Rymanów, dnia 13.09.2010 r.

Ldz. ROŚ.7624/11/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

 

 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.)

 

Burmistrz Gminy Rymanów podaje do publicznej wiadomości informację:

 

o wydanej dniem 13 września 2010 r. decyzji Ldz. ROŚ. 7624/11/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Budowa budynku handlowo-usługowego na działce Nr 3968/8 w miejscowości Rymanów”– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, bez przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i o możliwościach zapoznania się z jej treścią i zgromadzoną dokumentacją w sprawie w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1600,  wt-pt 700 1500).

                Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej BIP Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy i w miejscu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia  13.09.2010 r.

ROŚ. 7624/11/10

 

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

                Na podstawie :

ü  art. 71 ust. 1, ust 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 84, 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.)

ü  §3 ust.1 pkt.56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.);

ü  art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

po rozpoznaniu  wniosku: 

ü  Pana Roberta WOŁCZAŃSKIEGO właściciela firmy PRZEWÓZ OSÓB „DROMADER” Robert WOŁCZAŃSKI  ul. Spacerowa Nr 30, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 27 maja 2010 r. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Budowa budynku handlowo-usługowego na działce Nr 3968/8 w miejscowości Rymanów”– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

po zasięgnięciu opinii:

ü  Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-32/2/10/bk z dnia 25 sierpnia 2010 r. (data wpływu 27-08-2010 r.),

ü  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ-465-34/10 z dnia 11 czerwca 2010 r. (data wpływu 17-06-2010 r.),

 

orzekam

 

1.      Realizację przedmiotowego przedsięwzięcia i stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

2.      Charakterystyka i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Pana Roberta WOŁCZAŃSKIEGO właściciela firmy PRZEWÓZ OSÓB „DROMADER” Robert WOŁCZAŃSKI  ul. Spacerowa Nr 30, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 27 maja 2010 r.  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  Budowa budynku handlowo-usługowego na działce Nr 3968/8 w miejscowości Rymanów”– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce Nr ewid. 3968/8 – obręb ewidencyjny Rymanów-M o łącznej powierzchni  0,1947 ha.

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane w rejonie skrzyżowania ul. Bieleckiego i ul. Bohaterów II Wojny Światowej. Swoim zakresem ma obejmować budowę budynku warsztatowo – handlowego, w którym Inwestor zamierza prowadzić usługi związane przede wszystkim z diagnostyką i z mechaniczną naprawą pojazdów.

W warsztacie będą wykonywane prace związane z elektrycznymi i elektronicznymi naprawami pojazdów, wymianą i naprawą opon oraz czyszczeniem i prostowaniem felg. Dodatkowo w projektowanym budynku przewidziano punkt sprzedaży części oraz akcesoriów samochodowych.  Inwestor przewiduje, że w projektowanym budynku mają być zlokalizowane trzy stanowiska,  służące do napraw pojazdów, w tym jedno do diagnostyki pojazdów.  

W projektowanym budynku planuje się wykonanie pomieszczeń: socjalnych, kotłowni opalanej drewnem oraz biurowo – handlowego. 

W ramach inwestycji planowana jest także budowa parkingów dla około 4 pojazdów oraz plac manewrowy. Zakład wyposażony będzie w instalacje i urządzenia pozwalające na sprawną i prawidłową obsługę pojazdów min. w podnośniki kolumnowe elektryczno-pneumatyczne o nośności 3,5 Mg, kanał diagnostyczny, kompresor, wyważarkę, montażownicę do opon oraz narzędzia pneumatyczne i ręczne narzędzia. Stacja diagnostyczna będzie posiadała sprzęt kontrolno-pomiarowy min. przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdów, miernik poziomu dźwięku, dymomierz, wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym i zestaw narzędzi monterskich. Szacunkowa roczna ilość naprawianych pojazdów samochodowych, w przedmiotowym zakładzie wynosić będzie około 1250 szt.  oraz około 300 wymian kompletów. Natomiast punkt diagnostyczny będzie obsługiwał około 400 pojazdów w skali roku. Planowany obiekt będzie posiadał instalację wodociągową, kanalizacyjną  i elektryczną oraz instalację sprzężonego powietrza.

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się dogłębniej i szczegółowiej określam:

1)      Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn „Budowa budynku handlowo-usługowego na działce Nr 3968/8 w miejscowości Rymanów”– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, zgodnie z §3, ust 1, pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. „stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego lub środków transportu, niewymienione w pkt. 17-19 i pkt. 45, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów”.

z  uwzględnieniem:

 

a)      skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu  przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce Nr 3968/8 o łącznej powierzchni0,1947 ha i związane będzie z prowadzeniem działalności w zakresie naprawy pojazdów samochodowych i diagnostyki oraz prowadzenia punktu sprzedaży oraz części akcesoriów samochodowych Projektowana inwestycja będzie zlokalizowana zachodniej części miejscowości Rymanów.  Dojazd do budynku odbywał się będzie przez istniejący zjazd z ul. Bohaterów II Wojny Światowej. Obiekt handlowo-usługowy będzie posiadał powierzchnie zabudowy około 300 m2, tereny utwardzone (drogi, place, parkingi) około 900 m2 i tereny biologicznie czynne (łąka) około 747 m2;

 

b)      powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie działki inwestora. Nie będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, gdzie będzie ono zlokalizowane;

 

c)      wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych: materiałów budowlanych min. piasek, żwir oraz wody, paliw i energii. Przewiduje się zamontowanie w warsztacie  urządzeń o mocy około 20kW. W skali roku zużywana będzie energia elektryczna na poziomie 2,6 MWh. Do ogrzewania budynku będzie wykorzystana kotłownia, o mocy nie przekraczającej 20 kW. Kotłownia będzie opalana drewnem. Przewiduje się, że roczne zużycie paliwa nie przekroczy 17 Mg. Szacunkowa ilość zużytej wody do mycia myjka ciśnieniową opon i felg przy sezonowej zmianie będzie wynosiła 3,2 m3. Natomiast zużycie wody na cele socjalno bytowe szacowane jest na ok. 3,45 m3/m-c:;

 

d)      emisji i występowania innych uciążliwości – w trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu budowlanego oraz środków transportu. Ścieki socjalno-bytowe powstające podczas realizacji zadania będą gromadzone w szczelnym bezodpływowym zbiorniku i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków. Uciążliwości powyższe ustąpią po realizacji przedsięwzięcia.

