Rejestr Zarządzeń Burmistrza Gminy Rymanów
2008 rok

Nr

z dnia

w sprawie

1

03.01.2008 

w sprawie określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalnosci i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podziału środków finansowych na 2008 rok do dyspozycji dyrektorów szkół

2

04.01.2008

w sprawie ustalenia opłat za wykup miejsc pod groby na cmentarzu komunalnym przy ul. Kalwaria w Rymanowie 

3

04.01.2008

w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Rymanów , zał1 , zał2 , zał3 , zał4    

4

10.01.2008

w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu gminy na 2008 rok

5

11.01.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

6

17.01.2008

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich

7

04.01.2008

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie

8

23.01.2008

w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Rymanów

9

28.01.2008

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich

10

31.01.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 r.   

11

08.02.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej    

12

08.02.2008

w sprawie powołania Komisji Kontrolnej   

13

08.02.2008

w sprawie ustalenia składu osobowego i trybu działąnia Komisji Oceniającej   

14

12.02.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

15

08.02.2008

w sprawie powołania Komisji do przekazania basenu kąpielowego w Rymanowie Zdroju    

16

15.02.2008

w sprawie ogłoszenie wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży dla najemcy stanowiących własność Gminy Rymanów  

17

21.02.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej            

18

29.02.2008

w sprawie przedstawienia Radziem Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 r. 

19

29.02.2008

w sprawie przedstawienia Radziem Miejskiej sprawozdań rocznych z wykonania budżetu planu jednostek

20

29.02.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok

21

29.02.2008

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego bejmującego bilans oraz rachunek zysków i strat SPGZOZ w Rymanowie z 2007 rok

22

20.03.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na2008 rok

23

20.04.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej       

24

26.03.2008

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ZGK w Rymanowie za 2007 rok

25

26.03.2008

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej w Rymanowie za 2007 rok  

26

31.03.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok

27

31.03.2008

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GOK w Rymanowie za 2007 rok      

28

04.04.2008

w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej   

29

04.04.2008

w sprawie ustalenia regulaminu określającego organizację i tryb działania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej  

30

07.04.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

31

08.04.2008

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości, przeznaczonych do sprzedaży dla najemcy, stanowiących własność Gminy Rymanów położonych w Rymanowie i Rymanowie Zdroju   

32

16.04.2008

w sprawie upoważnienia strażników Straży Miejskiej w Rymanowie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego  

33

17.04.2008

 w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania pn. "Budowa budynku Gimnazjum w Rymanowie  - Etap III - wykonanie robót wykończeniowych oraz instalacji wewnętrznych i sieci zewnętrznych"

34

24.04.2008

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich

35

25.04.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok  

36

29.04.2008 

w sprawie powołania komisji konkursowych i przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Bziance i Szkoły Podstawowej w Głębokiem

37

29.04.2008

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi GOPS w Rymanowie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji projektu systemowego "Czas na aktywność w Gminie Rymanów" 

38

30.04.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok  

39

05.05.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

40

09.05.2008

w sprawie powołania gminnego koordynatora ds. organizacji wyborczego systemu informatycznego 

41

09.05.2008

w sprawie powołania Komisji Odbioru zadania  

42

09.05.2008

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Puławach, stanowiacej własność Gminy Rymanów

43

14.05.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej  

44

14.05.2008

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego      

45

14.05.2008

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rymanowie Zdroju-Desznie , stanowiacej własność Gminy Rymanów

46

15.05.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok

47

28.05.2008

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Głębokiem w zakresie dotyczącym oceny pracy zawodowej Pani mgr Zofii Kijowskiej dyrektora tej szkoły.

48

28.05.2008

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie , stanowiacych własność Gminy Rymanów

49

29.05.2008

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w Rymanowie , stanowiacych własność Gminy Rymanów

50

29.05.2008

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 

51

30.05.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok

52

02.06.2008

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości .. 

