Rymanów, dnia 01.10.2009 r.

ROŚ. 7624/31/09

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

 1. o wydanej z dniem 01 października 2009 r. Ldz. ROS 7624/31/09 decyzji umarzającej postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój Gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie”, na działce  oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem: 819/2 obręb geodezyjny Sieniawa -–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, z uwagi na jego bezprzedmiotowość

Decyzję uznano za spełniającą wymogi w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, gdyż przedsięwzięcie ze względu na swój rodzaj, charakter, usytuowanie oraz skalę oddziaływania nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, co wykazane zostało w sposób wyczerpujący i przekonujący w uzasadnieniu przedmiotowej decyzji.

 1. o możliwościach zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600,  wt-pt 700 -1500).

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 01.10.2009 r.

ROŚ. 7624/31/09

 

DECYZJA

 

                Działając na podstawie:

 

ü  art. 104 §1oraz art. 105 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

biorąc pod uwagę

ü  art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

 

 po rozpatrzeniu wniosku Ldz. RL. 702/11/09  z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedłożonego przez Burmistrza Gminy Rymanów uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW

 

umarzam postępowanie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia
 pn. „Rozwój Gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie”, na działce  oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem: 819/2 obręb geodezyjny Sieniawa -–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, z uwagi na jego bezprzedmiotowość

 

Uzasadnienie

 

Z dniem 30 września 2009 r. do tut. Urzędu Gminy wpłynął wniosek Burmistrza, uprawnionego do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW,  Ldz. RL. 702/11/09 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozwój Gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej wielofunkcyjnej hali sportowej w Sieniawie”, które będzie realizowane na działce  oznaczonej w ewidencji gruntów pod numerem: 819/2 obręb geodezyjny Sieniawa -–  gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Obecnie chcąc dostosować niniejszą decyzję do wymogów prawa wspólnotowego UE oraz zgodnie z zaleceniami (rozdział 7) Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla „przedsięwzięć inwestycyjnych na obszarach miejskich” (urban development project) dla potencjalnych beneficjentów środków UE,  należy przeanalizować i rozpatrzyć wszystkie argumenty, aby niniejsza decyzja mogła zostać uznana za spełniającą wymogi w zakresie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, gdyż przedsięwzięcie ze względu na swój rodzaj, charakter, usytuowanie oraz skalę nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, co wykazane zostanie poniżej w sposób wyczerpujący i przekonujący.

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) planowane do realizacji przedsięwzięcie nie zostało zakwalifikowane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Główny cel inwestycji został zdefiniowany jako: rozwój mieszkańców Gminy Rymanów poprzez budowę ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej hali sportowej, gdyż dobrze rozwinięta infrastruktura sportowa jest jednym z głównych wyznaczników atrakcyjności danej miejscowości, który wpływa na jakość życia jej mieszkańców. Następne cele inwestycji określono jako: zwiększenie ilości ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych, wzrost aktywności fizycznej i poprawa stanu zdrowia mieszkańców, zwiększenie możliwości zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców gminy, podniesienie konkurencyjności regionu, zmniejszenie poziomu bezrobocia, zwiększenie szans osób niepełnosprawnych do aktywnego spędzania czasu, wyrównywanie dysproporcji rozwojowych między wsią a miastem.

Przedsięwzięcie będące przedmiotem przedłożonego wniosku polega na budowie wielofunkcyjnej hali sportowej w miejscowości Sieniawa. Wykonanie hali sportowej będzie wiązało się z wykonaniem następującego rodzaju robót: roboty ziemne, fundamenty, izolacje, ściany konstrukcyjne, ścianki działowe, dach, podwieszane stropy, izolacje termiczne, schody, balkony wewnętrzne i zewnętrzne, podłoża i posadzki, stolarka i ślusarka, tynki, okładziny, malowanie, elewacja i roboty zewnętrzne, instalacja elektryczna siły i światła (oświetlenie wewnętrzne oprawami energooszczędnymi), instalacja wodno-kanalizacyjna, gazowa, grzewcza, przeciwpożarowa, alarmowa, odgromowa, monitoringowa, nagłośnieniowa, teleinformatyczna, wentylacja pomieszczeń mechaniczna i grawitacyjna oraz pozostałe roboty wykończeniowe. Ponadto podjęte zostaną prace polegające na ukształtowaniu terenu, budowie ogrodzenia, przyłączy oraz oświetlenia zewnętrznego, utwardzeniu placów, dróg i parkingów wokół hali oraz nasadzenia zieleni.

