Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów - 2022 rok

 

LP

Data

w sprawie

status

1

04.01.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego - więcej

obowiązujące

2

04.01.2022

w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych - więcej

obowiązujące

3

04.01.2022

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania i przeprowadzania konkursu projektów na realizację w 2022 roku zadań z zakresu sportu. - więcej

obowiązujące

4

10.01.2022

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację w 2022 roku zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów. - więcej

obowiązujące

5

12.01.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

6

12.01.2022

w sprawie w sprawie upoważnienia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 - więcej

obowiązujące

7

17.01.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

8

17.01.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

9

24.01.2022

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Rudawka Rymanowska oraz Wróblik Szlachecki, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

10

24.01.2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany położonych w obrębie ewidencyjnym Rymanów oraz Królik Polski, stanowiące własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

11

24.01.2022

w sprawie przyznania nagród za wysokie wyniki sportowe w krajowym lub międzynarodowym współzawodnictwie sportowym - więcej

obowiązujące

12

25.01.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

13

31.01.2022

w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania za 2022 rok oraz ustalenia form i  specjalności kształcenia - więcej

obowiązujące

14

31.01.2022

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, punktów przedszkolnych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2022/2023 - więcej

obowiązujące

15

31.01.2022

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziałów sportowych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Rymanów na rok szkolny 2022/2023 - więcej

obowiązujące

16

01.02.2022

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

17

01.02.2022

w sprawie upoważnienia innej osoby niż Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rymanowie do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych oraz zamieszczania w Krajowym Rejestrze Zadłużonych informacji o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych - więcej

obowiązujące

18

01.02.2022

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie - więcej

obowiązujące

19

01.02.2022

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie - więcej

obowiązujące

20

01.02.2022

w sprawie powołania operatorów Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Rymanowie dotyczących wyborów uzupełniających wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Rymanowie zarządzonych na dzień 13 lutego 2022 r. - więcej

obowiązujące

21

02.02.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

22

04.02.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

23

17.02.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

24

17.02.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - więcej

obowiązujące

25

17.02.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

26

21.02.2022

w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna wielkowymiarowego z lasu mienia gminnego w miejscowości Królik Polski, sołectwa Królik Polski. - więcej

obowiązujące

27

25.02.2022

w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie. - więcej

obowiązujące

28

28.02.2022

w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

29

28.02.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. - więcej

obowiązujące

30

01.03.2022

w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie - więcej

obowiązujące

31

01.03.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

32

01.03.2022

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Rymanowie - więcej

obowiązujące

33

02.03.2022

w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Konkursowej powołanej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - więcej

obowiązujące

34

02.03.2022

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

35

15.03.2022

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

36

15.03.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł przysługującego obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i którzy zostali wpisani do rejestru PESEL - więcej

obowiązujące

37

17.03.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

38

17.03.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

39

28.03.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

40

30.03.2022

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. - więcej

obowiązujące

41

31.03.2022

w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

42

31.03.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

43

31.03.2022

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Głębokie, Posada Górna oraz Rymanów-Zdrój, stanowiących własność Gminy Rymanów. - więcej

obowiązujące

44

31.03.2022

w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

45

01.04.2022

w sprawie wprowadzenia procedury postępowania z sumami depozytowymi w Urzędzie Gminy w Rymanowie - więcej

obowiązujące

46

05.04.2022

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Rymanów, przeznaczonego do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat. - więcej

obowiązujące

47

06.04.2022

w sprawie wprowadzenia formy i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy - więcej

obowiązujące

48

07.04.2022

W sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: „Rewitalizacja rymanowskiego rynku”. - więcej

obowiązujące

49

07.04.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Rymanów. - więcej

obowiązujące

50

08.04.2022

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

51

08.04.2022

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie - więcej

obowiązujące

52

12.04.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

53

12.04.2022

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocowego - więcej

obowiązujące

54

14.04.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

55

21.04.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

56

21.04.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

57

22.04.2022

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2021 r. - więcej

obowiązujące

58

22.04.2022

w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planu jednostek - więcej

obowiązujące

59

22.04.2022

w sprawie informacji o wykonaniu planu finansowego dla wydzielonych rachunków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