Nowo wybudowany eksploatowany budynek ma spełniać warunki dotrzymania norm dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu i nie powinna stanowić źródła ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych do środowiska. Praca w warsztacie będzie trwała wyłącznie w porze dziennej. Wszystkie stacjonarne źródła emisji hałasu (podnośniki, spawarki, kompresor, elektronarzędzia i inne urządzenia) będą zamontowane wewnątrz projektowanego warsztatu. Powstające odpady będą gromadzone w wydzielonym miejscu w szczelnych pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, a następnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym do tego firmom.

Wody opadowe i roztopowe będą ujęte do projektowanego systemu kanalizacji, która będzie zakończona separatorem lamelowym i odprowadzone do przydrożnego rowu na zasadach ustalonych przez administratora cieku oraz w pozwoleniu wodno prawnym. Wody z czyszczenia opon i felg będą gromadzone w szczelnym bezodpływowym zbiorniku i okresowo wywożone na oczyszczalnie ścieków. Natomiast ścieki socjalne wprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej i odprowadzone do oczyszczalni ścieków.

 

e)      ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii.- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, mogą wystąpić drobne awarie jak przy realizacji tego typu inwestycji. Aby im zapowiedz, używany do realizacji zadnia sprzęt musi być sprawny technicznie.

 

2)      Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce Nr 3968/8 o łącznej powierzchni0,1947 ha.  Projektowana inwestycja będzie zlokalizowana zachodniej części miejscowości Rymanów.  Dojazd do budynku odbywał się będzie przez istniejący zjazd z ul. Bohaterów II Wojny Światowej. Obiekt handlowo-usługowy będzie posiadał powierzchnię zabudowy około 300 m2, tereny utwardzone (drogi, place, parkingi) około 900 m2 i tereny biologicznie czynne (łąka) około 747 m2. Obecnie działka jest częściowo zabudowana. Przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej znajduje się budynek po byłym sklepie osiedlowym. Budynek jest nieużytkowany i przewidziany do rozbiórki. W północnej części działki znajduje się utwardzony tłuczniem plac, na którym znajduje się  komis używanych pojazdów. Teren komisu zajmuje powierzchnię ok. 500 m2 i jest odgrodzony od pozostałego placu metalową siatką . Inwestor plac pod komis wynajmuje innego podmiotowi.

Działka, na której będzie realizowane przedsięwzięcie od strony południowej graniczy z terenem otwartym niezabudowanym , należącym do Inwestora. Dalej w ty kierunku w odległości ok. 70 m od projektowanego budynku znajduje się osiedle mieszkaniowe budynków jednorodzinnych, wolnostojących. Od strony zachodniej teren graniczy z drogą gminną – ul. Bohaterów II Wojny Światowej. Jest to droga osiedlowa. Po drugiej stronie drogi znajduje się luźna zabudowa budynków jednorodzinnych.. Od strony północnej działka przylega do pasa drogowego drogi krajowej i ul. Bieleckiego.  Bezpośrednio za północną granicą działki znajduje się chodnik dla pieszych. Dalej znajduje się rów przydrożny, za którym przebiega droga krajową, a za nią luźna zabudowa mieszkaniowa. W kierunku wschodnim sąsiaduje z terenami otwartymi (utwardzony plac manewrowy) oraz budynkiem po byłym młynie w Rymanowie. Obecnie obiekt jest nieużytkowany. Dalej w tym kierunku znajduje się zabudowa handlowa market, a w odległości ok. 600 m centrum miasta Rymanowa.

Utrata części biologicznie czynnej działki będzie zrekompensowana przez nasadzenie, na niezabudowanej i nieutwardzonej części działki roślinności średniej i wysokiej. Będzie ona miała charakter biologicznego pasa ochronnego. Pas ten posadzony będzie od strony wschodniej i południowej, tak aby oddzielał  tereny zabudowy mieszkaniowej od terenów usługowo-handlowych Inwestora.

 

a)      obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych -przedsięwzięcie nie jest usytuowane na ww. obszarach oraz nie będzie realizowane na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

 

b)       obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)      obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)      obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -  przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

 

e)      obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz..U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w. cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami Specjalnego obszaru ochrony siedlisk  Natura 2000 PLH 180038 „Ladzin” , który oddalony jest o około 2,0 km oraz poza Obszarem specjalnej ochrony ptaków  Natura 2000 PLH 180002 „Beskid Niski”,  który położny jest w odległości ok. 3,0  km.  Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, gdyż najbliższe znajdują się w odległości ok. 5 km,  ani pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)       obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C, na podstawie pomiarów pyłu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krośnie przy ul. Kretówki;

 

g)      obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

h)      gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie objętym zabudową mieszkaniowa, przyległą do istniejących ciągów komunikacyjnych. Teren miasta Rymanowa stanowi powierzchnię 1.238 ha, które zamieszkuje 3.727 mieszkańców;

 

i)        obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach.

 

j)        uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 5 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej, a jego realizacja nie będzie miała na nie bezpośredniego oddziaływania..