53

03.06.2008

w sprawie realizacji uchwał zebrań wiejskich  

54

10.06.2008 

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn. "Remont elewacji budynku ZSP w Rymanowie

55

12.06.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok

56

18.06.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

57

18.06.2008

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

58

19.06.2008

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej w Rymanowie Zdroju, stanowiacej własność Gminy Rymanów

59

20.06.2008

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości rolnej położonej w Ladzinie, Wróbliku Królewskim. Klimkówce stanowiacej własność Gminy Rymanów

60

19.06.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok

61

23.06.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowe j

62

30.06.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok        

63

01.07.2008

w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości   

64

  15.07.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok

65

  15.07.2008    

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

66

  22.07.2008

w sprawie powołania Komisji Odbioru końcowego budynku Gimnazjiu w Rymanowie

67

20.07.2008

w sprawie regulaminów korzystania z Parku Uzdrowiskowego i deptaku w Rymanowie Zdroju oraz Parku Miejskiego i Zabytkowego w Rymanowie

68

23.07.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej   

69

23.07.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej   

70

23.07.2008

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego    

71

23.07.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej     

72

23.07.2008

w sprawie zatwierdznia trybu postępowanie przetargowego   

73

24.07.2008

w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego 

74

24.07.2008

w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego  

75

26.07.2008

w sprawie odwołania alarmu przeciwpowodziowego      

76

25.07.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok  

77

28.07.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej        

78

28.07.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej

79

09.07.2008

w sprawie zatwierdznia trybu postępowanie przetargowego

80

30.07.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok

81

01.08.2008

w sprawie upoważnienia Kierownika GOPS w Rymanowie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego a także do wydawania w tych sprawach decyzji

82

07.08.2008  

w sprawie powołania Komisji Odbioru:

1. Wykonania parkingów, dróg wewnętrznych i ciągów pieszych przy Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie

2. Wykonania ogrodzenia wokół terenu Zespołu Szkół Publicznych w Rymanowie

83

  06.08.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

84

12.08.2008

w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze  

85

12.08.2008

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku , zał_1_2 , zał_3_4_5_6_7_8_9 , zał_10

86

12.08.2008

zmieniające zarzadzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Rymanów

87

12.08.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

88

12.08.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

89

19.08.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok  

90

21.08.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

91

25.08.2008

w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych

92

25.08.2008

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadanie pn. "Dostawa i montaż urządzeń do nagłosnienia i oświetlenia auli w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie"

93

26.08.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

94

26.08.2008  

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników w 2008 r.   

95

26.08.2008

w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego

96

28.08.2008

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. "Dostawa wraz z montażem pierwszego wyposażenia budynku Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie"  

97

29.08.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok

98

01.09.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

99

01.09.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej

100

01.09.2008

w sprawie zatwierdznia trybu postępowanie przetargowego

101

05.09.2008

w sprawie zasad postępowania z mandatami karnymi nakładanymi przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Rymanowie

102

08.09.2008

w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na zadanie "Remont nawierzchni drogi gminnej nr 1016/2 ul. Nadbrzeżna w Posadzie Górnej"

103

  08.09.2008

w sprawie przeznaczenia środków budżetowych na zadanie "Remont nawierzchni dróg gminnych w miejscoweści Sieniawa dz. nr 1178, 1180 i w miejscowości Bzianka dz. nr 1509, 1668, 1676"

104

09.09.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

105

09.09.2008

w sprawie powołania komisji przetargowej

106

09.09.2008  

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót

107

09.09.2008  

w sprawie powołania Komisji Odbioru robót

108

11.09.2008  

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok

109

16.09.2008  

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

110

22.09.2008 

w sprawie powołania Komisji odbioru końcowego zadania pn. "Dostawa żaluzji pionowych i rolet materiałowych na wyposażenie budynku Gimnazjum w Zespole Szkół Publicznych w Rymanowie.