60

22.04.2022

w sprawie przedstawienia informacji o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego - więcej

obowiązujące

61

25.04.2022

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie - więcej

obowiązujące

62

26.04.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

63

26.04.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

64

09.05.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

65

09.05.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

66

10.05.2022

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Głębokie oraz Rymanów, stanowiących własność Gminy Rymanów. - więcej

obowiązujące

67

10.05.2022

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów. - więcej

obowiązujące

68

11.05.2022

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

69

13.05.2022

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu. - więcej

obowiązujące

70

13.05.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

71

16.05.2022

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna w Rymanowie za 2021 rok - więcej

obowiązujące

72

16.05.2022

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Rymanowie za 2021 rok. - więcej

obowiązujące

73

16.05.2022

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rymanowie za 2021 rok. - więcej

obowiązujące

74

17.05.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

75

17.05.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy. - więcej

obowiązujące

76

19.05.2022

w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska: 1) Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim, 2) Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Milczy, 3) Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej, 4) Dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie, 5) Dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieniawie, 6) Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim - więcej

obowiązujące

77

23.05.2022

Zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Rymanów. - więcej

obowiązujące

78

24.05.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

79

24.05.2022

sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

80

25.05.2022

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie. - więcej

obowiązujące

81

26.05.2022

w sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót dla zadania pn. „ Remont nawierzchni placów na terenie oczyszczalni ścieków w Rymanowie na dz. nr 1698 i 1705” - więcej

obowiązujące

82

26.05.2022

w sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót dla zadania pn. budowa przyłączy elektroenergetycznych do przepompowni ścieków dla zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bałucianka” - więcej

obowiązujące

83

30.05.2022

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w najem lokalu użytkowego. - więcej

obowiązujące

84

31.05.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

85

31.05.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy. - więcej

obowiązujące

86

31.05.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - więcej

obowiązujące

87

01.06.2022

w sprawie powołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Rymanowie - więcej

obowiązujące

88

03.06.2022

w sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót pn. ,,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rymanów-Zdrój oraz Królik Polski, Gmina Rymanów” – II postępowanie - część nr 2 zamówienia - Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Królik Polski - więcej

obowiązujące

89

03.06.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

90

03.06.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy. - więcej

obowiązujące

91

03.06.2022

w sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bałucianka” - więcej

obowiązujące

92

09.06.2022

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umowy NR RIN.272.6.2022 z dnia 19.05.2022 roku - więcej

obowiązujące

93

09.06.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - więcej

obowiązujące

94

10.06.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

95

13.06.2022

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. - więcej

obowiązujące

96

13.06.2022

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Milczy - więcej

obowiązujące

97

13.06.2022

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim - więcej

obowiązujące

98

13.06.2022

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie - więcej

obowiązujące

99

13.06.2022

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej - więcej

obowiązujące

100

13.06.2022

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieniawie - więcej

obowiązujące

101

14.06.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

102

15.06.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

103

24.06.2022

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Rymanów, stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

104

28.06.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

105

28.06.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

106

29.06.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia formy i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy - więcej

obowiązujące

107

30.06.2022

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

108

01.07.2022

w sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Rymanów, Posada Górna oraz Puławy, Gmina Rymanów w zakresie części nr 1 zamówienia: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Puławy”. - więcej

obowiązujące

109

01.07.2022

w sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót. - więcej

obowiązujące

110

06.07.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

111

06.07.2022

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Milczy. - więcej

obowiązujące

112

06.07.2022

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim. - więcej

obowiązujące

113

06.07.2022

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie. - więcej

obowiązujące

114

06.07.2022

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. - więcej

obowiązujące

115

06.07.2022

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieniawie. - więcej

obowiązujące

116

06.07.2022

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Milczy. - więcej

obowiązujące

117

06.07.2022

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego we Wróbliku Szlacheckim. - więcej

obowiązujące

118

06.07.2022

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie. - więcej

obowiązujące

119

06.07.2022

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Posadzie Górnej. - więcej

obowiązujące

120

06.07.2022

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Sieniawie. - więcej

obowiązujące

121

06.07.2022

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego. - więcej

obowiązujące

122

06.07.2022

w sprawie ustalenia na rok 2022 wynagrodzenia dla ekspertów za udział w pracach komisji
egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. - więcej

obowiązujące

123

06.07.2022

w sprawie powołania Komisji kwalifikującej wnioski do przyznania nagród Burmistrza Gminy Rymanów „ Młode Orły” przyznawanych za wysokie wyniki w nauce i inne znaczące osiągnięcia dla uczniów szkół prowadzonych i dotowanych przez gminę Rymanów w 2022 r. - więcej