 

3)      Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)      zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -  jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie środowiska naturalnego. Trudne jest określenie liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać .Teren miasta Rymanowa to powierzchnia 1.238 ha, które zamieszkuje 3.727 mieszkańców;

 

b)      transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa ok. 30 km i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym;

 

c)      wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały. Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Ladzin” i obszaru specjalnej ochrony ptaków „Beskid Niski” oraz innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000. Czynnikami decydującymi o oddziaływani przedsięwzięcia są : rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń, metody prowadzenia prac w fazie budowy.  W trakcie prac realizacyjnych wystąpi emisja spalin do powietrza związana z pracą sprzętu budowlanego na miejscu oraz pochodząca od środków transportu. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery uzależniona jest od czasu realizacji;

 

d)      czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania  -  zasięg oddziaływania na środowisko związany z  przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny i krótkotrwały.

 

Planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, co nie wpłynie na pogorszenie oddziaływania związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne. Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Ladzin” i obszaru specjalnej ochrony ptaków „Beskid Niski” oraz innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000, mających znaczenie dla Wspólnoty. Z uwagi na lokalizację , zakres i charakter planowanej inwestycji uznano, ze przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie wpływać na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt oraz na gatunki, dla których wyznaczono ww. obszary NATURA 2000.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie  art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie  i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię  co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  w Rzeszowie, który w piśmie Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-32/2/10/bk z dnia 25 sierpnia 2010 r. (data wpływu 27-08-2010 r.), wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, który Postanowieniem  Ldz.PSNZ-465-34/10 z dnia 11 czerwca 2010 r. (data wpływu 17-06-2010 r.) postanowił stwierdzić  brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

                Po dokonaniu analizy zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie i rozpatrzeniu całokształtu Postanowieniem ROŚ. 7624/11/10 z dnia 31 sierpnia 2010 r. – postanowiono  nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),Burmistrz Gminy Rymanów zawiadomił strony, iż zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. Do dnia dzisiejszego nikt nie  wypowiedział się, co do zgłoszonych żądań wniosku.

Reasumując rodzaj jak  skala możliwego oddziaływania na środowisko nie kwalifikują przedsięwzięcia  do przeprowadzenia oceny oddziaływania na  środowisko –  dlatego wydano niniejszą decyzję bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

 

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Gminy Rymanów.

 

                                                                                                           ……………………

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,  ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr  38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

Rozdzielnik;

 1. PRZEWÓZ OSÓB „DROMADER” Robert WOCZAŃSKI  ul. Spacerowa Nr 30, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ
 2. Pani Zofia WOCZAŃSKA,  ul. Spacerowa Nr 30, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ;
 3. A/a.+  Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1

do Decyzji ROŚ.7624/11/10

z dnia  13.09.2010 r

Charakterystyka przedsięwzięcia
stanowiąca Załączniki Nr 1
do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

pn. „Budowa budynku handlowo-usługowego na działce Nr 3968/8 w miejscowości Rymanów”

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

 

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  tj. „stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego lub środków transportu, niewymienione w pkt. 17-19 i pkt. 45, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów”.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce Nr 3968/8 o łącznej powierzchni 0,1947 ha i związane będzie z prowadzeniem działalności w zakresie naprawy pojazdów samochodowych i diagnostyki oraz prowadzenia punktu sprzedaży oraz części akcesoriów samochodowych Projektowana inwestycja będzie zlokalizowana zachodniej części miejscowości Rymanów.  Dojazd do budynku odbywał się będzie przez istniejący zjazd z ul. Bohaterów II Wojny Światowej. Obiekt handlowo-usługowy będzie posiadał powierzchnie zabudowy około 300 m2, tereny utwardzone (drogi, place, parkingi) około 900 m2 i tereny biologicznie czynne (łąka) około 747 m2.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane w rejonie skrzyżowania ul. Bieleckiego i ul. Bohaterów II Wojny Światowej. Swoim zakresem ma obejmować budowę budynku warsztatowo – handlowego, w którym Inwestor zamierza prowadzić usługi związane przede wszystkim z diagnostyką i z mechaniczną naprawą pojazdów.

W warsztacie będą wykonywane prace związane z elektrycznymi i elektronicznymi naprawami pojazdów, wymianą i naprawą opon oraz czyszczeniem i prostowaniem felg. Dodatkowo w projektowanym budynku przewidziano punkt sprzedaży części oraz akcesoriów samochodowych.  Inwestor przewiduje, że w projektowanym budynku mają być zlokalizowane trzy stanowiska,  służące do napraw pojazdów, w tym jedno do diagnostyki pojazdów.  

W projektowanym budynku planuje się wykonanie pomieszczeń: socjalnych, kotłowni opalanej drewnem oraz biurowo – handlowego. 

W ramach inwestycji planowana jest także budowa parkingów dla około 4 pojazdów oraz plac manewrowy. Zakład wyposażony będzie w instalacje i urządzenia pozwalające na sprawną i prawidłową obsługę pojazdów min. w podnośniki kolumnowe elektryczno-pneumatyczne o nośności 3,5 Mg, kanał diagnostyczny, kompresor, wyważarkę, montażownicę do opon oraz narzędzia pneumatyczne i ręczne narzędzia. Stacja diagnostyczna będzie posiadała sprzęt kontrolno-pomiarowy min. przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdów, miernik poziomu dźwięku, dymomierz, wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym i zestaw narzędzi monterskich. Szacunkowa roczna ilość naprawianych pojazdów samochodowych, w przedmiotowym zakładzie wynosić będzie około 1250 szt.  oraz około 300 wymian kompletów. Natomiast punkt diagnostyczny będzie obsługiwał około 400 pojazdów w skali roku. Planowany obiekt będzie posiadał instalację wodociągową, kanalizacyjną  i elektryczną oraz instalację sprzężonego powietrza.

Przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych: materiałów budowlanych min. piasek, żwir oraz wody, paliw i energii. Przewiduje się zamontowanie w warsztacie  urządzeń o mocy około 20kW. W skali roku zużywana będzie energia elektryczna na poziomie 2,6 MWh. Do ogrzewania budynku będzie wykorzystana kotłownia, o mocy nie przekraczającej 20 kW. Kotłownia będzie opalana drewnem. Przewiduje się, że roczne zużycie paliwa nie przekroczy 17 Mg. Szacunkowa ilość zużytej wody do mycia myjka ciśnieniową opon i felg przy sezonowej zmianie będzie wynosiła 3,2 m3. Natomiast zużycie wody na cele socjalno bytowe szacowane jest na ok. 3,45 m3/m-c.

W trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu budowlanego oraz środków transportu. Ścieki socjalno-bytowe powstające podczas realizacji zadania będą gromadzone w szczelnym bezodpływowym zbiorniku i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków. Uciążliwości powyższe ustąpią po realizacji przedsięwzięcia.

Nowo wybudowany eksploatowany budynek ma spełniać warunki dotrzymania norm dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu i nie powinna stanowić źródła ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych do środowiska. Praca w warsztacie będzie trwała wyłącznie w porze dziennej. Wszystkie stacjonarne źródła emisji hałasu (podnośniki, spawarki, kompresor, elektronarzędzia i inne urządzenia) będą zamontowane wewnątrz projektowanego warsztatu. Powstające odpady będą gromadzone w wydzielonym miejscu w szczelnych pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, a następnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym do tego firmom.

Wody opadowe i roztopowe będą ujęte do projektowanego systemu kanalizacji, która będzie zakończona separatorem lamelowym i odprowadzone do przydrożnego rowu na zasadach ustalonych przez administratora cieku oraz w pozwoleniu wodno prawnym. Wody z czyszczenia opon i felg będą gromadzone w szczelnym bezodpływowym zbiorniku i okresowo wywożone na oczyszczalnie ścieków. Natomiast ścieki socjalne wprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej i odprowadzone do oczyszczalni ścieków.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce Nr 3968/8. W północnej części działki znajduje się utwardzony tłuczniem plac, na którym znajduje się  komis używanych pojazdów. Teren komisu zajmuje powierzchnię ok. 500 m2 i jest odgrodzony od pozostałego placu metalową siatką . Inwestor plac pod komis wynajmuje innego podmiotowi.

Działka, na której będzie realizowane przedsięwzięcie od strony południowej graniczy z terenem otwartym niezabudowanym , należącym do Inwestora. Dalej w ty kierunku w odległości ok. 70 m od projektowanego budynku znajduje się osiedle mieszkaniowe budynków jednorodzinnych, wolnostojących. Od strony zachodniej teren graniczy z drogą gminną – ul. Bohaterów II Wojny Światowej. Jest to droga osiedlowa. Po drugiej stronie drogi znajduje się luźna zabudowa budynków jednorodzinnych.. Od strony północnej działka przylega do pasa drogowego drogi krajowej i ul. Bieleckiego.  Bezpośrednio za północną granicą działki znajduje się chodnik dla pieszych. Dalej znajduje się rów przydrożny, za którym przebiega droga krajową, a za nią luźna zabudowa mieszkaniowa. W kierunku wschodnim sąsiaduje z terenami otwartymi (utwardzony plac manewrowy) oraz budynkiem po byłym młynie w Rymanowie. Obecnie obiekt jest nieużytkowany. Dalej w tym kierunku znajduje się zabudowa handlowa market, a w odległości ok. 600 m centrum miasta Rymanowa.

Utrata części biologicznie czynnej działki będzie zrekompensowana przez nasadzenie, na niezabudowanej i nieutwardzonej części działki roślinności średniej i wysokiej. Będzie ona miała charakter biologicznego pasa ochronnego. Pas ten posadzony będzie od strony wschodniej i południowej, tak aby oddzielał  tereny zabudowy mieszkaniowej od terenów usługowo-handlowych Inwestora.

Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, gdyż najbliższe znajdują się w odległości ok. 5 km,  ani pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

Przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 5 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej, a jego realizacja nie będzie miała na nie bezpośredniego oddziaływania..Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa ok. 30 km i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym;

Przedsięwzięcie  zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Ladzin” i obszaru specjalnej ochrony ptaków „Beskid Niski” oraz innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000, mających znaczenie dla Wspólnoty. Z uwagi na lokalizację , zakres i charakter planowanej inwestycji uznano, ze przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie wpływać na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt oraz na gatunki, dla których wyznaczono ww. obszary NATURA 2000.

 

 

 

 

                                                                                                                      …………………….

 

 

Załącznik  Nr 2

do Decyzji ROŚ.7624/11/10

z dnia 13.09.2010  r.

 

 

 

 

KARTA  INFORMACYJNA  PRZEDSIĘWZIĘCIA

 

 

 

 

 

 

„Budowa budynku handlowo-usługowego na działce Nr 3968/8 w miejscowości Rymanów”

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie,

 

 

 

Strony od 1 - 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              ………………………

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   01.09.2010 r.

ROŚ. 7624/11/10

 

 

ZAWIADOMIENIE

stron o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

 

            Stosownie do art. 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),
Burmistrz Gminy Rymanów

zawiadamia, iż

 

zebrał już wystarczające dowody i materiały do wydania -   na wniosek z dnia 27 maja 2010 r. Pana Roberta WOŁCZAŃSKIEGO właściciela firmy PRZEWÓZ OSÓB „DROMADER” Robert WOŁCZAŃSKI   ul. Spacerowa Nr 30, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

Budowa budynku handlowo-usługowego na działce Nr 3968/8 w miejscowości Rymanów”

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie,

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce Nr ewid. 3968/8 – obręb ewidencyjny Rymanów-M na powierzchni   0,1947 ha .

