INFORMACJA PUBLICZNA


Za informację publiczną uznaje się każdą informację, odnoszącą się do funkcjonowania władzy publicznej,
w tym do wykonywania zadań publicznych oraz majątku publicznego. 

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, 
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących
  z powszechnych wyborów.

Prawo do informacji podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych, ochronie danych osobowych oraz ochronie innych tajemnic, takich jak: tajemnica skarbowa, postępowania administracyjnego, przedsiębiorstwa (handlowa), pomocy społecznej itd.   Podstawą odmowy mogą być również postanowienia ustawy o zamówieniach publicznych czy ustawy o ochronie danych osobowych. Udostępnianie dokumentów zawierających dane osobowe powinno zatem następować w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z podlegającymi ochronie danymi

Informacje publiczne nie zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej są udostępniane zgodnie z art. 12, ust. 1, Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej po wcześniejszym zatwierdzeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej przez Burmistrza Gminy lub osobę przez niego upoważnioną. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem chyba, że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonym we wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września  2001 r. o dostępie do informacji publicznej). Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ciągu tego okresu wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie udostępniona informacja, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek niezbędne będzie poniesienie przez Urząd Gminy dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, organ może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom (art. 15 pkt. 1 ustawy z dnia 6 września  2001 r. o dostępie do informacji publicznej). W tej sytuacji wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku zostanie powiadomiony o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem  następuje  po upływie 14 dni  od dnia powiadomienia wnioskodawcy chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, wnioskodawca zostanie pisemnie powiadomiony o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem oraz o sposobie, w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie (art. 14 pkt. 2 ustawy z dnia 6 września  2001 r. o dostępie do informacji publicznej). W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie  wskazany w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej - plik do pobrania


                                                             

 

WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona, stanowi ponowne wykorzystywanie informacji publicznej.

                 

Dla informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Rymanów, jeśli dla danej informacji publicznej nie zostały określone inne warunki wykorzystujący informację publiczną  jest obowiązany do:

   1. poinformowania o źródle pozyskania informacji publicznej w postaci dopisku o treści: " Źródło: Biuletyn Informacji  Publicznej Urzędu Gminy Rymanów ",

    2. wskazania daty pozyskania informacji publicznej,

    3. poinformowania o  czasie wytworzenia danej informacji publicznej,

    4. zachowania pierwotnej formy uzyskanej informacji przy jej przetwarzaniu,

    5. informowania przez wnioskodawcę o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

Dla informacji publicznych udostępnianych na wniosek Urząd Gminy Rymanów określa ewentualne warunki udostępniania informacji publicznych w celu ponownego wykorzystywania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.


Zgodnie z art. 23c ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) udostępnianie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania jest bezpłatnym chyba, że przygotowanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów albo jeżeli wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej jest nietypowy .


Podmiot uprawniony do ponownego wykorzystania informacji publicznej jest uprawniony do ponownego wykorzystania informacji publicznej w takim zakresie, w jakim uprawnienie to przysługiwało Gminie Rymanów pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 666 ze zm.) lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).    

          

    Gmina Rymanów nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji publicznej będącej utworem lub bazą   danych przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym uprawnienia do  wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące Gminie Rymanów. Gmina Rymanów nie ponosi odpowiedzialności  za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej  informacji  publicznej w sposób  naruszający obowiązujący porządek prawny. Gmina Rymanów nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia  informacji publicznej ponownie wykorzystanej.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Litwin Sylwester
 • Data udostępnienia w BIP: 2003-07-31 13:29:18
 • Informacja zaktualizowana przez: Małgorzata Żarnowska
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-14 08:05:21
 • Liczba odsłon: 12739
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407891]

przewiń do góry