obowiązujące

124

12.07.2022

w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

125

12.07.2022

w sprawie w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

126

12.07.2022

w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 –  Polski Ład - więcej

obowiązujące

127

12.07.2022

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - więcej

obowiązujące

128

12.07.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

129

13.07.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

130

14.07.2022

w sprawie przekazania nieruchomości w użyczenie - więcej

obowiązujące

131

14.07.2022

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

132

14.07.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

133

21.07.2022

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Rymanów, przeznaczonych do oddania w najem na czas oznaczony do 9 lat. - więcej

obowiązujące

134

21.07.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

135

21.07.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

136

21.07.2022

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2022 roku zadań z zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów. - więcej

obowiązujące

137

25.07.2022

w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

138

25.07.2022

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umów nr RIN.272.16.2021 (część nr 1, część nr 2, część nr 3) z dnia 28.01.2022 roku. - więcej

obowiązujące

139

28.07.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

140

01.08.2022

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

141

02.08.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

142

02.08.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

143

03.08.2022

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego - więcej

obowiązujące

144

05.08.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

145

05.08.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

146

09.08.2022

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działania Komisji Konkursowej powołanej do zaopiniowania i przeprowadzania konkursu projektów na realizację w 2022 roku zadań z zakresu sportu - więcej

obowiązujące

147

10.08.2022

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację w 2022 roku zadań w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów. - więcej

obowiązujące

148

11.08.2022

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

149

12.08.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego - więcej

obowiązujące

150

16.08.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - więcej

obowiązujące

151

22.08.2022

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polskich Noblistów w Króliku Polskim - więcej

obowiązujące

152

25.08.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

153

25.08.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

154

25.08.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

155

26.08.2022

w sprawie: informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za I półrocze 2022 roku - więcej

obowiązujące

156

26.08.2022

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2022 roku - więcej

obowiązujące

157

26.08.2022

w sprawie: informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za I półrocze 2022 roku - więcej

obowiązujące

158

26.08.2022

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - więcej

obowiązujące

159

26.08.2022

w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Polski Ład - więcej

obowiązujące

160

29.08.2022

w sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót dla zadania pn.. „Budowa obiektów małej architektury na szlaku rowerowym w Gminie Rymanów” - więcej

obowiązujące

161

29.08.2022

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 149/2022 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego - więcej

obowiązujące

162

31.08.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

163

31.08.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

164

06.09.2022

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Rymanów w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1 – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności uczniów i kadry w edukacji – KA122-SCH. - więcej

obowiązujące

165

07.09.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

166

07.09.2022

w sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót - więcej

obowiązujące

167

14.09.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej. - więcej

obowiązujące

168

15.09.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

169

15.09.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

170

20.09.2022

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

171

20.09.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych - więcej

obowiązujące

172

21.09.2022

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia doskonalącego ćwiczenia obronnego na terenie Gminy Rymanów pk. „Gmina Rymanów – ZMP 2022” - więcej

obowiązujące

173

21.09.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

174

23.09.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

175

23.09.2022

w sprawie zmian planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

176

23.09.2022

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

177

26.09.2022

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2022/2023 w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w ramach Rządowego programu - więcej

obowiązujące

178

28.09.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

179

28.09.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy. - więcej

obowiązujące

180

28.09.2022

w sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót dla zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Sieniawa. - więcej

obowiązujące

181

30.09.2022

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

182

03.10.2022

w sprawie powołania komisji kwalifikującej wnioski o przyznanie nagród Burmistrza Gminy w 2022 roku dla nauczycieli ze szkół prowadzonych przez Gminę Rymanów - więcej

obowiązujące

183

04.10.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

184

05.10.2022

w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy - więcej

obowiązujące

185

07.10.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

186

07.10.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

187

11.10.2022

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

188

11.10.2022

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót realizowanych w ramach umowy nr RIN.272.12.2022 z dnia 6 września 2022 r. - więcej

obowiązujące

189

11.10.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

190

19.10.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

191

21.10.2022

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Głębokie, stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