Z materiałami sprawy można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ), z możliwością wypowiedzenia się również co do zgłoszonych żądań wniosku w terminie 3 dni od daty doręczenia zawiadomienia.

 

 

                                                                                                                        ……………………

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

Rozdzielnik:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia 31.08.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/11/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

” Budowa budynku handlowo-usługowego na działce Nr 3968/8 w miejscowości Rymanów”

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie realizowane na działce Nr ewid. 3968/8 – obręb ewidencyjny Rymanów-M.

 

 

Wnioskodawca:

 

PRZEWÓZ OSÓB „DROMADER”

Robert WOCZAŃSKI

ul. Spacerowa Nr 30, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wdaniu przez Burmistrza Gminy Rymanów Postanowienia ROŚ. 7624/11/10 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przed wydaniem Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

 

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt -pt 7 00 15 00 ).

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   31.08.2010 r.

ROŚ. 7624/11/10

 

POSTANOWIENIE

w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia
na środowisko

 

Na podstawie :

ü   art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.),

po zasięgnięciu opinii:

ü   Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-32/2/10/bk z dnia 25 sierpnia 2010 r. (data wpływu 27-08-2010 r.),

ü   Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Ldz.PSNZ-465-34/10 z dnia 11 czerwca 2010 r. (data wpływu 17-06-2010 r.),

 

postanawiam

 

nie stwierdzać potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko §3 ust.1 pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) pn. „ Budowa budynku handlowo-usługowego na działce Nr 3968/8 w miejscowości Rymanów” – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie , stosownie do wszczętego w dniu 27 maja 2010 r. postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Pana Roberta WOŁCZAŃSKIEGO właściciela firmy PRZEWÓZ OSÓB „DROMADER” Robert WOŁCZAŃSKI   ul. Spacerowa Nr 30, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 27 maja 2010 r.

 

Uzasadnienie

 

Na wniosek Pana Roberta WOŁCZAŃSKIEGO właściciela firmy PRZEWÓZ OSÓB „DROMADER” Robert WOŁCZAŃSKI   ul. Spacerowa Nr 30, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ z dnia 27 maja 2010 r.   o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach , zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.   Budowa budynku handlowo-usługowego na działce Nr 3968/8 w miejscowości Rymanów” – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie.

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działce Nr ewid. 3968/8 – obręb ewidencyjny Rymanów-M o łącznej powierzchni   0,1947 ha .

Zgodnie z §3, ust 1, pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) planowane do realizacji przedsięwzięcie zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Przedmiotowe zamierzenie inwestycyjne będzie realizowane w rejonie skrzyżowania ul. Bieleckiego i ul. Bohaterów II Wojny Światowej. Swoim zakresem ma obejmować budowę budynku warsztatowo – handlowego, w którym Inwestor zamierza prowadzić usługi związane przede wszystkim z diagnostyką i z mechaniczną naprawą pojazdów.

W warsztacie będą wykonywane prace związane z elektrycznymi i elektronicznymi naprawami pojazdów, wymianą i naprawą opon oraz czyszczeniem i prostowaniem felg. Dodatkowo w projektowanym budynku przewidziano punkt sprzedaży części oraz akcesoriów samochodowych.   Inwestor przewiduje, że w projektowanym budynku mają być zlokalizowane trzy stanowiska,   służące do napraw pojazdów, w tym jedno do diagnostyki pojazdów.   

W projektowanym budynku planuje się wykonanie pomieszczeń: socjalnych, kotłowni opalanej drewnem oraz biurowo – handlowego.  

W ramach inwestycji planowana jest także budowa parkingów dla około 4 pojazdów oraz plac manewrowy. Zakład wyposażony będzie w instalacje i urządzenia pozwalające na sprawną i prawidłową obsługę pojazdów min. w podnośniki kolumnowe elektryczno-pneumatyczne o nośności 3,5 Mg, kanał diagnostyczny, kompresor, wyważarkę, montażownicę do opon oraz narzędzia pneumatyczne i ręczne narzędzia. Stacja diagnostyczna będzie posiadała sprzęt kontrolno-pomiarowy min. przyrząd do pomiaru i regulacji ciśnienia powietrza w ogumieniu pojazdów, miernik poziomu dźwięku, dymomierz, wieloskładnikowy analizator spalin silników o zapłonie iskrowym i zestaw narzędzi monterskich. Szacunkowa roczna ilość naprawianych pojazdów samochodowych, w przedmiotowym zakładzie wynosić będzie około 1250 szt.   oraz około 300 wymian kompletów. Natomiast punkt diagnostyczny będzie obsługiwał około 400 pojazdów w skali roku. Planowany obiekt będzie posiadał instalację wodociągową, kanalizacyjną   i elektryczną oraz instalację sprzężonego powietrza.

