaj jak  skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko –  dlatego wydano niniejszą decyzję bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i orzeczono jak w sentencji.

 

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (
  https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

Strony postępowania  wg. rozdzielnika.                    

 1. Gmina Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Starostwo Powiatowe w Krośnie – Skarb Państwa – ul. Bieszczadzka nr 1, 38-400 KROSNO;
 3. Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie – Oddział w Sanoku ul. Piłsudskiego Nr 10, 38-500 SANOK;
 4. Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego – Samorząd Województwa Podkarpackiego – właściciel –  al. Łukasza Cieplińskiego Nr 4, 35-010 RZESZÓW           ;
 5. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich,- zarządca -  ul. Boya Żeleńskiego Nr 19a, 35-105 RZESZÓW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/36/09/10

z dnia  24.08.2010 r

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

pn. „Budowa przepustu z blach falistych w drodze gminnej w Rymanowie z ul. Parkowej przez potok Tabor do ul. Grunwaldzkiej”

– na działkach Nr ewid.: 2950, 3062, 1507, 3165, 3122 i 3131 obręb geodezyjny Rymanów –M

- gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid.: 2950, 3062, 1507, 3165, 3122 i 3131 obręb geodezyjny Rymanów –M -  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednakże  biorąc pod uwagę, iż planowany obiekt powiązany będzie funkcjonalnie z istniejącymi drogami publicznymi i służyć będzie poruszaniu się pojazdów, inwestycję zakwalifikowano wg. rozporządzenia jw.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na włączeniu do drogi wojewódzkiej Nr 887 w km 22+480 drogi gminnej przepustem na potoku Tabor w km 17+908. Będzie obejmowało wykonanie przepustu łukowego o konstrukcji z rur stalowych. Przepust będzie zamontowany na fundamencie żelbetowym. Natomiast skarpy od strony wody górnej i dolnej ubezpieczone zostaną płytami ażurowymi. Przepust będzie posiadał światło o wymiarach ok. 2.920 mm x 9.920 mm. Na przepuście znajdować się będzie droga o nawierzchni asfaltowej, dostosowana do drogi wojewódzkiej. Jezdnia o szerokości 4,5 m na długości 27 mb z krawężnikiem dwustronnym, poręczami (linowa lewostronną i stalową prawostronną) oraz chodnik jednostronny o szerokości 2m i powierzchni 80m2.

W trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu budowlanego oraz środków transportu. Uciążliwości powyższe ustąpią po realizacji przedsięwzięcia. Powstałe zanieczyszczenia oraz uciążliwości związane ze wzrostem hałasu i emisja spalin będą krótkotrwałe i lokalne. Planowane odprowadzenie wód opadowo-roztopowych ze szczelnej nawierzchni przedmiotowego przepustu (nawierzchnia jezdni wraz z chodnikiem) do potoku Tabor, przez wzgląd na ich ilość i znaczenie przedmiotowego obiektu, który będzie obsługiwał tylko ruch lokalny, nie powinien wpłynąć na jakość wody odbiornika.

Ostatecznie wykonana przepust i nawierzchnia wraz z chodnikiem wpłynie na zmniejszenie hałasu, wibracji, zanieczyszczeń powietrza spalinami, dzięki poprawie płynności jazdy.

Nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, mogą wystąpić drobne awarie jak przy realizacji tego typu inwestycji. Aby im zapowiedz, używany do realizacji zadnia sprzęt musi być sprawny technicznie.

Inwestycja nie będzie realizowana na w.cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami Specjalnego obszaru ochrony siedlisk  Natura 2000 PLH 180038 „LADZIN” , który oddalony jest o około 2,1 km. Nie występują tu tereny uzdrowiskowe, gdyż najbliższe znajdują się w odległości ok. 3 km,  ani pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej.

Przedsięwzięcie ze względu na swoją  lokalizację i charakter nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których wyznaczone są lub projektowane obszary sieci NATURA 2000.

                                                                                             

 

 

 

 

                                                                                                           …………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 2

do Decyzji ROŚ.7624/36/09/10

z dnia 24.08.2010  r.

 

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

 

 

 

 

pn. „Budowa przepustu z blach falistych w drodze gminnej w Rymanowie z ul. Parkowej przez potok Tabor do ul. Grunwaldzkiej”

– na działkach Nr ewid.: 2950, 3062, 1507, 3165, 3122 i 3131 obręb geodezyjny Rymanów –M

- gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

 

 

Strony od 1 - 8

 

 

 1a_k_a_r_t_a.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ………………………

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   13.08.2010 r.