192

21.10.2022

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

193

26.10.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

194

26.10.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

195

27.10.2022

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

196

28.10.2022

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

197

28.10.2022

w sprawie planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

198

10.11.2022

w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych i sporządzania na ich podstawie notatek służbowych w celu ustalenia prawa do dodatku węglowego - więcej

obowiązujące

199

10.11.2022

w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadów środowiskowych w celu ustalenia prawa do dodatku dla gospodarstw domowych - więcej

obowiązujące

200

14.11.2022

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

201

14.11.2022

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2023 r. wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi. - więcej

obowiązujące

202

16.11.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

203

16.11.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

204

18.11.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

205

22.11.2022

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania za 2022 rok oraz ustalenia form i specjalności kształcenia - więcej

obowiązujące

206

24.11.2022

w sprawie powołania Komisji Przetargowej - więcej

obowiązujące

207

24.11.2022

w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 106/11 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie - więcej

obowiązujące

208

29.11.2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej obowiązujące

209

29.11.2022 w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej obowiązujące

210

30.11.2022 w sprawie określenia zasad oszczędzania energii elektrycznej, gazu i wody w trakcie sezonu grzewczego w Urzędzie Gminy Rymanów, jednostkach budżetowych, samorządowych zakładach budżetowych oraz w instytucjach kultury - więcej obowiązujące

211

01.12.2022

w sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót dla zadania pn. Poprawa infrastruktury i zaplecza technicznego w uzdrowisku Rymanów – Zdrój, Gmina Rymanów Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. część 1 zamówienia : „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na trasie Rymanów - Rymanów Zdrój." - więcej

obowiązujące

212

02.12.2022

w sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót dla zadania pn. Poprawa infrastruktury i zaplecza technicznego w uzdrowisku Rymanów – Zdrój, Gmina Rymanów Projekt współfinansowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Część 2 zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego w Rymanowie Zdroju . - więcej

obowiązujące

213

05.12.2022 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - więcej

obowiązujące

214

05.12.2022

w sprawie ustalenia bazowej stawki czynszu najmu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Rymanów. - więcej

obowiązujące

215

09.12.2022

w sprawie ustalenia i podania do publicznej wiadomości projektu listy osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego. - więcej

obowiązujące

216

09.12.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

217

09.12.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

218

09.12.2022

w sprawie wysokości czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

219

09.12.2022

w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego - więcej

obowiązujące

220

13.12.2022 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej obowiązujące

221

13.12.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

222

12.12.2022

w sprawie przeceny drewna wielkowymiarowego pochodzącego z lasów mienia komunalnego gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

223

13.12.2022

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: „Rozbudowa budynku hali sportowej o budynek Szkoły Podstawowej w Sieniawie – etap I”. - więcej

obowiązujące

224

13.12.2022

W sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania pn.: „Poprawa infrastruktury i zaplecza technicznego w uzdrowisku Rymanów-Zdrój, Gmina Rymanów. Część 3 zamówienia: Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku ośrodka zdrowia w Rymanowie-Zdroju”. - więcej

obowiązujące

225

15.12.2022

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali oraz wyposażenia w domach ludowych na terenie Gminy Rymanów wykorzystywanych na organizację imprez okolicznościowych, oraz wzoru umowy najmu i protokołu zdawczo odbiorczego. - więcej

obowiązujące

226

15.12.2022

w sprawie autopoprawki projektu uchwały w sprawie uchylenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

227

15.12.2022

w sprawie autopoprawki projektu uchwały budżetowej Gminy Rymanów na 2023 r. - więcej

obowiązujące

228

15.12.2022

w sprawie powołania Komisji Końcowego Odbioru Robót pn. „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wróblik Szlachecki” - więcej

obowiązujące

229

20.12.2022

w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację w 2023 roku zadań z zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w Gminie Rymanów - więcej

obowiązujące

230

21.12.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej
 

obowiązujące

231

21.12.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

232

21.12.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - więcej

obowiązujące

233

27.12.2022

w sprawie powołania i pracy komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej: „Świadczenie usług opiekuńczych w tym specjalistycznych (z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) w miejscu zamieszkania osobom z terenu Gminy Rymanów w okresie 01.01.2023 – 31.12.2023” - więcej

obowiązujące

234

29.12.2022

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zamiany położonych w obrębie ewidencyjnym Królik Polski, stanowiące własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

235

29.12.2022

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Ladzin, stanowiących własność Gminy Rymanów - więcej

obowiązujące

236

30.12.2022

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok - więcej

obowiązujące

237

30.12.2022

w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków w ramach Funduszu Pomocy - więcej

obowiązujące

238

 

 

 

239

 

 

 

240

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sołtysik Grzegorz
  • Data udostępnienia w BIP: 2022-01-03 08:04:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Magdalena Maśnik
  • Data ostatniej aktualizacji: 2023-07-18 11:28:02
  • Liczba odsłon: 4106
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986166]

przewiń do góry