Biorąc pod uwagę informację art. 63 ust. 1 w/w. ustawy odnoszę się dogłębniej i szczegółowiej określam:

1)       Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia

Planowane do realizacji przedsięwzięcie pn „ Budowa budynku handlowo-usługowego na działce Nr 3968/8 w miejscowości Rymanów” – gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie, zgodnie z §3, ust 1, pkt 70 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko tj. „stacje obsługi lub remontowe sprzętu budowlanego lub rolniczego lub środków transportu, niewymienione w pkt. 17-19 i pkt. 45, z wyłączeniem myjni i stacji kontroli pojazdów” .

z   uwzględnieniem:

 

a)       skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu   przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce Nr 3968/8 o łącznej powierzchni0,1947 ha i związane będzie z prowadzeniem działalności w zakresie naprawy pojazdów samochodowych i diagnostyki oraz prowadzenia punktu sprzedaży oraz części akcesoriów samochodowych Projektowana inwestycja będzie zlokalizowana zachodniej części miejscowości Rymanów.   Dojazd do budynku odbywał się będzie przez istniejący zjazd z ul. Bohaterów II Wojny Światowej. Obiekt handlowo-usługowy będzie posiadał powierzchnie zabudowy około 300 m 2 , tereny utwardzone (drogi, place, parkingi) około 900 m 2 i tereny biologicznie czynne (łąka) około 747 m 2 ;

 

b)       powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na terenie nieruchomości sąsiednich p rzedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie działki inwestora. Nie będzie dochodziło do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, gdzie będzie ono zlokalizowane;

 

b)       wykorzystania zasobów naturalnych – przewiduje się wykorzystanie zasobów naturalnych: materiałów budowlanych min. piasek, żwir oraz wody, paliw i energii. Przewiduje się zamontowanie w warsztacie   urządzeń o mocy około 20kW. W skali roku zużywana będzie energia elektryczna na poziomie 2,6 MWh. Do ogrzewania budynku będzie wykorzystana kotłownia, o mocy nie przekraczającej 20 kW. Kotłownia będzie opalana drewnem. Przewiduje się, że roczne zużycie paliwa nie przekroczy 17 Mg. Szacunkowa ilość zużytej wody do mycia myjka ciśnieniową opon i felg przy sezonowej zmianie będzie wynosiła 3,2 m 3 . Natomiast zużycie wody na cele socjalno bytowe szacowane jest na ok. 3,45 m 3 /m-c:;

 

c)         emisji i występowania innych uciążliwości – w trakcie realizacji inwestycji nastąpi chwilowy wzrost emisji substancji i hałasu do środowiska, co związane będzie z pracą sprzętu budowlanego oraz środków transportu. Ścieki socjalno-bytowe powstające podczas realizacji zadania będą gromadzone w szczelnym bezodpływowym zbiorniku i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków. Uciążliwości powyższe ustąpią po realizacji przedsięwzięcia.

Nowo wybudowany eksploatowany budynek ma spełniać warunki dotrzymania norm dopuszczalnych stężeń substancji w powietrzu i nie powinna stanowić źródła ponadnormatywnych oddziaływań akustycznych do środowiska. Praca w warsztacie będzie trwała wyłącznie w porze dziennej. Wszystkie stacjonarne źródła emisji hałasu (podnośniki, spawarki, kompresor, elektronarzędzia i inne urządzenia) będą zamontowane wewnątrz projektowanego warsztatu. Powstające odpady będą gromadzone w wydzielonym miejscu w szczelnych pojemnikach z metalu lub tworzywa sztucznego, a następnie przekazywane do odzysku lub unieszkodliwienia uprawnionym do tego firmom.

Wody opadowe i roztopowe będą ujęte do projektowanego systemu kanalizacji, która będzie zakończona separatorem lamelowym i odprowadzone do przydrożnego rowu na zasadach ustalonych przez administratora cieku oraz w pozwoleniu wodno prawnym. Wody z czyszczenia opon i felg będą gromadzone w szczelnym bezodpływowym zbiorniku i okresowo wywożone na oczyszczalnie ścieków. Natomiast ścieki socjalne wprowadzane będą do kanalizacji sanitarnej i odprowadzone do oczyszczalni ścieków.

 

d)       ryzyka występowania poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii .- nie przewiduje się ryzyka wystąpienia poważnych awarii, mogą wystąpić drobne awarie jak przy realizacji tego typu inwestycji. Aby im zapowiedz, używany do realizacji zadnia sprzęt musi być sprawny technicznie.

 

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce Nr 3968/8 o łącznej powierzchni0,1947 ha.   Projektowana inwestycja będzie zlokalizowana zachodniej części miejscowości Rymanów.   Dojazd do budynku odbywał się będzie przez istniejący zjazd z ul. Bohaterów II Wojny Światowej. Obiekt handlowo-usługowy będzie posiadał powierzchnię zabudowy około 300 m 2 , tereny utwardzone (drogi, place, parkingi) około 900 m 2 i tereny biologicznie czynne (łąka) około 747 m 2 . Obecnie działka jest częściowo zabudowana. Przy ul. Bohaterów II Wojny Światowej znajduje się budynek po byłym sklepie osiedlowym. Budynek jest nieużytkowany i przewidziany do rozbiórki. W północnej części działki znajduje się utwardzony tłuczniem plac, na którym znajduje się   komis używanych pojazdów. Teren komisu zajmuje powierzchnię ok. 500 m 2 i jest odgrodzony od pozostałego placu metalową siatką . Inwestor plac pod komis wynajmuje innego podmiotowi.

Działka, na której będzie realizowane przedsięwzięcie od strony południowej graniczy z terenem otwartym niezabudowanym , należącym do Inwestora. Dalej w ty kierunku w odległości ok. 70 m od projektowanego budynku znajduje się osiedle mieszkaniowe budynków jednorodzinnych, wolnostojących. Od strony zachodniej teren graniczy z drogą gminną – ul. Bohaterów II Wojny Światowej. Jest to droga osiedlowa. Po drugiej stronie drogi znajduje się luźna zabudowa budynków jednorodzinnych.. Od strony północnej działka przylega do pasa drogowego drogi krajowej i ul. Bieleckiego.   Bezpośrednio za północną granicą działki znajduje się chodnik dla pieszych. Dalej znajduje się rów przydrożny, za którym przebiega droga krajową, a za nią luźna zabudowa mieszkaniowa. W kierunku wschodnim sąsiaduje z terenami otwartymi (utwardzony plac manewrowy) oraz budynkiem po byłym młynie w Rymanowie. Obecnie obiekt jest nieużytkowany. Dalej w tym kierunku znajduje się zabudowa handlowa market, a w odległości ok. 600 m centrum miasta Rymanowa.

