1. TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rymanów reprezentowana przez Burmistrza Gminy Rymanów z siedzibą w Rymanowie, ul. Mitkowskiego 14a, 38-480 Rymanów. Z administratorem można skontaktować się telefonicznie: 134355006, email:  gmina@rymanow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH:
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować (we wszystkich  sprawach dotyczących  przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych) poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@rymanow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA:
Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu:
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze,
 • wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • realizacji zawartych umów,
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, o ile jest to dozwolone prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, lub porozumieniem zbiorowym na mocy prawa państwa członkowskiego przewidującymi odpowiednie zabezpieczenia praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą,
W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4. ODBIORCY DANYCH:
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych  na podstawie przepisów prawa;
 • Inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina Rymanów.

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH:
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą  przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej a po tym czasie przez okres oraz w zakresie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

6. PRAWA OSOBY KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone przez inne przepisy prawne. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. INFORMACIA O DOBROWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłanką do przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa luba zawarta między stronami umowa. W sytuacji gdy podanie danych jest obowiązkowe do załatwienia określonej kategorii spraw konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia skutecznych działań.
Natomiast  w sytuacji gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Sylwester Litwin
 • Data udostępnienia w BIP: 2019-04-11 08:50:25
 • Informacja zaktualizowana przez: Sylwester Litwin
 • Data ostatniej aktualizacji: 2019-04-11 08:50:25
 • Liczba odsłon: 2032
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5409485]

przewiń do góry