Biorąc pod uwagę informacje art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) określam:

 

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z  uwzględnieniem

 

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu - planowana inwestycja polegać będzie na budowie wielofunkcyjnej hali sportowej, w formie wolnostojącego budynku parterowego, bez podpiwniczenia, składającego się z dwóch części: głównej hali (jednokondygnacyjnej) oraz dwukondygnacyjnej części pomocniczej. Koncepcja budowlana hali pozwala określić następujące parametry użytkowe: powierzchnia zabudowy ok. 1000 m2, powierzchnia użytkowa parteru – ok. 1000 m2, pow. użytkowa piętra – ok. 500 m2, kubatura ok. 8500 m3, wysokość ok. 12 m. Hala składać się będzie z następujących pomieszczeń:

1.      hala główna – boisko sportowe o wymiarach 18x30 m wraz z częścią dla publiczności,

2.      dwie sale treningowe o pow. ok. 120 m2 oraz ok. 100 m2,

3.      pomieszczenia pomocnicze – magazyn sprzętu, przebieralnie,

4.      pomieszczenia sanitarne,

5.      pomieszczenia socjalne,

6.      pomieszczenia techniczne.

Sala znajdować się będzie w miejscowości Sieniawa na działce nr 819/2 o powierzchni 0,5 ha. W działaniach inwestycyjnych przyjęto rozwiązania techniczne uwzględniające potrzeby osób niepełnosprawnych, zarówno w kontekście dostępności do budynku, jak również korzystania z pomieszczeń sportowych i sanitarnych. W ramach projektu zakupione zostanie również wyposażenie sal.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich - nie będzie powiązania z innymi przedsięwzięciami oraz nie będzie kumulowania się oddziaływań;

 

c) wykorzystania zasobów naturalnych  podczas budowy obiektu, jak i eksploatacji będzie wykorzystana woda, energia elektryczna, jak również inne surowce i materiały. Przy budowie zastosowana zostanie technologia mieszana: fundamenty żelbetonowe monolityczne, ściany murowane tradycyjnie, szkielet konstrukcyjny słupowo-belkowy żelbetonowy, konstrukcja dachu prefabrykowana z elementów sprężonych lub stalowa, stropy prefabrykowane, dach pokryty blachą powlekaną profilowaną. Zastosowane zostaną także rozwiązania technologiczne przyczyniające się do ochrony środowiska naturalnego, mianowicie kolektory słoneczne stosowane jako alternatywne źródło energii służące do podgrzewania wody użytkowej. Ponadto zastosowane zostanie ogrzewanie gazowe piecami kondensacyjnymi o wysokich parametrach sprawności, z możliwością wspomagania centralnego ogrzewania systemem energii z promieniowania słonecznego.

 

d) emisji i występowania innych uciążliwości   ze względu na charakter inwestycji i jej wielkość nie powinny występować ponadnormatywne oddziaływania, emisje, czy uciążliwości. Uciążliwość na etapie prac budowlanych będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego, krótkotrwałego i chwilowego związanego z emisją zanieczyszczeń i podwyższonym poziomem hałasu, naruszeniami powierzchni terenu.

W okresie eksploatacji inwestycja nie będzie wpływać ujemnie na zdrowie i warunki życia ludzi, wręcz przeciwnie, wdrożenie projektu wpłynie na wzrost aktywności fizycznej i poprawę stanu zdrowia mieszkańców, zwiększenie możliwości zagospodarowania czasu wolnego mieszkańców gminy, podniesienie konkurencyjności regionu, zmniejszenie poziomu bezrobocia, zwiększenie szans osób niepełnosprawnych do aktywnego spędzania czasu na ternie Gminy Rymanów. Zatem planowana do realizacji inwestycja przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie będzie w znaczący sposób oddziaływać na środowisko, a zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych i technologicznych (alternatywne źródło energii, ogrzewanie gazowe piecami kondensacyjnymi o wysokich parametrach sprawności, z możliwością wspomagania centralnego ogrzewania systemem energii z promieniowania słonecznego), zapewni dotrzymanie odpowiednich standardów jakości środowiska.

 

e) ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii.

 

 

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

 

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie usytuowane i realizowane na działce o Nr ewid.: 819/2 – obwód geodezyjny Sieniawa – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie. Powierzchnia całkowita działki to 0,5 [ha];

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych -przedsięwzięcie nie jest usytuowane na w.w obszarach;

 

b)       obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)      obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary, jednak zlokalizowane jest w niedalekiej odległości od zbiornika wody pitnej na rzece Wisłok w Sieniawie;

 

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w. cyt. terenach i obszarach.

Przedsięwzięcie  nie wywrze istotnego oddziaływania na obszary NATURA 2000, gdyż zlokalizowane jest w odległości 1 km od granic potencjalnego specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Rymanów”, zaś pozostałe obszary wchodzące w skład sieci Natura 2000 znajdują się w większej odległości.

