Rymanów, dnia 16.09.2009 r.

ROŚ. 7624/32/09

 

 

Gmina Rymanów

ul. Mitkowskiego Nr 14a

38-480 RYMANÓW

 

Pismem z dnia 15 września 2009 r. (data wpływu 15.09.2009 r.) Ldz. INW. 7041/2/09  w sprawie wydania przez Burmistrza Gminy pisma potwierdzającego, że przedsięwzięcie pt. „Budowa przepustu z blach falistych w drodze gminnej w Rymanowie z ul. Parkowej przez potok Tabor do ul. Grunwaldzkiej”, Burmistrz Gminy Rymanów  uprawniony do reprezentowania Gminy Rymanów, z siedzibą przy ul. Mitkowskiego Nr 14A, 38-480 RYMANÓW, zwrócił się z prośbą o wydanie dokumentu stwierdzającego, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko dla którego byłaby wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym wyjaśniam, że zgodnie z art. 71 ust. 2 i  art. 72 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz .U. Nr 199, poz. 1127 ze zm.), do stwierdzenia obowiązku uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, konieczne jest łączne wystąpienie następujących przesłanek:

·          przedsięwzięcie należy do kategorii mogących znacząco oddziaływać na środowisko tj. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedsięwzięcia te wymienione są w §2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.), w związku z art. 173 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.);

·         dla danego przedsięwzięcia konieczne jest wydanie decyzji określonej w art.72 ust. 1 pkt 1 -15 u.o.o.ś.

 

 

Zgodnie z §3 ust.1 pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz 2573 ze zm.), do przedsięwzięć potencjalnie oddziałujących na środowisko należą ”drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w §2 ust.1 pkt.29 i 30, z wyłączeniem ich remontu i przedsięwzięć polegających na budowie, przebudowie, montażu, remoncie, rozbiórce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa dzielącego, pobocza, chodnika, ścieżki rowerowej, konstrukcji oporowej, kładki oraz obiektów i urządzeń wyposażenia technicznego dróg;”.

Przedsięwzięcie polegające na budowie przepustu z blach falistych w drodze gminnej w Rymanowie z ul. Parkowej przez potok Tabor do ul. Grunwaldzkiej, realizowane na działkach Nr ewid.: 2950, 3062, 1507, 3165, 3122i 3131  obręb geodezyjny Rymanów –M – Gmina Rymanów , powiat krośnieński, województwo podkarpackie,  zgodnie z rozporządzeniem  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) nie jest przedsięwzięciem, które zaliczone byłoby do którejkolwiek z w/w grup przedsięwzięć.

 

                                                                                             

 

  ……………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują :                                                                           

1.      Adresat

2.      A..a A.K.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2009-09-16 11:48:32
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-16 11:48:32
  • Liczba odsłon: 2106
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407776]

przewiń do góry