Utrata części biologicznie czynnej działki będzie zrekompensowana przez nasadzenie, na niezabudowanej i nieutwardzonej części działki roślinności średniej i wysokiej. Będzie ona miała charakter biologicznego pasa ochronnego. Pas ten posadzony będzie od strony wschodniej i południowej, tak aby oddzielał   tereny zabudowy mieszkaniowej od terenów usługowo-handlowych Inwestora.

 

a)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych - przedsięwzięcie nie jest usytuowane na ww. obszarach oraz nie będzie realizowane na terenach o płytkim zaleganiu wód podziemnych;

 

b)         obszary wybrzeży – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach;

 

c)       obszary górskie lub leśne – przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych -   przedsięwzięcie nie przebiega przez ww. obszary i strefy;

 

e)       obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt oraz ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych objętych ochroną , w tym obszary sieci NATURA 2000 wyznaczone w trybie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz..U. Nr 92, poz. 880 ze zm.) – Inwestycja nie będzie realizowana na w. cyt. terenach i obszarach. Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami Specjalnego obszaru ochrony siedlisk   Natura 2000 PLH 180038 „Ladzin” , który oddalony jest o około 2,0 km oraz poza Obszarem specjalnej ochrony ptaków   Natura 2000 PLH 180002 „Beskid Niski”,   który położny jest w odległości ok. 3,0   km.   Nie występują tam tereny uzdrowiskowe, gdyż najbliższe znajdują się w odległości ok. 5 km,   ani pomniki przyrody, zabytki, ani tereny ochrony archeologicznej;

 

f)        obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone – przedsięwzięcie nie jest realizowane na ww. obszarach. Przedsięwzięcie jest zlokalizowane na terenie strefy krośnieńsko-sanockiej, która została zaliczona do klasy C, na podstawie pomiarów pyłu PM10 i benzo(a)piranu mierzonego w pyle PM10 wykonanych na stanowisku pomiarowym w Krośnie przy ul. Kretówki;

 

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach;

 

h)       gęstość zaludnienia – przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie objętym zabudową mieszkaniowa, przyległą do istniejących ciągów komunikacyjnych. Teren miasta Rymanowa stanowi powierzchnię 1.238 ha, które zamieszkuje 3.727 mieszkańców;

 

i)         obszary przylegające do jezior - przedsięwzięcie nie będzie realizowane na ww. obszarach.

 

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej – przedsięwzięcie jest realizowane w odległości ok. 5 km od obszarów ochrony uzdrowiskowej, a jego realizacja nie będzie miała na nie bezpośredniego oddziaływania..

 

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania w odniesieniu do:

 

a)       zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać -   jeżeli inwestycja będzie prowadzona zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, nie wpłynie to na pogorszenie środowiska naturalnego. Trudne jest określenie liczby ludności, na która przedsięwzięcie może oddziaływać .Teren miasta Rymanowa to powierzchnia 1.238 ha, które zamieszkuje 3.727 mieszkańców ;

 

b)       transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na znaczną odległość od granicy państwa ok. 30 km i brak możliwości generowania przez przedmiotową inwestycję oddziaływań o charakterze transgranicznym;

 

c)       wielkości i złożoności oddziaływania, prawdopodobieństwa oddziaływania – oddziaływanie związane z fazą realizacji inwestycji będzie miało charakter lokalny i krótkotrwały. Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Ladzin” i obszaru specjalnej ochrony ptaków „Beskid Niski” oraz innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000. Czynnikami decydującymi o oddziaływani przedsięwzięcia są : rodzaj zastosowanych maszyn i urządzeń, metody prowadzenia prac w fazie budowy.   W trakcie prac realizacyjnych wystąpi emisja spalin do powietrza związana z pracą sprzętu budowlanego na miejscu oraz pochodząca od środków transportu. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery uzależniona jest od czasu realizacji;

 

d)       czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania   -   zasięg oddziaływania na środowisko związany z   przedmiotowym przedsięwzięciem będzie miał charakter lokalny i krótkotrwały.

 

Planowane przedsięwzięcie będzie prowadzone zgodnie z zasadami obowiązującymi przy realizacji tego typu obiektów, minimalizując ujemne oddziaływanie na środowisko, co nie wpłynie na pogorszenie oddziaływania związanego z emisją zanieczyszczeń na środowisko naturalne

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko nie występuje, z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

Przedsięwzięcie   zlokalizowane jest poza granicami potencjalnego obszaru siedlisk „Ladzin” i obszaru specjalnej ochrony ptaków „Beskid Niski” oraz innych obszarów wchodzących w skład sieci NATURA 2000, mających znaczenie dla Wspólnoty. Z uwagi na lokalizację , zakres i charakter planowanej inwestycji uznano, ze przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji, jak i eksploatacji nie będzie wpływać na stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roślin i zwierząt oraz na gatunki, dla których wyznaczono ww. obszary NATURA 2000.