111

23.09.2008  

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi oraz samodzielnych lokali w tych budynkach, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego z udziałem we współwłasności części budynku i innych urządzeń stanowiących nieruchomość wspólną, wraz z udziałem we współwłasności dziełki Nr 1464, Nr 1494 położonych w Rymanowie

112

25.09.2008

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

113

25.09.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

114

25.09.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok

115

2.10.2008

w sprawie powołania Komisji kwalifikujacej wnioski do przyznania Nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli z terenu gminy Rymanów

116

03.10.2008

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Urzędzie Gminy w Rymanowie

117

07.10.2008

w sprawie przyznania nagród Burmistrza Gminy dla nauczycieli za osiagniecia dydaktyczno - wychowawcze w 2008 r.

118

01.10.2008

w sprawie wykazu nieruchomości do sprzedaży

119

10.10.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok

120

14.10.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

121

14.10.2008

w sprawie udzielenia upoważnienia do przeprowadzania wywiadów alimentacyjnych i odbierania oświadczeń majątkowych w sprawach z zakresu ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów

122

16.11.2008

w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu za wynajem lokali mieszkalnych w mieszkaniowym zasobie Gminy Rymanów

123

16.10.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

124

17.10.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

125

27.10.2008

w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie

126

27.10.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok

127

28.10.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

128

28.10.2008

w sprawie zatwierdzenie trybu postępowania przetargowego

129

28.10.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

130

28.10.2008

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

131

28.10.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

132

28.10.2008

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

133

29.10.2008

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego

134

30.10.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej

135

30.10.2008

w sprawie zatwierdzenia trybu postępowania przetargowego

136

04.11.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok

137

04.11.2008

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego

138

04.11.2008

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego

139

10.11.2008

w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego zadania inwestorskiego pn. :Budowa sieci wodociagowej z przyłączami do budynków mieszkalnych w Rymanowie przy ul. Parkowej i Konopnickiej"

140

18.11.2008

w sprawie opracowania i przedstawienia projektu budżetu Gminy Rymanów na 2009 r. , zał1 , zał2 , zał3 , zał4 , zał5 , zał6 , zał7 , zał8 , zał9

141

18.11.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok

142

18.11.2008

w sprawie warunków udzielania zwolnień z opłat za korzystanie ze stołówki szkolnej

143

19.11.2008

w sprawie ustalenia wysokośći czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Rymanów  

144

19.11.2008

w sprawie ustalenia wysokośći czynszu dzierżawnego dla nieruchomości gruntowych stanowiących zasób mienia komunalnego Gminy Rymanów  

145

25.11.2008 w sprawie powołania Komsji Przetargowej

146

27.11.2008

w sprawie powołani Komisji Odbioru robót budowlanych w budynku położonym w Rymanowie przy ul. Rynek 19-21

147

27.11.2008 w sprawie powołania komisji konkursowej

148

27.11.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok

149

28.11.2008

O sporządzeniu wykazu działek przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

150

3.12.2008

w sprawie sprzedaży stosowego drewna opałowego pochodzącego z lasów mienia komunalnego Gminy Rymanów

151

3.12.2008

w sprawie przeprowadzenia kontroli w wybranych jednostkach organizacyjnych gminy

152

8.12.2008

w sprawie zatwierdzenia planu kontroli podatkowej na 2009 rok

153

12.12.2008

w sprawie wykazu nieruchomości do dzierżawy na okres 3 lat

154

12.12.2008

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Gminie Rymanów

155

12.12.2008

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej 

156

19.12.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok

157

19.12.2008

w sprawie powołania i pracy zespołu osób opiniujących oferty na realizację usług opiekuńczych

158

22.12.2008

w sprawie określenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane oraz podziału środków finansowych na 2009 rok do dyspozycji dyrektorów szkół

159

30.12.2008

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rymanów na 2008 rok

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-01-14 09:34:07
  • Informacja zaktualizowana przez: Zieba Krzysztof
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-19 10:49:30
  • Liczba odsłon: 3950
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5117162]

przewiń do góry