Rymanów, dnia 27.10.2008 r.

ROŚ. 7624/15/08

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

            Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z  art. 46 ust. 1, art. 46a ust. 1, art. 47, art. 48, art. 53 i art.56 oraz  art. 31, art. 32 ust. 1, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25, poz.) na wniosek z dnia 23 października 2008 r.(data wpływu 27-10-2008 r) Pani Małgorzaty JAMROZIK - CH2M HILL Polska Ltd  Sp. z o.o. ul. Podgórska Nr 34, 31-536 KRAKÓW - działającej z upoważnienia POLKOMTEL S.A. ul. Postępu 3, 02-676 WARSZAWA

 

zawiadamiam, że

zostało wszczęte postępowanie dotyczące wydania

 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
pn.
„ Budowa stacji bazowej POLKOMTEL S.A.
oznaczonej symbolem BT_24767_ Puławy na działce Nr ewid. 113 obręb Puławy

 – gmina Rymanów, powiat krośnieński województwo podkarpackie”

 

 

Działając na podstawie art. 10 w/w. ustawy  Kodeks Postępowania Administracyjnego  informuję, że do dnia wydania decyzji, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy zebranymi w przedmiotowej sprawie oraz wnieść ewentualne uwagi i zastrzeżenia.

Dokumenty są do wglądu w pokoju Nr 25 Urzędu Gminy w Rymanowie przy
ul. Mitkowskiego Nr 14a, 38-480 RYMANÓW w godzinach pracy (pn. 800-1500 wt-pt 700 1500).

Uwagi i wnioski można zgłaszać osobiście lub pisemnie na adres Urzędu Gminy w Rymanowie podany jw. terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Na podstawie art. 41§1 KPA w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem będzie miało skutek prawny.

 

 

 

 

 

Otrzymują:

  1. Adresaci wg. rozdzielnika;
  2. BIP Urzędu Gminy Rymanów (https://rymanow.bip.org.pl/ );
  3. A/a.
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kurylak Alicja
  • Data udostępnienia w BIP: 2008-11-13 11:21:13
  • Informacja zaktualizowana przez: Kurylak Alicja
  • Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-13 11:25:00
  • Liczba odsłon: 2066
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 5407745]

przewiń do góry