ROŚ. 7624/36/09/10

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania - na wniosek Ldz. INW.7021/7/09 z dnia 08 grudnia 2009 r.   Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa przepustu z blach falistych w drodze gminnej w Rymanowie z ul. Parkowej przez potok Tabor do ul. Grunwaldzkiej”

– na działkach Nr ewid.: 2950, 3062, 1507, 3165, 3122 i 3131 obręb geodezyjny Rymanów –M

- gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                        ……………………

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 12.08.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/36/09/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

 

Przedsięwzięcie

pn.

„Budowa przepustu z blach falistych w drodze gminnej w Rymanowie z ul. Parkowej przez potok Tabor do ul. Grunwaldzkiej”

 

– na działkach Nr ewid.: 2950, 3062, 1507, 3165, 3122 i 3131 obręb geodezyjny Rymanów –M

  - gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Wnioskodawca:

Burmistrz Gminy uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów,

z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/12/10 z dnia 01.07.2010 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt -pt 7 00 15 00 ).

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   12.01.2010 r.

ROŚ. 7624/36/09/10

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY  

W KROŚNIE

ul. Kisielewskiego Nr 12

          38-400 KROSNO

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1 pkt. 2 oraz art. 78 ust 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 08 grudnia 2009 r. Ldz. INW.7021/7/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa przepustu z blach falistych w drodze gminnej w Rymanowie z ul. Parkowej przez potok Tabor do ul. Grunwaldzkiej”

 

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid.: 2950, 3062, 1507, 3165, 3122 i 3131 obręb geodezyjny Rymanów –M

-–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

zwracam się o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

W załączeniu przedkładam:

1) kopie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z mapami projektu rozbudowy oraz kopiami wyrysu z mapy ewidencyjnej i wypisów z rejestru gruntów;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację
o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

                                  

                                              ………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 3. Pozostałe strony postępowania   wg. rozdzielnika.
 4. A/a. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
    ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (
  https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   12.01.2010 r.

ROŚ. 7624/36/09/10

 

 

 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
w Rzeszowie

al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

35-001 RZESZÓW

 

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Burmistrza Gminy uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW z dnia 08 grudnia 2009 r. Ldz. INW.7021/7/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

pn. „Budowa przepustu z blach falistych w drodze gminnej w Rymanowie z ul. Parkowej przez potok Tabor do ul. Grunwaldzkiej”

 

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid.: 2950, 3062, 1507, 3165, 3122 i 3131 obręb geodezyjny Rymanów –M

-–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby- co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1) kopie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z mapami projektu rozbudowy oraz kopiami wyrysu z mapy ewidencyjnej i wypisu z rejestru gruntów;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, albo informację
o jego braku.

 

 

 

 

………………………………

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 3. Pozostałe strony postępowania   wg. rozdzielnika.
 4. A/a. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie
    ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (
  https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 08.12.2009 r.

Ldz. ROŚ. 7624/37/09

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

„Budowa przepustu z blach falistych w drodze gminnej w Rymanowie z ul. Parkowej przez potok Tabor do ul. Grunwaldzkiej”

 

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid.: 2950, 3062, 1507, 3165, 3122 i 3131 obręb geodezyjny Rymanów –M

-–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

 

Wnioskodawca:

 

Gmina Rymanów reprezentowana przez Burmistrza Gminy,

ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW

 

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   08.12.2009 r.

ROŚ. 7624/36/09

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

na wniosek   Burmistrza Gminy Rymanów uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW Ldz. INW. 021/7/09 z dnia 08 grudnia 2009 r. (data wpływu 08-12-2009 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:


„Budowa przepustu z blach falistych w drodze gminnej w Rymanowie z ul. Parkowej przez potok Tabor do ul. Grunwaldzkiej”

 

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid.: 2950, 3062, 1507, 3165, 3122 i 3131 obręb geodezyjny Rymanów –M

-–   gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) oraz §3 ust. 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

           

 

 

 

                                                                                                          ………………………

     

     

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Pozostałe strony postępowania  
 3. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( www.bip.rymanow.pl );

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-12-29 12:44:51
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-24 09:48:16
 • Liczba odsłon: 2139
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986269]

przewiń do góry