Podczas prowadzonego postępowania na podstawie   art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zwrócono się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   w Rzeszowie   i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie o opinię   co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska   w Rzeszowie, który w piśmie Ldz. RDOŚ-18-WOOŚ-7048-6-32/2/10/bk z dnia 25 sierpnia 2010 r. (data wpływu 27-08-2010 r.), wyraził opinię o braku obowiązku przeprowadzenia dla planowanego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie, który Postanowieniem   Ldz.PSNZ-465-34/10 z dnia 11 czerwca 2010 r. (data wpływu 17-06-2010 r.) postanowił stwierdzić   brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Po zapoznaniu się z przedłożonymi dokumentami i po wnikliwym przeanalizowaniu parametrów planowanego do realizacji przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), postanowiono odstąpić od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nie wymagano sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

 

 

Pouczenie

 

Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

 

 

                                                                                                             ……………………

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

 

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, al. Józefa Piłsudskiego Nr   38, 35-001 RZESZÓW;
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie, ul. Kisielewskiego Nr 12, 38-400 KROSNO.

 

Rozdzielnik;

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   04.06.2010 r.

ROŚ. 7624/11/10

 

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY  

W KROŚNIE

ul. Kisielewskiego Nr 12

          38-400   KROSNO

 

                Działając na podstawie :

 

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Pana Roberta WOLCZAŃSKIEGO właściciela firmy PRZEWÓZ OSÓB „DROMADER” Robert WOCZAŃSKI   ul. Spacerowa Nr 30, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ 1 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

” Budowa budynku handlowo-usługowego na działce Nr 3968/8 w miejscowości Rymanów”

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie realizowane na działce Nr ewid. 3968/8 – obręb ewidencyjny Rymanów-M.

 

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1)       kopię   wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) kopie z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informację o jego braku.

 

                Zgodnie z art. 78 ust 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) niewydajnie opinii w terminie określonym art. 64, ust. 4 potraktuję jako brak zastrzeżeń.

                                                                                             

 

                                                                                                                                                                                                                                                        ………………………………

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2.   Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rymanów, dnia   04.06.2010 r.

ROŚ. 7624/11/10

 

 

  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
         w Rzeszowie

   Al. Józefa Piłsudskiego Nr 38

  35-001 RZESZÓW

 

 

                Działając na podstawie :

ü   art. 64 ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

z związku z wszczętym postępowaniem na wniosek Pana Roberta WOLCZAŃSKIEGO właściciela firmy PRZEWÓZ OSÓB „DROMADER” Robert WOCZAŃSKI   ul. Spacerowa Nr 30, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ 1 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

” Budowa budynku handlowo-usługowego na działce Nr 3968/8 w miejscowości Rymanów”

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie realizowane na działce Nr ewid. 3968/8 – obręb ewidencyjny Rymanów-M.

 

 

zwracam się o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wnioskowanego przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby - co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W załączeniu przedkładam:

1)       kopię   wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ;

2) kartę informacyjną przedsięwzięcia;

3) kopie z mapy ewidencyjnej i wypis z rejestru gruntów;

3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo informację o jego braku.

 

 

 

 

                                                                                                                      ……………………

 

Otrzymują:

 1. Adresat jw.
 2.   Strony postępowania wg. rozdzielnika
 3. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rymanów, dnia 27.05.2010 r.

Ldz. ROŚ. 7624/11/10

 

 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Przedsięwzięcie pn. :

 

” Budowa budynku handlowo-usługowego na działce Nr 3968/8 w miejscowości Rymanów”

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie realizowane na działce Nr ewid. 3968/8 – obręb ewidencyjny Rymanów-M.

 

 

Wnioskodawca:

 

PRZEWÓZ OSÓB „DROMADER”

Robert WOCZAŃSKI

ul. Spacerowa Nr 30, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ

 

 

Zgodnie z art. 33.  ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr. 199, poz. 1227ze zm.) p odaję do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania w sprawie wydania Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. jw.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Gminy Rymanów

Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są:

ü   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie

ü   Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie

Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy   w Urzędzie Gminy w Rymanowie w pokoju Nr 25 przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ) os@rymanow.pl

Istnieje możliwość składania uwagi wniosków. Uwagi i wnioski można zgłaszać pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. Wskazuje się   7- dniowy termin do ich składania

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag   wniosków jest Burmistrz Gminy Rymanów

Nie przewiduje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa

Nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko z uwagi na lokalny charakter inwestycji.

 

 

Burmistrz Gminy Rymanów

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rymanów, dnia   27.05.2010 r.

ROŚ. 7624/11/10                                                                               

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

 

                Na podstawie :

 

ü   art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.),

ü   w związku z   art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) ,

 

na wniosek Pana Roberta WOLCZAŃSKIEGO właściciela firmy PRZEWÓZ OSÓB „DROMADER” Robert WOCZAŃSKI   ul. Spacerowa Nr 30, 38-481 RYMANÓW ZDRÓJ 1 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie administracyjne

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

na realizację przedsięwzięcia pn.:

 

” Budowa budynku handlowo-usługowego na działce Nr 3968/8 w miejscowości Rymanów”

– gmina Rymanów, powiat krośnieński, województwo podkarpackie

 

Przedsięwzięcie realizowane na działce Nr ewid. 3968/8 – obręb ewidencyjny Rymanów-M.

 

 

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron nie przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm. ), nie stosuje się przepisów art. 49 KPA

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy   Kodeks Postępowania Administracyjnego   informuję wszystkie uprawnione strony tego postępowania, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

 

Dokumenty są do wglądu   w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 8 00 -16 00 wt-pt 7 00 15 00 ).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) oraz §3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227ze zm.) decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Krośnie. Wobec powyższego rozstrzygniecie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

           

 

 

 

                                                                                                          ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania wg. rozdzielnika
 2. A/a.+   Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Rymanowie,   ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 RYMANÓW oraz BIP Urzędu Gminy Rymanów ( https://rymanow.bip.org.pl/ ).
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-21 12:30:30
 • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
 • Data ostatniej aktualizacji: 2010-09-13 15:12:19
 • Liczba odsłon: 1980
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4986274]

przewiń do góry