Ze względu na swoją lokalizację i charakter nie wpłynie w sposób istotnie negatywny na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których zostały wyznaczone lub są projektowane obszary sieci NATURA 2000 – Zaświadczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie - organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 z 14  sierpnia 2009 r.  

Nie występują tam również tereny uzdrowiskowe, pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie nie jest realizowane na w.w obszarach;

 

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na w.w obszarach;

 

h)      gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie poznaczonym w ewidencji gruntów symbolami RIVb, PsIV i RV. Teren otoczony jest zabudową mieszkaniową, polami uprawnymi i drogami dojazdowymi, w związku z czym trudne jest jednoznaczne określenie średniej gęstości zaludnienia, przy czym liczba ludności miejscowości Sieniawa to 1104 (stan na 31.12.2008 r);

 

i)        obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach, jednak znajduje się niedalekiej odległości od zbiornika wody pitnej na rzece Wisłok w Sieniawie.;

 

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 13 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej i nie powinno wpłynąć na nie negatywnie z uwagi na lokalny charakter.

 

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  zasięg oddziaływania przedsięwzięcia będzie ograniczony do terenu działki inwestora, na którym będzie  realizowana. inwestycja. Na terenach sąsiednich znajduje się zabudowa mieszkaniowa oraz pola uprawne  i drogi dojazdowe.  Nie jest możliwe jednoznaczne określenie liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może ewentualnie oddziaływać;

 

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze - transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest około 45 km od granicy z Republiką Słowacji, ok. 91 km od granicy z Ukrainą. Biorąc pod uwagę wielkość i charakter inwestycji nie będzie miała negatywnego oddziaływania na środowisko innego kraju;

 

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania - przedsięwzięcie przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych, dotyczących realizacji tego typu inwestycji, nie powinno w znaczący i złożony sposób oddziaływać na środowisko;

 

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania – oddziaływanie przedsięwzięcia w fazie realizacji, będzie mieć charakter lokalny i krótkotrwały, zaś w fazie eksploatacji,  przy zachowaniu wszystkich standardów ochrony środowiska nie powinno powodować występowania uciążliwości i negatywnego oddziaływania na środowisko. Uciążliwość na etapie prac budowlanych będzie miała charakter oddziaływania bezpośredniego, krótkotrwałego i chwilowego związanego z emisją zanieczyszczeń i podwyższonym poziomem hałasu, naruszeniem powierzchni terenu. W okresie eksploatacji inwestycja będzie wpływać dodatnio na zdrowie i warunki życia ludzi. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi pod względem przyrodniczym. Zatem planowana do realizacji inwestycja przy uwzględnieniu wymagań zawartych w przepisach szczegółowych dotyczących realizacji tego typu inwestycji nie powinna w znaczący sposób oddziaływać na środowisko.

Po ponownym dogłębnym przeanalizowaniu przedłożonych dokumentów w tym :

wniosku z dnia 30.09.2009 r. Ldz. RL.7021/11/09 wraz z Kartą informacyjną przedsięwzięcia, decyzji Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 07.07.2009 r. Ldz. INW-7331-II-1/09 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, wypisu z rejestru gruntów oraz kopii mapy ewidencyjnej oraz Zaświadczenia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie - organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 2000 z 14  sierpnia 2009 r., uznano, że nie ma potrzeby wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia, a także brak jest potrzeby wykonania dla planowanego przedsięwzięcia raportu o oddziaływaniu na środowisko, gdyż jego rodzaj, jak i skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Mając powyższe wyjaśnienia na uwadze oraz z powodu braku możliwości zakwalifikowania przedsięwzięcia do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.) - postępowanie staje się bezprzedmiotowe, dlatego orzeka się o umorzeniu postępowania jak w sentencji decyzji.

 

Pouczenie

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 1, za pośrednictwem tut. Urzędu w terminie 14 dni od daty otrzymania.

 

 

 

                                                                                                          ………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Burmistrz Gminy Rymanów, uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW;
 2. Pozostałe strony postępowania 
 3. A/a. A.K. + Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (www.bip.rymanow.pl);

Do wiadomości:

 1. Starosta Krośnieński , ul. Bieszczadzka Nr 1, 38-400 KROSNO;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie , ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

Strony postępowania:

Gminy Rymanów, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ZAWIADOMIENIE

 

"ROZWÓJ GMINY RYMNAÓW POPRZEZ BUDOWĘ OGÓLNODOSTEPNEJ WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ W SIENIAWIE"

Przedsięwzięie realizowane na działce Nr ewid. 819/2 - obreb geodezyjny Sieniawa

- gmina Rymanów, powiat krosnieński, województwo podkarpackie

 

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-15 09:14:03
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-06 14:02:32
 • Liczba odsłon: 1992
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117052]

przewiń do góry